Tiskové oddělení MŽP "> Veřejnost může připomínkovat zásady regulace bolševníku velkolepého a pajasanu žláznatého - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/verejnost-muze-pripominkovat-zasady-regulace-bolsevniku-velkolepeho-a-pajasanu-zlaznateho
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Veřejnost může připomínkovat zásady regulace bolševníku velkolepého a pajasanu žláznatého

14. června 2022 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835, 267 122 534
Pro značně rozšířené invazní nepůvodní druhy v ČR budou podle nové legislativy platné od počátku letošního roku nyní postupně vznikat tzv. zásady regulace. Ty stanoví priority a postup pro omezení rozšíření těchto druhů a jejich dopadů na biologickou rozmanitost, související ekosystémové služby a případně na lidské zdraví nebo hospodářství. Ministerstvo životního prostředí připravilo premiérový návrh zásad regulace pro bolševník velkolepý a pajasan žláznatý, které jsou k dispozici k připomínkám veřejnosti na úřední desce MŽP.

Invazní nepůvodní druhy zařazené na tzv. unijní seznam je v celé EU zakázáno držet, chovat či pěstovat, prodávat (uvádět na trh v EU), dovážet i přepravovat a samozřejmě je vypouštět je do přírody tak, aby se, pokud možno, předešlo jejich zavlékání či vysazování a dalšímu šíření.

Evropská legislativa zároveň pro případ, kdy se invazní nepůvodní druhy již vyskytují v přírodě, stanovuje požadavky na zajištění opatření k jejich odstranění, izolaci či regulaci. Základní principy vyplývají přímo z evropského nařízení.

Konkrétnosti pak v souladu s tzv. protiinvazní novelou účinnou od letošního roku má Ministerstvo životního prostředí připravit zmíněné zásady regulace pro tzv. značně rozšířených invazních nepůvodních druhů, jako je u nás právě bolševník velkolepý, pajasan žláznatý a další druhy. Zásady regulace připravuje MŽP na základě odborných podkladů a projednání v mezirezortní komisi, tedy za účasti zástupců rezortu zemědělství i jednotlivých specialistů.

Při zavádění regulačních opatření je v souladu s platnou právní úpravou neopomenutelná také účast veřejnosti a návrhy zásad regulace tak budou vždy zveřejňovány (po dobu 60 dnů) k připomínkám na úřední desce. Aktuálně jsou jako první z těchto návrhů zveřejněny zásady regulace pro bolševník velkolepý a pajasan žláznatý.

„Připomínky k návrhům zásad regulace může veřejnost zasílat po dobu 60 dní od zveřejnění na úřední desce MŽP (https://www.mzp.cz/cz/urednideska), a to buď písemně na adresu ministerstva nebo prostřednictvím e-mailové schránky: invazky@mzp.cz. MŽP následně došlé připomínky vyhodnotí a zpracuje výsledné znění zásad regulace,“ říká Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků

Další zásady regulace budou v průběhu letošního roku připravovány pro jednotlivé v ČR již značně rozšířené invazní nepůvodní druhy např. pro střevličku východní, netýkavku žláznatou či klejichu hedvábnou a návrh těchto zásad tak budou následně také stejným způsobem zveřejňovány a bude možné se k nim vyjádřit.

Na zásady regulace pak bude na regionální úrovni, tedy úrovni jednotlivých krajských úřadů a dalších příslušných orgánech ochrany přírody, navazovat upřesnění dalšího postupu, a to formou opatření obecné povahy vydávaného podle správního řádu – tím bude garantováno také potřebné informování a zapojení veřejnosti.


Zásady regulace pro bolševník velkolepý

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianu) patří k nejvýznamnějším invazním druhům rostlin jak v České republice, tak i v evropském měřítku. Důvodem jsou jeho významné dopady na okolní vegetaci, ale i nezanedbatelná zdravotní rizika. V České republice má bolševník dynamický charakter rozšíření s těžištěm výskytu v západních Čechách (Mariánské Lázně), v okolí Mníšku pod Brdy, na Rakovnicku a s roztroušeným výskytem v Orlických horách. Ojediněle se vyskytuje i na dalších místech v rámci celé ČR. Bolševník velkolepý osidluje široké spektrum stanovišť od člověkem velmi ovlivněných až po přírodní a ochranářsky cenné biotopy.
Střednědobé cíle zásad regulace pro bolševník velkolepý do r. 2030 směřují k odstranění izolovaných výskytů na celém území, omezení semenné produkce v rozsáhlých porostech a metapopulacích a postupné redukci těchto rozsáhlých výskytů. Prioritou bude likvidace populací, které by mohly sloužit jako zdrojové pro další šíření, to znamená zejména v lokalitách podél silnic, železničních tratí, vodních toků, dále pak na okraji polí a lesů a okolí parků a zahrad.
Více zde v návrhu zásad regulace rostlin: https://www.mzp.cz/cz/zasady_regulace_rostliny


Zásady regulace pro pajasan žláznatý

Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) patří, obdobně jako bolševník velkolepý, mezi invazní nepůvodní druhy s nejvýznamnějšími dopady. Jde o druh, který se (zejména v posledních letech) intenzivně šíří a rizika výskytu pajasanu s dopady na okolní vegetaci jsou zejména v přírodních biotopech. Zároveň jde o rychle rostoucí dřevinu, která je prorůstáním kořenů schopna narušit stavby a dopravní infrastrukturu. Výskyt pajasanu vede ke zvýšeným nákladům na údržbu zpevněných ploch i zeleně. Pajasan žláznatý má také nezanedbatelné zdravotní dopady - listy a květy pajasanu způsobují dermatitidu a jeho pyl je alergenní.
Ve střednědobém výhledu do roku 2030 je třeba zajistit postupné odstranění na ochranářsky cenných lokalitách a v jejich okolí a následně omezovat jeho výskyt ve volné krajině, v urbánním prostředí a podél dopravních koridorů. Těžištěm výskytu, a tedy také prioritou managementu jsou oblasti jihovýchodní Moravy a středních Čech, ale klíčové budou také včasné zásahy u nově kolonizovaných ploch a izolovaných výskytů na celém území ČR. Opatření se budou provádět v druhé polovině vegetačního období, kdy je zásah nejefektivnější z hlediska následného zmlazování.
Na všechna opatření bude mj. možné čerpat z dotací OPŽP i (doplňkově) z národních titulů, konkrétně z PPK, POPFK. Regulovat invazní druhy lze i v rámci podmínek zemědělských dotací nebo také z projektů z Interregu, LIFE ad.
Více zde v návrhu zásad regulace rostlin: https://www.mzp.cz/cz/zasady_regulace_rostliny
Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 835, 267 122 534

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist