https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/ministerstvo-zivotniho-prostredi-podepsalo-s-mestem-pisek-spolecnou-deklaraci-o-spolupraci-v-ramci-konceptu-chytreho-mesta
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR a Město Písek: Ministerstvo životního prostředí podepsalo s městem Písek společnou deklaraci o spolupráci v rámci konceptu chytrého města

26. února 2016 | MŽP ČR a Město Písek
Autor: Petra Roubíčková, tel: 267 122 396, 739 242 382
Ministr životního prostředí Richard Brabec dnes podepsal s vedením města Písek společnou deklaraci o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu chytrého města. Vedle mezinárodních organizací (např. OECD Green Cities Programme) začlenila i EU koncept Smart Cities, který podporuje v rámci Strategického plánu energetických technologií (SET – Plan) prostřednictvím iniciativy Smart Cities and Communities. Ta je zaměřena na podporu měst a regionů s cílem snížit emise CO₂ do roku 2020 o 20 % v souladu se strategií 20–20–20.

Snižování emisí je zaměřeno zejména na oblast dopravy, energetickou účinnost budov a využití nových technologií vedoucí ke zvyšování energetické účinnosti a energetickým úsporám. Iniciativa má několik základních kroků, ke kterým patří: základní inventura emisí CO₂, vypracování akčního plánu udržitelné energetiky, příprava konkrétních projektů, monitoring plnění závazků. Od členských států se očekává, že využijí konceptu Smart Cities k zapracování jeho odpovídajících priorit a témat do svých národních programů a připraví tak prostor pro financování jednotlivých opatření. Vedle financování z národních zdrojů jsou opatření v rámci iniciativy Smart Cities and Communities financována např. také z evropského programu Horizont 2020, v jehož rámci byly vyhlášeny již dvě výzvy konkrétně na podporu projektů z oblasti Smart Cities (uzávěrka druhé výzvy pro podávání projektů byla 5. května 2015).

V ČR je koncepce Smart Cities rozpracována v podobě Metodiky Konceptu inteligentních měst (projekt v rámci programu BETA Technologické agentury ČR), která má být návodem, jak k řešení inteligentního města přistupovat.

Koncept Smart Cities má obyvatelům zajistit efektivní, ekologicky šetrné a energeticky úsporné fungování jejich města, a to prostřednictvím zavádění moderních technologií. Tento přístup se dotkne více různých oborů, jako je například doprava, energetika a životní prostředí, říká Miroslav Svítek, děkan Fakulty dopravní na ČVUT: „Projekty v rámci Smart City podporují řešení, která jsou k životnímu prostředí přirozeně šetrná. Z pohledu města Písek jde například o zavedení elektromobility, která vykazuje nulové lokální emise škodlivin, minimální hluk v místě provozu a zároveň může docházet k optimalizaci energetické účinnosti pomocí moderních technologií. Budou-li použity i nové obchodní příležitosti v podobě sdílených dopravních prostředků typu carsharing nebo bikesharing, může se Písek stát pilotním městem, kde budou tyto principy prakticky vyzkoušeny. Získané zkušenosti se mohou stát příkladem i pro další města, která hodlají šetrným způsobem řešit svoji dopravní obslužnost,“ vyjmenovává Miroslav Svítek.

„Smart Cities je Evropou podporovaný koncept udržitelného rozvoje měst a obcí. Pro nás představuje další nástroj pro zlepšení životního prostředí v ČR a získání dalších finančních prostředků na kvalitní projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti, udržitelnou dopravu, snižování emisí a podporu nových technologií. I proto se Ministerstvo životního prostředí rozhodlo město Písek v jeho snaze o zlepšení ŽP podpořit,“ komentuje podpis memoranda ministr životního prostředí Richard Brabec a zároveň dodává: „Písek vnímáme jako pilotní koncept Smart City mezi středně velkými městy, má velmi dobré předpoklady stát se takovýmto inteligentním městem v brzké době. Písek totiž disponuje funkčním propojením správy města s privátní, neziskovou i akademickou sférou, včetně spolupráce s technologickým centrem. Písek tak může inspirovat další města v ČR, aby jej následovala v realizaci aktivit vedoucích ke snižování emisí a energetické náročnosti v oblasti dopravy, budov a infrastruktury.“

Deklarace vyjadřuje především ochotu vzájemně kooperovat a podporovat rozvoj konceptu Smart Písek. „Od takové dohody s Ministerstvem životního prostředí si slibujeme například spolupráci při zajištění metodické podpory a transferu know-how z relevantních zahraničních a výzkumných projektů,“ říká místostarosta Josef Knot.

Přenos zahraničních zkušeností s povděkem kvituje rovněž Miroslav Svítek: „Věřím, že se vzájemnou diskusí povede navázat kontakty na podobné projekty v sousedním Německu či Rakousku. Město Písek se může stát součástí mezinárodních projektů, což následně přispěje k navázání kontaktů a k výměně zkušeností i v oblasti vědy a výzkumu.“ Sdílení dobré praxe bude možné rovněž skrze MŽP podporovaný evropský Pakt starostů a primátorů pro klima a energii, jehož součástí se Písek stane. Signatáři Paktu starostů a primátorů se zavazují ke splnění a překročení cíle Evropské unie snížit do roku 2020 emise CO₂ o 20 %. Do jednoho roku od vstupu do Paktu starostů se zavazují připravit tzv. Akční plán pro udržitelnou energii, který bude obsahovat zhodnocení současného stavu a plánovaná opatření. Výhodou účasti v Paktu starostů je získání podpory u různých evropských institucí, např. u Evropské investiční banky, která pomáhá signatářům vodhalování investičního potenciálu.

Písek přistoupil ke konceptu chytrých měst v roce 2015 prostřednictvím strategického dokumentu – Modrožluté knihy Smart Písek, a rozhodl se tak rozvíjet podle této politiky tři hlavní pilíře, tj. udržitelná městská mobilita, inteligentní budovy a čtvrti, integrované infrastruktury a procesy v energetice, dopravě i informačních a komunikačních technologiích. „Příkladem aktivity města v této oblasti je realizace energeticky úsporných opatření na všech 19 budovách základních a mateřských škol v roce 2012–2013 a také na dalších objektech města, jako jsou obě budovy radnice, Sladovny, kina Portyč, kulturního domu, divadla a zimního stadionu,“ uzavírá Josef Knot.

Kontakt pro média:
Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP, Tel.: +420 739 242 382, E-mail: petra.roubickova@mzp.cz
Kristýna Barchini, tisková mluvčí MÚ Písek, Tel.: +420 602 141 094, E-mail: kristina.barchini@mupisek.cz
Petra Roubíčková, tel: 267 122 396, 739 242 382 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist