Miroslav Patrik "> Na dálnici D8 došlo k průlomu - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/na-dalnici-d8-doslo-k-prulomu?all_ids=1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu: Na dálnici D8 došlo k průlomu

2. listopadu 2004 | Děti Země - Klub za udržitelnou dopravu
Autor: Miroslav Patrik, tel: 603 574 289
Děti Země se dobrovolně zavázaly k jednostranným ústupkům.

Ke zcela nové strategii přistoupilo deset ekologických občanských sdružení, která již několik let kritizují výstavbu dálnice D8 bez patřičných ekologických parametrů. Pro jednání se zástupci Ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR, které na 27. 10. 2004 svolal hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc, totiž předložily velkorysé návrhy, jak ukončit vzájemné spory a domluvit se na kompromisu. Ten podle nich představuje na území CHKO České středohoří výstavba tunelu Kubačka v délce 3,35 km. Občanská sdružení pak na dálnici D8 ukončí veškeré aktivity a navíc na základě mimosoudních jednání postupně stáhnou všech jedenáct žalob.

„Dosavadní vzájemné obviňování nikam moc nevedlo, tak jsme zpracovali návrh, jak začít konečně jednat na kompromisu,“ vysvětluje důvody náhlého obratu Dětí Země v této kauze Miroslav Patrik.

Děti Země a další občanská sdružení se proto dobrovolně a bez předběžných podmínek zavázala, že u stavby D8-0807 přes Krušné hory budou u zbývajících správních řízení jen pasivními účastníky a nebudou tak podávat žádná odvolání a žaloby. Dále u již vydaných rozhodnutí budou provádět jen jejich kontrolu a za třetí na základě mimosoudních jednání stáhnou i všech pět podaných žalob.

U stavby D8-0805 přes CHKO České středohoří sdružení ze všech svých dosavadních požadavků slevila a ponechala jen dvě zásadní – vybudovat namísto dvou kratších tunelů a dvou velkých estakád tunel Kubačka v délce 3,35 km a zmenšit velkou křižovatku Bílinka.

Tyto úpravy trasy si sice vyžádají změnu územního rozhodnutí a některých souvisejících správních rozhodnutí, což by trvalo necelé dva roky, ale současně dojde k ochraně krajinného rázu a biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Tyto úpravy doporučil i ombudsman ve svém kritickém stanovisku k dosavadnímu průběhu přípravy dálnice D8 loni na podzim.

„Pokud k výstavbě dlouhého tunelu ve Středohoří dojde, jsme připraveni právně a odborně této změně pomoci urychleně na svět,“ prohlásil dále Patrik.

Současně připomněl, že by pak u zbývajících správních řízení na tomto úseku byla občanská sdružení opět jen pasivními účastníky a stáhla by všech šest podaných žalob, včetně proti územnímu rozhodnutí.

Nyní Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic ČR studují přeložené návrhy. Další schůzka s občanskými sdruženími o tunelu v CHKO je naplánována na polovinu listopadu.

Podle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2005 by měl být úsek D8-0807 za 20 mld. Kč dostavěn v roce 2006 a úsek D8-0805 za 8,2 mld. Kč v roce 2008.

Návrh na dostavbu dálnice D8 ze dne 26. 10. 2004 je v další příloze.

======================================================================
Přílohy:
======================================================================
Návrh na kompromisní řešení dostavby dálnice D8 s cílem urychlit její dostavbu, tj. odstranit rozpory u stavby D8-0805 přes CHKO České středohoří
26. 10. 2004

(návrh občanského sdružení Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu na úpravy trasy dálnice D8-0805 přes CHKO jako podklad pro jednání s hejtmanem Ústeckého kraje Jiřím Šulcem a zástupci MD a ŘSD ČR)

Občanské sdružení Děti Země sleduje přípravu výstavby dálnice D8 již od roku 1993 a účastní se většiny relevantních správních řízení. Během té doby opakovaně navrhovalo různá alternativní řešení výstavby dálnice do SRN. Pro účely jednání v Ústí nad Labem dne 27. 10. 2004 proto předkládá nové kompromisní řešení, jak urychlit dostavbu dálnice D8, které se týká jen úpravy trasy dálnice D8 v CHKO České středohoří. Tyto úpravy považuje za reálný kompromis. Pokud budou tyto návrhy s garancí ze strany ŘSD ČR či MD anebo MŽP a KÚ ÚK realizovány, tj. hlavně výstavba tunelu Kubačka délky 3,35 km, není ze strany Dětí Země a dalších sdružení problémem učinit obdobné vstřícné kroky - např. stažení žalob, budou-li mimosoudně řešeny námitky v nich obsažené, a procesně a právně pomoci vše urychlit.

Úpravy dálnice D8-0805 jsou odůvodněny ochrannou krajinného rázu (vycházejí ze závěrů studie FA ČVUT: Dálnice D8, stavba 0805 Lovosice – Řehlovice, Vyhodnocení zásahu do krajinného rázu ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, září 2002) redukcí počtu zásahů do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a snahou o zachování hlavního účelu CHKO, kterou je ochrana rozsáhlých, málo urbanizovaných, území.

Vliv na předložení těchto úprav má i výsledek šetření veřejného chránce práv z července 2003, který jednak upozornil na řadu nezákonností během procesu přípravy dálnice D8-0805 a jednak navrhnul jako další postup společné jednání zainteresovaných stran s cílem dohodnout cesty na úpravu její trasy v CHKO ve prospěch dlouhého tunelu.

A. Výčet dvou hlavních návrhů na úpravu trasy dálnice D8-0805

1) Výstavba tunelu Kubačka délky 3,35 km namísto dvou krátkých délky 890 m a estakád
Návrh na vybudování tunelu je rozpracován v „Studii alternativního vedení trasy D8–stavba 805 v úseku Chotiměř – Radejčín“, kterou na základě objednávky MŽP zpracovala CZ – ABP, s. r. o. v prosinci 2000.

2) Změna umístění a úprava mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Bílinka
Jde o návrh na vypuštění dopravně zbytečné velké křižovatky anebo její podstatné redukce. Součástí tohoto návrhu je větší zahloubení přilehlého úseku dálnice a jeho překrytí dvěma tzv. zelenými mosty. Cílem těchto úprav je podstatné snížení negativního vlivu tohoto úseku dálnice na krajinný ráz. Návrh je rovněž obsažen ve výše uvedené studii.

POZNÁMKA: Studie alternativního řešení D8-0805 obsahuje ještě další úpravy trasy u Vchynic (obchvat) a úpravy křižovatky u Řehlovic. Vzhledem k tomu, že detailní posudek stavby z hlediska jejího vlivu na krajinný ráz neprokázal, že by navrhované úpravy významně přispěly k jeho ochraně, Děti Země na těchto úpravách netrvají. Všechny tyto úpravy jsou také uvedeny v mapovém podkladu „Dálnice D8, alternativní řešení stavby 805, M 1:25 000, březen 2000“.

B. Odhad zdržení v případě realizace úprav na trase dálnice D8

Realizace shora naznačených dvou úprav trasy D8 v CHKO samozřejmě vyžaduje opakování řadu řízení nebo změnu některých již vydaných rozhodnutí a stanovisek. K níže provedenému odhadu oddálení termínu dostavby D8-0805 o cca 2 roky je však třeba říci, že nelze vycházet s často uváděným údajem 2006. Dle návrhu rozpočtu SFDI ze září 2004 má být dálnice D8-0805 dobudována do prosince 2008, náklady jsou odhadnuty na 8,2 mld. Kč. Bude-li prosazována výstavba stávající povrchové trasy, lze bohužel očekávat další zdržení způsobené dlouhodobým neřešením nahromaděných nezákonností. Jestliže bude dálnice D8-0805 vybudován s tunelem Kubačka, prodlouží se termín její dostavby o avizované cca 2 roky na rok 2010 a náklady se zvýší o cca 1,7 mld Kč (21 %) na celkových 9,9 mld. Kč.

C. Výčet kroků, které je nutno opakovat k prosazení úprav na trase dálnice D8-0805

1) Posouzení vlivů záměru na životní prostředí (procesy SEA a EIA)
a) Změna územního plánu VÚC Ústeckého kraje (pokud vůbec proběhne, neboť nemusí být nutný - viz bod 2) nebo změna ÚP obce Velemín by musela proběhnout dle § 10i zákona č. 100/2001 Sb. Proběhlo by zjišťovací řízení dle odst. 2 tohoto paragrafu a jeho závěr by byl součástí stanoviska MŽP k návrhu zadání změny VÚC. Pokud by MŽP stanovilo povinnost provést celý proces SEA (což je silně nepravděpodobné), byla by dokumentace SEA součástí sloučeného konceptu a návrhu změny VÚC kraje.
b) Navržené změny podléhají režimu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Tento zákon stanoví, že se posuzují i vlivy změn staveb a ostatních záměrů (a to v rozsahu těchto změn). Zda bude v případě shora navržených úprav trasy posoudit vliv těchto úprav na životní prostředí stanoví MŽP v tzv. zjišťovacím řízení. Pokud v něm dojde k závěru, že vliv navržených úprav na životní prostředí bude minimální, resp. menší než vliv trasy bez úprav, skončí celý proces EIA již ve zjišťovacím řízení. Dle názoru Dětí Země je důvodné takový závěr předpokládat. Lze ho vyvodit z přílohy č. 2 uvedeného zákona, která stanoví zásady a kritéria pro zjišťovací řízení – podle ní se ve zjišťovacím řízení má zkoumat, v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí. Nelze přitom očekávat, že by zmenšení jedné křižovatky a snížení nivelety dálnice mělo negativní ekologické vlivy. Obdobně nelze očekávat výrazně negativní ekologické vlivy na okolní prostředí (přírodu) tunelu Kubačka. Vliv dálnice jako takové se realizací těchto úprav naopak umenší.

2) Změna územně plánovací dokumentace
a) Není zapotřebí měnit příslušnou územně plánovací dokumentaci velkých územních celků (schválený ÚP Litoměřicko ÚP SHP). Navrhované úpravy respektují koridor stanovený těmito plány (s výjimkou tunelu Kubačka, kde však vzhledem k podzemnímu vedení dálnice není třeba vymezovat koridor pro dálnici na povrchu v ÚP).
b) Co se týče územních plánů obcí, na jejichž území má dálnice procházet, bude nutné projednat změnu územního plánu obce Velemín. Ovšem stejně dříve nebo později k tomu musí dojít, neboť obec má v něm stále neplatný starší koridor dálnice D8-0805, nikoliv aktuální dle územního rozhodnutí.

3) Změna podkladových rozhodnutí podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny - tyto změny mohou proběhnout souběžně se změnou územního plánu obce Velemín, takže nevyvolají časové zdržení
a) Jde o změnu výjimky ze zákazů v chráněných územích dle § 43 cit. zákona, kterou lze provést postupem podle § 84 téhož zákona. Výjimku vydalo Ministerstvo životního prostředí v roce 2001, takže by také změnu vydávalo.
b) Jde o změnu rozhodnutí Správy CHKO České středohoří o souhlasu s umístěním stavby v chráněném území dle § 44 a o souhlasu se zásahem do krajinného rázu dle § 12 zákona umístěním stavby dle výše cit. zákona. Souhlas byl vydán Správou CHKO České středohoří v roce 2001, takže by také změnu vydávala.

4) Rozhodnutí o vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu (ZPF)
Bylo by nezbytné vyjmout ze ZPF pozemky přímo u obou nových portálů tunelu Kubačka a také v úsecích mezi nimi a napojením na stávající trasu D8-0805. Proces vynětí ovšem nemá podstatný negativní časový vliv.

5) Změna (aktualizace) rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů státní správy
Stavební úřad při oznámení o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí dotazem zjistí, zda dotčené orgány státní správy trvají na svých stanoviscích ke stavbě dálnice se zapracovanými úpravami. Lze očekávat, že minimálně.

6) Změna územního rozhodnutí
Žadatel o územní rozhodnutí musí v souladu s § 41 stavebního zákona požádat o změnu územního rozhodnutí, které bylo vydáno stavebním úřadem v Lovosicích a potvrzeno rozhodnutím Krajského úřadu Ústeckého kraje dne 5. 6. 2003.

7) Časový odhad zdržení, které si vyžádá projektová příprava a projednání úprav
Tento odhad vychází ze dvou předpokladů. Příslušné orgány státní správy budou alespoň rámcově dodržovat příslušné zákonné lhůty a investor bude potřebné podklady předkládat maximálně urychleně a kvalitně a příp. po konzultaci s občanskými sdruženími. Tím se lze vyvarovat dalším zdržením a proces bude současně veřejně transparentní.

Vzhledem k možným problémům a prodlevám, které lze v průběhu projednávání úprav očekávat, je nutné počítat s jistou rezervou. I tak je reálné projednat tyto úpravy do fáze pravomocného územního rozhodnutí v horizontu 1-1,25 roku, tzn. dojde k asi dvouletému zpoždění dostavby D8-0805.

Toto zpoždění je ale velmi relativní vzhledem k tomu, že v důsledku nevhodnosti stávající povrchové varianty dálnice D8-0805 lze očekávat problémy s jejím projednávání ve stavebních řízení a také je nutné vzít v úvahu, že dokončená dálnice zde bude ve velmi cenném území na dlouhou dobu a investice vložené do jejích úprav se v dlouhodobém horizontu mohou vrátit v zachování pohledově neznehodnoceného labského kaňonu pro turistický ruch.

Příprava dokumentace k územnímu rozhodnutí a změna podkladových rozhodnutí pro územní řízení:
Krok / Počet dnů
Příprava dokumentace k územnímu rozhodnutí a oznámení zahájení procesu EIA 90-180 dnů /1
Zjišťovací řízení EIA 37-62 dnů /2
Změna ÚP Velemín + změna podkladových rozhodnutí pro územní řízení 146-175 dnů /3
Změna územního rozhodnutí včetně zajištění podkladových stanovisek a vyjádření 60-90 dnů /4

1) lhůty vycházejí z analogie k přípravám projektových dokumentací jiných úseků dálnic, zdroj: Pragoprojekt
2) lhůty vycházejí ze zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
3) lhůty vycházejí ze zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
4) lhůty vycházejí ze zákona č. 50/1976 Sb. a z analogie k jiným územním řízením složitých infrastrukturních staveb za předpokladu, že nebude podáno odvolání. Např. územní rozhodnutí pro plavební stupeň Přelouč II (cca 3 km dlouhý plavební kanál se zdymadlem) bylo zahájeno 18. 9. 2000 a územní rozhodnutí bylo vydáno 28. 11. 2000 (70 dní).

D. Záruky ze strany nevládních organizací

D8-0807: U této části dálnice Děti Země mohou veřejně deklarovat, že nebude jejich prioritním zájmem se mu věnovat. Již nyní především kontrolují plnění podmínek vydaných rozhodnutí, což nemá vliv na termín její dostavby, a jako účastnící dobíhajících správní řízení vše jen monitorují. Ovšem nyní soud rozhoduje o tom, zda došlo k nezákonnému vylučování občanských sdružení ze stavebních řízení ze strany Ministerstva dopravy. Avšak při dobré vůli z jeho strany by tuto věc bylo možné vyřešit tím, že by ministerstvo dalo do Věstníku vlády metodický pokyn řešící komplexně problematiku účasti občanských sdružení ve stavebních řízeních v dopravě (obdobný výklad by mohlo vydat i MMR pro stavební úřady). Tím by bylo možné na základě mimosoudní dohody stáhnout podané žaloby. Děti Země jsou navíc také schopny stahovat i další žaloby (celkem jich je 5), pokud dojde k mimosoudní garantované dohodě se žalovanou stranou.

D8-0805: Po prosazení navržených úprav na dálnici D8-0805 v CHKO (tj. hlavně výstavba tunelu Kubačka) Děti Země pak hodlají jen monitorovat jejich realizaci v rámci příslušných stavebních a dalších řízení pod podmínkou, že podklady pro tato řízení s nimi budou předem konzultována a jejich vyjádření budou zapracována. Jsou také o tom ochotny vydat veřejné prohlášení či uzavřít písemnou dohodu se zástupci Ústeckého kraje, MD, ŘSD ČR apod. Navíc jsou také schopny začít stahovat žaloby (celkem jich je 6), pokud dojde k mimosoudní garantované dohodě se žalovanou stranou.

D5-0510: Děti Země také připomínají, že k obdobné kompromisní dohodě došlo v minulosti u dálnic již 2x. V rámci stavby dálnice D5-0510 šlo loni o dohodu mezi ŘSD ČR a obcemi, vlastníky nemovitostí a sdruženími o změnách již umístěné trasy. Při stavební řízení byl např. prodloužen tunel. Tato dohoda pak byla dodržena v plném rozsahu, neboť vlastníci pozemku okamžitě stáhli svá odvolání v rámci vyvlastňovacího řízení, čímž se dostavba obchvatu Plzně neprodloužila o cca 2 roky, a v rámci stavebních řízení na MD a v dalších navazujících nebyla podána žádná odvolání.

D11-1104: K druhé dohodě došlo letos u dálnice D11-1104, a to mezi občanskými sdruženími a ŘSD ČR. V rámci stavebního řízení, tj. opět po vydání územního rozhodnutí, se především rozšířil jeden zelený most pro zvěř a dohodla se úprava dalšího mostu v lužním lese. Od doby uzavření dohody s občanskými sdruženími se tak stavba nepotýká s časovým zdržením z jejich strany, neboť nepodaly žádná odvolání proti stavebním povolením apod.

Občanská sdružení, která se věnují dálnici D8, také připomínají, že dne 17. 1. 2003 vydala Litoměřickou výzvu. V ní již deklarovaly, za jakých okolností by jim stavba dálnice D8 v CHKO České středohoří nevadila.

Zpracovaly Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu ve spolupráci s Ekologickým právním servisem.

=====================
Přílohy:
1) Dálnice D8 v CHKO České středohoří: informace o výhodách tunelu délky 3,35 km (2 strany)
2) Přehled finančních nákladů a termínů na dostavbu dálnice D8 dle údajů české vlády a SFDI (1 strana)
3) Text Litoměřické výzvy z 17. 1. 2003, kterou podepsalo 10 sdružení a podpořilo dalších 50. (2 strany)

=====================
Dálnice D8 v CHKO České středohoří: informace o výhodách tunelu délky 3,35 km

Tato optimalizace trasy dálnice D8 přes České středohoří má název varianta „tunel Kubačka v koridoru C“ a vychází ze stávajícího stupně zpracování investorem, kterou doplňuje a vylepšuje. Následující text vychází ze studie „Tunel Kubačka: Studie alternativního vedení trasy D8 - stavba 805 v úseku Chotiměř – Radejčín“ (CZ - ABP s.r.o., prosinec 2000) i s mapovými přílohami a podélným profilem trasy.

Oproti předložené trase ŘSD má tyto hlavní rozdíly (kromě kratší délky o cca 640 m, viz tabulka):
a) díky tunelu délky 3,35 km se vyhýbá všem tří dosud známým biotopům lilie zlatohlavé a biotopu kriticky ohroženého jeřábu českého na severním portálu tunelu Prackovice v km 58,5 - varianta tedy zasahuje POUZE do biotopu medovníku velkokvětého v dubohabrovém lese nad Záhořským potokem,
b) optimalizovaná trasa dálnice se také vyhýbá území u vrchu Debus se suťovými lesy asociace Aceri-Carpinetum, které jsou v programu NATURA 2000 označeny kódem 9180 jako chráněné stanoviště,
c) přes nejvyšší část Českého středohoří zahrnutou do Evropské ekologické sítě (EECONET) je trasa vedena v tunelu délky 3,35 km, čímž dojde k jejímu zkrácení a k trvalé ochraně příkrého úbočí levostranného údolí Labe před navrhovanou výstavbou tří mostních konstrukcí v celkové délce cca 777 m (některé na sesuvech) a před negativními vlivy automobilového provozu, přičemž nebude nutné stavět dva tunely Prackovice a Radejčín v celkové délce cca 890 m (tunel délky 3,35 km tak nahradí tunely délky 0,89 km, mosty délky 0,777 km a nutné vysoké náspy),

Tabulka: Základní charakteristiky trasy ŘSD a trasy „tunel Kubačka v koridoru C“
Parametr Trasa ŘSD(koridor C) Trasa tunel Kubačka v koridoru C
Celková délka trasy 16,41 km 15,77 km
Celková délka tunelů 0,89 km (0,62 km + 0,27 km) 3,35 km
Počet tunelů 2 1
Celková délka zakrytých úseků 5,7 % 21,6 %
Celková délka mostů na dálnici nad 100 m 1,87 km 1,19 km
Maximální podélný sklon v tunelech 3,2 % 1,56 %
Celkové převýšení trasy 177,5 m 153,7 m
Termín dostavby 12/2008 12/2010
Odhad investičních nákladů (z října 2004)Relativní srovnání 8,2 mld. Kč100 % 9,9 mld. Kč121 %

Další výhody trasy „tunel Kubačka v koridoru C“:
a) respektuje koridor „C“ schválený českou vládou 7.2.1996 v ÚPn VÚC Litoměřicka
b) respektuje koridor „C“ v souhlasném stanovisku MŽP ze dne 15.11.1996 dle zákona č. 244/1992 Sb.
c) z krajinářského hlediska zcela ochraňuje jádrovou oblast Evropské ekologické sítě EECONET, čímž dochází k eliminaci povrchové (migrační) bariéry v dlouhém úseku a pohledových dominant (zejména od řeky Labe na levé úbočí nad Prackovicemi n. L.)
d) velmi významným způsobem zabraňuje střetu vozidel se zvěří
e) velmi významným způsobem snižuje objem srážkových vod, které je nutné izolovat od prostředí výstavbou sedimentačních jímek
f) podstatným způsobem snižuje zábor půdy v jádrové zóně EECONET
g) vyhýbá se nebezpečným sesuvným územím na úbočí Labe v délce několika stovek metrů
h) je kratší o 640 m, přičemž převýšení je nižší o 24 m (v tunelu má nižší sklon), takže snižuje množství výfukových emisí a prachu, intenzitu hluku, noční osvětlení a potenciální počet havárií a střet se zvěří
i) způsob výstavby dálnice v úseku s tunelem negativním způsobem neovlivní krajinu a život (migraci) zvěře v okolí
j) vytěženou rubaninu z tunelů je možné odvážet vlakem do býv. lomu Chabařovice, tj. mimo CHKO

Vliv na krajinný ráz a biotopy zvláště chráněných druhů živočichů

V září 2002 FA ČVUT vypracovala odborný posudek o hodnocení vlivu dálnice D8-0805 na krajinný ráz z hlediska § 12 zákona č. 114/1992 Sb. (skládá se ze tří dílčích studií – identifikace vlivů, vyhodnocení vlivů a expertní posudek). Posudek doložil, že vydáním souhlasného stanoviska v květnu 2001 Správou CHKO České středohoří (bez podrobného odborného podkladu a v rozporu se správním řádem) došlo k porušení tohoto zákona.

Posudek na str. 46 druhé studie uvádí: „Navrhovaná stavba v předložené podobě vedení trasy a technického řešení představuje v dílčích úsecích silný vliv na rysy a hodnoty krajinného rázu, přičemž některé z těchto rysů a hodnot mají jedinečný charakter. Předložené řešení je proto z hlediska ochrany krajinného rázu dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny nepřijatelné.“

Podstatné je také to, že posudek vymezil hlavní kolizní úseky dálnice, u nichž navíc navrhnul z hlediska ochrany krajinného rázů směr možného řešení (str. 48-50 v části o vyhodnocení vlivů). Jsou to:

Hlavní kolizní místa na dálnici D8-0805 vůči krajinnému rázu Námět na zlepšení trasy dálnice Výskyt zvl. chráněných rostlin či živočichů
estakády Chotiměř – Dobkovičky stavba tunelu délky 3,35 km ano
estakády Dobkovičky - Prackovice stavba tunelu délky 3,35 km ano

Neopominutelným souvisejícím a důležitým hlediskem je také to, že realizací těchto doporučených ochranných opatření dojde k ochraně několika biotopů všech zvláště chráněných druhů a živočichů. Jsou to:

Název zvláště chráněného živočicha (K, SO) Ovlivnění biotopu dálnicí D8-0805 dle návrhu ŘSD Ovlivnění biotopu alternativní trasou „tunel Kubačka“
Zmije obecná (K) ano = 53,2 – 53,4 kmano = 57,4 – 58,7 km ano = 53,2 – 53,4 kmne = tunel Kubačka
Ještěrka obecná (SO) ano = 50,7 – 51,5 kmano = 53,2 – 53,5 kmano = 57,4 – 58,7 km ano = 50,7 – 51,5 kmano = 53,2 – 53,5 kmne = tunel Kubačka
Mlok skvrnitý (SO) ano = 53,2 – 53,5 kmano = 55,8 – 56,0 kmano = 57,5 – 58,7 kmano = 60,8 – 61,0 km ano = 53,2 – 53,4 kmne = tunel Kubačkane = tunel Kubačkaano = 60,8 – 61,0 km
Slepýš křehký (SO) ano = 50,7 – 51,5 kmano = 53,2 – 53,5 kmano = 57,5 – 58,5 km ano = 50,7 – 51,5 kmano = 53,2 – 53,5 kmne = tunel Kubačka
Užovka hladká (SO) ano = 50,7 – 51,5 kmano = 53,2 – 53,5 kmano = 56,0 – 58,0 kmano = 57,5 – 58,7 km ano = 50,7 – 51,5 kmano = 53,2 – 53,5 kmne = tunel Kubačkane = tunel Kubačka

V prosinci 2002 (s aktualizací v říjnu 2004) zpracovaly Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu.

===========================================================
Přehled finančních nákladů a termínů na dostavbu dálnice D8 dle údajů české vlády a SFDI

Vývoj nákladů a termínů dostavby dálnice D8 od Lovosic ke státní hranici
dle oficiálních údajů - přes České středohoří (16,4 km) a Krušné hory (23,3 km)
Termín tvrzení XI/1993 IX/2004
Doba výstavby 1996-2002 (6) 2001-2008 (7)
Náklady (mld. Kč) 6,580 = 1,0 29,524 = 4,5

Přehled nákladů a termínů dostavby dálnice D8 od Lovosic ke státní hranici
dle návrhu rozpočtu SFDI na rok 2005 ze září 2004 – stav k 26. 10. 2004.
D8-0805 Lovosice – Řehlovice(názvy částí) Náklady (mil. Kč) Zahájenístavby Ukončenístavby
A – Hlavní trasa 4.510 12/2005 12/2008
B – Most Vchynice 445 10/2005 12/2007
C – Most Oparno 372 11/2004 05/2005
D – Most Dobkovičky 508 06/2005 12/2007
E – Tunel Prackovice 682 10/2005 12/2007
F – Tunel Radejčín 1.599 06/2005 12/2007
G – Průzkumná štola Prackovice 71 08/2004 09/2005
CELKEM 8.187 08/2004 12/2008

D8-0807 Trmice – státní hranice(názvy částí) Náklady (mil. Kč) Zahájenístavby Ukončenístavby
A – Trasa Tmice – Knínice 7.083 09/2004 12/2006
B – Most přes tratě ČD 1.482 09/2004 12/2006
C – Most na trati ČD Ústí nad Labem – Most 115 10/2001 05/2004
D – Most na trati ČD Děčín – Oldřichov 82 10/2001 10/2003
E – Most Knínice 1.071 06/2004 12/2006
F – Tunel Libouchec 1.387 06/2004 12/2006
G – Tunel Panenská 5.638 07/2003 10/2006
H – Trasa Knínice – st. hranice 2.525 08/2004 12/2006
J – Průzkumná štola Panenská 142 10/2001 09/2002
Hraniční most 825 08/2004 12/2006
CELKEM 20.350 10/2001 12/2006
Údaje pro „C“ „D“ a „J“ u D8-0807 byly získány ze schváleného rozpočtu SFDI za rok 2002.

D8 – ostatní práce Náklady (mil. Kč) Zahájenístavby Ukončenístavby
Geodetické práce 5 01/2005 12/2005
Rekultivace půdy 138 01/1995 12/2005
Protihlukové stěny v Trmicích 71 09/2004 11/2005
Různé opravy 51 01/2002 12/2005
SSÚD Řehlovice 493 05/2004 06/2012
SSÚD Petrovice 229 10/2004 12/2006
CELKEM 987 01/1995 12/2012

Přehled 11 podaných žalob v letech 2003-4 u dálnice D8 v úseku Lovosice – státní hranice
Úsek dálnice D8 Počet žalob proti MŽP Počet žalob proti MD Počet žalob proti KÚ ÚK
D8-0805 (6 žalob) 5 0 1
D8-0807 (5 žalob) 0 2 3
CELKEM (11 žalob) 5 2 4

Zpracoval RNDr. Miroslav Patrik, Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, 26. 10. 2004

==========================================================================
Litoměřická výzva ekologických organizací ze dne 17. ledna 2003 k situaci ve výstavbě dálnice D8 přes CHKO České středohoří

Účastníci setkání dne 17. 1. 2003 v Litoměřicích projednali aktuální situaci ve výstavbě dálnice D8 přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří. Konstatují silné znepokojení skutečnosti, že se stále připravuje varianta, která prokazatelně poškodí unikátní krajinný ráz a přírodu tohoto území.

Signatáři této výzvy se shodli na následujícím stanovisku:

1) Ačkoliv nesouhlasíme s výstavbou dálnic v chráněných území, chápeme za současného stavu nutnost vybudovat kapacitní silniční spojení mezi Prahou, Ústím nad Labem a Drážďany přes CHKO České středohoří.
2) Předložená povrchová trasa dálnice však výrazným způsobem poškozuje zájmy ochrany přírody a krajiny, a proto je zcela nepřijatelná.
3) Protože příprava výstavby dálnice nadále probíhá v příkrém rozporu se zákonem, považujeme za zcela legitimní využít všech dostupných právních prostředků, na národní i mezinárodní úrovni, kterými se zjedná náprava tohoto stavu.
4) Výstavba dálnice v předložené povrchové trase přes CHKO České středohoří je závažným precedentem, který významně snižuje úroveň ochrany přírody v České republice.

Z těchto důvodů vyzýváme kompetentní orgány a instituce, aby začaly urychleně jednat o změně trasy dálnice D8 v CHKO České středohoří.

Signatáři této výzvy se dále shodli na níže uvedených minimálních předpokladech, které by měla nová trasa dálnice D8 splňovat, má-li procházet chráněným územím. V případě jejich naplnění jsou připraveni stavbu dálnice akceptovat:

a) většina území CHKO musí být ochráněna trasováním dálnice v tunelu,
b) nová trasa se vyhne všem obcím, včetně Vchynic,
c) nová trasa nenaruší celistvost jádrové oblasti Evropské ekologické sítě EECONET,
d) nová trasa nebude, na rozdíl od trasy stávající, negativně ovlivňovat krajinný ráz,
e) nová trasa nebude v tak velké míře zasahovat do biotopů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Signatáři Litoměřické výzvy ze dne 17. ledna 2003:

1) Děti Země – RNDr. Miroslav Patrik
2) Ekologický právní servis – Mgr. Pavel Doucha
3) Hnutí DUHA – Mgr. Pavel Přibyl
4) Občanské sdružení k. ú. Boreč – Vladimír Kmoch
5) Poutníci Českého středohoří – Jana Haasová
6) Společnost ochránců životního prostředí – Lubomír Studnička
7) Sdružení pro přírodu – Lenka Dvořáková
8) Společnost přátel města Duchcova – Mgr. Věra Bartošková
9) ZO ČSOP Lovosice – Roderick Slavík
10) ZO ČSOP Teplice – Ing. Jiří Rous

Za správnost ručí: Mgr. Pavel Doucha

Dalších 50 signatářů Litoměřické výzvy ze dne 17. 1. 2003:

1) Agentura Gaia - Marie Haisová
2) Arnika - Ing. Petr Hrdina
3) Car Busters - Ivana Jakubkova
4) CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí - Ing. Edvard Sequens
5) Centrum SOS Praha - Ing. arch. Marie Petrová
6) České Švýcarsko o.p. s. - Mgr. Marek Mráz
7) Český a Slovenský dopravní klub - Martin Robeš
8) Different Life – Aleš Jirmus
9) Dobročinný spolek Lomikámen, Beroun – Martina Pokorná
10) Ekocentrum Paleta – Jiří Bureš
11) Ekocentrum Ulita– Tomáš Přikryl
12) Greenpeace - Dipl. Ing. Jan Haverkamp
13) Hlas Země – Dušan Rosenbaum
14) Klub Bicybo – Adam Kopečný
15) Lučina – Přátelé přírody Havířova - Přemysl Vaněk
16) Metropolitní region - sdružení ochránců přírody - Jaromír Bratka
17) Místo - Monika Glöcknerová
18) Nezávislé sociálně ekologické hnutí – NESEHNUTÍ – Milan Štefanec
19) Občanská iniciativa Suchomasty – Vratislav Bína
20) Občanské sdružení Chodovec - J. Štefan
21) Občanské sdružení Beskydčan - Ing. Šárka Košťálová
22) Občané Brna proti stavbě rychlostní komunikace R43 v trase Kuřim-Troubsko - Jana Pálková
23) Občanské sdružení Zlatá loď – Mgr. Dana Kalčíková
24) Občanské sdružení Stará Osada–Židenice - Ing. Dušan Krátký
25) Ochránci přírody a krajiny v okolí Brněnské přehrady - Ing. Vladislav Singule, CSc.
26) Oživení – Petr štěpánek
27) Rosa o.p. s. - Mgr. Irena Kopáčková
28) Pražské matky - Ing. Jarmila Johnová
29) Přátelé Jeseníků – Sojka - Aleš Kovář
30) Přátelé přírody - Občanská společnost – Libor Brož
31) Rezekvítek – Ing. Petr Laštůvka
32) Sdružení dobrovolných aktivit INEX - pobočka Bílé Karpaty - Mgr. Vít Hrdoušek
33) Sdružení Jihočeské matky - Mgr. Dana Kuchtová
34) Sdružení za šetrnou dopravu - Jiří Malík
35) Sdružení pro otevřenou společnost - RNDr. Pavel Nováček, Csc.
36) Společnost pro trvale udržitelný život – dopravní skupina - Ing. Jan Zeman, CSc.
37) Společnost přátel přírody Liberec - Mgr. Jan Korytář
38) Společnost Renata - MVDr. Petr Patka
39) Spolek Dům z modrého kamene, Kostelecké Horky - Luboš Kunart
40) Spolek Občanské Sounáležitosti ZVONY Tanvaldsko - Ivana Hujerová
41) Svoboda zvířat Hradec Králové – Michael Kousal
42) Terrigenia - Václav Procházka
43) Zelený Kohout – Radim Lána
44) ZO ČSOP Bartošovice - Ing. Vladimír Petřvalský
45) ZO ČSOP Sázava - Ing. Bohuslav Vtípil
46) ZO ČSOP Šípek Český Krumlov - Mgr. Michal Kolafa
47) ZO CSOP Trója Praha – Tomáš Kobylák
48) ZO ČSOP Kosenka Valašské Klobouky – Pavlína Kolínková
49) ZO ČSOP Valašské Meziříčí - Milan Orálek
50) ZO ČSOP Veronica Brno – RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist