https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-karlovarsky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Karlovarský kraj

7.10.2008 11:22 | PRAHA (Ekolist.cz)
V Karlovarském kraji bojuje o hlasy voličů třináct politických stran a koalic. Nejčastěji skloňovaným tématem předvolebních programů všech kandidujících stran je odpadové hospodářství, omezování komunálního odpadu a větší podíl recyklace.
 

Elektroodpad
Podle Strany zelených se v Karlovarském kraji recykluje nejméně vyřazených elektrospotřebičů z celé České republiky
Foto: Hugo Charvát/Ekolist.cz

Budeme podporovat nové technologie odpadového hospodářství v obcích, jako je třídění nebo kompostárny, slibuje volební program ODS. Kraj bude spolufinancovat zřizování sběrných dvorů obcí a ODS chce také „vyhodnocovat a odměňovat obce a občany za třídění odpadů.“ ODS navrhuje systém likvidace komunálních odpadů, který pomůže obcím splnit jejich zákonnou povinnost, tedy neskládkovat neupravený komunální odpad. Ekologické nakládání s odpady slibuje i volební program Unie svobody – Demokratické unie a nestraníků v Karlovarském kraji.

Podle volebního programu Strany zelených se v oblasti odpadů nedaří celá řada věcí, nedaří se snižovat množství biologicky rozložitelného odpadu ukládaného na skládky, do sběru vyřazených elektrozařízení je zapojeno nejnižší procento obyvatel ze všech krajů republiky, síť sběrných dvorů je zcela nedostatečná a vzdálenost k ke kontejnerům je v některých lokalitách kraje natolik velká, že občané prostě netřídí. Podle zelených je ale možné dosáhnout výrazného zlepšení v poměrně krátké době, během tří až čtyř let. Podle zelených je potřeba najít „komplexnímu řešení nakládání s komunálními odpady“. Pomoci má sdružení ENWIWA, nově vzniklé odpadářské sdružení. S tím podstatě souhlasí i program ČSSD, jen s tím rozdílem, že sází na svazek obcí EKOODPADY.

Zelení slibují vytvoření logistických center s využitím stávajících zařízení k odstraňování odpadu, v nichž budou vybudovány technologie na třídění a úpravu odpadů, a jejich propojení s koncovými zpracovateli vytříděných a upravených odpadů. Zelení také chtějí vytvořit jednotné metodiky pro zřizování sběrných dvorů v obcích a podporovat jejich urychlenou výstavbu. Slibují i „změnit náhled na činnost úředníka krajského úřadu v tom smyslu, aby nebyl pouhým vykonavatelem příkazů, ale byl i iniciátorem řešení příslušné problematiky.“

Podle ČSSD se odpady musí řešit jako problém celého kraje, protože prý není v silách menších obcí řešit tento problém samostatně a ukládání odpadů není možné donekonečna. Podle ČSSD má spalování odpadu význam jen tehdy, pokud jsou odchozí spaliny „čisté“ a pokud vznikne výrazně více využitelné energie, než se spotřebuje pro vlastní spalování. Stejně tak je problém umístění spalovny s ohledem na obtěžování okolí. „Proto budeme podporovat přednostně systémy třídění, a pak vždy nejvhodnější kombinaci, ukládání nebo spalování,“ říká program ČSSD.

Invaze křídlatky

Kandidující strany se také shodují na revitalizaci krajiny, poškozené těžbou hnědého uhlí a kaolinu na Sokolovsku. Podporu odstraňování starých ekologických zátěží a rekultivace slibuje program Alternativy pro kraj, koalice stran SNK-ED, NSK, VMP, NezDem, SOS, LiRA, ODA. Podle zelených jsou „stát, kraj i těžební podniky odpovědny nejen za uvedení krajiny do optimálního stavu, ale také za oživení ekonomiky regionu“. Strana zelených, stejně jako ODS, podporuje revitalizaci krajiny a vznik jezera Medard, které vznikne částečným zatopením bývalého lomu.

Jako velký problém karlovarské krajiny vnímají kandidující strany invazivní druhy rostlin, zejména bolševník a křídlatku. Proti nim chtějí bojovat svorně jak zelení, tak ODS. Program a podmínky „pro využití účinných metod potlačení invazivních rostlin v krajině,“ slibuje i Alternativa pro kraj. Zelení chtějí důkladně monitorovat rostliny v době květu, spolupracovat se Státní rostlinolékařskou správou na osvětě mezi vlastníky pozemků a lépe komunikovat se státními orgány obhospodařujícími státní pozemky.

Také rozvoj venkova vidí kandidující strany především v trvale udržitelném hospodaření a sázce na ekologické zemědělství. Současně se vládnoucí ODS pochválila, že spolu s Ministerstvem zemědělství založila Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství. Do budoucna slibuje ve spolupráci s tímto střediskem vytvořit „krajskou strukturu pro vyhledávání a oceňování produktů v bio kvalitě, případně produktů vyráběných ekologicky šetrným způsobem“. Ekologické zemědělství podporují i zelení, ČSSD navrhuje podporovat programy zatravňování a zalesňování, ale jen ve zvláště ztížených podmínkách. ODS chce podpořit zodpovědné vlastníky lesů finančními příspěvky. Ty by měly směřovat především na obnovu lesních porostů poškozených imisemi, obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů a na ekologické technologie šetrné k přírodě. „Bránit všemi dostupnými prostředky likvidaci a rabování lesů“, chce i program ČSSD.

Naučná stezka obnovitelných zdrojů

Zemědělství postavené nejenom na údržbě krajiny, ale i s vlastními potravinářskými produkty chce koalice Alternativa pro kraj. Podle volebního programu se podpory mají dočkat ekologické extenzivní formy hospodaření v horských a podhorských oblastech a využívání netradičních plodin a postupů. Alternativa chce zlepšit podmínky pro rozvoj agroturistiky a doprovodných služeb cestovního ruchu. Krajina karlovarského kraje se má podle volebních programů stát i domovem obnovitelné energie. ČSSD chce prosazovat odbornou a finanční podporu při řešení „náhradních ekologických zdrojů“, jako je například biomasa nebo akumulace tepla. Podpory by se měli dočkat zejména v menších obcích. ČSSD slibuje i podporu úsporných energetických systémů pro občany, například pomoc pří získávání dotačních titulů. Také zelení chtějí rozvíjet využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) jako náhrady za fosilní paliva. Podle volebního programu se zasadí o zvýšení podílu na dodávkách elektrické energie z OZE do sítě v souladu se závazky ČR vůči EU. Má dojít k modernizaci průmyslových provozů a v nových, se mají používat jen technologie šetrné k životnímu prostředí. Nástrojem k většímu používání OZE má být vedle legislativy hlavně osvěta – rozvoj poradenských služeb pro podnikatele a veřejnost, ekologická výchova a spolupráce s neziskovými organizacemi. Pomoci má i „vytvoření interaktivní naučné stezky OZE“.

Opylovací služby

Vele společných témat ochrany přírody a životního prostředí, přicházejí jednotlivé strany a koalice s vlastními tématy, které chtějí přeložit veřejnosti. Alternativ a pro kraj slibuje další zkvalitnění vodních toků a vodních nádrží, to znamená vyšší podporu rozvoje kanalizační infrastruktury nebo zavedení programu omezení masového rozvoje sinic. V rámci protipovodňové ochrany bude Alternativa preferovat opatření, která povedou k zadržení vody v krajině, jako je zalesňování, převod orné půdy na travní porosty, budování rybníků a poldrů nebo revitalizace vodních toků a nádrží.

ODS slibuje pomoci občanům připravit žádosti o příspěvky na protiradonová opatření poskytované ministerstvem financí a také chce stabilizovat a zvýšit stav včelstev „se zlepšením opylovací služby rostlin a povznesení chovu včel jakožto významného odvětví zemědělství formou příspěvků chovatelům“. ČSSD chce obnovovat parkové plochy zeleně a klidových zón v obcích a zároveň také budovat „velkokapacitní parkovací místa s co nejmenším nárokem na zabranou plochu“.

  • Strana zdravého rozumu - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • SDŽ - Strana důstojného života - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví (Dělnická strana a Demokratická strana sociální spravedlnosti) - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Koalice pro Karlovarský kraj (KDU-ČSL a HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST) - o krajských volbách nemá podrobnější informace
Strany kandidující v Karlovarském kraji jsou seřazeny v pořadí podle vylosovaných volebních čísel.

reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist