https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vlada-se-zelenymi-dostala-zelenou-co-slibuje-v-oblasti-zivotniho-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vláda se zelenými dostala zelenou. Co slibuje v oblasti životního prostředí?

19.1.2007 20:32 | PRAHA (EkoList)
Česká republika má poprvé ve své historii vládu, ve které jsou zástupci Strany zelených (SZ). Kabinet Mirka Topolánka (ODS), v němž kromě jeho strany a zelených zasedají i lidovci, dnes večer dostal důvěru sněmovny. K čemu se vláda se zastoupením zelených zavázala v oblasti životního prostředí? Ve vládním prohlášení se prakticky nemluví o ochraně přírody nebo o krajině. Naopak zřetelný otisk zelených nesou pasáže o dopravě a energetice.
 

Vládní prohlášení má poněkud nesrozumitelný způsob členění. Kromě preambule je dalších osm oddílů označeno římskou jedničkou, dva oddíly (Zemědělství a Reforma veřejných rozpočtů, daní a daňové soustavy) římskou dvojkou. Prohlášení vůbec neobsahuje pasáž, která by v názvu nesla životní prostředí. Bohatě se mu ale věnují především části Doprava a Energetika a klima.

Konkurenceschopná veřejná doprava

Hned první "dopravní" odstavec hovoří o omezení jízd kamionů v pátek odpoledne, v sobotu dopoledne, v neděli odpoledne a během státních svátků. Vláda taky počítá se zpřísněním dohledu nad stanicemi technické kontroly a emisního měření vozidel. Obecně se tato pasáž soustředí především na podporu veřejné a kolejové dopravy, individuální doprava je zmíněna pouze jednou - když se koalice zavazuje účinnou podporou veřejné dopravy zajistit její konkurenceschopnost vůči dopravě individuální. Jinak chce podporovat kombinovanou dopravu a výstavby veřejných logistických center. Urychlit by se měla příprava výstavby vysokorychlostních tratí, výše úhrady za železniční dopravní cestu by měla být postupně snižována.

mirek topolánek
Premiér Mirek Topolánek.
Foto: Hynek Glos

Mýto pro vozidla nad 3,5 tuny by se mělo platit na všech silnicích spravovaných státem a vláda chce jednat s kraji, aby se rozšířilo i na silnice nižších tříd. Samotné sazby mýtného by měly být rozděleny podle emisních parametrů vozidel.

Při výstavbě dopravní infrastruktury vláda nejdřív posoudí dopravní a ekonomický přínos a vliv na životní prostředí možných staveb a teprve na základě posouzení rozloží investice do všech druhů dopravy (železniční, silniční, letecké a vodní). Upřednostňovat se přitom má budování silničních obchvatů obcí před stavbou nových úseků dálnic a rychlostních silnic. Přednost dostane i dokončení už rozestavěných staveb, musí se při tom ale maximálně dbát na šetrnost k životnímu prostředí.

Víc peněz by mělo jít do obnovy vozidel veřejné dopravy, hlavně kolejové. České dráhy budou podle prohlášení transformovány na holding společností zaměřených zejména na nákladní a osobní dopravu. Do těchto společností má být umožněn vstup strategických partnerů. Na železnici budou zajištěny podmínky pro rovné konkurenční prostředí.

Vláda slíbila rovněž připravit zákon o veřejné dopravě, který má zajistit provázanost dopravy na celostátní, krajské a místní úrovni a odstranit současné legislativní rozdíly mezi autobusovou a železniční dopravou. V prohlášení je i pasáž týkající se jezů na dolním Labi: plavební parametry na labské vodní cestě chce kabinet přizpůsobit parametrům v Německu, každopádně přitom ale "bude respektovat požadavky na ochranu přírody, k níž je ČR vázána legislativou EU".

Obnovitelné zdroje a úspory

Další rozsáhlou pasáží, která se úzce týká životního prostředí, je kapitola Energetika a klima. Vláda chce různými způsoby podpořit především obnovitelné zdroje energie (OZE) a úspory energie. Například zjednoduší povolovací proces pro zařízení, která OZE využívají. Prostředky z EU určené na OZE investuje zejména do dvou programů - do programu nárokových dotací pro instalace OZE v obytných budovách a do programu podpory energeticky soběstačných obcí. Do snížené sazby daně z přidané hodnoty budou zahrnuty i dřevěné a rostlinné ekobrikety, pelety, štěpka a palivové dříví a zařízení pro lokální výrobu tepla z OZE.

Cílem vlády je snížení energetické spotřeby české ekonomiky na jednotku HDP o 40 % do roku 2020. Novelou zákona o hospodaření s energií by se měly zpřísnit požadavky na nové i rekonstruované domy tak, aby se nízkoenergetický standard stal běžný u většiny budov. Na energetickou účinnost se bude víc hledět i při autorizaci nových a rekonstruovaných energetických zdrojů. Nové standardy energetické účinnosti budou vypracovány i pro elektrospotřebiče. Úspory energií v bytových a rodinných domech a v administrativních a veřejných budovách budou podpořeny i nárokovými granty, které chce vláda financovat z výnosů prodeje kreditů na emise oxidu uhličitého. Snižování emisí skleníkových plynů má zajistit plán konkrétních opatření, který vláda připraví. Opatření k ochraně klimatu chce vláda prosazovat i v EU.

Vláda rovněž zopakovala sliby už předchozího Topolánkova kabinetu, podle nichž zachová územní limity těžby hnědého uhlí a nebude plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků. Navíc si ale předsevzala zřídit odbornou komisi, která posoudí dlouhodobé energetické potřeby ČR. Přibyly i body týkající se jaderné energetiky - bude zrušena omezená odpovědnost provozovatelů jaderných reaktorů za případné škody (dnes je omezena na šest miliard korun - pozn. aut.) a při vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva bude "nepřekročitelným kritériem souhlas dotčených obcí".

Co je nové, co chybí

Vyjma dvou výše zmíněných kapitol už program vlády nepřináší nějaké rozsáhlejší ucelené pasáže zaměřené na životní prostředí, spíš jde o tu a tam zanesené zmínky. V oddíle týkajícím se daní jsou podrobněji uvedeny principy ekologické daňové reformy. Nejdřív budou zavedeny minimální sazby spotřebních daní tak, jak je vyžaduje směrnice EU. Od roku 2010 se pak bude vybírat tzv. emisní daň, která bude transformací současného poplatku za znečištění ovzduší. Reforma nemá vést ke zvýšení celkové daňové zátěže, protože o kolik se zvýší spotřební daně na energie, o tolik by se měly snížit platby sociálního pojištění. Ve stejném oddíle kabinet slíbil podporovat investice do ekologicky přínosných technologií.

V kapitole týkající se podnikatelského prostředí se vláda zavázala směřovat investiční pobídky zejména na podporu znovuoživení starých průmyslových areálů (brownfields). V oddíle věnovaném zemědělství zase kabinet slibuje zvýšení protierozní a protipovodňové stability území a jeho schopnosti zadržovat vodu, a to "především prostřednictvím preventivních opatření a staveb ve veřejném zájmu". Vláda rovněž zachová stávající úroveň účasti veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí. Rozhodovací procesy ale budou zpřesněny tak, aby nedocházelo k neopodstatněným průtahům v řízení.

Vládní prohlášení je celkově velmi podobné smlouvě tří koaličních stran z prosince roku 2006. Oproti vládnímu prohlášení, se kterým před Poslaneckou sněmovnu v říjnu 2006 předstoupil (a neuspěl) kabinet samotné ODS, ale doznal program tříkoaliční vlády poměrně výrazných změn. Zejména v oblasti energetiky a dopravy jsou v něm mnohem víc zastoupeny návrhy z programu Strany zelených, podrobněji je taky rozepsán postup ekologické daňové reformy. Naopak v prohlášení nové vlády chybí environmentální témata, která chtěla vláda samotné ODS prosazovat - třeba zvýšení ochrany spotřebitelů nebo ozdravování chovu hospodářských zvířat. Z programu zmizelo i předsevzetí dokončit audit environmentální legislativy s cílem jejího sjednocení, zjednodušení a decentralizace prvoinstančního rozhodování. Ani jeden z programů se na rozdíl od programů předchozích vlád vedených sociální demokracií nezabývá ochranou přírody (pouze u labské vodní cesty se tříkoaliční vláda ODS zmiňuje o nutnosti respektovat požadavky na ochranu přírody). Nejblíž jí je v programech obou vlád vedených ODS asi věta, v níž se vláda zavazuje věnovat zvýšenou pozornost zlepšování zdravotního stavu lesů. Stranou zůstaly i další environmentální oblasti - například hluk, odpady nebo cyklistická doprava. Ve vládním prohlášení se vůbec neobjevilo slovo krajina.

Pro vládu dnes hlasovali všichni poslanci vládních stran (celkem 100), proti byli všichni komunisté a naprostá většina klubu ČSSD. Sociální demokrat Miloš Melčák a Michal Pohanka, který před několika dny oznámil odchod z ČSSD, se hlasování nezúčastnili. Sociální demokrat Petr Wolf při hlasování pronesl nepřesně slova, kterými vyjádřil, že je proti vládě, takže se v zápisu objevilo, že se hlasování zdržel.

Další informace:
Ekologické pasáže vládního prohlášení najdete tady.
Text celého vládního prohlášení byl v době přípravy článku ke stažení zde.

Ekologické pasáže programového prohlášení vláda přebírá z trojkoaliční smlouvy - říjen 2006
Dokument: Co slibuje vláda Miroslava Topolánka v oblasti životního prostředí - říjen 2006
Paroubkova vláda představila svůj program - květen 2005
Vládní prohlášení: Slib projednat ekologickou daňovou reformu, ale i zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi - srpen 2004
Vládní program: Nové CHKO, nové zákony, nové dálnice - srpen 2002


reklama

 
Jan Stejskal

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist