https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zname-letosni-ucastniky-programu-misto-kde-zijeme
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Nadace VIA : Známe letošní účastníky programu „Místo, kde žijeme“

15. listopadu 2011 | Nadace VIA
Odborná hodnotící komise Nadace VIA vybrala projekty 5 organizací, které mají za cíl společně s místními občany vybudovat či obnovit veřejně přístupná prostranství v obcích. Každá z podpořených organizací se může těšit na grant ve výši 300 000 Kč určený na samotnou úpravu prostranství.

Dalších 10 000 Kč dostanou realizátoři na vytvoření případové studie projektu. Vybrané organizace navíc získají přístup k bezplatnému vzdělávání – zúčastní se třech seminářů tematicky vycházejících z realizace projektů a k dispozici jim bude odborný konzultant. Podpořené organizace se tak například naučí, jak získat další prostředky na svůj projekt, nebo jak zapojit veřejnost do všech fází vzniku nového veřejného prostranství.

Mezi podpořenými projekty jsou letos zastoupeny dva z Plzeňského kraje a po jednom z kraje Jihočeského, Moravskoslezského a Zlínského. Specifikem letošního ročníku je vysoké zastoupení obecních samospráv mezi nejúspěšnějšími organizacemi. Z pěti vyvolených jsou nakonec tři obce, jedno občanské sdružení a jedna střední škola.

„Výrazný nárůst kvality obecních projektů je pravděpodobně odrazem generační obměny starostů a zastupitelů, ke které v mnoha obcích došlo po loňských volbách,“ vysvětluje manažer programu Ondřej Šindelář. „V letošním roce jsme se při návštěvách nejlépe hodnocených projektů poprvé ve výraznější míře setkali s mladými odvážnými starosty a starostkami, kteří se nespokojí jen s vybudováním kvalitní infrastruktury, ale jde jim i o rozvoj obce z pohledu lidských vztahů.“

Zastoupení střední školy v programu je další novinkou, která vychází z letošních změn v programu. Jde o první organizaci, která uspěla s projektem na úpravu veřejného prostranství pro mládež, na jehož plánování a realizaci se bude mládež také výrazným způsobem podílet.

O účast v programu byl letos velký zájem. Své projekty přihlásilo 57 organizací a do užšího výběru se dostalo 13 nejlépe hodnocených, které zástupci hodnotící komise osobně navštívili. „Moc nás těší, že se setkáváme se stále větším počtem lidí, kteří nejsou lhostejní ke stavu svého okolí a záleží jim na buducnosti místa, kde žijí,“ říká ředitel Nadace VIA Jiří Bárta. „I proto jsme rádi, že můžeme těm pěti nejlepším nabídnout vyšší finanční podporu než v minulosti.“

„Vybrat pětici nejlepších z množství kvalitně připravených projektů bylo nesmírně obtížné. Mnohem poučnější však pro mne bylo číst si v jednotlivých projektech. Uvědomila jsem si totiž, jak silně mnohé obce a jejich obyvatelé cítí potřebu něco dělat s prostředím, v němž žijí, pracují, vychovávají své děti, a jak moc v nich touží vytvořit důstojný prostor pro společné či společenské aktivity.“ okomentovala náročný výběr Dagmar Sladká z Nadace České spořitelny, která byla také členkou hodnotící komise.

„Místo, kde žijeme“ je stěžejním programem Nadace VIA a letos byl vyhlášen již poosmé. Tento ročník, stejně jako všechny předešlé, by nemohl proběhnout bez podpory generálního partnera programu Nadace České spořitelny. Díky novému hlavnímu partnerovi, společnosti NET4GAS, s.r.o., pak mohly být letošní nadační příspěvky jednotlivým organizacím navýšeny o 100 000 Kč.

"Naše podnikání je založeno na dlouhodobém rozvoji a péči o přepravní plynárenskou soustavu, která prochází téměř všemi regiony České republiky. Jako dobrý soused považujeme vstřícnost k oblastem, kde působíme, za jeden ze základních kamenů naší politiky. Hlavní partnerství v programu "Místo, kde žijeme", do kterého jsme letos vstoupili, přesně naplňuje tento náš cíl. Kvalita předložených projektů nás mile překvapila a těšíme se na fázi jejich realizace. Přejeme podpořeným, ať se místo, kde žijí, skutečně promění díky programu k jejich obrazu," řekl Jan Nehoda, jednatel společnosti NET4GAS.

Kontakt:
Nadace VIA
Ondřej Šindelář
tel.: 233 113 370
email: ondrej.sindelar@nadacevia.cz


PŘÍLOHA Č. 1: PODPOŘENÉ PROJEKTY
Obec Chříč (okres Plzeň sever): Křic plac – zelená pro Chříč
Malá obec Chříč trpí nedostatečnou občanskou vybaveností. V obci byl zrušen hostinec a místní náves s parkovou úpravou tak zůstala jediným místem pro shromažďování, kde se pořádají kulturní a společenské akce. Náves se nachází v samotném centru obce. Současnou nelichotivou podobu získala v 70. letech minulého století během akce „vesnice dohání město“. Původní malebná náves byla tvořena velkým rybníkem se zelení, starým hostincem a několika domy chalupářů. Místo hostince byl vystavěn kulturní dům, který se po dostavbě jevil jako předimenzovaný a nikdy nebyl plně využíván.

S pomocí architekta by zástupci obce Chříč rádi přetvořili náves v reprezentativní prostor pro setkávání a rekreaci. Projekt by měl přimět místní obyvatele, aby se společně a dobrovolně zapojovali do veřejně prospěšných záležitostí. Díky grantu dojde k nové výsadbě, nákupu laviček, vytvoření posezení, ohniště, k výrobě komponent pro dětské hřiště a dalších prvků, které pomohou vytvořit nový, přívětivější vzhled návsi. O následnou údržbu se budou starat jak zaměstnanci obce, tak ostatní občané formou úklidových brigád.

Gymnázium a Střední odborná škola, Plasy (okres Plzeň sever): Komunikační a odpočinkové místo v Plasích
Rekonstrukce parku před budovou Střední odborné školy v Plasích je logickým vyústěním snah o navázání na nedávnou historii místa. Budova školy u pozemku je vystavěna ve funkcionalistickém slohu z 30. let minulého století. Park je dnes nevyužíván a přitom má potenciál stát se přirozeným středem jedné z městských částí. Při škole působí občanské sdružení Akademický vršíček, které sdružuje rodiče žáků, absolventy školy a učitele. Ti všichni rádi pomohou s rekonstrukcí parku na Komunitní a odpočinkové místo v Plasích.

Do realizace projektu budou ve velké míře zapojeni studenti školy – seznámí se mimo jiné se softwarovými prostředky, které slouží k plánování a řízení projektů. Jednotlivé pracovní skupiny si rozdělí úkoly v projektu, termíny jejich splnění a budou naplánována jednání pracovních skupin. Výsledkem bude zrekonstruovaná část obce před budovou střední školy, která bude sloužit jak středoškolské mládeži, tak široké veřejnosti.

Obec Francova Lhota (okres Vsetín): Oáza klidu ve Francově Lhotě
Obec Francova Lhota leží v údolí říčky Senice v západní části Javorníku na hranicích se Slovenskou republikou. V obci je několik aktivních neziskových organizací a spolků, díky kterým je společenský život velmi pestrý. Místní občané skrze tyto spolky dobře spolupracují s obcí, zatím se však ve Francově Lhotě neuskutečnil projekt, který by počítal se zapojením široké veřejnosti do rozvoje obce. To by se mělo změnit díky nové „Oáze klidu“.

Místní chtějí vybudovat odpočinkovou zónu u kulturního domu. Očekávají zlepšení vzhledu a posílení atraktivity obce, rozšíří se nabídka trávení volného času, vznikne nový prostor pro rodiče s dětmi či seniory. Možnost zapojit se dostanou všichni místní obyvatelé, čím dojde ke zkvalitnění a rozšíření vztahu mezi obcí a jejími občany. Z pasivních pozorovatelů investiční výstavby by se měli stát spolutvůrci dalšího rozvoje obce.

Okrašlovací spolek pro Nadějkov a okolí (okres Tábor): Otevřená zahrada otevírá duše, srdce i oči
Hlavním cílem Okrašlovacího spolku pro Nadějkov a okolí je mimo jiné zvelebování tohoto regionu a ochrana životního prostředí. Veškeré své aktivity činí se snahou o zapojení široké veřejnosti, občané jsou vtaženi do aktivního rozhodování a spolutvorby. Nejinak tomu bude i u tohoto projektu, v rámci nějž dojde k přeměně farské zahrady, která se nachází mezi kostelem a farou na západní straně náměstí v samém středu malé jihočeské obce Nadějkov.

Dnes bohužel není farská zahrada volně přístupná pro veřejnost, je uzavřena plotem a zamčenými brankami. V celé obci momentálně není žádné příjemné a přátelské veřejné prostranství, kde by se lidé mohli scházet a odpočívat. Ve všech fázích obnovy bude zapojena veřejnost – počínaje diskuzí o budoucí podobě zahrady. Na komunitní plánování naváže samotná přeměna zahrady a kroky vedoucí k faktickému otevření farské zahrady veřejnosti. Ta bude poté sloužit nejrůznějším skupinám, např. farnosti, skautům, okrašlovacímu spolku, ochotníkům, obyvatelům domu s pečovatelskou službou, škole nebo turistům, ale stane se také místem společného setkávání široké veřejnosti.

Obec Nové Sedlice (okres Opava): Areál soudržnosti
V roce 1998 se obec Nové Sedlice osamostatnila od obce Štítina. Do dnešní doby zde chybí oficiální centrum obce – náměstí. Areál fotbalového hřiště a jeho okolí, je jediným veřejným prostranstvím v obci. Nové obecní zastupitelstvo si klade za cíl zlepšit atmosféru a mezilidské vztahy v obci prostřednictvím otevřené komunikace a spolupráce obecního úřadu s občany a místními sdruženími. Pro obec je velmi důležité zahájit komunitní plánování a zapojit tak občany do rozhodování o rozvoji a budoucím směřování obce.

Nejdůležitějším výsledkem a přínosem projektu by měla být samotná cesta a průběh realizace. Setkávání lidí různých věkových kategorií, životních zkušeností, vzdělání a potřeb při práci na společné věci. Lidé budou mít možnost seznámit se, diskutovat, tvořit, hledat společná řešení a kompromisy. Dostanou příležitost žít spolu – nejen vedle sebe. Samotný „Areál soudržnosti“, který díky této cestě vznikne, bude pro organizátory pomyslnou třešničkou na dortu za dobře odvedenou práci.

PŘÍLOHA Č. 2: PARTNEŘI PROGRAMU
Nadace VIA podporuje a posiluje aktivní účast veřejnosti na rozvoji demokratické společnosti v České republice. Podporuje rozvoj dobrých vztahů a spolupráce mezi neziskovými organizacemi, obecními samosprávami a podnikateli, protože je přesvědčena, že právě to je cesta, na níž mohou lidé převzít odpovědnost za prostředí kolem sebe – společně o něm přemýšlet a mluvit, společně plánovat změny a poté společně měnit tyto plány ve skutečnost. Podporuje rozvoj neziskových organizací, protože jsou na cestě k občanské společnosti nenahraditelné. Podporuje rozvoj dárcovství, protože občanská společnost ani neziskové organizace nemohou existovat bez podpory osvícených jednotlivců, firem a institucí.
www.nadacevia.cz

Nadace České spořitelny aktivně působí na poli firemní filantropie a zaměřuje se na oblasti sociálního rozvoje, které jsou jinak často ostatními dárci přehlíženy, ať už jde o péči o seniory, či drogově závislé, kteří se snaží ze své závislosti vymanit. Dále se zaměřuje na ochranu životního prostředí, na projekty v oblasti udržitelného rozvoje a na vzdělávání. Prostředky Nadace České spořitelny jsou také rozdělovány na pomoc neziskovým a charitativním organizacím v regionech prostřednictvím projektů oblastních poboček České spořitelny. Česká spořitelna, udržuje a rozvíjí mecenášskou tradici, která stála u samého zrodu spořitelnictví před 180 lety. Podporuje charitativní neziskové společnosti a organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné organizace, nadace a nadační fondy.
www.nadacecs.cz

Společnost NET4GAS je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní plynárenské soustavy a zaručuje dostupnost a dostatečnost kapacit pro domácí i zahraniční partnery. Zemní plyn přepravuje v České republice sítí plynovodů dlouhou více než 3600 kilometrů. NET4GAS si je vědoma své společenské odpovědnosti, a proto rozvíjí a dále prohlubuje svou koncepci sponzoringu a firemního dárcovství. Aktivně se angažuje v oblastech ochrany přírody a životního prostředí (NET4GAS Blíž přírodě), výchovy, vzdělávání a výzkumu (NET4GAS Blíž poznání) a podpory regionů (NET4GAS Blíž regionům).
www.net4gas.cz
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist