https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/aktualizace-statni-energeticka-koncepce-je-schvalena-co-je-to-za-dokument-a-co-noveho-prinasi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Aktualizace státní energetická koncepce je schválena. Co je to za dokument a co nového přináší?

21.5.2015 12:00 | PRAHA (oEnergetice)
SEK je klíčovým strategickým dokumentem, který v oblasti energetiky stanovuje směr a cíle pro rozvoj české energetiky v dalších 25 letech.
SEK je klíčovým strategickým dokumentem, který v oblasti energetiky stanovuje směr a cíle pro rozvoj české energetiky v dalších 25 letech.
V pondělí 18. 5. 2015 byla koaliční vládou (ČSSD, ANO, KDU-ČSL) schválena Aktualizace státní energetická koncepce České republiky (ASEK). Byl tak dokončen téměř pětiletý proces snahy o její aktualizaci. Co koncepce přináší?
 

Co je SEK a jaké je její poslání?

SEK je klíčovým strategickým dokumentem, který v oblasti energetiky stanovuje směr a cíle pro rozvoj české energetiky v dalších 25 letech. V porovnání s předchozí verzí byla významně posílena její závaznost přijetím Novely zákona o hospodaření energií ze dne 10. dubna 2015, která vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 103. Zákon nabude účinnosti 1. července letošního roku a mimo jiné říká, že „Státní energetická koncepce je závazná pro výkon státní správy v oblasti nakládání s energií.“

Co se týče poslání SEK, to je možné citovat hned z jejího prvního odstavce:

„Hlavním posláním Státní energetické koncepce je zajistit spolehlivou, bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou dodávku energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky ČR, a to za konkurenceschopné a přijatelné ceny za standardních podmínek. Současně musí zabezpečit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích v rozsahu nezbytném pro fungování nejdůležitějších složek státu a přežití obyvatelstva.“

Parametry, jimiž jsou měřeny vrcholové strategické cíle (bezpečnost dodávek, konkurenceschopnost, udržitelnost), jsou definovány a kvantifikovány ve 4. kapitole dokumentu.

Jak se má vyvíjet česká energetika?

Otázky spojené s budoucností české energetiky, jež jsou v poslední době často probírány, jsou zejména otázka prolomení územních ekologických limitů (ÚEL), které byly závazně stanoveny usnesením vlády č. 444 v roce 1991, a otázka budoucnosti jaderné energetiky v ČR. Obě témata přitom rozdělují společnost na dva tábory.

O možnosti prolomení ÚEL se v minulosti jednalo již mnohokrát a jednání probíhají stále. Začátkem letošního roku mělo dojít ke konečnému rozhodnutí v této věci, přičemž byly posuzovány čtyři varianty:

1. Zachování stávajících limitů
2. Prolomení limitů na lomu Bílina
3. Prolomení limitů na lomu Bílina a částečné prolomení na lomu ČSA
4. Prolomení limitů na lomu Bílina i ČSA

K finálnímu rozhodnutí ovšem jednání nevedla a další jednání mezi tripartitou tvořenou odboráři, zástupci zaměstnavatelů a vládou je naplánováno na léto letošního roku.

Státní energetická koncepce byla schválena v navržené podobě i přes tento, na první pohled zásadní, nevyřešený problém. Nicméně je z tzv. optimalizovaného scénáře vývoje energetiky do roku 2040 patrný postupný odklon od využívání hnědého uhlí, které je ve zmíněných lomech těženo. Hnědé uhlí má být nahrazeno především zemním plynem, jádrem a obnovitelnými a druhotnými zdroji energie.

Vývoj struktury konečné spotřeby energie
Vývoj struktury konečné spotřeby energie
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | MPO

Tento fakt je patrný jak z plánovaného vývoje struktury konečné spotřeby energie, tak z vývoje a struktury primárních energetických zdrojů. Oba tyto vývoje jsou zobrazeny na následujících grafech.

Co se týče jaderné energetiky, ta má dlouhodobě nabývat na významu. Mezi primárními energetickými zdroji se má stát nejvýznamnějším zdrojem a dominanci bude mít také v oblasti výroby elektřiny, kde je v plánu podíl jádra okolo 50 %. Jako dílčí cíl ASEK mimo jiné stanovuje:

„Podpořit a urychlit proces projednávání, přípravy a realizace nových jaderných bloků ve stávajících lokalitách jaderných elektráren o celkovém výkonu do 2 500 MW, respektive roční výrobě ve výši cca 20 TWh v horizontu let 2030 – 2035 včetně nezbytných kroků mezinárodního projednávání.“

Cíl tedy máme, ale jak to bude s jeho realizací? Výstavba nového jaderného zdroje v ČR je za současných tržních podmínek, kdy cena silové elektřiny dlouhodobě klesá a investice do konvenčních zdrojů se bez státní podpory stávají nerentabilní, obtížně realizovatelná. Důkazem je zrušený tendr na dostavbu Temelína z loňského roku.

Napomoci by měl další důležitý dokument, který bezprostředně naváže na ASEK, a to Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky. Ten se mimo jiné zabývá výstavbou nových jaderných zdrojů, a to především možnými investičními modely. Jsou představeny celkem tři:

• Výstavba zdroje/zdrojů investorem ČEZ, a.s., popř. její 100% vlastněnou dceřinou společností
• Výstavba zdroje/zdrojů sdružením investorů – privátní investorské konsorcium, ve kterém by byl ČEZ, finanční investor, velký odběratel, dodavatel technologie a další strany
• Přímá výstavba ze strany státu prostřednictvím nově založeného státního podniku

Státem preferovaná varianta je varianta číslo jedna. Lze ovšem očekávat, že ať už bude zvolen kterýkoliv z těchto modelů, tak bude investor/investoři vyžadovat po vládě formu garancí, jak je tomu například v případě budované britské JE Hinkley Point C. A to může být pomyslný kámen úrazu, jelikož právě kvůli neochotě vlády garanci nabídnout byl zrušený zmiňovaný tendr na dostavbu Temelína.

Z tohoto grafu vyplývá, že ASEK s výstavbou nových jaderných zdrojů počítá.
Z tohoto grafu vyplývá, že ASEK s výstavbou nových jaderných zdrojů počítá.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | MPO

ASEK nicméně s výstavbou nových jaderných zdrojů počítá, což je názorně zobrazeno na následujícím grafu očekávaného vývoje a struktury hrubé výroby elektřiny v příštích 25 letech, kde podíl jádra dlouhodobě roste.

Jak to bude s OZE?

Význam obnovitelných a druhotných zdrojů energie má také dlouhodobě růst, což je možné pozorovat i na grafu Vývoje struktury primárních energetických zdrojů (výše), ze kterého vyplývá přibližně zdvojnásobení hodnoty obnovitelných a druhotných zdrojů energie. ASEK v této oblasti vytyčuje dílčí cíl:

"Podporovat rozvoj a využití obnovitelných zdrojů v souladu s ekonomickými možnostmi a přírodními geograficko-geologicko-klimatickými podmínkami ČR.“

Do roku 2040 má být využit potenciál biomasy (v udržitelném rozsahu potravinové bezpečnosti a ochrany původního fondu a krajiny), větrné energie (s respektováním ochrany životního prostředí a krajiny) a solární energie na střechách a konstrukcích budov.

Očekávaný vývoj a struktura hrubé výroby elektřiny z OZE
Očekávaný vývoj a struktura hrubé výroby elektřiny z OZE
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | MPO

Při pohledu na rostoucí podíl především biomasy, bioplynu a fotovoltaických elektráren se nabízí často kladená otázka - z čeho bude rozvoj OZE financován? V úvodu zmíněný solární boom v minulosti ukázal, jak velké negativní dopady může nesprávně nastavený systém podpory nějakého preferovaného zdroje energie mít. To, aby se situace neopakovala, má zajistit Návrh novelizace zákona o podporovaných zdrojích energie, který má zajistit MPO, a to do 31. 12. 2015.

Návrh má být zaměřen na 3 oblasti:

1. Stanovení mechanizmu zajištění finančních zdrojů pro úhradu nákladů na podporu OZE mimo ceny elektřiny
2. Podpora nových OZE prostřednictvím aukcí, nebo tendrů na nové kapacity, anebo prostřednictvím případných vyrovnávacích plateb, nebo investiční podporou vítězům tendrů, případně způsobem obchodování net metering

3. Zavedení korekčního mechanizmu kontroly přiměřenosti poskytované podpory v souladu s rozhodnutím EU v rámci notifikačního procesu

Koncepci tedy máme, co dál?

Na schválení ASEK by nyní měly navázat také aktualizace 14 Územních energetických koncepcí pro jednotlivé kraje a hlavní město Prahu. Nadále diskutovanými tématy, jejichž výsledek bude mít zásadní vliv na další směřování české energetiky, bude rozhodnutí o prolomení územních ekologických limitů a o systému financování výstavby nových jaderných zdrojů. Důležité budou také všechny novely zákonů uvedené v ASEK v čele s Novelizací zákona o podporovaných zdrojích energie. Již dříve v tomto roce byla chválena Novela zákona o hospodaření energií, která nabyde účinnosti 1. července letošního roku a která významně posiluje závaznost Státní energetické koncepce.


reklama

 
Jan Budín
Autor je redaktorem serveru www.oenergetice.cz.


Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist