https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vysledky-xvii.rocniku-narodni-souteze-muzei-gloria-musaealis-2018
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Asociace muzeí a galerií ČR: Výsledky XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2018

Dne 16. května 2019 byly ve Smetanově síni Obecního domu vyhlášeny Ceny Gloria musaealis za rok 2018.

Kategorie Muzejní výstava roku 2018

Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2018
Muzeum umění Olomouc za výstavu „Rozlomená doba 1908–1928“, uspořádanou ve dnech 21. září 2018 – 27. ledna 2019
Výstava dokumentuje nástup avantgardního umění na území bývalého Rakousko-Uherska a bude mít své reprízy také v Krakově, Bratislavě a Peczi. Mezinárodní projekt představil moderní umění v klíčových bodech jeho rozvoje. Pozoruhodné je, jak umělecká tvorba v jednotlivých zemích, ač izolovaná dramatem doby, reagovala na historické události podobným způsobem.
Kontakty:
Muzeum umění Olomouc, Denisova 47, 771 11 Olomouc
E-mail: info@muo.cz, URL: http://www.muo.cz
Garant projektu: Mgr. Šárka Belšíková, e-mail: belsikova@muo.cz, tel.: +420 585 514 292

II. místo
Západočeské muzeum v Plzni, p. o., za výstavu „Kořeny“, uspořádanou ve dnech 28. března 2018 – 16. září 2018
Výstava poutavým způsobem seznámila se životem ukrytým v půdě za pomoci modelů v třicetinásobném zvětšení. Návštěvníci mohli nahlédnout do různých oborů od ekologie kořenů přes studium půdních hub až po bezobratlé živočichy. Mimořádným rozměrem projektu bylo zapojení amatérských výtvarníků z řad dětí a různých skupin dobrovolníků.
Kontakty:
Západočeské muzeum v Plzni, p. o., Kopeckého sady 2, 301 00 Plzeň
E-mail: info@zcm.cz, URL: http://www.zcm.cz
Garanti projektu: RNDr. Sylvie Pecháčková, Ph.D. / Mgr. Ondřej Peksa, Ph.D., e-mail: spechackova@zcm.cz / opeksa@zcm.cz, tel.: +420 378 370 431

III. místo
Městská galerie Litomyšl za výstavu „Já jsem… Zdeněk Nejedlý“, uspořádanou ve dnech 10. listopadu 2018 – 10. února 2019
Výstava byla významným vkladem do aktuální diskuze o kontroverzní osobě muzikologa, historika a politika Zdeňka Nejedlého. Projekt reagoval na opakující se vlny emocí kolem jeho sochy, která byla roku 1978 umístěna v Litomyšli. Cílem bylo představit prostřednictvím různých médií jeho život i rozporuplné působení. Projekt doplňoval také pohled na Nejedlého ve výtvarném umění.
Kontakty:
Městská galerie Litomyšl, Smetanovo náměstí 110, 570 01 Litomyšl
E-mail galerie@litomysl.cz, URL: http://www.galerie.litomysl.cz
Garant projektu: Mgr. Dana Schlaichertová, e-mail: schlaichertova@galerie.litomysl.cz, tel.: +420 602 332 354

Zvláštní ocenění
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o., za výstavu „Černá země? Mýtus a realita 1918–1938“, uspořádanou ve dnech 26. září 2018 – 6. ledna 2019
Tématem výstavy a doprovodné publikace byl kritický rozbor ostravské výtvarné scény v letech 1918 až 1938. Projekt poprvé mapoval umělecké dění na Ostravsku v celé jeho šíři od sběratelské činnosti přes tvorbu českých a německých umělců po užité umění, včetně knižní tvorby a fenoménu Tatra. Jeho zásadním přínosem bylo přehodnocení dosud ustáleného pohledu na dominantní sociální umění.
Kontakty:
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o., Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava
E-mail: info@gvuo.cz, URL: http://www.gvuo.cz
Garant projektu: Mgr. Renata Skřebská, e-mail: skrebska@gvuo.cz, tel.: +420 734 437 180

Zvláštní ocenění na doporučení čestného výboru soutěže
Západočeská galerie v Plzni, p. o., za výstavu „Anatomie skoku do prázdna: Rok 1968 a umění v Československu“, uspořádanou ve dnech 20. června 2018 – 16. září 2018
Výstava i doprovodná publikace se poprvé zabývaly reflexí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy a počínající normalizací ve výtvarném umění, a to v kontextu emancipace soudobé umělecké tvorby na našem území a jejího ukotvení na mezinárodní scéně v 60. letech 20. století. Bezprostřední reakce, reflexe zklamáni a úniku do soukromé sféry byly zastoupeny v celé škále uměleckých projevů.
Kontakty:
Západočeská galerie v Plzni, p. o., Pražská 13, 301 00 Plzeň
E-mail: info@zpc-galerie.cz, URL: http://www.zpc-galerie.cz
Garant projektu: Mgr. Marcela Štýbrová, e-mail: stybrova@zpc-galerie.cz, tel.: +420 377 908 515


Kategorie Muzejní publikace roku 2018

Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní publikace roku 2018
Muzeum romské kultury za publikaci „Amendar: Pohled do světa romských osobností“ autorek Jany Horváthové, Alice Sigmund Herákové (eds.)
Název knihy označuje v romštině ty, „kteří jsou z nás“, myšleno „z velké romské rodiny“. Publikace představuje známé i zapomenuté osobnosti které vzdorovaly předsudkům a stereotypnímu obrazu romské populace. Zároveň je cennou sebereflexí etnické a obecně lidské identity. Více než 250 biografických medailonů vzniklo na základě důkladné terénní práce.
Kontakty:
Muzeum romské kultury, Bratislavská 67, 602 00 Brno
E-mail: sekretariat@rommuz.cz, URL: http://www.rommuz.cz
Garant projektu: PhDr. Jana Horváthová, e-mail: horvathova@rommuz.cz, tel.: +420 545 581 206

II. místo
Muzeum města Brna, p. o., za publikaci „Nový dům Brno 1928“ autorů Pavla Borského, Dagmary Černouškové, Jindřicha Chatrného (eds.)
První ucelená publikace věnovaná funkcionalistickému souboru rodinných domů nazývaných „Nový dům”. Komplex, vybudovaný v roce 1928 v Brně, byl zasazen do evropského kontextu a popsán od architektonického návrhu až po současný stav. V knize jsou uvedeny také medailony všech architektů i stavitelů.
Kontakty:
Muzeum města Brna, p. o., Špilberk 210/1, 662 24 Brno
E-mail: muzeum.brno@spilberk.cz, URL: http://www.spilberk.cz
Garant projektu: Mgr. Jindřich Chatrný, e-mail: chatrny@spilberk.cz, tel.: +420 542 123 631

III. místo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o., za publikaci „Dědictví z oceli: Sbírka orientálních a asijských zbraní a zbroje ve znojemském muzeu“ autora Manouchehr Moshtagh Khorasani (ed.)
Publikace přináší odborné zpracování souboru 153 kusů zbraní a zbroje ze sbírky mimoevropských militarií znojemského muzea. Zároveň je katalogem ke zdejší expozici „Zbraně Orientu”. Jedná se o první komplexní zhodnocení tématu za účasti zahraničních specialistů. Dílo je kromě českého překladu k dispozici i v původní anglické verzi.
Kontakty:
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o., Přemyslovců 129/8, 669 02 Znojmo
E-mail: info@muzeumznojmo.cz, URL: http://www.muzeumznojmo.cz
Garant projektu: Ing. Vladimíra Durajková, e-mail: durajkova@muzeumznojmo.cz, tel.: +420 515 282 215

Zvláštní ocenění
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje, za publikaci „Květena Soosu a okolí“ autorů Jiřího Brabce, Jiřího Velebila (eds.)
Souborná monografie se primárně věnuje květeně Národní přírodní rezervace Soos. Otevírá cestu k pochopeni vývoje zdejší vegetace i prostředí. Autoři nabízejí metodicky důkladně promyšlené a precizně zpracované výsledky výzkumu v podobě abecedně uspořádaného atlasu doložených rostlin. Publikaci uzavírá kapitola věnovaná populacím ptactva.
Kontakty:
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje, nám. krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb
E-mail: sekretariat@muzeumcheb.cz, URL: http://www.muzeumcheb.cz
Garant projektu: RNDr. Jiří Brabec, e-mail: jiri.brabec@muzeumcheb.cz, tel.: +420 739 322 499


Kategorie Muzejní počin roku 2018

Cena Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2018
Národní technické muzeum za projekt „Prezidentský vlak 2018“
Jedinečnou akcí s názvem „Prezidentský vlak 2018", pořádanou ke 100. výročí vzniku Československa, bylo vypravení zvláštního vlaku, který byl tvořen unikátními vozy, sloužícími k přepravě našich prezidentů a Františka Ferdinanda d´Este. Soupravu táhly napříč Českou a Slovenskou republikou historické lokomotivy vyrobené v ČKD Praha po trase čítající celkem 4 150 km.
Kontakty:
Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
E-mail: info@ntm.cz, URL: http://www.ntm.cz
Garant projektu: Mgr. Michal Novotný, Ph.D., e-mail: michal.novotny@ntm.cz, tel.: +420 220 399 267

II. místo
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových / Uměleckoprůmyslové museum v Praze za projekt „Portheimka: Museum skla“
Nové muzeum umístěné v letohrádku Portheimka představuje významné práce z oboru ateliérového skla v Československu. Zahrnuje stálou expozici a sál pro krátkodobé výstavy. Nápaditý edukační program seznamuje s procesem výroby skla a jeho využitím. Díla současných sklářů jsou zde prezentována způsobem, který vhodně zapadá do barokního interiéru.
Kontakty:
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových / Uměleckoprůmyslové museum v Praze,
U Sovových mlýnů 2, 118 00 Praha 1 / ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
E-mail: info@museumportheimka.cz / sekretariat@upm.cz, URL: http://www.museumportheimka.cz / http://www.upm.cz
Garant projektu: Mgr. Alena Holubová, e-mail: alena.holubova@museumkampa.cz, tel.: +420 602 378 991

III. místo
Správa KRNAP – Krkonošské muzeum za projekt „Rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců v Pasekách nad Jizerou“
Původní fara, typická pro oblast Jizerských hor a Krkonoš, získala po citlivé rekonstrukci nově dispozičně řešené prostory. Expozice Památníku zapadlých vlastenců je věnována historii Pasek nad Jizerou, krkonošské houslařské škole i ukázkám lidových řemesel. Své místo zde má také Karel Václav Rais s odkazem na jeho román „Zapadlí vlastenci”.
Kontakty:
Správa KRNAP – Krkonošské muzeum, Husova 213, 543 01 Vrchlabí
E-mail: muzeum@krnap.cz, URL: http://www.krnap.cz
Garant projektu: Blanka Zázvorková, e-mail: bzazvorkova@krnap.cz, tel.: +420 605 235 190

Zvláštní ocenění
Muzeum umění a designu Benešov, p. o., za projekt „Rekonstrukce výstavních prostor muzea“
Díky celkové rekonstrukci se muzeum zařadilo mezi instituce odpovídající současným standardům ve výstavnictví. Kromě kvalitního zázemí pro muzejníky byl rozšířen a modernizován výstavní prostor, včetně lektorské dílny. Návštěvníci mají možnost potěšit se sochařskými díly i v nové venkovní galerii.
Kontakty:
Muzeum umění a designu Benešov, p. o., Malé náměstí 74, 256 01 Benešov
E-mail: info@mudbenesov.cz, URL: http://www.mudbenesov.cz
Garant projektu: Bc. Lenka Škvorová, DiS., e-mail: skvorova@mudbenesov.cz, tel.: +420 727 945 004


Cena Českého výboru ICOM

Národní galerie v Praze za stálou expozici „1918–1938: První republika“, zpřístupněnou dne 23. října 2018
Cenu Českého výboru ICOM získal v XVII. ročníku Národní soutěže muzei Gloria musaealis projekt přihlášený do kategorie Muzejní výstava roku 2018
Expozice představuje Československo v letech 1918 až 1938 jako zemi, která byla jedním z evropských center výtvarného dění. Vyzdvihuje významné aktivity tehdejších uměleckých sdružení od Prahy až po Košice či Užhorod s důrazem na jejich kosmopolitní charakter a mnohonárodnostní skladbu. Projekt k výročí vzniku československé republiky tak získal mimořádně zajímavý mezinárodní rozměr.
Kontakty:
Národní galerie v Praze, Staroměstské nám. 12, 110 15 Praha 1
E-mail: info@ngprague.cz, URL: http://www.ngprague.cz
Garant projektu: PhDr. Anna Pravdová, Ph.D., e-mail: anna.pravdova@ngprague.cz, tel.: +420 224 301 146

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist