https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/ctenarske-hlasovani-o-ropaka-roku-2017
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Čtenářské hlasování o Ropáka 2017

24.4.2018
Zdroj | Děti Země
Čtenáři Ekolistu mají možnost hlasovat ve čtenářském hlasování o Ropáka roku 2017. Do užšího výběru se dostalo dvanáct osobností, které se nějakým způsobem přičinily o horší životní prostředí. Ve čtenářské anketě je možné hlasovat do pátku 27. dubna do 11 hodin. Její výsledky budou následně zveřejněny spolu s výsledkem hlasování nezávislé komise na tiskové konferenci a následně i na soireé od 19 hodin v brněnské vegetariánské restauraci Vegalité.

Níže je přehled všech nominovaných kandidátů a kandidátek i s detailními důvody nominace. Hlasovat pro "svého" Ropáka roku je pak možné pod článkem.

Akce Ropák roku původně vznikla z recese. Jejím cílem je poukázat na konkrétní činy a osoby, "které by svým záměrem, rozhodnutím či prosazením konkrétní stavby mohly způsobit, či již způsobily, poškození životního prostředí nebo přírody za uplynulý rok".

Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí a poslanec (hnutí ANO)

Ministr životního prostředí Richard Brabec (vlevo)
Ministr životního prostředí Richard Brabec (vlevo)
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

- za hlavní podíl při schválení novely zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, Poslaneckou sněmovnou dne 5. 9. 2017, která omezí jeho účel, neboť se cca o 85 % ruší počet staveb, tj. na cca 300, u kterých se bude provádět zjišťovací řízení o jejich ekologických vlivech, ruší se právo veřejnosti na vyjádření k posudku EIA, na jehož základě vydává úřad stanovisko EIA, a vládě dává právo rozhodnout, které stavby nebudou podle tohoto zákona posuzovány, neboť mají výraznou převahou veřejného zájmu,

- za účelovou nečinnost při schvalování poslaneckých návrhů na změnu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v rámci schválení novely stavebního zákona dne 27. 6. 2017, které znamenají tyto významné změny: a) spolky jsou vyloučené z účasti v územních a ve stavebních řízeních pro stavby, u nichž nebylo vydáno stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., b) investoři mohou obejít řádné správní řízení o zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů s účastí spolků, neboť místo rozhodnutí bude nově postačovat jen podkladové závazné stanovisko, vydané úřadem bez vlivů spolků, a c) lze prohlásit uložená kompenzační opatření za zásah stavby do území evropské soustavy NATURA 2000 za plně funkční, ačkoliv tomu tak reálně ještě není,

- za odpovědnost při odmítnutí České republiky podpořit přísnější emisní limity pro velké spalovací zdroje podle nejlepších dostupných technik na úrovni Evropské unie (dokumenty BREF), čímž ČR podpořila zájmy průmyslu a nikoliv zdraví evropské populace; navzdory tomu byly přísnější emisní limity členskými státy dne 28. 4. 2017 schváleny.

Ing. Daniel Beneš, MBA, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ

Daniel Beneš, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ
Daniel Beneš, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ČEZ

- za zodpovědnost prodat uhelnou elektrárnu Počerady rozhodnutím představenstva ČEZ v dubnu 2017 firmě Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače, ačkoliv elektrárna je zisková a s prodejem nesouhlasí česká vláda, neboť by stát jako majoritní akcionář ztratil kontrolu nad těžbou uhlí z velkolomu Vršany ve vlastnictví skupiny Seven Energy, se kterým má elektrárna dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí, takže by jejím prodejem hrozilo opakované prodlužování životnosti elektrárny se všemi negativními vlivy na zdraví obyvatelstva a životní prostředí; dozorčí rada ČEZ prodej elektrárny Počerady v květnu 2017 neschválila.

Mgr. Evžen Doležal, ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence MŽP

- za vydání stanoviska SEA k návrhu Koncepce vodní dopravy v květnu 2017 s 31 podmínkami, podle které se má na udržení a další rozvoj nákladní a osobní vodní dopravy utratit asi 26 mld. Kč, včetně výstavby jezu Děčín a plavebního kanálu u Přelouče, přestože mělo být vydáno nesouhlasné stanovisko, jelikož návrh koncepce má jednak značné negativní vlivy na evropsky významné lokality Labské údolí a Porta Bohemica, které jsou díky unikátním přírodním podmínkám prakticky nekompenzovatelné, a jednak navzdory požadavkům laické i odborné veřejnosti nedošlo k mezistátnímu ekologickému posouzení vlivu koncepce na Labe v Německu.

Jaroslav Foldyna, zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec ČSSD

Jaroslav Foldyna, zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec ČSSD
Jaroslav Foldyna, zastupitel Děčína, náměstek hejtmana Ústeckého kraje a poslanec ČSSD

- za podání změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, společně s poslancem Františkem Adámkem (ČSSD) v únoru 2017 v rámci novelizace stavebního zákona a její silné prosazování, na základě které jsou spolky vyloučené z účasti v územních a ve stavebních řízeních pro stavby, u nichž nebylo vydáno stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb., tzn. především pro stavby s lokálním negativním vlivem na životní prostředí a přírodu; novela stavebního zákona s touto změnou byla schválená Poslaneckou sněmovnou dne 27. 6. 2017.

Ing. Marian Jurečka, zastupitel Olomouckého kraje, ministr zemědělství a poslanec KDU-ČSL

Marian Jurečka, zastupitel Olomouckého kraje, ministr zemědělství a poslanec KDU-ČSL
Marian Jurečka, zastupitel Olomouckého kraje, ministr zemědělství a poslanec KDU-ČSL
Licence | Volné dílo (public domain)
Zdroj | Ministerstvo zemědělství ČR

- za trvalou podporu výstavby vodní nádrže Zdobnice-Pěčín umístěné v I. a II. zóně CHKO Orlické hory za 11 miliard korun, která by si vyžádala demolici několika desítek budov, ačkoliv její potřebnost je sporná a zadržování vody v krajině lze účelně zajistit řadou menších opatření v povodí Zdobnice, než stavbou této nádrže; na jaře 2018 Ministerstvo zemědělství na základě kritiky místních obcí a laické i odborné veřejnosti navrhlo přípravu nádrže zastavit.

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje a poslanec hnutí ANO

Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje a poslanec  hnutí ANO
Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje a poslanec hnutí ANO
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | ANO

- za podání návrhu změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v únoru 2017 jménem osmi poslanců v rámci novelizace stavebního zákona, která umožňuje vydávat buď správní rozhodnutí s účastí spolků v řízení o výjimkách k zásahu do biotopů zvláště chráněných druhů organismů před zahájením územních či stavebních řízení, nebo podkladová závazná stanoviska bez účasti spolků během těchto řízení, takže zde existuje značné riziko omezit vliv spolků, a dále lze prohlásit uložená kompenzační opatření za zásah stavby do území evropské soustavy NATURA 2000 za plně funkční, ačkoliv tomu tak reálně ještě není; novela stavebního zákona s těmito změnami byla schválená Poslaneckou sněmovnou dne 27. 6. 2017.

Vlastislav Paseka, jednatel společnosti CONMACO MÍSEČKY

- za odpovědnost při zničení mokřadu a biotopu vzácného hořce tolitovitého při výstavbě šesti apartmánů v Horních Mísečkách na území KRNAP na jaře 2017, neboť developerem najatá stavební firma navezla zeminu ze stavby do výšky 10 metrů na plochu 5 tisíc m2, tj. o 3 tisíce m2 více, než bylo povoleno, takže developer dostal od ČIŽP pokutu 300 tisíc Kč, kterou potvrdilo i MŽP.

Ing. Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Facebook Karly Šlechtové

- za zodpovědnost při schválení vládní novely stavebního zákona Poslaneckou sněmovnou dne 27. 6. 2017, která v rozporu s programovým prohlášením vlády z února 2014 omezila práva občanů na efektivní účast při rozhodování úřadů o stavbách, neboť aktivně neodmítala účelový pozměňovací návrh zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, od poslanců z ČSSD Jaroslava Foldyny a Františka Adámka, kterým byly spolky vyloučené z účasti v územních a ve stavebních řízeních pro stavby, u nichž nebylo vydáno stanovisko EIA podle zákona č. 100/2001 Sb.

Ing. Dan Ťok, ministr dopravy

Dan Ťok, ministr dopravy
Dan Ťok, ministr dopravy

- za trvalé prosazování výstavby cca 380 km plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za 300-400 mld. Kč do roku 2045, neboť na jednání ministrů dopravy zemí Visegrádské skupiny konané dne 31. 1. 2017 podepsal memorandum, které předpokládá financování této stavby z evropských peněz, přestože ekologická, dopravní, ekonomická i právní hlediska tento projekt silně zpochybňují, přičemž by mj. došlo k významnému zásahu do fungování zbytků relativně přirozených říčních ekosystémů střední Evropy.

Mgr. Jaroslav Větrovský, senátor nezávislý za hnutí ANO

Jaroslav Větrovský, senátor nezávislý za hnutí ANO
Jaroslav Větrovský, senátor nezávislý za hnutí ANO
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Parlament PS ČR

- za předložení návrhu změny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, společně se senátorem Tomášem Jirsou (ODS) v lednu 2017, který popírá smysl národních parků, neboť by se zrušil jejich dlouhodobý cíl chránit nerušený vývoj přírody aspoň na polovině rozlohy parku, dále návrh jako hlavní cíl kulturních zón uvádí rozvoj obcí, umožňuje převést značnou část lesů mezi hospodářské, nevylučuje budování přehrad či lov zvěře v přírodních zónách parku, kde by měla být divočina, apod.; na základě kritiky laické i odborné veřejnosti byl návrh Poslaneckou sněmovnou zamítnut dne 1. 3. 2017.

RNDr. Jan Zahradník, zastupitel Českých Budějovic, zastupitel Jihočeského kraje a poslanec ODS

Jan Zahradník, zastupitel Českých Budějovic, zastupitel Jihočeského kraje a poslanec ODS
Jan Zahradník, zastupitel Českých Budějovic, zastupitel Jihočeského kraje a poslanec ODS
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | www.janzahradnik.cz

- za podání návrhu změny zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v květnu 2017, podle kterého by spolky, existující déle než tři roky, musely dokládat podpisy nejméně stovky osob, pokud by se chtěly účastnit územních nebo stavebních řízení, přičemž občané by kromě adresy a data narození museli nově uvádět číslo občanského průkazu nebo pasu a pro každé navazující řízení by navíc musela být předkládána nová originální podpisová listina, což lze považovat za nedůvodnou šikanózní zvůli na aktivních občanech, kteří chtějí připomínkovat stavby, které mají negativní vliv na přírodu a životní prostředí; tento návrh byl při konečném schvalování zákona č. 100/2001 Sb. zamítnut dne 5. 9. 2017.

Ing. Miloš Zeman, prezident České republiky

Miloš Zeman, prezident České republiky
Miloš Zeman, prezident České republiky
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

- za trvalý negativní postoj k ochraně české přírody a krajiny v roce 2017, a to např. odborně neodůvodněným odmítnutím novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v březnu 2017, kterým se mj. upravuje péče o národní parky, přestože novelu zákona podpořila rozhodující většina laické i odborné veřejnosti; nesouhlas prezidenta byl přehlasován Poslaneckou sněmovnou dne 4. 4. 2017.

Čtenářské hlasování o Ropáka roku 2017

/ 29
/ 1
/ 1
/ 18
/ 3
/ 3
/ 7
/ 10
/ 7
/ 5
/ 5
/ 53

Hlasování je ukončeno.


Podklady: Děti Zeměreklama

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MP

Michal Pospíšil

24.4.2018 09:15
Odpovědět
md

marcela dieneltova

26.4.2018 22:22
ministr žp brabec nám poslal kousek od karlových varů 92 tisíc tun ostravských kalů, tak jsme mu dali "hlas" .. bohužel náš boj je marný, firma, která to má spálit, dostane za to půl miliardy, všechny starosty zastrašuje a stále dokola opakuje své demagogie, jak z toho neunikne ani mikrogram jedů...přitom tu máme neuvěřitelný dehtový smrad! všechno bylo absolutně utajeno, a od pondělka se ve vřesové spaluje... prosíme o pomoc např. děti země, ale bohužel odmítli s námi do toho jít
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist