https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/zvyseni-hladiny-vd-nove-mlyny-projde-procesem-eia
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Zvýšení hladiny VD Nové Mlýny projde procesem EIA

19. února 2020 | Děti Země
Připomínky Dětí Země i České společnosti ornitologické byly důvodné

Ministerstvo životního prostředí na základě doručených dvanácti vyjádření vydalo dne 12. února 2020 závěry zjišťovacího řízení k záměru Povodí Moravy, s. p., zvýšit vodní hladinu na střední a dolní nádrži Nové Mlýny o 35 cm, podle kterých může jít o významný vliv na životní prostředí, takže se musí vypracovat podrobná dokumentace EIA. MŽP přitom stanovilo deset požadavků, které je nutné zohlednit.

Z veřejnosti své vyjádření zaslaly Děti Země a Česká ornitologická společnost, z nichž většina byla MŽP uznána.

„S postupem ministerstva jsme spokojeni, neboť z našich osmnácti námitek bylo ministerstvem uznáno deset jako silně oprávněných. Předložené oznámení o záměru bylo totiž tak špatné, že máme pochybnosti, zda najatí odborníci ho během tří měsíců sepsali se svobodnou vůlí bez nějakých politických nátlaků,“ uvádí předseda Dětí Země Miroslav Patrik a připomíná, že příprava záměru má stát zatím téměř tři milióny korun.

MŽP v závěrech zjišťovacího řízení požaduje, aby se dokumentace EIA zaměřila mj. na tyto problémy: zpracovat a předložit odborně kvalitní posouzení vlivů na soustavu NATURA 2000 a také biologické hodnocení, předložit konkrétní popis manipulace s vodní hladinou během roku při realizaci záměru i po jeho skončení a dále kdy a jaké konkrétní eliminační a kompenzační opatření budou probíhat, vyhodnotit vlivy na prvky územního systému ekologické stability a na vodní a mokřadní druhy rostlin a živočichů, posoudit kumulativní vlivy s jinými záměry, zejména s plánovanou dálnicí D52 na Vídeň, zohlednit riziko abraze ostrovů vlnobitím atd.

Cílem záměru je v dolní a ve střední nádrži VD Nové Mlýny změnou manipulačního řádu zvyšovat hladinu vody o 35 cm z úrovně 170,00 metrů nad mořem a navrhnout reálná opatření na zlepšení stavu různých druhů ptáků, hlavně rybáka obecného, v ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny a v Přírodní rezervaci Věstonická nádrž. Cílem procesu EIA je identifikovat všechny významné vlivy a navrhnout zmírňující opatření.

Předmětem ochrany ptačí oblasti Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny je pěti druhů ptáků – orel mořský, rybák obecný, husa velká, husa polní a husa běločelá. Ptačí oblast je také nejvýznamnějším hnízdištěm rybáka obecného v ČR. Na nádrži se také každoročně shromažďuje více než dvacet tisíc vodních a mokřadních ptáků.

„Záměr představuje rizikový zásah do území a do ptačí oblasti, přitom Dalibor Bílek z firmy AQUATIS, a. s., a ani Tomáš Kuras v oznámení EIA nepředložili přesvědčivé argumenty s jejich popisem a ani návrhy reálných eliminačních a kompenzačních opatření, neboť šlo v řadě případů spíše o spekulace,“ upozorňuje ještě Patrik.

V anketě o antiekologický čin Ropák za rok 2018 se generální ředitel Povodí Moravy, s. p., Václav Gargulák umístil na 9. místě z dvanácti finalistů této ankety, a to právě za snahu změnit manipulační řád VD Nové Mlýny, který by umožnil zvýšení hladiny vody o 35 cm s cílem získat asi 9 milionů m3 vody, i když se jedná o významný zásah do hnízdiště a zimoviště nejméně devíti vzácných vodních a mokřadních druhů ptáků.


* * * * * * * * * * *


I. Průběh zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb. pro záměr zvýšit hladinu vody na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny o 35 cm


11.12.2019 = Krajský úřad Jihomoravského kraje zveřejňuje vypracování oznámení EIA
10.01.2020 = Děti Země a Česká společnost ornitologická zasílají vyjádření s žádosti zpracovat dokumentaci EIA
12.02.2020 = Ministerstvo životního prostředí v závěrech zjišťovacího řízení uvádí, že záměr může mít významný vliv na životní prostředí, takže se zpracuje dokumentace EIA, která zohlední deset důležitých požadavků (zasláno bylo 12 vyjádření, za veřejnost od Dětí Země a od České společnosti ornitologické)


II. Závěry zjišťovacího řízení z 12.02.2020 s 10 požadavky (výtah) na dokumentaci EIA:


1. Zpracovat kvalitní hodnocení vlivů na ptačí oblast, které musí být v souladu se zákonem, s judikaturou správních soudů i s metodickými dokumenty a musí zohlednit všechny připomínky a odstranit všechny zjištěné nedostatky.

2. Zpracovat kvalitní biologické hodnocení.

3. Uvést podrobný popis manipulace s vodní hladinou během roku při postupné realizaci záměru a po jeho skončení, kdy budou fungovat eliminační a kompenzační opatření na ochranu ptáků a dalších druhů organismů.

4. Uvést informace, při jaké konkrétní hladině nádrže budou probíhat jaké konkrétní stavební práce a jaké eliminační či kompenzační opatření a vliv těchto práci vyhodnotit.

5. Definovat délku všech terénních a stavebních prací tak, aby bylo zřejmé, v které roční době budou probíhat stavební práce (a jaké) a s jakými eliminačními či kompenzačními opatřeními.

6. Vyhodnotit vlivy na územní systém ekologické stability a na vodní a mokřadní druhy rostlin a živočichů.

7. Ověřit aktuální stav příprav dalších záměrů a vyhodnotit kumulativní a synergické vlivy (např. dálnice D52).

8. Pokud by došlo k navyšování vodní hladiny v nádržích ještě před realizací některých opatření proti abrazi, musí být posouzen i vliv na abrazi ostrovů od vlnobití.

9. Uvést plánovaný objem kameniva pro výstavbu a vyhodnotit vliv jeho přepravy na všech dopravních trasách.

10. Zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které byly předloženy v těchto sedmi vyjádřeních (zbývajících pět nemělo žádné zásadní námitky): Ministerstvo životního prostředí (odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků a odbor ochrany vod), Krajský úřad Jihomoravského kraje (odbor životního prostředí a odbor územního plánování a stavebního řádu), Městský úřad Hustopeče, Česká inspekce životního prostředí, obec Přítluky, Česká společnost ornitologická a Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu.


III. Zjištěné výdaje Povodní Moravy, s. p., pro plán zvýšit hladinu vody na střední a dolní nádrži Vodního díla Nové Mlýny o 35 cm (viz https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani)


- smluvní firma (30.07.2019) AQUATIS a. s., a smluvní částka (bez DPH) 557.000 Kč
- smluvní firma (28.06.2019) HG partner s. r. o., a smluvní částka (bez DPH) 1.480.000 Kč
- smluvní firma (21.06.2019) AQUATIS a. s., a smluvní částka (bez DPH) 758.000 Kč
- smluvní firma (12.11.2018) Ekopontis, s. r. o., a smluvní částka (bez DPH) 124.500 Kč

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist