Filip Šebek "> Projekt ochrany etiopského jezera Awassa směřuje úspěšně ke svému cíli - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/projekt-ochrany-etiopskeho-jezera-awassa-smeruje-uspesne-ke-svemu-cili-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká rozvojová agentura: Projekt ochrany etiopského jezera Awassa směřuje úspěšně ke svému cíli

27. září 2022 | Česká rozvojová agentura
Autor: Filip Šebek
V rámci čtyřletého projektu České rozvojové agentury se Mendelova univerzita v Brně společně s etiopskými partnery snaží přispět ke zlepšení životního prostředí awasského jezera a jeho okolí prostřednictvím implementace udržitelného hospodaření v krajině a snížením znečištění jezera. Koncem letošního roku bude úspěšný projekt zahrnující mimo jiné výsadbu stromů a dalších rostlin, vybudování mokřadů, organizování workshopů a osvětové kampaně či plán péče o krajinu ukončen.

Mezi hlavní problémy v jižní Etiopii patří neudržitelné hospodaření s půdou, její eroze a znečišťování krajiny. V případě oblasti jezera Awassa se jedná o používání nevhodných zemědělských praktik, nešetrné hospodaření s půdou, odlesňování a nekontrolované vypásání pastvin dobytkem. Všechny tyto faktory mají za následek celou řadu negativních dopadů na životní prostředí. Awasské jezero je navíc biologicky velmi rozmanité a je zdrojem potravin a příjmů pro místní obyvatele. Nicméně míra znečištění ovlivňuje přirozené prostředí i příjmy obyvatel.

Díky projektu České rozvojové agentury realizovaném Mendelovou univerzitou v Brně dochází ke zlepšení hospodaření s půdou zavedením inovací v zemědělství a lesnictví. Součástí projektu je i celá řada workshopů, exkurzí či komunitních setkání, která navazují na realizaci praktických opatření v terénu a posílením know-how místních obyvatel zvyšují udržitelnost projektu. V letošním květnu proběhl např. workshop zaměřený na porozumění a implementaci plánu managementu na ochranu jezera Awassa. „Workshopu se zúčastnilo celkem 60 zainteresovaných osob, z toho 33 zemědělců, 7 rozvojových agentů a 20 expertů z místních úřadů. V rámci teoretické části workshopu školitelé (pracovníci MENDELU a vedoucí Hawassa City Environment, Forest, and Climate Change Office) účastníkům představili různé metody používané jak v Etiopii, tak i ve světě, hlavně metody na rehabilitaci degradovaných území, ochranu půdy a vody či managementu ochranných zón, které jsou velmi důležité pro management zdejšího jezera. Dále se školitelé zaměřili na potenciál metod managementu degradovaných území při snižování problémů se znečištěním a erozí jezera. Farmáři během školení sdíleli své zkušenosti s různými postupy udržitelného hospodaření s půdou, které je třeba uplatňovat k ochraně jezera a zdůraznili, že agrolesnické postupy jsou velmi důležité,“ přibližuje průběh jednoho z workshopů Hana Habrová z Mendelovy univerzity v Brně.

V květnu proběhla také exkurze a setkání pro sdílení zkušeností s metodami obnovy degradovaných území. Návštěva proběhla v Hawassa Zuria Woreda, kde účastníci navštívili a viděli různá opatření přijatá k rehabilitaci degradované krajiny. Také se dozvěděli o důležitosti kombinace fyzických a biologických ochranných opatření při obnově degradovaných půd, např. produkce zemědělských produktů podporujících živobytí při použití opatření snižujících erozi. Dále se účastníci zaměřili i na důležitost stromů v oblasti, ekonomické a kulturní hodnoty, stromová patra a jejich důležitost při snižování eroze a zlepšování úrodnosti půdy, management chovu dobytka a jeho ekonomické návratnosti.

Nedílnou součástí projektu je také přijetí plánu péče o zdejší krajinu. Setkání k tomuto tématu se zúčastnilo 25 zástupců komunit z projektových kebelí, kteří byli vybrání Hawassa City Administration Environment Protection, Forest and Climate Change Office ve spolupráci s pracovníky projektu. Prezentace plánu udržitelného hospodaření v krajině se zaměřila hlavně na biotopy povodí a aktuální stav využití půdy v povodí jezera, podmínky hospodaření v ochranné zóně na břehu jezera a jejich dopady, toky s vysokým rizikem sedimentace a eroze či oblasti s vysokým potenciálem eroze. Pracovníci projektu poskytli účastníkům setkání plány péče o krajinu vypracované MENDELU, kde jsou v mapě uvedeny biotopy, oblasti s možnou hrozbou eroze a hydrologické mapy.

„Do konce letošního září proběhnou v území jezera nové výsadby stromů a dalších rostlin a budou vybudovány tři mokřady chránící břehy před splachováním nečistot, protože okolí břehů slouží jako park. Mokřady jsou založeny podél kanálů, které sbírají vodu z města a okolních oblastí a odvádějí ji do jezera. Cílem mokřadů je filtrování hlavně tuhého odpadu, který je vypouštěn do jezera. Hráze jsou vybudované z pytlů naplněných pískem a vnitřek mokřadů byl osázen místními trávami, které byly přesazeny z okolí. Trávy by měly dále přispět k čištění vody a v mokřadech bez problému přežít,“ doplňuje Hana Habrová.

Ve čtyřech parcích bylo také dokončeno oplocení. V parcích Bole a Menta byla všechna vybavení a instalace dokončena podle plánu již v předchozím roce a parky jsou připraveny k závěrečnému předání. V parcích jsou nainstalovány odpadkové koše a betonové lavičky. Dále je v parku Bole dokončené dětské hřiště. Čtyři městem schválené objekty městské zeleně byly během letošního roku ozeleněny parkovými úpravami v podobě nových výsadeb stromů, keřů a bylin.

V závěrečné fázi projektu je na prosinec naplánována také osvětová kampaň a školení místních komunit v tématech ochrany přírody a nakládání s odpadem. Její součástí je distribuce brožur, kontinuálně probíhá mediální kampaň s články v novinách a na sociálních sítích, byly natočeny video spoty a probíhají setkání s odbornou veřejností. Osvětová kampaň probíhá také pro žáky pěti škol v oblastech přiléhajících k jezeru prostřednictvím tzv. environmental clubs.

„Zástupci komunit dotčených kebelí odsouhlasili inovativní plán managementu přírodních zdrojů, území je již obhospodařována dle plánu. Bylo rehabilitováno více než 50 % degradované půdy, 95 ha území bylo přímo rehabilitováno biologicko-technickými opatřeními. Na zbylém území z 375 ha degradovaného území povodí jezera Awassa , je zamezeno pastvě dobytka. Po skončení projektu na nově vybudované 4 km ochranné zóny již nebude splachována půda a odpad do jezera. Bylo přímo zpevněno 930 m břehu postavením hráze, na 400 m délky rokle ústící do jezera probíhá stavba protierozních hrází k zamezení splachu půdy do jezera, na 1420 m podél břehu již nedochází ke splachování půdy do jezera, na 14,4 ha břehů jezera je revitalizována zeleň,“ shrnuje Hana Habrová úspěšně realizované aktivity v rámci tohoto projektu prospěšného jak krajině v okolí jezera, tak jeho obyvatelům.
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist