https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/jrgen-trittin-energeticka-revoluce
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jürgen Trittin: Energetická revoluce

8.12.2000 14:01 | PRAHA/BERLÍN (EkoList, Deutschland Magazine)
Časopis Deutschland Magazine, vydávaný nakladatelstvím Societäts-Verlag ve spolupráci s Úřadem pro tisk a informace vlády SRN, přinesl ve svém čísle 5/2000 rozhovor s německým spolkovým ministrem životního prostředí Jürgenem Trittinem. Rozhovor se týká snahy Německa o omezování emisí skleníkových plynů a byl veden ještě před nedávno skončenou konferencí o klimatu v Haagu. EkoList po drátě vám přináší překlad tohoto rozhovoru.

 

Během roku 1990 v Německu znatelně poklesly emise oxidu uhličitého. Tento pokles však stále není dostačující k dokončení náročného plánu ochrany podnebí. Federální ministerstvo životního prostředí v současné době připravuje národní program na jeho ochranu. Federální ministr životního prostředí Jürgen Trittin nám poskytl rozhovor o německé politice ochrany klimatu.

Pane Trittine, má světová ochrana klimatu takové postavení, jaké si zaslouží?

Od konání konference v Rio de Janeiru v roce 1992 a schválení rámcové úmluvy o klimatických změnách začala veřejnost věnovat klimatickým problémům větší pozornost a většina zemí se snaží realizovat výrazná opatření. Příští konference o podnebí, konající se v listopadu v nizozemském Haagu, ukáže, jak vážně jsou tato rozhodnutí brána, zejména u velkých znečišťovatelů, průmyslových zemí. Hlavní věcí haagské konference bude vytvoření takových podmínek, které umožní Kjótskému protokolu vstoupit v platnost.

Federální vláda rozhodla do roku 2005 snížit emise oxidu uhličitého o 25 % oproti množství v roce 1990. Může být tohoto cíle dosaženo?

Pevně věřím, že je to možné. Ale pouze za předpokladu, že bude vyvinuta dostatečná snaha především v oblasti domácností a dopravy, které mají vliv na jejich zvyšování. Podařilo se nám již snížit množství oxidu uhličitého o více než 15 % oproti roku 1990. Vezmeme-li v úvahu taková opatření jako ekologickou daňovou reformu, program podporující obnovitelné zdroje energie a vládou schválený program týkající se výroby solární energie pomocí 100 000 střech, který se nyní uskutečňuje, dosáhneme v roce 2005 snížení emisí oxidu uhličitého o 18 % až 20 %. Jinými slovy do roku 2005 musí být ještě odstraněno 50-70 milionů tun oxidu uhličitého. Proto předložíme v následujících pěti týdnech národní program na ochranu klimatu obsahující další opatření v různých oblastech. Program se mimo jiné bude týkat modernizace budov, dopravy, průmyslu a energetického sektoru.

Jaká jsou vládní opatření k uskutečnění plánu v oblasti životního prostředí?

Budeme využívat veškeré nástroje, které máme k dispozici. Obsahují minimum zákonných požadavků, jako jsou směrnice na úsporu energie a podpora kombinované výroby tepelné a elektrické energie, zvláště pak úsporné způsoby technologie, jejichž podíl by se měl do roku 2010 zdvojnásobit. Kromě toho je tu finanční motivace pro ekologický způsob chování, jako například ekologické daně a plánované mýtné na dálnicích pro těžká nákladní auta, které by mělo ukončit skladování zboží "na cestě". Vhodnými opatřeními se snažíme podporovat obnovitelné zdroje energie a opatřování budov tepelnou izolací. Oba tyto kroky budou rovněž stimulovat pracovní trh. Zkušenost se závazkem německého průmyslu snížit emise oxidu uhličitého nás povzbuzuje, abychom tyto nástroje v budoucnosti rozšířili. Kromě toho se federální úřad bude starat o lepší informovanost a ekologickou výchovu v komerční sféře a společnosti jako celku.

Po dlouhé době sporů odsouhlasila federální vláda a energetické společnosti postupně vyřadit z činnosti jaderné elektrárny. Kdy bude zastavena činnost poslední z nich ?

My ve smlouvě nesouhlasíme s pevným datem pro jednotlivé elektrárny, ale rozhodli jsme se pro pružný způsob řešení, což má své výhody. Každé elektrárně bude povoleno vyrobit určité množství energie, poté její výrobní licence automaticky vyprší. Aby se ukončení provozu starších elektráren urychlilo, mohou být "elektrické" kvóty převedeny ze starších na novější zařízení, což přispěje k větší bezpečnosti.

Jaderné elektrárny vyrábí elektřinu bez produkce emisí oxidu uhličitého, neohrozí ukončení jejich činnosti váš plán týkající se ochrany klimatu?

Právě naopak. Vyřazení jaderných elektráren a změna německé energetiky se bude ve skutečnosti na ochraně podnebí pozitivně podílet. Používání jaderné energie je spojeno se sektorem elektráren, které podporují všeobecné plýtvání energií. Brzdí totiž rozvoj efektivní decentralizované struktury, která zahrnuje nejen kombinovanou výrobu tepelné a elektrické energie, ale i energie sluneční, větrné a biomasy. Změna struktury výroby energie dává příležitost k efektivní, ekologické a také mezinárodní konkurenci.

V minulosti jste vždy zdůrazňoval, že ukončení činnosti jaderných elektráren musí být spojeno s rozvojem udržitelné energie. Co považujete v budoucnu za nejdůležitější při zásobování energií?

Rozvoj moderního a do budoucna orientovaného zásobování energií znamená zlepšit energetickou účinnost. Existující energetické zdroje musíme efektivněji využívat. Potřebujeme tedy elektrárny s vyšší energetickou účinností - jako je například paroplynová elektrárna stavěná nyní v blízkosti bývalé greifswaldské jaderné elektrárny v Mecklenbursku-Západním Pomořansku. Projekty jako tento umožňují německým producentům energie zůstat i nadále na volném trhu s elektřinou. Kromě toho by měl být kladen větší důraz na řešení otázek týkajících se úspor energie. Speciálně zde máme obrovské možnosti: pokud bychom mohli nahradit energii plýtvající záložní spínače moderními ekonomickými zařízeními, byli bychom schopni ušetřit takové množství energie, které odpovídá kapacitě dvou jaderných elektráren. Technologie šetřící energii musíme prosazovat rovněž ve všech oblastech ekonomiky. Do roku 2010 bychom rádi zdvojnásobili podíl obnovitelných zdrojů energie, což nabídne i tisíce nových pracovních příležitostí.

Podle vašich plánů by měla být do roku 2050 přibližně polovina spotřebované energie pocházet z obnovitelných zdrojů. Je to opravdu možné?

Tento vývoj považuji za reálný. Na celém světě je v současné době sluneční, větrná, vodní a geotermální energie a energie biomasy využívána pouze omezeně. Ačkoli má Německo ve světě čelné místo ve využívání větrné energie, obnovitelné zdroje energie rozhodně nejsou plně využívány. Nicméně našeho cíle, pokrýt polovinu spotřebovávané energie energií z obnovitelných zdrojů, se nám nepovede dosáhnout bez určitého úsilí. Bude to vyžadovat důležitá politická rozhodnutí jako nedávné přijetí zákona o obnovitelných zdrojích energie a trh stimulující programy, které byly již zmíněny. V budoucnu pak musí následovat další kroky. Jestliže chceme jít příkladem coby vysoce průmyslová země, musíme nezbytně přispět k řešení mnoha problémů rozvojových zemí a současně se plně zapojit do celosvětové ochrany podnebí.

První fáze ekologické daňové reformy v Německu se uskutečnila v dubnu minulého roku. Jaké výsledky jste dosud zaznamenaly?

Ekologickou daňovou reformou jsme způsobili revoluci v daňové politice. Příjmy z ekologických daní se používají ke snížení příspěvků na důchodové pojištění a tím se snižují sekundární mzdové náklady. Tyto finanční prostředky se tedy vrátí obyvatelům. Oproti tomu předešlá vláda zvýšila současně daně z ropy a sociální příspěvky, což obyvatele velmi zatěžovalo. My tuto zátěž zaměstnanců a zaměstnavatelů snižujeme a zavádíme daně za poškozování životního prostředí. Ve střednědobém výhledu budou ekologické daně přispívat hlavní měrou k ochraně podnebí a zdrojů, protože odměňují ekologický způsob chování: průmysl může využívat existující potenciál pro úspory energie, podporu obnovitelných zdrojů a vývoj energeticky úsporných a zdroje šetřících výrobků a výrobních procesů. Zákazníci by měli věnovat větší pozornost výběru zařízení, které mají nižší spotřebu energie, protože jejich provoz je také lacinější.


reklama

 
Překlad Barbora Hernychová

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist