Lukáš Vejnar "> Výkonní ředitelé firem jednohlasně vyzývají vlády k odvážnějším krokům a konzistentní klimatické politice, uvádí nejnovější průzkum od UN Global Compact a Accenture - Ekolist.cz
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vykonni-reditele-firem-jednohlasne-vyzyvaji-vlady-k-odvaznejsim-krokum-a-konzistentni-klimaticke-politice-uvadi-nejnovejsi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Accenture: Výkonní ředitelé firem jednohlasně vyzývají vlády k odvážnějším krokům a konzistentní klimatické politice, uvádí nejnovější průzkum od UN Global Compact a Accenture

16. listopadu 2021 | Accenture
Autor: Lukáš Vejnar, tel: 605067979
Výkonní ředitelé firem tvrdí, že ačkoliv soukromý sektor může mobilizovat kapitál, nasadit potřebné technologie a stát včele aktivit vedoucích ke splnění klimatických cílů, změna klimatu začala ovlivňovat podnikání a dodavatelské řetězce mnohem dříve, než se očekávalo

Pouze 18 % výkonných ředitelů si myslí, že s nimi vlády a tvůrci politik sdíleli dostatečně jasnou představu o tom, jakých kroků je třeba k dosažení cílů v oblasti udržitelnosti a změny klimatu, vyplývá z nejrozsáhlejší studie, kterou v oblasti udržitelnosti dosud provedly organizace United Nations Global Compact a společnost Accenture. Vedoucí představitelé firem zároveň bijí na poplach v souvislosti s brzkým nástupem problémů způsobených klimatem a požadují, aby vlády podnikly rozhodné kroky především v oblasti jasného stanovení cen uhlíku, investic do infrastruktury a finanční podpory umožňující přechod na čisté nulové emise v zemích tzv. „globálního Jihu“. Čas potřebný pro omezení růstu teploty max o 1,5 °C do roku 2030 se totiž krátí.

Samotná studie Climate Leadership in the Eleventh Hour přináší rozsáhlé rozhovory s více než 100 předními výkonnými řediteli a výsledky průzkumu mezi dalšími více než 1 100 výkonnými řediteli ze 113 zemí a 21 odvětví.

Z výsledků vyplývá, že vedoucí představitelé soukromého sektoru naráží ve své snaze urychlit prosazování klimatických ambicí na značné množství překážek. A to přesto, že téměř tři čtvrtiny z nich (73 %) pociťují rostoucí tlak na to, aby v tomto směru více jednali. Více než polovina (57 %) dotázaných výkonných ředitelů uvádí, že prioritizují přijetí opatření v oblasti klimatu i v době, kdy se teprve zotavují z pandemie covid-19.

“Firmy tak potřebují jasný signál od spotřebitelů, ale i od státu, že investice do udržitelnosti jsou jistou investicí, která přinese kýžené dopady jak na životní prostředí, tak i na hospodářské výsledky firem, říká Karel Kotoun, Senior Manažer v Accenture Česká republika.

„Business as usual“ už nepřichází v úvahu

Téměř polovina (49 %) dotazovaných výkonných ředitelů označuje za hlavní riziko přerušení dodavatelských řetězců v důsledku extrémního počasí, ale pouze 7 % z nich uvedlo, že více pokročili v zavádění systémů včasného varování, aby byli na riziko výskytu klimatických výkyvů lépe připraveni.

Kromě toho 71 % z nich také uvedlo, že ve své firmě aktivně připravují strategii pro dosažení cíle čistých nulových emisí, a 57 % se domnívá, že provoz jejich firem je v souladu se stanoveným cílem růstu teploty maximálně o 1,5 °C. Avšak pouhé 2 % těchto společností má tyto formální cíle potvrzené iniciativou Science Based Targets.

„Před námi jsou dvě možné cesty: Buďto naprosto chybný přístup spočívající v „business as usual“, nebo globální ekonomika, jenž chrání lidi, planetu a přírodní systémy, které nás živí,“ uvedla Sanda Ojiambo, generální a výkonná ředitelka UN Global Compact. „Business as usual“ už zkrátka nepřichází v úvahu. Z průzkumu mezi výkonnými řediteli je zřejmé, že podnikatelská komunita se necítí být dostatečně připravena řešit klimatickou krizi. Iniciativa UN Global Compact má zásadní roli – pomáhat firmám při vývoji praktických nástrojů a účinných osvědčených postupů, aby se mohly vypořádat s nadcházejícími výzvami, a zároveň zajistit, že budou moci spolupracovat s vládami při nastavování politik a regulací.“

Roste vliv zainteresovaných stran

Studie také poukazuje studie na vliv, který mají zainteresované strany na leadership v v případě podněcování aktivit souvisejících s dodržením klimatických cílů. V myslích výkonných ředitelů, kteří se zúčastnili COP26, došlo k výraznému posunu tématu investorů a kapitálových trhů – na žebříčku jejich priorit se toto téma posunulo z osmého místa v roce 2019 na první tři pozice. Tento trend je odrazem největšího skoku ve vlivu zainteresovaných stran od vzniku studie v roce 2007, a důvod je nasnadě – investoři vyvíjejí stále větší tlak na to, aby podniky dostatečně zmapovaly možná rizika a pochopily příležitosti, které představuje přechod na nulové čisté emise.

„Cíle udržitelného rozvoje a závazky Pařížské dohody nabízejí zcela jasný návod na to, jak by si podniky měly vést v oblasti klimatu a inovací potřebných k řešení těch největších globálních výzev. Ale vzhledem k tomu, že na splnění těchto cílů zbývá už jen málo času a fyzické dopady změn klimatu jsou citelné dříve, než většina šéfů firem očekávala, je třeba přijmout zodpovědnost a jednat,“ uvádí Peter Lacy, člen Global Management Committee a vedoucí globálních služeb v oblasti udržitelnosti a odpovědnosti ve společnosti Accenture. „Věda, ekonomika a data nám říkají, že když vedoucí představitelé propojí obchodní hodnotu s dopadem na udržitelnost a technologie, získají konkurenční výhodu.“Studie společnosti Accenture a UN Global Compact poukazuje na úsilí předních výkonných ředitelů, jež vynakládají pro navýšení rozpočtů na udržitelnost firmy, diverzifikaci provozů a pracovních sil či urychlení výzkumu a vývoje řešení, která budou odolná vůči změně klimatu. To povede také k vyšším standardům odpovědnosti. Ačkoli téměř dvě třetiny (65 %) vedoucích představitelů firem již prosazují nová „čistá nulová“ řešení a obchodní modely, aby splnili své cíle, pouze 16 % výkonných ředitelů uvedlo, že vyspělost těchto řešení je nyní v již pokročilé fázi.

„Výkonní ředitelé si zvykli říkat, že relevantní technologie jsou zatím v plenkách. No, nyní jsou již vyspělé. Nebo říkali, že investoři a kapitálové trhy nejsou plně srozuměny s daty o ESG. Nyní však již jsou. To, čeho se nám teď prostě nedostává, je čas. Vlády musejí jednat a šéfové firem jsou připraveni se do toho pustit. A nejde jen o to udělat správnou věc – v sázce je i skutečná obchodní hodnota,“ dodává Peter Lacy.

Zasedání COP26 představuje klíčový okamžik pro změnu v oblasti udržitelnosti. Pokud jde o mezinárodní spolupráci při řešení klimatické krize, jsou představitelé podnikatelské sféry opatrně optimističtí, a proto vyjednavačům zdůrazňují pět zásadních požadavků, které jim pomohou přijmout potřebná opatření a splnit cíle závazků Pařížské dohody. Jedná se o tyto požadavky:
1. Sladit vnitrostátně stanovené příspěvky (NDC) s trajektorií oteplování o 1,5 °C.
2. V souladu s Pařížskou dohodou posílit celosvětovou spolupráci v oblasti mechanismů stanovení cen uhlíku.
3. Dodržet či překročit cíl financování 100 miliard USD pro země tzv „globálního Jihu“ a pomoci jim tak přijmout potřebná klimatická opatření.
4. Zavést společné normy ochrany biologické rozmanitosti a způsoby řešení, které budou v souladu s přírodou.
5. Zvýšit zapojení podniků do tvorby politik v oblasti klimatu a podpořit vzájemnou spolupráci.
„Vzhledem k tomu, že čelíme trojímu ohrožení planety – klimatické krizi, krizi biodiverzity a krizi znečištění – musíme si nastavit vyšší ambice a urychlit přijetí potřebných opatření. Soukromý sektor má v našem společném úsilí o vybudování udržitelného světa zvláštní odpovědnost a musí jednat na základě závazků s důvěryhodnými časovými lhůtami, cíli a plány. Máme na to, abychom splnili plány Agendy 2030 a Pařížské klimatické dohody, bude však zapotřebí plného nasazení každého z nás,“ uzavřela zástupkyně generálního tajemníka OSN, Amina J. Mohammed.

Více informací naleznete na stránkách http://www.accenture.com/ungc a
https://www.unglobalcompact.org/library/5976

O výzkumu:
Studie United Nations Global Compact – Accenture CEO 2021 představuje více než desetiletý výzkum v oblasti udržitelného podnikání. Spolu se Zprávou o pokroku v rámci iniciativy UN Global Compact tvoří dosud nejkomplexnější výzkum o přínosu podnikání k Cílům udržitelného rozvoje. V tomto speciálním vydání studie, která obsahuje světově nejrozsáhlejší program průzkumu mezi výkonnými řediteli v oblasti udržitelného rozvoje, přináší 1 232 výkonných ředitelů ze 113 zemí a 21 odvětví svůj autentický, nefiltrovaný pohled na přispění soukromého sektoru k opatřením v oblasti klimatu.

O iniciativě United Nations Global Compact
Iniciativa United Nations Global Compact je zvláštní iniciativou generálního tajemníka OSN vyzývající obchodní společnosti po celém světě, aby přizpůsobily své činnosti a strategie deseti zásadám v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. Ambicí je urychlit a rozšířit kolektivní globální dopad podnikání dodržováním deseti zásad a naplňováním cílů udržitelného rozvoje prostřednictvím odpovědných společností a ekosystémů, které umožňují změnu. S více než 13 000 podniky a 3 000 nepodnikatelskými signatáři z více než 160 zemí a 69 lokálními sítěmi je UN Global Compact největší světovou iniciativou v oblasti udržitelného rozvoje firem - jedna globální dohoda sjednocující podniky pro lepší svět. Pro více informací sledujte @globalcompact na sociálních sítích nebo navštivte unglobalcompact.org.

O společnosti Accenture
Accenture je globální společnost poskytující profesionální služby v oblasti digitalizace, cloudu a kybernetické bezpečnosti. Díky propojení zkušeností a specializovaných dovedností ve více než 40 průmyslových odvětvích nabízíme služby v oblastech poradenství & strategie, Interactive, Technology a Operations – a to díky podpoře největší celosvětové sítě Advanced Technology a Intelligent Operations center. Našich 624 000 zaměstnanců využívá možnosti nejnovějších technologií i lidské vynalézavosti v práci pro klienty ve více než 120 zemích. Díky síle změn vytváříme hodnoty a zvyšujeme úspěšnost našich klientů, lidí, akcionářů, partnerů i celé společnosti. Navštivte nás na www.accenture.com nebo https://www.accenture.com/cz-en/about/company/newsroom.
Lukáš Vejnar, tel: 605067979
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist