https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zabery-z-dronu-ukazuji-kolaps-lesu-v-predhuri-jeseniku-zmena-hospodareni-musi-prijit-rychle-hnuti-duha-vyzyva-politiky-k
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Záběry z dronu ukazují kolaps lesů v předhůří Jeseníků. Změna hospodaření musí přijít rychle. Hnutí DUHA vyzývá politiky k nápravě, spouští výzvu Zachranmelesy.cz

4. dubna 2018 | Hnutí DUHA
Autor: Vratislav Vozník, tel: vratislav.voznik@hnutiduha.cz
Předhůří Jeseníků v okolí Petrovic (mezi Zlatými Horami a Městem Albrechtice) bez lesů, místo zelených hor jen holiny a moře pařezů. Přesně takové záběry ukazují videa, na která upozornil Hnutí DUHA jeden z příznivců [1]. Je na nich patrné rozsáhlé hynutí nevhodně vysazených smrkových monokultur v předhůří a nižších polohách Jeseníků. Rozsah katastrofy potvrzuje varování, které ekologická organizace opakuje dlouhé roky, a považuje ji za alarmující. Hnutí DUHA zveřejňuje výzvu www.zachranmelesy.cz se sedmi body pro zdravé lesy. Apeluje na poslance a vládu, zejména ministry zemědělství a životního prostředí, aby situaci řešili. Cílem výzvy je předejít kolapsu lesů v Česku.

Videa jsou na https://www.youtube.com/playlist?list=PL98t6NuGWuWJhgUteSVr5tnfnMzcOr0Qn

Výzva Zachraňme lesy [2] žádá vládu ČR, Poslaneckou sněmovnu ČR a státní podnik Lesy ČR, aby k záchraně českých lesů neprodleně podnikli konkrétní kroky. K těm patří změny zákonů, vyhlášek a dalších pravidel. Všichni, kterým záleží na zdraví našich lesů a krajiny v České republice se k výzvě mohou už teď připojit na webu www.zachranmelesy.cz.

Velmi nepříznivá situace v našich lesích je nejméně v šesti krajích České republiky, tedy kromě Moravskoslezského a Olomouckého ještě v severní části Zlínského kraje, situace se v druhém pololetí 2017 zhoršila na Vysočině a v Jihočeském a Plzeňském kraji. K příčinám rozsáhlého hynutí smrkových monokultur patří také důsledky klimatické změny a je jen mizivá pravděpodobnost, že se situace do budoucna změní. Spíše naopak. Jak dokládá studie vědců z Mendelovy univerzity, bude až 80 % ploch dnes osázených smrkem v následujících 40 letech naprosto nevhodných pro pěstování právě tohoto stromu [3]. Živořící smrky tam následně napadají kůrovci a houba václavka. Určitý díl viny na eskalaci šíření kůrovce nese také způsob zadávání zakázek velkým těžařským firmám u státního podniku Lesy ČR [4].

Přes kritický stav smrkových porostů stále nejsou plněny závazky k adaptaci lesů vyplývající z přijatého Národního lesnického programu [5]. Na současnou kritickou situaci lesů upozorňuje Národní akční plán adaptace na změnu klimatu [6] a nedávno i zpráva ministra zemědělství Mariana Jurečky předložená vládě ČR dne 14. března tohoto roku [7].

Hynutí lesů na velké části území České republiky je pozvolný a nenápadný proces, který má ovšem již nyní především ve smrkových porostech výrazné dopady. Nejvíce na severní Moravě, kde probíhá největší katastrofa lesů za posledních 200 let, jak dokládá i dostupná videodokumetace [1]. Ohrožené jsou i lesy na dalších místech, například na Vysočině, v Brdech a prakticky všude v nízkých a středních polohách.

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA, řekl:
"Nechceme, aby byly za pár let všude holiny, a proto důrazně apelujeme na zavedení takového hospodaření, které povede ke zlepšení odolnosti lesů v celé republice. Masivní hynutí smrků na Jesenicku je jedno z posledních varování lesů, že musí dojít k rychlé změně. Vědci odhadují, že za zhruba 40 let bude 80 % míst, kde dnes rostou smrky, zcela nevhodné k jejich pěstování, a další úhyn lesů si nemůžeme dovolit. Žádáme všechny turisty, milovníky přírody, každého, komu není osud našich lesů lhostejný, aby se už dnes přidali k výzvě Zachraňme lesy."

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"O potřebě změnit lesní hospodaření se v Poslanecké sněmovně mluví už přes deset let. Změní probíhající katastrofa na Jesenicku politické proklamace v činy? Podle průzkumů to chce i česká veřejnost. Hnutí DUHA spouští výzvu Zachraňme lesy, aby se věci daly do pohybu."


Kontakty:
Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy Hnutí DUHA, 608 283 530, jan.skalik@hnutiduha.cz
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Poznámky pro editory:
[1] Fotografie a videa ukazující šíři problému jsou na https://www.youtube.com/playlist?list=PL98t6NuGWuWJhgUteSVr5tnfnMzcOr0Qn
Prezentace ze semináře o kůrovcové katastrofě v Jeseníkách jsou dostupné na http://www.npjeseniky.info/aktuality/drsna-fakta-o-kurovcove-katastrofe-v-jesenikach-prinesl-seminar-v-praze.html
[2] Kompletní znění výzvy:
Zachraňme české lesy
Zasaďte se i Vy svým hlasem o zdraví našich lesů
Naše lesy na mnoha místech plošně hynou. Potřebují nutně naši pomoc. Kvůli nevhodně vysazeným smrkovým monokulturám, častějšímu suchu a chybám v hospodaření v rámci velkých zakázek, ztrácejí nejen své kouzlo, ale hlavně své zdraví. Vznikají kalamity a stromy se těží ve velkém měřítku. Tam, kde si pamatujete krásný les, se objevují paseky a holoseče, ze kterých nejsou šťastní ani vlastníci lesů, ani návštěvníci. Jde to i jinak. Začít se musí od lesa.
Nedovolme, aby české lesy přišly o své kouzlo, nebo dokonce dále umíraly. Zasaďte se s námi o budoucnost českých lesů. Příroda potřebuje hlas každého z nás.
Naléhavě žádáme Vládu České republiky, Parlament České republiky a státní podnik Lesy ČR. Prosíme, začněte neprodleně jednat a zajistěte:
1. Lesy pestré, bohaté a krásné
Krásné a zdravé lesy jsou ty, v nichž rostou pro dané místo vhodné stromy různého druhu a stáří, včetně stromů ponechaných na dožití a zetlení. Takové lesy jsou odolnější vůči suchu a kalamitám.
2. Lesy šetrně obhospodařované
Chceme lesy, ve kterých se bude hospodařit ruku v ruce s přírodou. Velké holoseče jsou nejen škaredé, ale ničí lesní půdu, která pak nezadrží vodu, odplavují se živiny i půda sama. Nové lesy uměle vypěstované na holinách jsou náchylnější k budoucím kalamitám.
3. Lesy s ostrovy divoké přírody
Chceme, aby na vybraných místech byl les ponechán jen silám přírody a zvídavým návštěvníkům - pro jeho divokou krásu, ale i pro sledování přirozených reakcí lesa na měnící se okolní prostředí. Jen tak budeme v budoucnu vědět, jak přírodní lesy adaptované na místní klima vypadají.
4. Život v lese v rovnováze
V lese by mělo být jen tolik zvěře, aby v zimě neokousala všechny přirozeně vzrostlé semenáčky. Chceme les s rovnováhou divokých zvířat, stromů a dalších rostlin.
5. Lesy pro všechny
Lesy nemají být pouze "pole na dřevo". Chceme v nich odpočívat, obdivovat je, prozkoumávat, prožívat v nich ty nejkrásnější příběhy. Jsou tady pro nás pro všechny - turisty, místní obyvatele, jsou zde pro lesníky i myslivce.
6. Transparentní a ohleduplnou péči o lesy
Chceme, aby hospodaření ve veřejných lesích namísto velkých těžařských firem podporovalo zaměstnanost místních lidí včetně místních dřevozpracovatelů. K tomu je potřeba změnit zákony, vyhlášky, dotace, vybrat lepší certifikaci veřejných lesů a změnit zadání pro státní podnik Lesy ČR.
7. Zasadím se o lepší lesy
Jeden krok můžeme udělat my všichni. Apelovat touto výzvou na ty, kteří to mohou změnit a také přijmout vlastní závazek k tomu, co může ovlivnit každý z nás: při návštěvách lesa se chovat uctivě ke stromům, zvířatům, rostlinám i lesní půdě a s uvážlivostí využívat bohatství, které nám naše lesy přináší.
[3] Více informací v tiskové zprávě http://www.hnutiduha.cz/aktualne/misto-oslav-mezinarodniho-dne-lesu-varovani-v-roce-2060-bude-az-80-smrkovych-lesu
[4] Více na http://www.ceskatelevize.cz/porady/10782831463-nedej-se-plus/217562248410016-pytlak-kurovec/
[5] Národní lesnický program. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů. 2008. Dostupné na http://www.uhul.cz/images/NLP/NLP_II_final_CZ.pdf. Na str. 11 v analýze SWOT dokument vyjmenovává, že mezi hlavní ohrožení lesů patří: "očekávaná klimatická změna a její dopady na lesní hospodaření", "střet zájmů mezi různými politikami dotýkajícími se lesního hospodářství", či "přetrvávající neúměrně vysoké stavy spárkaté zvěře v mnoha honitbách".
[6] Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Ministerstvo životního prostředí. 2015. Dostupné na https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_akcni_plan_zmena_klimatu/$FILE/OEOK-NAP_text_20170127.pdf. Na str. 23 je uvedeno:
"Za nejvíce náchylnou dřevinu je na území ČR považován smrk zejména v případě monokulturních porostů na nevhodných stanovištích. Uvedené projevy změny klimatu v kombinaci s dalšími abiotickými a biotickými faktory způsobují chřadnutí lesních porostů."
[7] Informace o stavu, průběhu a hodnocení smluvních vztahů vzešlých z lesnické zakázky vyhlášené podle Koncepce Ministerstva zemědělství k hospodářské politice státního podniku Lesy České republiky, s.p. a o naplňování kontrolního systému nad prováděním lesnické zakázky za rok 2017. Projednáno na zasedání Vlády ČR dne 14. 3. 2018 (https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2018-03-14).
"Trh se dřívím v České republice byl během roku 2017 významně ovlivněn rozsáhlou kalamitou podkorního hmyzu na smrku, zejména pak v prostoru severní a střední Moravy. Tento nepříznivý stav je zapříčiněn zřetězením více negativních faktorů. Zřejmě nejvýznamnějším je silné oslabení smrkových porostů působením extrémního sucha a vysokých teplot, především v letech 2015 až 2017."
"V průběhu roku 2017, zejména pak během letního období se již tak nepříznivý stav rozšíření podkorního hmyzu dále zhoršil, především pak v oblastech, kde panovaly vážné problémy již v předchozích letech. Regionálně je situace značně diferencovaná. Nejhorší je stav na území krajů Moravskoslezského, Olomouckého a v severní části kraje Zlínského, dramaticky se v druhém pololetí stav zhoršil na území kraje Vysočina, krajů Jihočeského a Plzeňského."
Vratislav Vozník, tel: vratislav.voznik@hnutiduha.cz tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

 


Pražská EVVOluce
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist