https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vyzkumnici-akademie-ved-varuji-bez-zasadni-zmeny-lesniho-zakona-se-nase-lesy-neuzdravi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Hnutí DUHA: Výzkumníci Akademie věd varují: Bez zásadní změny lesního zákona se naše lesy neuzdraví

9. ledna 2019 | Hnutí DUHA
Autor: Jan Piňos, tel: 731 465 279
Právě zveřejněné Stanovisko Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR vyzývá k přijetí nového zákona o lesích, který "by měl k lesům přistupovat nikoli jako ke zdroji hospodářského zisku (...) ale jako k součásti životního prostředí, která má (vedle funkcí hospodářských) nenahraditelné funkce ekologické, sociální, estetické a v neposlední řadě i zdravotní".

Komise Akademie věd v návaznosti na to dochází k závěru: "Jde o tak zásadní změny, že musí být řešeny novým zákonem a doprovázeny požadavkem příslušného vzdělávání lesních odborníků. Polovičatá řešení formou novel existujících podzákonných norem nemohou přinést skutečnou funkční změnu současného stavu lesnické legislativy, která dnes nerespektuje vědecké poznatky a v lese vidí stále především hospodářský nástroj." Stanovisko na dnešním semináři Akademie věd [1] představil MUDr. Radim J. Šrám, DrSc., předseda Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR [2].

Komise pro životní prostředí Akademie věd konstatuje, že nynější plošný rozpad lesů a lesnicko-dřevařská krize je výsledkem působení probíhající klimatické změny, umocněné výrazně pozměněnou skladbou lesů, degradovanou půdou a neúměrně vysokými stavy spárkaté zvěře poškozující přirozenou i umělou obnovu lesa, ale také nevhodným obchodním modelem státního podniku Lesy ČR. Ten neumí pružně reagovat na náhlé výkyvy požadavků na lesnické hospodaření a významně přispěl k destabilizaci vztahu lidí na venkově k lesnímu hospodářství.

Stanovisko v návaznosti na to popisuje nejpalčivější problémy stávajícího lesního zákona: "Je nutné změnit současnou kategorizaci lesů, zrovnoprávnit systém pasečného (holosečného) hospodaření se systémem nepasečným, nahradit monokulturní stejnověký les lesem smíšeným a různověkým, s ponechanými stromy k zetlení, upřednostňovat a zvyšovat podíl přirozené obnovy celé palety dřevin včetně smrku na stanovištně vhodných polohách i přizpůsobovat vždy druhovou skladbu lesa daným přírodním podmínkám." [3] Dále stanovisko upozorňuje na nefunkční systém zadávání zakázek státním podnikem Lesy ČR [4] a skutečnost, že bez nového zákona nemohou být naše lesy pestřejší a odolnější [5].

Stanovisko upozorňuje, že návrhy, které by zajistily dlouhodobě udržitelné lesnictví, byly vypracované už v rámci konsensuálního Národního lesnického programu II v roce 2008, ale následně již nebyly do praxe Ministerstvem zemědělství zavedeny [6]. Podle Komise pro životní prostředí právě naopak "vedení sektoru zaujaté především ekonomickými zájmy nereagovalo včas na probíhající změny klimatu a nepřizpůsobilo tomu dostatečně způsob hospodaření". Stanovisko upozorňuje, že "existující a ani novelizovaná legislativa tento problém neřeší."

Hnutí DUHA připravilo spolu s lesníky a vědci komplexní balíček návrhů "Co dělat, abychom zachránili naše lesy" a předalo jej v červnu 2018 Vládě České republiky, vláda se jím ovšem dosud nezabývala. Jeho součástí je i změna lesního zákona. Řešení představená výzvou Zachraňme lesy již podpořilo téměř dvacet tisíc lidí [7].

Dnes probíhající konference "Současná situace v českém lesnictví - dosavadní přístupy a jejich důsledky" se zabývá současnou situací v českém lesnictví z pohledu ekonomického, ekologického i sociálního a vystupují na ní přední odborníci zejména z různých odborných ústavů Akademie věd. K "předložení komplexní novely zákona o lesích a prováděcích vyhlášek i finanční podpory vlastníkům lesů, které zajistí druhově a věkově pestřejší lesy odolnější vůči kalamitám". jednomyslně vyzval 21. listopadu 2018 Vládu ČR i Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny [8].

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, řekl:
"Výzkumníci Akademie věd upozorňují, že k řešení současné krize lesů je nezbytný nový lesní zákon. Potřebujeme zákon, který usnadní hospodařit bez holosečí a s pestrou druhovou skladbou našich lesů."

"Vládě jsme již v červnu předali balíček návrhů, který zahrnuje i změnu lesního zákona. Na potřebu jeho změny nyní upozorňuje i Akademie věd. Rozpad lesů v letošním roce násobně překoná ten loňský. Je tedy nejvyšší čas, aby Ministerstvo zemědělství novým lesním zákonem začalo krizi našich lesů řešit."

Tento i další komentáře a tiskové zprávy najdete na www.hnutiduha.cz/aktualne


Kontakty:

Jan Skalík, koordinátor kampaně Zachraňme lesy, 608 283 530, jan.skalik@hnutiduha.cz
Jan Piňos, média a komunikace, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz


Poznámky:

[1] Program a výstupy konference Akademie věd ČR "Současná situace v českém lesnictví - dosavadní přístupy a jejich důsledky" pořádaný ve středu 9. ledna 2019 jsou dostupné na http://nasekrajina.eu/lesnictvi-seminar/
[2] Komise pro životní prostředí AV ČR je poradním orgánem Akademické rady AV ČR, jejímž posláním je mj. vyjadřovat se k environmentálním problémům, jejichž řešení ovlivňuje v celonárodním měřítku stav životního prostředí, posuzovat dokumenty vědecké povahy či návrhy zákonů relevantní z hlediska vědecké činnosti i obecné praxe v oblasti životního prostředí, podporovat výzkum a organizovat semináře v této oblasti. V současné době má 23 členů, kteří jsou respektovanými odborníky nejen z ústavů AV ČR, ale i vysokých škol a dalších výzkumných institucí.
[3] Blíže viz Výzva Platformy pro krajinu vládě ČR na http://nasekrajina.eu/2018/04/24/vyzva-platformy-krajinu-vlade-cr
[4] "Některé lesnické firmy vykonávající práce v lese a výkup dřeva dostává do existenčních problémů, jiné naopak protěžuje. Nefunkční stav vyvolává pnutí mezi obchodními partnery LČR, což dopadá na celý lesnicko-dřevařský sektor, a to včetně malých vlastníků lesů."
[5] "Právě kvůli příliš úzkému zmocnění dané lesním zákonem je nyní vydané novele vyhlášky č. 83/1996 Sb. (nově č. 298/2018 Sb.), o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, vytýkáno, že nenaplňuje cíl rozšířit druhové spektrum základních i melioračních a zpevňujících dřevin."
[6] Stanovisko k tomu uvádí: "Bohužel na měnící se růstové podmínky vůbec nereagovala lesnická legislativa, přestože existuje řada vládních dokumentů, které změny v zásadě předpokládaly. Například se jedná o Národní lesnický program II (NLP), kterým vláda již v roce 2008 svým usnesením uložila ministru zemědělství, místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí zohlednit opatření NLP při přípravě návrhů věcných záměrů zákona o lesích. Bohužel téměř celý obsah konsenzuálního dokumentu nebyl implementován do provozní praxe." Celý jeho text je dostupný na http://nasekrajina.eu/2019/01/09/stanovisko-kzp-av-cr-k-seminari-soucasna-situace-v-ceskem-lesnictvi-dosavadni-pristupy-a-jejich-dusledky/
[7] http://zachranmelesy.cz, http://zachranmelesy.cz/balicek
[8] http://hnutiduha.cz/aktualne/poslanecky-vybor-pro-zivotni-prostredi-zada-vladu-aby-resila-priciny-krize-nasich-lesu
Jan Piňos, tel: 731 465 279
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist