https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2012-liberecky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2012: Liberecký kraj

2.10.2012 02:00 | LIBEREC (Ekolist.cz)
Pokud by záleželo jen na kandidátech do krajského zastupitelstva, dostal by se Ještěd na seznam UNESCO nejspíš ještě letos. A jak jsou na tom environmentální body volebních programů?
Pokud by záleželo jen na kandidátech do krajského zastupitelstva, dostal by se Ještěd na seznam UNESCO nejspíš ještě letos. A jak jsou na tom environmentální body volebních programů?
Foto | Michal Bjalek / Wikimedia Commons
V Libereckém kraji kandiduje celkem 20 politických stran a hnutí. Při pohledu na volební programy je vidět, že tématem, které voliče v tomto kraji zřejmě nejvíc pálí, je korupce. Skoro všechny strany a hnutí totiž právě omezení korupce nebo odpovědné hospodaření s majetekem kraje mají na prvním místě. Opakujícím se bodem (kromě zdravotnictví a školství) pak bývá ještě starost o budovu vysílače na Ještědu. Pokud by záleželo jen na kandidátech do krajského zastupitelstva, dostal by se Ještěd na seznam UNESCO nejspíš ještě letos. A jak jsou na tom environmentální body volebních programů?
 

Vyloženě silné environmentální téma, ke kterému by se vyjadřovali všichni, se v programech neobjevuje. Několik se jich opakuje. Liberecký kraj před dvěma lety zasáhly silné povodně, takže se dost často skloňuje náprava povodňových škod, především oprava silnic a mostů. Hned několik stran slibuje, že dokáže povodňové škody odstraňovat rychleji. Zajímavý výstřelek v oblasti dopravy nabízí Česká strana národně sociální (ČSNS), která chce vybudovat dálnici mezi Libercem a Děčínem. V minulých letech se v Libereckém kraji hodně diskutovalo o možné výstavbě rychlostní silnice mezi Turnovem a Jičínem (R35). V programu se k tomu většina stran vůbec nevyslovuje, jednoznačně proti jsou v současných volebních programech Zemanovci a Změna pro Liberecký kraj.

Občas se v programech objevuje i vyjádření k možné těžbě uranu v Podještědí. Ve svých programech ji odmítá ČSSD (ta odmítá chemickou těžbu uranu), zásadně jsou proti Zemanovci a Změna pro Liberecký kraj. Naopak pozitivně se několik stran vyjadřuje k podpoře místních výrobků a pořádání farmářských trhů.

Níže přinášíme přehled environmentálních bodů v programech jednotlivých kandidujících stran a hnutí. Celkově se dá říct, že se životnímu prostředí v programech věnují hlavní strany poměrně podrobně. Nejpropracovanější programy nabízejí ČSSD, Starostové pro Liberecký kraj, TOP 09 a Změna pro Liberecký kraj.

Česká pirátská strana

Piráti se ve volebním programu dost podrobně věnují dopravě. Z pohledu mezinárodní dopravy je pro ně důležité dobudování rychlostních komunikací do okolních států, především dostavba silnice I/35 směrem na Žitavu. V případě vnitrostátní dopravy chtějí na úseku mezi Turnovem a Jičínem (což je oblast tolik diskutované rychlostní silnice R35, která by vedla mezi dvěma oblastmi Českého ráje) urychleně vybudovat silnici první třídy a nutné obchvaty na plánované trase rychlostní komunikace s územní rezervou pro budoucí rozšíření na rychlostní komunikaci. Ve spolupráci s Ústeckým krajem by pak piráti připravili projekt zjednodušení a zprůjezdnění silničního tahu mezi Libercem a Děčínem. Za naprosto nevhodné považují plánované přesunutí dopravy na trase Turnov – Tanvald ze současné trasy I/10 do trasy R/35, I/65 a I/14. Podporují úplný zákaz tranzitní jízdy kamionů na silnici I/10 mezi Tanvaldem a Harrachovským přechodem minimálně v zimních měsících a přesun této dopravy na silnici I/13 na Zhořelec případně I/35 na Žitavu.

Co se týká železnice, piráti odmítají nepromyšlené rušení železničních tratí bez vyčíslování úspor, kterých se tím dosáhne, bez plánů, jak se zrušenou tratí naložit, a bez propočtu nákladů na možnou výstavbu tratě v budoucnosti. Na železnici je však podle pirátů potřeba větší soutěž mezi dopravci a využití pro přepravu zboží. Rádi by dosáhli stavu, kdy osobní doprava po železnici z Liberce do Hradce Králové či Ústí nad Labem nebude trvat déle než cesta osobním automobilem a zároveň bude cenově dostupná a pohodlná.

Přímo u sídla Libereckého kraje (vysoká budova) protéká Lužická Nisa, nejznečištěnější řeka kraje. Zlepšení její čistoty v programu nikdo nemá, několik stran má ale opravy nebo výstavbu čističek ve svém programu - ČSSD, KSČM a Starostové pro Liberecký kraj
Přímo u sídla Libereckého kraje (vysoká budova) protéká Lužická Nisa, nejznečištěnější řeka kraje. Zlepšení její čistoty v programu nikdo nemá, několik stran má ale opravy nebo výstavbu čističek ve svém programu - ČSSD, KSČM a Starostové pro Liberecký kraj
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz

V případě veřejné hromadné dopravy piráti podporují co největší propojení autobusů, vlaků a MHD. "Chceme dosáhnout stavu, kdy si člověk při nástupu do místního autobusu bude moci koupit lístek, který mu vydrží až do centra velkého města, a to i v případě, že během cesty využije vlak či tramvaj," píšou ve svém programu piráti. Zároveň je podle nich potřeba zpřístupnit veřejnou dopravu občasným uživatelům a lidem využívajícím převážně individuální dopravu.

Piráti by rovněž podpořili farmářské trhy zřízením krajských tržnic. Dále budou usilovat o zřízení krajského webu sloužícího k prezentaci sortimentu prodávajících – místních farmářů, živnostníků a podnikatelů – s možností objednání zboží přes internet. Tržnice a krajský web by pak měly být zárukou kvality a původu zboží.

Česká strana národně sociální

Program České strany národně sociální je na environmentální témata v Libereckém kraji velmi skromný. I tak ale dokáže zaujmout, protože strana v dopravě nabízí jen zachování stávajících železničních a autobusových spojů a vybudování dálnice Liberec – Nový Bor – Děčín.

Česká strana selského rozumu

Česká strana selského rozumu je zvláštností Libereckého kraje, protože kandiduje pouze v tomto kraji. Zkratku používá Čssr s malými písmeny, aby se to nepletlo s Československou socialistickou republikou. Zaměřena je výrazně na zemědělství a tuto oblast má v programu o poznání výše než ostatní strany a hnutí. Čssr chce podporovat farmářské trhy a regionálních potraviny a vůbec všelijak podporovat farmáře - například odstraňováním jejich zbytečného byrokratického zatěžování. Strana chce přispět k návratu potravinové soběstačnosti ČR. Dobrou cestou je podle ní rovněž dodržování správné zemědělské praxe v souladu s přírodou. "Budeme podporovat opatření proti erozi půdy, chránit půdní fond a zdravé lesy, chránit zdroje sladké vody nezbytné pro život člověka," slibuje Čssr a dodává, že "zodpovědné hospodaření není v rozporu s ochranou přírody, je jeho součástí ku prospěchu krajiny i lidí v ní žijících".

ČSSD

Sociální demokraté pro liberecké krajské volby připravili program, v němž nejen slibují, co by udělali v příštím volebním období, na několika místech ale také vyjmenovávají, co se jim už povedlo. Významným tématem je zase doprava, kde podle nich prioritou zůstává dokončení páteřní dopravní sítě a odstranění historického zanedbání silniční sítě na komunikacích nižších tříd. ČSSD rovněž slibuje kompletní odstranění povodňových škod na silnicích a mostech ve správě Libereckého kraje.

Pro veřejnou dopravu by měla být vytvořena tzv. „jízdenkové unie“, aby cestující potřeboval na jednu trasu pouze jednu jízdenku bez ohledu na přepravce a regiony. Sociální demokraté chtějí rovněž zahájit projekční přípravy pro vysokorychlostní železniční koridor Praha – Liberec. Ve významných dopravních uzlech kraje podpoří modernizaci a výstavbu přestupních terminálů veřejné dopravy (Turnov, Chrastava, Desná).

V oblasti životního prostředí chce ČSSD podpořit projekt vedoucí k ochraně povrchových a podzemních vod, včetně výstavby a rekonstrukce čističek. Mělo by dojít i na "vhodná a účinná protipovodňová opatření" a strana chce rovněž podpořit vznik integrovaného systému nakládání s odpady v kraji. Podpory se dočkají i řádní lesní hospodáři, myslivecké organizace a spolky pečující o zvěř. ČSSD odmítá experimenty s tzv. „břidlicovým plynem“ a chemickou těžbu uranu. Kraj pod vedením ČSSD by rovněž pokračoval v projektech zaměřených na osvětu a propagaci nástrojů udržitelné výroby a spotřeby.

ČSSD ve svém programu přichází nejen s novými závazky, ale vyjmenovává i to, co se jí v uplynulých letech povedlo. Na ilustračním snímku předvolební plakát ČSSD
ČSSD ve svém programu přichází nejen s novými závazky, ale vyjmenovává i to, co se jí v uplynulých letech povedlo. Na ilustračním snímku předvolební plakát ČSSD
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz

KSČM

Komunisté se ve svém krajském programu v několika bodech zaměřují na dopravu, energetiku i životní prostředí. Při editaci programu přitom zřejmě došlo k drobné chybce, protože jejich závazek "podporovat ochranu přírody uskutečňovanou státní správou i Českým svazem ochránců přírody, podporovat činnost středisek ekologické výchovy a ekologické aktivity škol" je přiřazen pod bod Doprava a energetika, ačkoli o kousek níže je samostatný bod Zemědělství a životní prostředí.

V dopravě chtějí komunisté rozvíjet hromadnou dopravu a provoz na železničních regionálních tratích a podobně jako ČSSD chtějí výstavbu železničního koridoru Praha – Liberec. Podporují rovněž efektivní a ekologicky šetrné technologie výroby a distribuce energií všeho druhu, výrobu elektrické energie v jaderných elektrárnách a rozvoj alternativních technologií se zvýšením podílu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. V jejich programu se taky jako snad v jediném vyskytuje termín trvale udržitelný rozvoj - jeho "perspektivy by měly být stanoveny v programu rozvoje kraje".

Komunisté budou rovněž požadovat projekty zajišťující rozvoj venkova, protože se jim nelíbí jeho vylidňování. Stejně jako mnozí ostatní požadují odstranění povodňových škod a dobudování protipovodňových opatření, podporovat budou rovněž regionální potravinářskou výrobu. Chtěli by taky zpřísnit zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, zemědělské půda se podle nich nesmí zastavět průmyslovými objekty. Komunisté podporují i akce a programy ke snižování exhalací škodlivin všeho druhu, zřizování sběrných středisek odpadu, výstavbu kanalizací a čističek odpadních vod a rovněž zpracování programu obnovy lesů. Chránit by chtěli rovněž zdroje pitné vody.

Národní socialisté LEV 21

Mezi hlavní body programu Národních socialistů Jiřího Paroubka sice v Libereckém kraji patří boj proti nezaměstnanosti a rozvoj kraje, i tak ale věnuje životnímu prostředí samostatnou část svého programu. Už při rozvoji kraje přitom myslí na revitalizaci objektů a pozemků (brownfields) tak, aby mohly být nabídnuty novým investorům. Vsadit pak národní socialisté chtějí hodně na rozvojové projekty „malé ekonomiky“ pro marginalizovaná území. "Budeme se opírat o převratné společenské inovace „lokální smyčky“ – pracovní místa vznikající uplatněním místní produkce v místě a jeho okolí, využitím místních zdrojů, svépomocí, sdílením, obnovou vztahu k obci a přírodě, soběstačností a zkrácením přepravních vzdáleností," uvádí v programu LEV 21.

Co se týká životního prostředí, národní socialisté nechtějí dovážení odpadů z okolních států a jejich uskladňování v nevyužívaných objektech na Frýdlantsku. Krajské regionální operační programy by měly být i v příštím programovém období zaměřeny na posílení ekologické stability území kraje a na podporu rekonstrukcí zdrojů znečištění. Přijata by měla být i opatření, která omezí dopady sucha a přívalových dešťů na přírodu, zemědělství, majetek, zdraví a pohodu obyvatel kraje. Udržovat vodu v krajině chce LEV 21 výstavbou rybníků a malých vodních děl.

  Podporovat by se měla i zařízení pro třídění, nakládání, zpracování a následné využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Ekologicky odpovědným způsobem by měl být řízen i samotný krajský úřad (třídění odpadů, recyklace tonerů, výměna vozového parku za vozidla na zemní plyn, používání ekologických výrobků a recyklovaného papíru apod). Kraj by měl podporovat i vyšší podíl ekologické veřejné dopravy a vytvořit grantové programy "směřující k ekologickým, a tím i ekonomickým úsporám".

Nová budoucnost pro Liberecký kraj

Nová budoucnost pro Liberecký kraj (NBPLK) je podobně jako Čssr specialitou Liberecka. Vyloženě životním prostředím se v programu moc nezabývá, několik souvisejících bodů ale uvádí. NBPLK prosazuje, aby kraj pomáhal obcím při získávání dotací na rozšiřování ploch zeleně, stavbu nových nebo opravu stávajících parků a obnovu sídlišť. V případě krajské dopravy strana prosazuje posílení autobusových i železničních spojů do odlehlých obcí. Tím chce bojovat proti odlivu lidí z malých obcí do měst. "V krajské železniční i autobusové dopravě bychom rádi viděli konkurenci v podobě živnostníků a menších firem. Tím by došlo k celkovému zlevnění a krajské peníze určené na dopravu by nešly do kapsy několika málo vybraných společností," píše NBPLK.

ODS sice na svých regionálních stránkách zmiňuje, že připravuje volební program, nicméně při přípravě tohoto článku ho nebylo možné na stránkách regionální ODS najít. Na snímku plakát s Evou Bartošou, jedničkou na kandidátce ODS pro Liberecký kraj
ODS sice na svých regionálních stránkách zmiňuje, že připravuje volební program, nicméně při přípravě tohoto článku ho nebylo možné na stránkách regionální ODS najít. Na snímku plakát s Evou Bartošou, jedničkou na kandidátce ODS pro Liberecký kraj
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz

ODS

ODS sice na svých regionálních stránkách zmiňuje, že připravuje volební program, nicméně při přípravě tohoto článku ho nebylo možné na stránkách regionální ODS najít. Spokojit se tedy musíme s celostátním programem ODS pro krajské volby, z něhož už jsme v této sérii článků několikrát citovali. Znovu tedy zopakujeme, že ODS chce využít peníze za prodej emisních povolenek a dát je do programu energetických úspor budov, průmyslu a energetických zdrojů (prý až 55 miliard). Podpora energetických úspor prý přinese až 300 miliard korun.

ODS rovněž říká stop neefektivním dotacím pro nové obnovitelné zdroje. ODS bude prosazovat co nejrychlejší zastavení veřejné podpory pro nově budované obnovitelné zdroje kromě těch, které vyrábějí elektřinu pro vlastní spotřebu. Občanští demokraté chtějí urychlit výstavbu liniových staveb v energetice až na tři roky. Chtějí proto centralizovat povolovací procesy, slučovat jednotlivá řízení, stanovovat časové lhůty a urychlovat procesy vyvlastňování v případech veřejného zájmu dle standardní evropské legislativy.

SNK ED

Evropští demokraté se v programu životnímu prostředí nevěnují, zmiňují ale, že by mělo jít víc peněz na odstranění škod v oblastech postihnutých povodněmi. Vystupovat by chtěli i proti drahému teplu z centrálního zásobování. "Není náhoda, že mezi nejdražší patří teplárny v Liberci, Jablonci a České Lípě. Tyto teplárny mají totiž stejného majoritního vlastníka," píšou evropští demokraté. Proti "mocné teplárenské lobby" chtějí použít zákonodárnou iniciativu kraje a změnit energetický zákon ve prospěch spotřebitelů.

Strana práv občanů - Zemanovci

Zemanovci slibují, že výrazně podpoří oblasti zničené povodněmi a investují do efektivních protipovodňových opatření. V samostatné kapitole životní prostředí pak zásadně nesouhlasí s těžbou uranu v Podještědí. Jejich cílem je šetrná úprava vodních toků (v souladu s přírodou), aby v budoucnu nedocházelo k poškozování krajiny a obydlených oblastí v důsledku povodní. Obnovit chtějí rovněž aleje podél silnic a výrazně hodlají podpořit rozvoj alternativních zdrojů energie, např. energie geotermální, v dopravě pak CNG. Propagovat a podporovat chtějí třídění odpadů, přičemž skládkování a spalování odpadu chtějí minimalizovat.

Zemanovci, podobně jako Změna pro Liberec, zásadně nesouhlasí s výstavbou rychlostní silnice R35 přes Český ráj. Na snímku je pohled z Kozákova směrem ke Troskám. Právě v této oblasti je výstavba rychlostní silnice navrhována
Zemanovci, podobně jako Změna pro Liberec, zásadně nesouhlasí s výstavbou rychlostní silnice R35 přes Český ráj. Na snímku je pohled z Kozákova směrem ke Troskám. Právě v této oblasti je výstavba rychlostní silnice navrhována
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz

Lhostejná Zemanovcům není ani doprava, chtějí výrazněji využívat železniční dopravu. Zlepšit by se měla i dopravní obslužnost odlehlých obcí, a to nejen díky železniční dopravě, ale např. využitím mikrobusů a podobných alternativ. Zemanovci rovněž slibují, že budou spravovat a zlepšovat místní cyklostezky a pěší magistrály, a taky se lépe starat o vodní toky a další infrastrukturu v kraji. A kromě těžby uranu zásadně nesouhlasí ještě s jednou činností plánovanou v kraji - s výstavbou rychlostní komunikace R35 přes Český ráj. "Znovu prověříme a zvážíme jiné varianty. Tunely, ne obchvaty!" apelují Zemanovci.

Strana pro otevřenou společnost

Strana pro otevřenou společnost má sice zástupce v současném zastupitelstvu, její program tomu ovšem moc neodpovídá a je hodně skromný. Strana usiluje, stejně jako skoro všichni ostatní, o rychlejší likvidaci následků povodní. Podpoří rovněž jednotný, pružný a fungující systém veřejné dopravy. Bude usilovat o napojení na mezinárodní silniční a železniční síť a podpoří výstavbu superrychlé železnice propojující region s Prahou. V environmentální oblasti pak nabízí opravdu přímočarý trhák: "Zaměříme se na ochranu přírody a ekologický přístup."

Starostové pro Liberecký kraj

Program starostů, kteří jsou rovněž už v současném zastupitelstvu, patří mezi ty nejpropracovanější. U každé části následuje po úvodní proklamaci přehled bodů, kterých by chtěli starostové ve vedení kraje dosáhnout. Značná část bodů je přitom velmi konkrétních. V případě opravy po povodních například uvádějí: "Zrealizujeme obnovu komunikací za podpory dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Budeme žádat stát o navýšení dotací na povodňové opravy na 90 %, což současné vedení kraje zanedbalo. Některé stavby nemají ani dva roky po povodni zajištěné financování a MMR přitom označilo pět povodňových staveb kraje za předražené." Obecněji chtějí starostové podstatně zlepšit stav krajských silnic a další infrastruktury, včetně výstavby obchvatů. Nadále rozvíjet a podporovat budou systém integrované dopravy IDOL. "Základní dopravní obslužnost musí být zachována i do té nejmenší vesničky kraje," píšou starostové. Při zajištění dopravní obslužnosti budou preferovat moderní přepravní prostředky s ohledem na ekologičnost, bezbariérovost a ekonomiku provozu.

Starostové rovněž budou usilovat o zvýšení kvality železničních tratí, které vedou nejosídlenějšími oblastmi kraje. Týká se to modernizace trati Liberec – Hrádek nad Nisou – Žitava a trati Liberec – Tanvald – Harrachov. Podpořit chtějí i výstavbu přestupních terminálů a taky rozvoj cyklodopravy, zejména páteřních cyklotras.

Starostové pro Liberecký kraj nabízejí rovněž rozsáhlou kapitolu věnovanou zemědělství, lesnictví a ochraně přírody. V případě zemědělců chtějí různými způsoby zejména propagovat jejich činnost, ale i třeba snížit jejich byrokratickou zátěž. Při hospodaření v lesích chtějí podporovat ekologické a přírodně šetrné technologie. Podpory se dočkají i myslivecké spolky při práci s mládeží a rovněž spolková činnost mládeže v souvislosti s ochranou přírody a krajiny. Kvůli předcházení povodňovým škodám budou starostové i z krajské úrovně pomáhat obcím při jednání s Povodím Labe a Povodím Ohře, aby toky udržovaly v řádném stavu (bagrování koryt, sekání břehů). Chtějí pomoci s hledáním dotací na odbahňování rybníků a vůbec se zaměřit na projekty zabývající se pozemkovými úpravami pro zadržení vody v krajině. Podporovat budou i výstavbu centrálních čističek odpadních vod v obcích do 2000 obyvatel.

Starostové v programu zmiňují, že by chtěli měřit ekologickou stopu (tedy stanovení zátěže na přírodu) a hledat případné možnosti jejího snížení. Ilustrační foto jejich předvolebního plakátu
Starostové v programu zmiňují, že by chtěli měřit ekologickou stopu (tedy stanovení zátěže na přírodu) a hledat případné možnosti jejího snížení. Ilustrační foto jejich předvolebního plakátu
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz

Starostové rovněž chtějí zahájit komplexní analýzu odpadů a zavedení motivačního systému, přičemž podpoří "účelnou a racionální" separaci odpadu. Odlišností od jiných volebních programů je požadavek "stanovení ekologické stopy (stanovení zátěže na přírodu) a hledání případné možnosti jejího snížení, a tedy zlepšení životního prostředí". Není však upřesněno, čí ekologická stopa se bude sledovat. Možná kraje.

TOP 09

TOP 09 je další ze stran s rozsáhlým programem. I ona v něm jmenuje nutnost postupného zlepšování stavu silnic v majetku Libereckého kraje. Chce přitom preferovat úseky, kde je vedena autobusová doprava. Chce taky co nejrychleji realizovat dostavbu přeložky I/14 Kunratice – Lukášov – Rýnovice (kapacitní spojení Liberec – Jablonec) a vyvinout tlak na dokončení silnice I/35 (R35) v celé trase státní hranice Polsko – hranice Královéhradeckého kraje. "Pokud stát rozhodne vést tuto komunikaci tzv. severní trasou, budeme v úseku Turnov – Jičín požadovat, aby tato stavba co nejméně ovlivnila životní prostředí, kvalitu života místních obyvatel a aby zároveň řešila problematiku obchvatu Turnova ve směru na Semily mimo zastavěná území (přeložkou silnice II/283 Žernov – Zelený háj)," říká TOP 09 v programu pro Liberecký kraj.

V případě veřejné dopravy chce TOP 09 optimalizovat integrovaný systém IDOL a chce rovněž dokončit koncepci budoucího rozvoje osobní železniční dopravy, "zejména s důrazem na další otevření železnice konkurenci a prověření možností sladění s autobusovou dopravou". TOP 09 by také víc využívala menší vozidla a alternativní způsoby – poptávková doprava, kombinace kola a veřejné dopravy (B+R). TOP 09 má jako jediná z kandidujících stran větší prostor věnovaný cyklostezkám. "Podpoříme výstavbu nových cyklostezek a cyklotras a rovněž budeme pamatovat na cyklisty i při rekonstrukcích stávajících komunikací," píše TOP09 ve volebním programu a přidává konkrétní projekty, které chce uskutečnit. Jde o přetvoření „hřebenové“ cyklotrasy Odra-Nisa na cyklostezku vedenou údolím řeky, dokončení chybějících úseků stezky podél Jizery, zejména v úseku Železný Brod – Turnov, dokončení důležitých úseků cyklostezky Ploučnice a taky dotažení cyklostezky Varhany až k cíli – k Panské skále u Kamenického Šenova.

  Ochranu přírody a krajiny chápe TOP 09 nejen jako vznešený cíl a uchování dědictví pro další generace, ale i jako ochranu potenciálu jedinečnosti regionu. Chce se proto zasadit o zastavení dosavadního plýtvání se zemědělskou půdou a podporuje rozvoj uvnitř existujících zastavěných území. Jednoznačně bude podporovat zachování veřejných cest a volného průchodu krajinou v rámci krajských kompetencí v oblasti územního plánování, zachovat chce i stávající systém sportovního rybolovu a poctivé péče o les a zvěř.

  Všemi prostředky hodlá TOP 09 bojovat proti těžbě břidličného plynu, a to včetně proti průzkumným vrtům. Podporovat chce environmentální výchovu. Velmi všeobecně pak slibuje, že se zaměří na oblasti odpadů, energetických úspor, zemědělství a ochrany biodiverzity. Podporovat chce rovněž jak technická, tak i přírodě blízká preventivní protipovodňová opatření. V oblasti energetiky TOP 09 slibuje vytvoření koncepce regionu, která bude založená na nejvyšší možné míře soběstačnosti a vycházející z maximálního reálného a dlouhodobě udržitelného využívání obnovitelných zdrojů energie. "Konkrétně se jedná o podporu získávání energie z biomasy, geotermálních a solárních zdrojů, ovšem v přímé návaznosti na možnosti distribuční sítě," píše TOP 09. Bude podporovat rovněž "všechny rozumné energetické úspory", zejména realizací opatření (zateplování, zdroje vytápění) na budovách ve vlastnictví Libereckého kraje. Podporovat chce TOP 09 rovněž revitalizace objektů typu „brownfields“ a také tradiční venkovská společenství, například sdružení dobrovolných hasičů, myslivecká sdružení, rybářské organizace a včelaře.

Změna pro Liberecký kraj

Změna pro Liberecký kraj je koalicí, jejíž součástí je i Strana zelených. Jak se tedy dá očekávat, environmentální oblast je v jejím programu hojně zastoupena. Rozsáhlé jsou i kapitoly věnované zapojování veřejnosti do rozhodování a spolupráce s občany. Například u každé větší investice Změna slibuje zveřejňovat i alternativní řešení, aby mohla být diskutována jejich efektivita a dotčení občané nebyli manipulováni do jediného, předem hotového plánu.

Změna pro Liberecký kraj v programu jako jediná zmiňuje kromě rozvoje a návaznosti regionálních cyklostezek i podporu novým singltrekům. Na snímku lídři Změny Jan Korytář a Zuzana Kocumová na předvolebním plakátu
Změna pro Liberecký kraj v programu jako jediná zmiňuje kromě rozvoje a návaznosti regionálních cyklostezek i podporu novým singltrekům. Na snímku lídři Změny Jan Korytář a Zuzana Kocumová na předvolebním plakátu
Foto | Jan Stejskal / Ekolist.cz

Při rozvoji kraje chce Změna usilovat o rychlejší řešení nedostatečného zásobení kraje elektřinou a o novou krajskou energetickou koncepci, postavenou na úsporách a na čistších zdrojích energie. Větší podpory by se dočkaly i místní produkty. Změna se zavazuje hledat nové cesty pro větší využívání veřejné dopravy a lepší dopravní obslužnost všech částí kraje, zlepšit by se mělo i železniční spojení větších měst kraje na Prahu. "Chceme zachovat provoz na všech místních železničních tratích a jednat o jejich postupné modernizaci, aby opět dokázaly konkurovat silniční dopravě," uvádí Změna pro Liberecký kraj, která slibuje i urychlení oprav komunikací po povodních. Podobně by koalice chtěla urychlit i stavby obchvatů nejvíce zatížených obcí.

Změna pro Liberecký kraj výslovně nesouhlasí s vedením rychlostní silnice R35 přes Český ráj. "Ve spolupráci s dotčenými obcemi připravíme alternativní řešení, které nepoškodí Český ráj, ale které zároveň vyřeší problémy místních obcí s dopravní zátěží. Prověříme znovu jižní variantu a také nulovou variantu," píše se v programu Změny. Ta v programu jako jediná zmiňuje kromě rozvoje a návaznosti regionálních cyklostezek i podporu novým singltrekům. Obce a města by pak Změna chtěla osvobodit od zátěže těžkou nákladní dopravou.

"Ochranu přírody, krajiny a zdravého životního prostředí pro občany Libereckého kraje a požadavek trvalé udržitelnosti rozvoje regionu chápeme jako univerzální zásadu, která se promítá do celého programu a kterou je poměřována přijatelnost veškerých aktivit v regionu, včetně aktivit rozvojových," uvádí Změna. Konkrétněji to znamená například podporu přírodě blízkému lesnímu hospodaření a zemědělství, které vedle produkce potravin přispívá i k vytváření harmonické krajiny. Koalice rovněž slibuje přípravu projektů, které budou zadržovat vody v krajině a omezí riziko lokálních povodní. Tomu by měly přispět i šetrné a přírodě blízké protipovodňové úpravy vodních toků. Podpory se dočká i výsadba nových alejí i jednotlivých stromů, včetně místních odrůd ovocných dřevin. Koalice chce podporovat i vznik veřejných přírodních zahrad a parků a dostupnost krajiny pro každodenní rekreaci obyvatel kraje, stejně jako péči o biotopy pro ohrožené druhy rostlin a živočichů.

Změna chce také podporovat rozvoj čistších zdrojů energie pro větší soběstačnost kraje, podobně by se podpory měly dočkat i projekty na snižování zátěže ovzduší emisemi. Nakládání s odpady by mělo být ekologičtější a hospodárnější se zaměřením na rozšiřování počtu tříděných komodit a na jejich recyklaci, na minimalizaci skládkování a spalování. Změna pro Liberecký kraj by ráda přepracovala surovinovou politiku kraje do udržitelnější podoby. "Nechceme nechat našim potomkům vytěženou a poničenou krajinu," zdůrazňuje Změna a dodává, že její představitelé budou aktivně bránit zahájení nové těžby uranu v Podještědí a pokračování těžby kamene na Tlustci.

  • Dělnická strana sociální spravedlnosti - stop nepřizpůsobivým! (koalice je složena z politické strany Dělnická strana sociální spravedlnosti a politické strany Strana pro Evropu), kandidáti
  • Koalice Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a Strana soukromníků České republiky (koalice je složena z politické strany Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidové a politické strany Strana soukromníků České republiky), kandidáti
  • Národní prosperita
  • Suverenita - Blok Jany Bobošíkové pro Liberecký kraj (koalice je složena z politické strany Suverenita - Blok Jany Bobošíkové a politické strany Konzervativní strana), volební program, kandidáti
  • TOP 09 a Starostové (koalice je složena z politické strany TOP 09 a politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ), volební program, kandidáti
  • Volte Pravý Blok
  • Změna pro Liberecký kraj (koalice je složena z politického hnutí politické hnutí Změna a politické strany Strana zelených), volební program, kandidáti
Strany kandidující v Libereckém kraji jsou seřazeny abecedně. To, zda daná strana nabízí na webu svůj volební program či kandidátku, jsme naposledy kontrolovali 25. 9. 2012.

reklama

 
Jan Stejskal

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist