https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-liberecky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Liberecký kraj

13.10.2008 11:42 | PRAHA (Ekolist.cz)
V Libereckém kraji bojuje o hlasy voličů třináct stran a volebních koalic. V otázce politiky životního prostředí se ale jednotlivé volební programy příliš nesetkávají, každá ze stran vidí problémy a nabízí řešení v jiné oblasti. Přesto se ale střetávají například v otázce obnovitelných zdrojů energie nebo rozvoje venkova.
 

Pozůstatky těžby uranu
Pozůstatky těžby uranu v okolí Stráže pod Ralskem
Licence: Volné dílo (public domain)
Foto: Lovecz/Wikimedia Commons

Volební program KSČM pro Liberecký kraj například nabízí větší ekologizaci daní i zavedení daně z luxusního zboží a naopak chce více zboží se sníženou sazbou daně. Program Strany zelených jde do boje se snahou zamezit těžbě uranu v Podještědí. Ta je podle programu nerentabilní a navíc ohrožuje podzemní vodu v turonských zvodnělých pískovcích. „Případná těžba plně zasahuje do chráněné oblasti akumulace spodních vod, tzv. Severočeské křídy,“ říkají zelení. Těžbou a tvorbou odvalů a kališť dochází podle zelených ke kontaminaci širokého okolí radonovým prachem. Přečerpáváním obrovského množství vody je narušena hydrologická rovnováha krajiny a vypouštěním důlních vod do vodotečí dochází k další kontaminaci. „Nepodpořit těžbu nových uranových ložisek,“ slibuje i program ČSSD. Rozumně těžit nerostné suroviny a efektivně je využívat chce program Koalice pro Liberecký kraj, kterou tvoří strany KDU-ČSL a SNK-ED. „Jsme pro udržení těžebních limitů na současné úrovni, nepřipustíme další likvidaci obcí z důvodu těžby nerostných surovin,“ říká její program .

Chránit obezřetně

Podle programu Starostů pro Liberecký kraj je při zvýšené ochraně významných lokalit nutné postupovat obezřetně. Chránit, co je opravdu významné a potřebné, jako genofondy, ojedinělá společenství či jedinečné přírodní a krajinné útvary, a to tak, aby nedocházelo k fatálním střetům se samosprávami, nebo ke zbytečnému omezování práv vlastníků. „Není možné, aby na více než 1/3 území kraje rozhodovali úředníci místo volených zástupců a místo uplatňování dikce zákona a rozumu byl uplatňován jejich názor a výklad," říkají Starostové.

Naopak zelení by rádi chráněná území rozšířili. „Budeme usilovat o vymezení dosud dochovaných částí krajiny jako přírodních parků - např. Černostudniční hřeben, Prosečský hřeben, Císařský kámen a Pelíkovicko,“ říká program. Kromě existujících chráněných území chtějí zelení i evidovat a chránit zbytky jedinečných přírodovědecky cenných lokalit, jako jsou například drobné louky, sady starých ovocných stromů nebo aleje. Opatrně se staví k nově vyhlašovaným chráněným územím Starostové. Obávají se aby nevznikaly dlouhodobé konflikty a mohl být splněn a dlouhodobě zajištěn smysl a rozsah ochrany přírody. V poznámce ve volebnímu programu říkají : „Je-li taková lokalita, popřípadě vznikla-li, pak je patrné, že požívá přirozené a samovolné ochrany a nevznikl žádný důvod k jejímu zničení. Nastane-li, je to otázka územního plánování a územního řízení.“ Ochranu evropských významných lokalit Natura 2000 chce při respektování potřeby trvalého udržitelného rozvoje kraje prosazovat program ODS.

Venkovskou krajinu má pomoci ochránit místní ekologické zemědělství, na tom se shoduje většina kandidujících stran. Podle programu zelených existuje mnoho přírodovědecky cenných lokalit díky ekologickému farmaření, ale i díky drobným pěstitelům a chovatelům, kteří produkují potraviny jen pro svou potřebu. „Takovou práci pro nás ostatní, kterým krajina slouží jen k relaxaci, je dobré finančně podporovat,“ říkají zelení. V tradičních oblastech, zejména v podhůří a na horách, chtějí podpořit pastevectví skotu a ovcí Starostové. Podpory a pomoci se mají dočkat farmy s přirozenými (bio) způsoby výroby zemědělských a živočišných produktů a farmy zaměřené na agroturistiku, stejně jako jako ovocnáři, tradiční ovocnářství a zpracování produktů v místě. Naopak zamezit chtějí Starostové „nepromyšleným a řádně nezbilancovaným projektům pěstování tzv. biopaliv jako je například šťovík nebo křídlatka.

Na agroturistiku sází také program ODS, stejně jako ČSSD. „Životní prostředí se musí prolínat s cestovním ruchem a zemědělstvím“, říká její program. Ten slibuje podporu ekofarmám s možností využití pro střednědobé pobyty turistů a cílené navázaní na cestovní ruch a prezentaci kraje, včetně aktivního prodeje tohoto pojmu.

„Lesy jsou v našem kraji mnohde tvořeny z velké části smrkovými a borovými monokulturami, které připomínají spíše pole stromů,“ říká program zelených. Jejich program slibuje postupnou přeměnu porostů, ze kterých zmizela příroda, na lesy smíšené. Podpořit zachování původních genofondů a dlouhodobou péčí pomoci jejich rozšíření na větší rozsah původních území slibuje i program Starostů pro Liberecký kraj. Ten che také „udržet, popřípadě navýšit lesnickou produkci dřevní hmoty jako významného a obnovitelného zdroje pro stavby i energetické využití.“ Starostové chtějí také využít lesy na projekty zadržení vody v krajině. K lepší retenční schopnosti krajiny chtějí využít všech známých prostředků, jako „obnova přirozených toků, retenční nádrže, nižší a účelnější zornění, přehodnocení a úprava meliorací a tak dále.“Starostové chtějí podpořit i netradiční způsoby čištění odpadních vod, zvláště u rozptýlené zástavby a obcí, kde je „nákladné, zbytečné a mnohdy i k přírodě necitlivé budovat kanalizační systémy a klasické čističky odpadních vod.“ Podporou modernizace čistíren a důslednou kontrolou dodržování vydaných vodoprávních povolení chtějí dosáhnout zlepšení jakosti povrchových i podzemních vod zelení. Nové čistírny odpadních vod podporuje i ČSSD.

Štěpka dřevní

KSČM podporuje „energetiku se zaměřením na udržitelný rozvoj, efektivnost a moderní ekologicky šetrné technologie,“ což představuje podle volebního programu výroba elektrické energie v jaderných elektrárnách a rozvoj alternativních technologií. K alternativním zdrojům energie je skeptické volební uskupení Starostové pro Liberecký kraj. Podle programu je potřeba prověřit únosnost území a reálnou možnost využití primárních zdrojů energie „i s ohledem na širší ekologická hlediska a souvislosti“. Podle Starostů je vítr, sluneční svit, ale částečně i voda nestabilním zdrojem a při vyšším nasazení mohou způsobovat problémy stability celé soustavy. „Štěpky dřevní a odpadu ze zemědělské potravinářské produkce není dostatek a je zhůvěřilé na úkor potravinové produkce pěstovat monokulturní energetické rostliny,“ říká program. Také celý řetězec výroby suroviny, její úpravy a vlastních zařízení pro výrobu je energeticky, ekologicky a ekonomicky náročný. Při stávající účinnosti celého cyklu je podle Starostů masivní nasazování velmi diskutabilní.

Strana zelených naopak podporuje trvale udržitelné zdroje, například solární energii pro ohřev vody. „Je absurdní spalovat fosilní i jiná paliva na ohřev vody, když je venku horký letní den. Toto ekonomicky i ekologicky nesmyslné počínání je třeba začít revidovat,“ říká program zelených. Podpory se dočká i výroba z biomasy, ta je základním zdrojem obnovitelné energie na Liberecku i pro ČSSD. Rozvoje alternativních zdrojů se dočká Liberecký kraj i v případě úspěchu Koalice pro Liberecký kraj, kterou tvoří strany KDU-ČSL a SNK-ED.

Program zelených poukazuje i na další problémy v energetice. „Dálkové vytápění bytových i nebytových objektů je z povahy věci záležitostí monopolu. Ukazuje se, že privatizace monopolu má nepříznivé dopady na cenu tepla i hledání alternativních zdrojů energie,“ říkají zelení. Proto chtějí podpořit ekologicky šetrné varianty decentralizované výroby tepla a teplé vody, které by vytvořily konkurenci. Zastupitelky a zastupitelé jsou podle programu Strany zelených jsou připraveni z krajské úrovně podporovat veškerá opatření ke snížení energetické náročnosti jak v oblasti vytápění a výroby teplé vody, tak v oblasti dopravy. „ Kvalitně tepelně izolovaný dům má až desetkrát menší energetickou náročnost než komunistický panelák. Hromadná doprava je energeticky méně náročná než ta individuální, železniční doprava je méně energeticky náročná než silniční,“ říkají zelení.

Tramvaj na železnici

Veřejná hromadná doprava se zkvalitněním systému různých druhů slev jízdného, budování železničních koridorů, to je slib volebního o programu KSČM. Ale i ostatní kandidují strany se shodují na zabezpečení systému integrované dopravy, který by byl dosažitelný a zajistil základní obslužnost celého území. Shodují se i na vzniku jednotného tarifu a podpoře ekologické veřejné dopravy. „Najít a uvést v život model zapojení soukromých přepravců na železnici a stanovit jednotná pravidla pro realizaci základní obslužnosti jako veřejné zakázky,“ slibují Starostové. ODS slibuje realizaci projektu Regiotram, která má nabídnout propojení tramvajové a železniční sítě zatím na trati Hrádek nad Nisou – Tanvald (Harrachov). Modernizaci tratě Zittau – Hrádek n/N – Liberec – Harrachov – Szklarská Poreba a co nejrychlejší realizaci výstavby tratě Liberec – Praha slibuje i program ČSSD. Postupnou realizaci projektu Regiotram „v přehodnocené racionální verzi“ slibuje i program Starostů pro Liberecký kraj. „Podporu modernizace vozového parku ČD a zavedení více bezbariérových vozů,“ slibuje program ČSSD. Ten chce také dosáhnout přesunu části kamionové dopravy ze silnic na železnici, čímž se výrazně sníží zatížení silniční sítě v Libereckém kraji. Na tom se shoduje s programem Strany zelených.

Zelení naproti tomu jako jediní výslovně odmítají vedení rychlostní silnice R35 středem Českého ráje, když preferují jižní variantu této silnice. “Vedení silnice R35 středem Českého ráje (geopark UNESCO) by způsobilo nevratné poškození přírodních, ale také rekreačních hodnot území,“říká program zelených. Dořešení problematiky územní rezervy pro výstavbu rychlostní komunikace E35 ve směru na Hradec Králové, slibuje ČSSD. Podporu a součinnost v realizaci hlavních tahů státních silnic a jejich zprůjezdnění v celých délkách (I/35 (R/35); I/16; R/10; …), jejich zkapacitnění a zkvalitnění včetně obchvatů obcí slibuje program Starostů pro Liberecký kraj.

  • Národní socialisté a rozumní (Strana zdravého rozumu a Česká strana národně socialistická) - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • SDŽ - Strana důstojného života - kandidáti. Volební program strana neuvádí.
  • Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Česká strana národně sociální - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví (Dělnická strana a Demokratická strana sociální spravedlnosti) - o krajských volbách nemá podrobnější informace
Strany kandidující v Libereckém kraji jsou seřazeny v pořadí podle vylosovaných volebních čísel.

reklama

 
Hugo Charvát

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist