https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/lide-ekologicke-organizace-i-prumysl-chteji-vyssi-dan-na-uhli-ktere-nici-zdravi.zitra-konci-pripominkovani-navrhu-danoveho
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Lidé, ekologické organizace i průmysl chtějí vyšší daň na uhlí, které ničí zdraví. Zítra končí připomínkování návrhu daňového balíčku

17. dubna 2019 | Hnutí DUHA
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
K návrhu ministryně financí Aleny Schillerové na změny různých daňových zákonů [1] podalo v mezirezortním připomínkovém řízení hromadnou připomínku 1024 lidí, díky kampani Hnutí DUHA www.nedusmese.cz. Lidé chtějí zvýšit daň na uhlí spalované v lokálních topeništích. Vyšší daň by motivovala k přechodu na čisté vytápění a její výnosy by spolu s kotlíkovými dotacemi a půjčkami zajistily pomoc domácnostem, které na moderní topení nemají [2]. Ke zvýšení daně už dřív vyzval Svaz průmyslu a dopravy ČR [3] a předtím i ekologické organizace [4].

Právě přetrvávající využívání hnědého uhlí v několika stech tisících domácnostech je - vedle uhelných elektráren a benzínových a naftových aut - jednou z hlavních příčin znečištění ovzduší v ČR. Lokální topeniště jsou největším přímým zdrojem mikroskopického prachu a produkují také 98 % karcinogenního benzo(a)pyrenu [5]. Uhlí v lokálních topeništích je nutné omezovat i kvůli změně klimatu.

Návrh ministryně financí zatím počítá jen se zrušením osvobození od energetické daně pro domovní plynové kotelny [6], tedy fakticky zdražení plynu pro některé domácnosti. Podle Hnutí DUHA je důležitější zvýšit daň u špinavějšího uhlí. Zvýšení této energetické daně požadují také státní koncepce - například Státní energetické koncepce ČR [7], Politika ochrany klimatu v ČR [8] či Národní programu snižování emisí [9]. Úkol měl být splněn do konce roku 2018.

Hnutí DUHA navrhuje v souladu se státními strategiemi zvýšit energetickou z uhlí daň na minimálně 20 Euro za tunu CO2, tedy na úroveň ceny emisní povolenky, které platí větší zdroje na uhlí patřící do systému emisního obchodování. Energetická daň z uhlí by se tedy měla zvýšit z dnešních 8,50 Kč na jednotku tepla (gigajoule) na 60 Kč/GJ [10].

Zvýšení energetické daně povede ke zdražení uhlí pro domácnosti, budou však platit pouze to, co už nyní platí víc lidí v ceně dálkového tepla z tepláren. Znečištění z kotlů a kamen působí ročně mnohamiliardové škody dopady na zdraví a životní prostředí, Na jednotku vyrobené energie je to daleko víc než v případě tepláren, které platí emisní povolenky a musí plnit limity pro znečišťování ovzduší.

Zvýšení nákladů domácností je nutné řešit pokračováním kotlíkových dotací. Právě výnosy ze zvýšení energetické daně z uhlí (také z nutného zvýšení těžebních poplatků na úkor astronomických zisků těžařů) mohou být zdrojem pro kotlíkové dotace i pro případnou podporu nákupu kvalitnějších paliv. Peníze vybrané od lidí je tak možné lidem vrátit jinak a lépe a pomoci jim tak uniknout z problému závislosti na uhlí [2]. Navíc kvůli omezeným zásobám kvalitnějšího hnědého uhlí bude tříděné uhlí pro domácí topeniště postupně mizet. Včasná změna způsobu vytápění je tedy nutnou prevencí energetické chudoby v budoucnu.

Samozřejmě se stát nemůže zaměřit jen na lokální vytápění. Druhým problémem pro teplárny je plýtvání uhlím v nízkoúčinných uhelných elektrárnách. I tam je stát pozadu se zaváděním zpoplatnění - tzv. malusů. Navíc je nutné zabránit udělování výjimek z nových evropských emisních limitů, které budou platit od srpna 2021. Majitelé starých uhelných kotlů také nedostanou výjimku z limitů platných od září 2022 [11].

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:
"Tisícovka lidí v hromadné připomínce žádá vyšší daň z uhlí, které ničí zdraví nás všech. Podobný požadavek vznesl už dřív i Svaz průmyslu a samozřejmě i Hnutí DUHA. Všichni tak připomínáme paní ministryni financí úkol, který plyne z několika státních koncepcí a je naprosto logický. Zatímco větší skupina lidí napojených na dálkové teplo platí emisní povolenky, menšina s domácím kotlem na uhlí, která znečišťuje více, platí desetkrát menší daň. Samozřejmě je nutné seriózně řešit sociální dopady dražšího uhlí, ale od toho jsou zde kotlíkové dotace a kotlíkové půjčky. Díky výnosům z vyšší energetické daně by se navíc dalo pomoci potřebným i s případným dražším provozem čistého vytápění."


Kontakty:
Jiří Koželouh, programový ředitel, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBAWJWDME
[2] Hnutí DUHA již v listopadu 2018 představilo komplexní plán, jak vyčistit ovzduší od lokálních topenišť na uhlí a pomoci i nízkopříjmovým domácnostem s nutnou změnou: http://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2018/11/ofenziva_proti_neviditelnemu_zabijakovi_0.pdf
[3] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/svaz-prumyslu-chce-vyssi-dan-z-uhli-hnuti-duha-vita-ale-varuje-pred-jinymi-jeho-navrhy
[4] https://www.euro.cz/udalosti/hnuti-duha-ma-plan-boje-proti-znecisteni-ovzdusi-vymena-kotlu-by-stala-40-miliard-korun-1428115
[5] Aktualizovaná analytická část Národního programu snižování emisí ČR, str. 19, obr. 6 a 7: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_program_snizovani_emisi/$FILE/OOO-NPSE_aktualizace2018_analyticka_cast-20190117.pdf
[6] https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNBAWL88RQ (str. 6, část pátá, Změna zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů Čl. IX)
[7] Státní energetická koncepce ČR, část 5.4 (Výroba a dodávka tepla), str. 67, hlavní cíl D.1., říká: Dlouhodobě udržet co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem s ohledem na jejich konkurenceschopnost a zajistit srovnání ekonomických podmínek centralizovaných a decentralizovaných zdrojů tepla při úhradě emisí a dalších externalit (uhlíková daň, povolenky, emise). Podporovat vysoce účinnou kogenerační výrobu zejména u tepláren na hnědé uhlí.
https://www.mpo.cz/assets/dokumenty/52841/60959/636207/priloha006.pdf
[8] Kap. 8. (Souhrnný přehled politik a opatření), část A. (Průřezové politiky a opatření), uvádí na str. 98 opatření 1A): Zdanění emisí mimo EU ETS (zavedení uhlíkové daně), Gesce a spolugesce: MF, MŽP a MPO, Termín: analýza do 30. 12. 2016, implementace 2018.
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/politika_ochrany_klimatu_2017/$FILE/OEOK-POK-20170329.pdf
[9] Opatření BA3, str. 91: Cílem opatření je v souladu s SEK a SPŽP zavést zdanění fosilních paliv (zejména uhlí) v obdobné výši i pro zdroje nespadající pod EU ETS, čímž se zlepší konkurenceschopnost soustav zásobování tepelnou energií s kogenerační výrobou a sníží se vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší. Opatření bude realizováno na základě výsledků provedené analýzy variant řešení a jejich dopadů novelou zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a bude spočívat v zavedení nové složky daně z pevných paliv fosilního původu, příp. zavedením zcela nové uhlíkové daně. Gesce a spolugesce za realizaci opatření: MF ve spolupráci s MPO a MŽP. Termíny implementace opatření: Provedení analýzy variant řešení a jejich dopadů 31. 12. 2016. Předpokládaná implementace v roce 2018.
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/narodni_program_snizovani_emisi/$FILE/OOO-NPSE_final-20151217.pdf
[10] Pro přepočet na energetickou daň placenou z GJ spalného tepla je použita modelová výhřevnost tříděného hnědého uhlí 17,6 GJ/t a měrné emise CO2 0,0991 na GJ..
[11] http://www.hnutiduha.cz/aktualne/domacnosti-musi-do-ctyr-let-splnit-limity-pro-znecistovani-ovzdusi-bez-vyjimek-uhelne
Jan Piňos, tel: 731 465 279
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist