https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/mzp-podpori-tzv-integrovane-uzemni-investice-a-komunitne-vedeny-mistni-rozvoj-da-na-ne-1-4-miliardy-korun
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR, SFŽP ČR a AOPK ČR: MŽP podpoří tzv. integrované územní investice a komunitně vedený místní rozvoj. Dá na ně 1,4 miliardy korun

18. ledna 2017 | MŽP ČR, SFŽP ČR a AOPK ČR
Autor: Jana Taušová, tel: 267 122 944, 739 242 379
Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo spolu se Státním fondem životního prostředí ČR a Agenturou ochrany a krajiny ČR sedm nových výzev z OPŽP. V nich podpoří projekty Integrovaných územních inves­tic [1] a Komunitně vedeného místního rozvoje [2], tedy projekty strategického významu, které přispějí k rozvoji daného regionu či města. Ve výzvách, které podpoří např. vodohospodářské projekty nebo odstranění ekologických zátěží, končí příjem žádostí 2. ledna 2019. U výzev zaměřených na ochranu přírody a krajiny pak 2. ledna 2020. Úspěšní žadatelé z řad obcí, jejich dobrovolných svazků, měst, příspěvkových organizací a dalších subjektů [3] si mezi sebou rozdělí celkem přes 1,4 miliardy korun.

"Evropská unie v současném programovém období klade důraz na větší efekt a propojenost investic, které získají podporu z fondů EU. Právě k tomuto účelu vznikly nové integrované nástroje, které zajistí vyšší účinnost dotací z evropských fondů. Tyto nové nástroje umožňují žadatelům čerpat peníze na projekty z různých podporovaných oblastí jednoho operačního programu nebo z více operačních programů najednou. To otevírá prostor ke komplexnímu řešení problémů v daném území. Na tuto sdruženou podporu mohou dosáhnout konkrétní projekty strategického významu. Jedná se např. o sérii protipovodňových opatření vymezených ve strategiích metropolitních oblastí Brna či Prahy, dobudování kanalizace v okrajových částech některých měst či sanaci ekologických zátěží a revitalizaci tzv. brownfieldů apod.," vysvětluje ministr Richard Brabec.
V sedmi nově otevřených výzvách z Operačního programu Životní prostředí MŽP cílí na projekty Integrovaných územních investic (ITI) či na projekty Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD). Ty mají přispět k co nejvyššímu efektu využití unijních finančních prostředků. Dotaci mohou získat projekty, které primárně vycházejí z potřeb regionu žadatele a jsou v souladu s cíli Evropských strukturálních a investičních fondů. Jedná se vedle posilování vodohospodářské infrastruktury a ochrany proti povodním, včetně budování varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů, také o odstraňování starých ekologických zátěží nebo o rozvoj péče o chráněná území apod.

Pro programové období 2014-2020 má Česká republika možnost využít celkem tři typy integrovaných nástrojů. Integrované nástroje se realizují na základě zpracovaných a schválených integrovaných strategií [4] zaměřených na řešení konkrétních problémů a potenciálu daného regionu či jiného územního celku a jejich cílem je koncentrovat podporu do vybraného území dle aktuálních potřeb zjištěných podrobnou analýzou.

Čtyři z aktuálně otevřených výzev tedy míří na investice do vodního hospodářství, na projekty zlepšující nakládání s odpadními vodami, na zajištění pitné vody, protipovodňová opatření i povodňovou ochranu intravilánu.

"Celkem je pro žadatele v těchto čtyřech výzvách k dispozici přes 720 milionů korun. Podpoříme projekty na území Královéhradecka, Pardubicka, Plzeňska a na území Prahy a Brna," prozrazuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a dodává, že další výzvy se zaměřují na podporu průzkumných prací, dodatečných průzkumů, analýz rizik a sanace vážně kontaminovaných lokalit. "Zde si úspěšní žadatelé mezi sebou rozdělí celkem 200 milionů korun, přičemž výzva je určena pro oblasti Ústecka a Chomutovska, které do svých strategií ITI promítly právě řešení starých ekologických zátěží či revitalizace brownfieldů," upřesňuje ředitel Valdman.

Dotaci mohou rovněž získat projekty komunitně vedeného místního rozvoje, které posílí biologickou rozmanitost a přirozené funkce krajiny. Konkrétně jde např. o prevenci a boj s invazními druhy bolševníku velkolepého a křídlatky nebo o vytváření, regeneraci či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur - výsadby na nelesní půdě. Tato výzva je určena pro území v působnosti příslušné místní akční skupiny (MAS) a zároveň pro zvláště chráněná území ČR. Na tyto projekty je vyhrazeno celkem 486 milionů korun.


Poznámky:
[1] Integrované nástroje
Pro projekty integrovaných nástrojů platí stejné podmínky jako pro individuální projekty v OPŽP (způsobilost výdajů, územní zaměření, typy příjemců atd.). Projekty integrovaných nástrojů musí být zároveň v souladu s integrovanou strategií ITI nebo strategií CLLD, které schválí MŽP.
Integrované územní investice (ITI) se týkají především městských oblastí (vycházejí z Dohody o partnerství) a představují nový nástroj EU pro programové období 2014-2020. Umožňují slučovat finanční zdroje z několika prioritních os jednoho či více programů na realizaci integrovaných projektů strategické povahy. Město či kraj jsou jako nositel strategie ITI zodpovědné za její zpracování a naplňování. Integrovaná strategie vychází ze specifických potřeb území a směřuje k naplňování cílů a závazných ukazatelů operačních programů ESI fondů, z nichž je financována. Na SFŽP žadatelé předkládají projekty, k nimž získali souhlas k realizaci daného města či kraje.
[2] Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) je místní rozvoj vedený místními akčními skupinami (MAS), který se uskutečňuje na základě integrovaných a víceodvětvových strategií místního rozvoje zaměřených na dotyčnou oblast. Rozvoj vychází z místních potřeb a potenciálu a zahrnuje inovativní prvky v místních souvislostech, vytváření sítí a případnou spolupráci Místních akčních skupin. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje stejně jako ITI zahrnují financování z různých programů. Místní akční skupiny provádějí výběr konkrétních projektů, které budou financovány z OPŽP.
[3] Přesný výčet žadatelů, kteří mohou o dotace požádat, je uveden v textech jednotlivých výzev a zároveň v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory.
[4] Strategii ITI mají zpracovanou tyto územní celky: Brněnská metropolitní oblast, Hradecko-pardubická aglomerace, Olomoucká aglomerace, Ostravská aglomerace, Plzeňská metropolitní oblast, Pražská metropolitní oblast, Ústecko-chomutovská aglomerace.

Dokumenty k výzvě:
http://www.opzp.cz/vyzvy/80-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/81-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/82-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/83-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/86-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/87-vyzva
http://www.opzp.cz/vyzvy/88-vyzva

Kontakt pro média:
Jana Taušová, zástupkyně tiskové mluvčí MŽP, Mobil: 739 242 379, Tel.: 267 122 944, E-mail: tiskove@mzp.cz
Lucie Früblingová, tisková mluvčí SFŽP ČR, Mobil: 733 142 625, Tel.: 267 994 150, E-mail: komunikace@sfzp.cz
Karolína Šůlová, tisková mluvčí AOPK ČR, Mobil: 724 102 406, E-mail: karolina.sulova@nature.cz
Jana Taušová, tel: 267 122 944, 739 242 379 tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaSetkání s přírodou

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist