https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/dotazy-a-odpovedi/poplatek-za-svoz-tko-v-obci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Poplatek za svoz TKO v obci

dotaz: 121

10. prosince 2001 | Petr Venzara
Jaká je současná situace a jaká bude situace po 1.1.2002 v povinnosti platit poplatek za svoz TKO v obci? Prosím vás, také o uvedení odkazů na zákonné normy. Děkujiodpověď:


8. února 2002

Vážený pane,

odbor odpadů Ministerstva životního prostředí obdržel Váš dotaz, který se týká poplatku za komunální odpad. K této problematice uvádíme následující.

Dne 1. 1. 2002 vstoupil v účinnost nový zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon o odpadech), který v § 17 stanoví obci povinnost určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, a zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu. Komunálním odpadem se ve smyslu § 4 písm. b) zákona o odpadech rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. Obci však tento zákon dává v § 17 odst. 2 také možnost, aby ve své samostatné působnosti zavedla obecně závaznou vyhláškou místní systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Vzhledem k tomu, že jde o samostatnou působnost, je záležitostí každé obce, jaký systém nakládání s komunálním odpadem s ohledem na konkrétní místní podmínky vytvoří.

Fyzické osoby jsou podle § 17 odst. 4 zákona o odpadech povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními právními předpisy.

Novým zákonem o odpadech byl rovněž novelizován zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Touto novelou byla provedena změna právní úpravy poplatků za komunální odpad. Důvodem této změny byly problémy, které se v praxi v obcích vyskytly. Šlo např. o vznik drobných černých skládek v okolí obce, docházelo také k neoprávněnému odkládání odpadu do cizích nádob. Upozorňujeme, že kompetentní orgánem k zaujímání stanovisek k tomuto zákonu je Ministerstvo financí.

Podle zákona o místních poplatcích může obec obecně závaznou vyhláškou zavést místní poplatek za provoz výše uvedeného místního systému nakládání s komunálními odpady. Tento poplatek pak platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba. Sazba poplatku je tvořena dvěma částkami. První částka může dosahovat nejvýše 250 Kč na osobu a kalendářní rok. Druhou částku však obec stanoví podle skutečných nákladů, které vynaložila za předchozí kalendářní rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu. I tato částka může dosahovat nejvýše 250 Kč na osobu a rok. Tato složka poplatku bude ovlivňována mírou třídění odpadů v obci. Bude-li občan v souladu se zavedeným místním systémem třídit, budou se zákonitě snižovat náklady obce, které by vynaložila na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, a tím dojde i ke snižování výše poplatku. Maximální výše poplatku může tedy dosáhnout 500 Kč na osobu za kalendářní rok.

K otázce odpadu pocházejícího z podnikatelské činnosti pana Venzara uvádíme, že odpad vznikající fyzické osobě oprávněné k podnikání není odpadem komunálním. Původci tohoto odpadu mají ze zákona o odpadech řadu povinností (§ 16). Do systému nakládání s komunálním odpadem se tyto osoby mohou zapojit jen v případě, že produkují odpad podobný komunálnímu, a to na základě písemné smlouvy s obcí.

Co se týče údajů týkajících se sběrných míst na separovaný odpad v letech 1998, 1999 a 2000 v Kladně, nemá odbor odpadů Ministerstva životního prostředí bohužel k dispozici přesná čísla.

S pozdravem

RNDr. Zdeňka Bubeníková, Ph. D.
ředitelka odboru odpadů
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65
100 10 Praha 10
Tel: 67 12 25 76
Fax: 67 31 15 45
e-mail: bubenikova@env.cz


Vaše připomínky

Chcete na tento dotaz odpovědět, chcete k tomuto dotazu či odpovědi něco poznamenat, máte nějaké vlastní zkušenosti s touto problematikou? Napište nám na e-mail zelena.domacnost@ekolist.cz, jako předmět zprávy uveďte prosím "Dotaz 121".
Pokud nemáte vlastní e-mail, můžete nám vaše připomínky zaslat pomocí formuláře na naší stránce Napište nám.
tisknout poslat

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist