https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/novy-akcni-plan-pomuze-regionum-chranit-biologickou-rozmanitost-a-tezit-z-ekonomickych-vyhod-ochrany-prirody
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Evropská komise: Nový akční plán pomůže regionům chránit biologickou rozmanitost a těžit z ekonomických výhod ochrany přírody

27. dubna 2017 | Evropská komise
Evropská komise přijala nový akční plán, jehož účelem je zlepšit ochranu přírody a biologické rozmanitosti v EU ve prospěch jejích občanů i ekonomiky.

Plán obsahuje patnáct opatření, která se mají realizovat do roku 2019. Ta mají urychleně zlepšit provádění směrnic o ptácích a o přírodních stanovištích, jež představují stěžejní prvky politiky EU v oblasti ochrany přírody.

Směrnice vytvářejí největší koordinovanou síť chráněných oblastí s bohatou biologickou rozmanitostí na světě (síť Natura 2000), která pokrývá více než 18 % území EU na pevnině a 6 % na moři. Tyto chráněné oblasti samy o sobě přispívají 1,7 až 2,5 % k HDP EU, a to díky ekosystémovým službám, jako je ukládání uhlíku, čištění vody, opylování a cestovní ruch. Dnes přijatý akční plán má zlepšit správu těchto oblastí, obecněji propojit ochranu přírody a sociálně-ekonomické činnosti a více zapojit vnitrostátní orgány, zainteresované subjekty i mladé lidi.

První místopředseda Komise odpovědný za zlepšování právní úpravy Frans Timmermans k tomu uvedl: „Provedli jsme důkladný přezkum těchto směrnic a dospěli k závěru, že plní daný účel. Nyní chceme zajistit, aby plně uskutečnily svůj potenciál v oblasti ochrany a zachování bohaté biologické rozmanitosti v Evropě. Na tomto příkladu je dobře patrné, jak zdokonalování právních předpisů zlepšuje ochranu vysokých evropských standardů v oblasti životního prostředí.“

Místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki Katainen doplnil: „Akční plán obsahuje konkrétní opatření, díky nimž budou směrnice o ochraně přírody lépe fungovat. Vytváříme jím pevné základy pro sladění ochrany biologické rozmanitosti s hospodářskou činností, včetně investic do našeho přírodního kapitálu. Náš úspěch bude záviset na intenzivní spolupráci se všemi zúčastněnými, zejména s místními a regionálními orgány.“

Komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov Karmenu Vella prohlásil: „Akční plán má ambici podstatně zlepšit provádění směrnic o ochraně přírody. Nejlepším způsobem, jak chránit budoucí generace, je zapojit mladé lidi, a právě to dělá náš nový Evropský sbor solidarity. Místní a regionální orgány členských států mohou hrát vedoucí úlohu při provádění této i dalších politik, které jsou nezbytné pro ochranu našeho přírodního dědictví.“

Místopředseda Evropského výboru regionů Karl-Heinz Lambertz, který se na plánu rovněž podílel vzhledem ke klíčové úloze, kterou v provádění směrnic hrají místní a regionální orgány, uvedl: „Tento akční plán představuje krok správným směrem. Jakožto shromáždění zastupující města a regiony v Evropě budeme jeho realizaci podporovat a aktivně spolupracovat s místními a regionálními orgány, abychom dosáhli našich cílů v oblasti biologické rozmanitosti pro rok 2020.“

Uvedených patnáct opatření, která mají být provedena do roku 2019, se zaměřuje na čtyři prioritní oblasti:

Zlepšit pokyny, prohloubit znalosti a zajistit větší soudržnost s obecnějšími sociálně-ekonomickými cíli
* Komise pomůže členským státům, aby právní předpisy prováděly účinně a těžily tak z hospodářských výhod. Bude aktualizovat, rozvíjet a aktivně prosazovat pokyny v oblasti vydávání územních rozhodnutí, ochrany druhů a environmentálního řízení, jakož i odvětvové pokyny k důležitým tématům, jako jsou větrná a vodní energie nebo akvakultura. Vzniknou také nové pokyny týkající se začlenění ekosystémových služeb do rozhodovacích procesů.
* Komise pomůže zajistit veřejný online přístup k údajům nezbytným pro provádění směrnic (např. satelitním snímkům z programu Copernicus).

Vytvořit politickou odpovědnost a posílit soulad
* Větší jasnost pro zúčastněné strany zlepší dodržování předpisů. Komise bude podporovat členské státy při zavádění nezbytných opatření na ochranu přírody ve všech lokalitách.
* Komise bude spolupracovat s vnitrostátními a regionálními orgány, vlastníky půdy a dalšími zainteresovanými subjekty na lepším provádění směrnic a překonávání překážek.

Posílit investice do sítě Natura 2000 a zlepšit využití financování z EU
* Navrhnout 10% navýšení rozpočtu programu LIFE (http://ec.europa.eu/environment/life/) vyčleněného na projekty podporující ochranu přírody a biologickou rozmanitost, přičemž celková výše rozpočtových prostředků programu LIFE se nezmění.
* Stimulovat investice soukromého sektoru do projektů na ochranu přírody prostřednictvím nástroje financování přírodního kapitálu, tedy finančního partnerství mezi Komisí a Evropskou investiční bankou, které poskytuje půjčky a investice na míru.
* Podporovat součinnost s financováním v rámci společné zemědělské politiky, včetně Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_cs), poradenské služby pro zemědělství a evropského inovačního partnerství v oblasti zemědělské produktivity (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/EIPAGRIabout) a
* Poskytovat poradenství pro zavádění ekologické infrastruktury, která umožní lepší propojení sítě Natura 2000, a podporovat řešení založená na přírodních procesech prostřednictvím politiky EU v oblasti výzkumu a inovací a finančních prostředků z programu Horizont 2020.

Lepší komunikace a osvěta, která zapojí občany, zúčastněné strany a komunity
* Podporovat výměnu znalostí s místními a regionálními orgány v rámci společné platformy s Výborem regionů.
* Zapojit mladé lidi prostřednictvím Evropského sboru solidarity (https://europa.eu/youth/solidarity/mission_cs) – plně využít 3,3 milionu eur určených na vysílání dobrovolníků, aby se podpořila ochrana lokalit Natura 2000, a přispívat z prostředků EU na vytváření dalších příležitostí k dobrovolné činnosti či získávání pracovních zkušeností v zahraničí.
* Podporovat zvyšování informovanosti a používání nových technologií a posilovat vazby mezi přírodním a kulturním dědictvím, zejména v souvislosti s tím, že rok 2018 bude Evropským rokem kulturního dědictví.
* Vyhlásit 21. květen evropským dnem sítě Natura 2000 (http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/EUnatura2000day/index_en.htm).

Souvislosti

Směrnice o ochraně přírody (směrnice o ptácích (1979) a směrnice o přírodních stanovištích (1992)) jsou základními kameny politiky EU v oblasti biologické rozmanitosti. V rámci programu Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) u nich byla provedena kontrola, která celkově zhodnotila jejich účinnosti a efektivnost. Do této „kontroly účelnosti“ byly zapojeny všechny zúčastněné strany, včetně více než 500 000 občanů, kteří ve veřejné konzultaci Komise rekordním počtem reakcí aktivně vyjádřili směrnicím svou podporu.

Závěry Komise o kontrole účelnosti směrnic o ptácích a o přírodních stanovištích (http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm) byly zveřejněny dne 16. prosince 2016. Potvrdilo se, že směrnice na ochranu přírody jsou pro daný účel vhodné, avšak pro naplnění jejich cílů a uskutečnění jejich plného potenciálu je nutné podstatně zefektivnit jejich provádění, a to v partnerství s různými komunitami zúčastněných stran v členských státech a v celé EU, čímž bude možné dosáhnout praktických výsledků v terénu.

Na základě výsledků kontroly účelnosti pak projektový tým deseti komisařů vypracoval akční plán. Práce se vzhledem ke klíčové úloze, kterou při provádění směrnic hrají místní a regionální orgány, účastnil také místopředseda Výboru regionů Karl-Heinz Lambertz.

Další informace
Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/index_en.htm
Konference: „Akční plán EU pro přírodu, lidi a hospodářství“ – Brusel 6. června 2017: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/action_plan/conference_en.htm
tisknout poslat
 twitter

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení


Zapomněli jste heslo? Změňte si jej.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklamaBlíž přírodě

 

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist