https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/tri-rozsudky-o-d4901-ve-prospech-spolku-za-ctyri-mesice
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Tři rozsudky o D4901 ve prospěch spolků za čtyři měsíce

22. května 2024 | Děti Země
Nejvyšší správní soud během pěti dní vydal dva rozsudky s potvrzením názorů spolků

Správní soudy na základě žalob Dětí Země a spolku Egeria během čtyř měsíců vydaly tři rozsudky, v nichž uznaly jejich argumenty, že státní orgány při rozhodování o změně umístění 22 objektů a o povolení 62 objektů na dálnici D4901 z Hulína do Fryštáku porušily zákon, neboť se pečlivě nezabývaly jejich návrhy na zmírnění vlivů dálnice na životní prostředí nebo rozhodly s rozpornými podklady či bez nich.

Soudy nyní řeší ještě jejich žalobu o změně umístění tří objektů a žaloby o jejich vyloučení ze dvou stavebních řízení.

„Oceňuji, že se Nejvyšší správní soud v rozsudku ze 16. května 2024, spis. zn. 9 As 110/2022 našimi námitkami proti povolení šedesáti dvou objektů na dálnici D49 zabýval pečlivěji, než bývalý ministr dopravy Karel Havlíček a bývalý ministr životního prostředí Richard Brabec, Ministerstvo zdravotnictví, KÚ ve Zlíně i Městský soud v Praze, neboť uznal čtyři body naší kasační stížnosti,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Patrik upozorňuje, že se čtyři uznané body kasační stížnosti Dětí Země týkají absence konkrétních důvodů o zamítnutí jejich námitek o nesplnění několika podmínek územního rozhodnutí, o neuložení návrhů na zmírnění vlivu dálnice D4901 na krajinný ráz a o způsobu měření intenzit hluku při zkušebním provoze a dále nebyly řešeny nadlimitní intenzity hluku u obce Třebětice a ani průchod dálnice přes okraj Přírodního parku Hostýnské vrchy.

Nejvyšší správní soud dále v rozsudku z 21. května 2024, spis. zn. 8 As 55/2024 sice na základě kasační stížnosti Ředitelství silnic a dálnic z února 2024 se šesti body zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně z 31. ledna 2024, spis. zn. 31 A 10/2013, kterým bylo uznáno pět bodů žalob Dětí Země a Egerie, takže rozhodnutí o změně umístění dvaceti dvou objektů bylo zrušeno, nicméně uznal jen jeden bod ŘSD, že soud rozhodl bez podkladů.

„U sporu o zákonnosti změny územního rozhodnutí pro část dálnice došlo ke kuriózní situaci, neboť krajský soud ho sice z pěti důvodů zrušil, ale u jednoho bodu se opřel o nepřímý podklad, neboť ty originální ve spise prý nenašel. NSS ale tyto originální podklady ve spise našel. Očekáváme tedy, že krajský soud během několika týdnů rozhodnutí o změně umístění části dálnice opět zruší,“ popisuje Patrik druhý úspěch obou spolků u NSS.

Děti Země o dálnici D4901 v letech 2010-2024 vyvolaly šest soudních sporů, přičemž dva o povolení dálnice vyhrály v 12/2011 v 5/2024 a jeden o změně jejího umístění vyhrají. Na výsledky tří dalších řízení se čeká.

ŘSD si pro kasační řízení u NSS a pro soudní řízení u Krajského soudu v Brně u sporu o změně umístění 22 objektů najalo AK ROWAN LEGAL za 0,9 mil. Kč.

Dálnice D4901 délky 17,3 km se začala stavět 13. prosince 2021 a podle ŘSD by každý den zastavení stavby znamenalo újmu asi 0,45 mil. Kč, tj. asi 13,5 mil. Kč/měsíc.


* * * * * * * * * *


I. Průběh stavebního řízení o povolení 62 objektů na dálnici D4901 Hulín – Fryšták (zatím 12/2007 až 11/2021, tj. téměř 14 let)


03.12.2007 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
17.01.2008 = Ministerstvo dopravy oznamuje zahájení řízení
18.01.2008 = Děti Země zasílají vyjádření č. 1
17.07.2008 = Ministerstvo dopravy vydává stavební povolení č. 1
21.08.2008 = Děti Země zasílají rozklad

02.02.2009 = Děti Země zasílají doplnění svého rozkladu
26.02.2010 = ministr dopravy Gustav Slamečka rozklady uznává a stavební povolení č. 1 ruší
23.04.2010 = Děti Země zasílají vyjádření č. 2
02.08.2010 = Ministerstvo dopravy řízení do 30.11.2010 přerušuje
14.12.2011 = Městský soud v Praze na základě žaloby DZ ruší jiné stavební povolení (spis. zn. 10 A 149/2010)

09.06.2014 = Děti Země zasílají vyjádření č. 3
29.12.2014 = Ministerstvo dopravy řízení do 30.06.2015 přerušuje
26.06.2015 = Ministerstvo dopravy řízení do 31.03.2016 přerušuje (novela zákona č. 100/2001 Sb.)
14.03.2016 = Ministerstvo dopravy řízení do 28.04.2017 přerušuje
27.04.2017 = Ministerstvo dopravy spojuje všechna čtyři dílčí stavební řízení do jednoho

21.11.2018 = Ministerstvo dopravy sděluje, že žádost je zúžena
28.02.2019 = Ministerstvo dopravy řízení do 31.12.2020 přerušuje
29.04.2019 = Děti Země zasílají vyjádření č. 4
20.02.2020 = Ministerstvo dopravy sděluje, že žádost je zúžena
20.03.2020 = Děti Země zasílají vyjádření č. 5

16.06.2020 = Ministerstvo dopravy sděluje, že žádost je zúžena
22.12.2020 = Ministerstvo dopravy vydává stavební povolení č. 2
21.01.2021 = Děti Země zasílají rozklad bez odůvodnění
15.02.2021 = Děti Země zasílají rozklad s odůvodněním
05.11.2021 = ministr dopravy Karel Havlíček rozklady zamítá a stavební povolení č. 2 potvrzuje


II. Průběh soudního řízení o zákonnosti rozhodnutí ministra dopravy o povolení 62 objektů na dálnici D4901 Hulín – Fryšták (12/2021 až 5/2024, tj. 2 roky a 5 měsíců)


20.12.2021 = Děti Země zasílají správní žalobu s body č. 1-8
20.01.2022 = Děti Země zasílají správní žalobu s bodem č. 9
27.04.2022 = Městský soud v Praze žalobu Dětí Země na ústním jednání zamítá (spis. zn. 9 A 135/2021)

23.06.2022 = Děti Země zasílají kasační stížnost bez odůvodnění
30.07.2022 = Děti Země zasílají kasační stížnost s odůvodněním
16.05.2024 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost uznává a ruší rozsudek MS v Praze (spis. zn. 9 As 110/2022)


III. Průběh správního řízení o změně č. 1 a č. 2 umístění 22 objektů na dálnici D4901 Hulín – Fryšták (zatím 12/2017 až 9/2022, tj. 4 roky a 9 měsíců)


11.12.2017 = Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá žádost
27.07.2018 = MěÚ Holešov oznamuje zahájení řízení
06.08.2018 = MěÚ Holešov oznamuje zahájení řízení
10.12.2018 = MěÚ Holešov řízení přerušuje

09.05.2019 = MěÚ Holešov řízení přerušuje
19.05.2020 = MěÚ Holešov vydává územní rozhodnutí
18.06.2020 = Děti Země zasílají odvolání bez odůvodnění
07.07.2020 = Děti Země zasílají odvolání doplněné o důvody

07.03.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
05.08.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
15.09.2022 = Děti Země zasílají vyjádření k novým podkladům
19.09.2022 = KÚ ve Zlíně všechna čtyři odvolání zamítá a rozhodnutí MěÚ Holešov částečně mění


IV. Průběh soudního řízení o zákonnosti rozhodnutí KÚ ve Zlíně o změně č. 1 a č. 2 umístění 22 objektů na dálnici D4901 Hulín – Fryšták (12/2022 až 5/2024, tj. 17 měsíců)


05.12.2022 = Děti Země a spolek Egeria, z. s., zasílají správní žalobu
12.01.2023 = Krajský soud v Ostravě zasílá obě žaloby na Krajský soud v Brně
14.04.2023 = Krajský soud v Brně řízení přerušuje do vydání rozhodnutí Ústavního soudu
20.12.2023 = Ústavní soud návrh na zrušení části ust. § 23a zákona č. 100/2001 Sb. zamítá (spis. zn. Pl. ÚS 7/23)

31.01.2024 = Krajský soud v Brně žaloby spolků uznává a ruší rozhodnutí KÚ ve Zlíně (spis. zn. 31 A 10/2023)
07.02.2024 = zrušující rozsudek Krajského soudu v Brně je pravomocný
20.02.2024 = Ředitelství silnic a dálnic (advokát Martin Janoušek) zasílá kasační stížnost
21.05.2024 = Nejvyšší správní soud kasační stížnost uznává a ruší rozsudek KS v Brně (spis. zn. 8 As 55/2024)

- - - - -

Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 21. 5. 2024, spis. zn. 8 As 55/2024 uznal jen jednu námitku ŘSD ze šesti:

„[48] Krajský soud konstatoval, že koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína se týkalo věcně odlišného předmětu, a i vzhledem k předpisům v oblasti práva životního prostředí, kterých se záměr dotýká, jej nebylo možné pro účely územního řízení využít.

Nejvyšší správní soud předně konstatuje, že koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína, ale i potvrzující stanovisko, jsou součástí spisu a Nejvyššímu správnímu soudu se je dohledat podařilo.

Musí proto souhlasit se stěžovatelem, že krajský soud vycházel z neúplně zjištěného skutkového stavu při posuzování toho, zda bylo v tomto řízení možné využít koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína a potvrzující stanovisko.

Krajský soud totiž ve značně obsáhlém spise koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Zlína a jeho potvrzení nedokázal dohledat, tudíž nemohl vycházet z jejich obsahu. Obsah obou podkladů hodnotil pouze zprostředkovaně skrze text sdělení krajského úřadu z 18. 8. 2022. To však nebylo dostačující.“
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist