https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/dopis-asz-cr-zastupcum-vladni-koalice-strategicky-plan-cr
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Asociace soukromého zemědělství ČR: Dopis ASZ ČR zástupcům vládní koalice - Strategický plán ČR

Asociace soukromého zemědělství ČR si dovoluje informovat o velmi vážné situaci v otázce případných změn ve Strategickém plánu ČR (SP) pro realizaci Společné zemědělské politiky EU v příštím období.

Podle našeho názoru současný návrh SP, který připravilo ministerstvo zemědělství pod vedením M. Tomana, zejména při záměrném snížení přímých plateb a aplikace nejnižší redistributivní platby, by velmi poškodil většinu zemědělských podniků, a to včetně středně velkých zemědělských subjektů (kolem 1500 ha). Proto jsme apelovali na nového pana ministra i na zástupce všech koaličních stran (viz email níže), aby této situaci předešli a pokusili se tuto hrozbu potřebnými úpravami odvrátit. Podle našeho názoru je současný návrh SP pouze šikovně přichystanou lstí, jak uplatnit povinné evropské nástroje SZP, ale přitom ještě více přidat peníze úzké skupině největších agroholdingů a současně, aby menší zemědělci získali z těchto nových nástrojů co nejméně.

Bereme na vědomí, že SP se bude muset v nejbližší době odeslat Evropské komisi do Bruselu, nicméně jsme přesvědčení, že nová koalice by měla tyto naše obavy prověřit a případně vyloučit, nebo skutečně přistoupit k razantním změnám, pokud nechce, aby se odpovědnost za tyto dopady přenesla na ně a pokud také chce plnit svůj koaliční program, na který klasičtí sedláci velmi spoléhají.

Podrobné vysvětlení naleznete níže v článcích a výpočtech, které jsme také zasílali na vědomí všem nejvyšším, ale i odborným zástupcům vládní koalice pro oblast zemědělství. Jejich stanoviska vůči našim návrhům nám nejsou v tuto chvíli známa. Nicméně je předpoklad, že otázka hloubky případných změn ve Strategickém plánu se rozhoduje v těchto dnech.

Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR, tel. 777 032 323
Ing. Jan Štefl, místopředseda ASZ ČR, tel. 602 133 848


Dopis předsedům koaličních stran, ministrovi zemědělství a zástupcům stran pro oblast zemědělství popř. životního prostředí, který byl odeslán dne 29. 12. 2021:

Vážený pane premiére, vážená paní předsedkyně, vážení páni předsedové, vážený pane ministře,

obracím se na vás jménem Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) ve věci Strategického plánu ČR (SP), který má být v rámci přípravy Společné zemědělské politiky EU 2023+ odeslán v příštích dnech Evropské komisi a prosím vás, abyste tuto naši výzvu vzali velmi odpovědně.

Považujeme za velmi problematické, že do tohoto návrhu SP, který připravovala předchozí vláda s úplně jinými cíli a zájmy, se vám zatím (podle našich informací) nepodařilo prosadit prakticky nic, co by jednak odpovídalo vašemu společnému politickému programu (a také našim dlouhodobým představám) ale především, co by odvrátilo finanční poškození drtivé většiny zemědělských subjektů v ČR. Navíc, pakliže odešlete do Bruselu stávající návrh zemědělské dotační politiky, učiníte své sliby po celou dobu vašeho mandátu v podstatě nesplnitelnými a dobrovolně si na sebe vezmete závazek plnění plánu, který jde v mnoha směrech proti zájmům venkova a zemědělství. V takovém případě nebudeme schopní jakkoli pomoci, protože očekávání drtivé části zemědělské veřejnosti i dalších podnikatelů na venkově byla jiná. Současný SP je zcela nesporně připraven podle zájmů úzkých skupin největších agroholdingů. Vaše vláda ale vznikla právě díky silné voličské podpoře vašich závazků na jasnou změnu tohoto byznysového přístupu k zemědělství, jež byl asi nejviditelněji reprezentován politikou Agrofertu p. Babiše.

Věřím, že toto nejasné přešlapování kolem SP není vaším pravým a společným zájmem a že jde jen o nějaké nedorozumění. V příloze si vám dovoluji zaslat přehled 7 nejdůležitějších bodů, které vycházejí z naší dlouhodobé znalosti tohoto resortu a které podle našeho názoru lze ještě stihnout formálně zapracovat tak, aby bylo možné SP odeslat v průběhu ledna 2022. Naše promyšlené návrhy pomohou systémově odstranit nejpalčivější problémy, které by současný Strategický plán přinesl, a zároveň zahrnují takové změny, které připraví prostředí zemědělského sektoru k prosazení dalších nutných opatření, které máte ve svém koaličním programu, který také plně podporujeme. Nejedná se přitom o nic nového - jde o výběr z našich zásadních připomínek, o kterých Ministerstvo zemědělství ví již dlouhou řadu měsíců, ale nehodlalo je ani diskutovat. Naše návrhy plně odpovídají ekonomickým analýzám v rámci ÚZEI a jsme připraveni je odborně a bezodkladně vykomunikovat s vašimi zástupci.

ASZ ČR, jako zástupce nejširšího spektra zemědělských subjektů v ČR považuje situaci za skutečně velmi vážnou. Smyslem mého dopisu není jakýkoli nátlak, ale považuji za správné vás informovat, že sedláci upřímně a s důvěrou očekávají opravdový posun v zemědělském resortu, který navzdory masivním dotačním prostředkům do úzce vybraných kapitol trpí stále většími potížemi, což přináší mj. obrovské negativní majetkové posuny, proti kterým v současném právním řádu není žádná obrana. Pokud tedy opravdu chcete udělat reálné změny v oblasti zemědělství, venkova a životního prostředí, je potřeba je udělat právě teď do Strategického plánu. Jsme přesvědčeni, že k tomu ještě stále zbývá dostatečný čas. Pozdější snahy o změny již nebudou prakticky možné a půjde již jen o gesta, která nebudou široké veřejnosti důvěryhodná.

Vážení představitelé koaličních stran, vážení zástupci stran pro zemědělství, děkuji vám za pozornost.

S tímto dopisem také seznámím naši členskou základnu, neboť máte její maximální důvěru a podporu.

S pozdravem
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR, tel. 777 032 332

Odkazy na naše nedávno medializovaná stanoviska k SP a taktéž odkazy na konkrétní návrhy potřebných opatření a jejich zdůvodnění:
https://www.asz.cz/clanek/8464/vyzva-zemedelcum-politikum-agrarni-komore-a-zemedelskemu-svazu/
https://www.asz.cz/clanek/8406/jasna-podpora-i-vyzva-ministrovi-zemedelstvi-nove-vedeni-mze-musi-byt-nositelem-zmen/
https://www.asz.cz/clanek/8449/odpovedi-na-nektere-dotazy-novinaru-ke-strategickemu-planu/
https://www.asz.cz/clanek/8404/strategicky-plan-upeceny-ve-prospech-agroholdingu-poskodi-vetsinu-zemedelcu/
https://www.asz.cz/clanek/8345/zasadni-pripominky-asz-cr-ke-strategickemu-planu-szp/
https://www.asz.cz/clanek/8480/v-cem-spociva-zakernost-soucasneho-navrhu-strategickeho-planu-pro-zemedelce-ale-i-pro-novou-vladu/Nezbytné změny Strategického plánu (SP) – návrhy ASZ ČR
(k 29. 12. 2021)


Zabránit snížení přímých plateb pro všechny zemědělce o 1000 Kč/ha

Změnit SP tak, aby se všem zemědělcům v žádném případě a žádným způsobem nesnížila greeningová ekoplatba a přímá platba o navrhovaných 1000 Kč/ha, tj. o téměř 20 % oproti současnému období. To bude (mimo jiné) nejširší zemědělské veřejnosti politicky jen velmi těžko zdůvodnitelné, protože podmínky pro získání těchto základních přímých plateb opět stouply.

Toto snížení je v SP (bez relevantního důvodu) způsobeno zavedením úhrady základního ošetřování trvalých travních porostů z přímých plateb z nové položky na ekoplatbu v I. pilíři namísto z II. pilíře (jak je tomu doposud) a dále nově zařazeným účelovým a navíc i zcela předimenzovaným financováním tzv. SOT - Společné organizace trhů (tj. především marketingových akcí, reklam apod. z těchto přímých plateb), v neposlední řadě také i úhradou nákladů na novou kategorii „precizního“ zemědělství z přímých plateb, což by ale z logiky věci (vyšší investiční náročnosti) vyčerpala opět jen omezená část zejména těch největších zemědělských podniků.


Zavést redistributivní platbu ve výši 30 % na prvních 150 ha

Z materiálů předložených ÚZEI na jednání Mze o financování Strategického plánu dne 29. 11. 2021 jednoznačně a naprosto prokazatelně vyplynulo, že pouze varianta s 30% redistribucí plateb na prvních 150 ha pro všechny zemědělce dokáže nejlépe nejenom vyrovnat výši provozních podpor mezi jednotlivými velikostními kategoriemi zemědělských podniků tj. především kategoriemi 100 - 2000 ha a kategorií nad 2000 ha, ale současně i výrazněji podpořit kategorii do 100 ha, což odpovídá závazku z koaliční smlouvy a nelze to jinak provést.

Současně se při redistribuci 30 % podaří jednoznačně nejlépe vyrovnat ekonomická životaschopnost všech velikostních kategorií zemědělců z hlediska čisté přidané hodnoty (ČPH/ha). Nejohroženější skupinou se v souvislosti s nastavením Strategického plánu vládou Andreje Babiše totiž staly právě zemědělské podniky ve velikostní kategorii 200 – 1500 ha, jak také i jednoznačně vyplývá z předložených materiálů ÚZEI.

Redistribuce 30 % se také jako jediná navíc žádoucím způsobem výrazně dobře promítne do navýšení podpor pro všechny citlivé komodity (VCS), což je velmi strategická věc. Vše je doloženo materiály ÚZEI (ke stažení zde: Redistribuce 30 %.pdf).


Zastropování přímých plateb na 100 000 EUR s předchozí postupnou degresivitou od 60 000 EUR bez odpočtu mzdových nákladů

Zastropování přímých plateb se při předchozí redistributivní platbě 30% bude týkat pouze částky BISS ve výši přibližně 1500 Kč/ha. Zastropování se tak bez odpočtu mzdových nákladů prakticky dotkne až podniků s výměrou cca nad 1800 ha. Jakýkoliv odpočet (tj. i 50 % mzdových nákladů) udělá systém zastropování absolutně neúčinný (opět lze ověřit v materiálech ÚZEI).


Nesnižovat platby do přírodně znevýhodněných oblastí ANC (LFA) a na ekologické zemědělství ani při případné nižší míře kofinancování

Pravidla financování jednotlivých položek dle současného návrhu SP předpokládají již při nižší míře kofinancování (než je max. 60 %) citelné snížení dotací do přírodně znevýhodněných oblastí ANC o 15 % a snížení plateb pro EKO zemědělce o více než 10 % oproti současnému stavu.

Nejen že se platby do ANC oblastí a pro EKO zemědělce vůbec nijak v návrhu SP nenavyšují, ale nerespektují ani nárůsty především pracovních, ale i ostatních nákladů, ale také ještě navíc reálně hrozí to, že se v případě snížení kofinancování dál ještě více sníží a to až na neúnosnou míru a s dopady na hospodaření tak, že se pro zemědělce v těchto oblastech a v ekorežimech stane současný způsob hospodaření ekonomicky naprosto neudržitelný. To bude v době řešení Green Dealu politicky naprosto neobhajitelné.


Většinu investičních podpor (např. nad 5 mil. Kč) realizovat prostřednictvím PGRLF formou (částečné) úhrady úroků u komerčních úvěrů a také možností dotací formou snížení jistiny u těchto komerčních úvěrů.

Zde uspořené investiční finanční prostředky použít na financování základní údržby trvalých travních porostů v II. pilíři. Dále půjde masivněji podpořit zpracování vlastní produkce, která dokáže zlepšit pozici zemědělců a řešit přidanou hodnotu jejich produkce, což je největší problém řady středních podniků, které nic takového nemají. Současně by bylo lze zvýšit platby pro přírodně znevýhodněné oblasti ANC a ekozemědělství.


Zásadně upravit a snížit dotace na Dobré životní podmínky a vakcinace prasat a drůbeže

Platby do těchto sektorů jsou navrženy ve Strategickém plánu s tak neuvěřitelným navýšením prostředků z rozpočtu (navíc i dalšími obrovskými prostředky v Národních dotačních titulech), že jsou před ostatními zemědělci a také před veřejností neobhajitelné a jsou navíc vypláceny na úkor všech ostatních produkčních zemědělců a jiných potřebných dotačních titulů. Částky jsou již miliardové a u prasat jsou určené prakticky pouze pro cca 150 velkopodniků dlouhodobě neschopných zajistit v tomto sektoru potravinovou soběstačnost.


Na platbu pro mladé začínající zemědělce ponechat v I. pilíři 2 % z povinného limitu a vyplácet platbu ve výši 6 600 Kč/ha na prvních 90 ha po dobu 5 let.

Aktuálně navržená platba ve výši pouhých 3 500 Kč/ha je zcela nedostatečná, protože neuhradí ani náklady na jednu pracovní sílu za rok při výplatě na maximální výměru 90 ha.

Generační problém je ze strategického hlediska tím skutečně nejdůležitějším, který náš sektor neumí řešit a navrhované pojetí SP jej ještě zhoršuje navzdory tomu, co EU pro tuto oblast v novém období umožňuje.

Detailní vysvětlení a argumentaci k výše uvedenému včetně dalších návrhů jsme připraveni poskytnout dle vašeho vyžádání.

Zpracovali:
Mgr. Ing. Jaroslav Šebek, předseda ASZ ČR
Ing. Jan Štefl, místopředseda ASZ ČR, člen MV PR

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist