https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/PR-jak-se-prakticky-orientovat-v-udrzitelnosti-a-tvorbe-esg-strategie
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

PR článek

Jak se prakticky orientovat v udržitelnosti a tvorbě ESG strategie

4.3.2024 10:45
ESG strategie.
ESG strategie.

ESG a strategie udržitelnosti v kontextu Evropské unie


 
V posledních letech se Evropská unie (EU) zaměřila na posílení svých snah stát se lídrem v globálním úsilí o udržitelnost a ochranu životního prostředí. Její vizí a ambiciózním cílem je udělat Evropu prvním klimaticky neutrálním kontinentem do roku 2050. EU se proto stala průkopníkem v implementaci ambiciózních politik a iniciativ, které mají za cíl snížit environmentální dopady a podpořit ekonomiku založenou na obnovitelných zdrojích. Firmy a organizace jsou klíčové pro úspěšnou transformaci, a proto byla zavedena řada opatření, která ovlivní evropské i mimoevropské firmy působící v Evropě. Jako klíčové jsou z pohledu udržitelnosti tyto nové požadavky:

   1. EU Taxonomie, což je klasifikační systém hospodářských činností stanovující objektivní kritéria pro určení míry udržitelnosti hospodářské činnosti. Organizace, kterých se týká mají například povinnost vykazovat OPEX a CAPEX investice podle kategorií určených taxanomií.
   2. EU Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), která zavádí povinnost systematického nefinančního ESG reportingu pro firmy splňující alespoň 2 ze 3 následujících podmínek:
   • Počet zaměstnanců nad 250
   • Čistý obrat přes 50 mil. €
   • Bilanční suma větší než 20 mil. €

Cílem CSRD je zlepšit transparentnost a srovnatelnost zpráv o udržitelnosti, což má vést ke zlepšení informovanosti investičních rozhodnutí, podpoře udržitelného podnikání a snížení environmentálních a sociálních rizik. Tato směrnice a s ní související standardy ESRS také zavádí nový postup, pravidla a standardizovaný formát reportování udržitelnosti a vyžaduje externí audit poskytnutých dat.

Co to prakticky znamená pro firmy?

Pro velké firmy, na které se CSRD vztahuje, přináší tato legislativa povinnost začlenit udržitelnost do své strategie, rozhodovacích procesů, KPI a interních politik. ESG strategie (Environmentální, Sociální a Správní faktory) přitom představuje integrovaný přístup, jak organizace mohou s těmito tématy pracovat.

Každá organizace si sice musí samostatně vyhodnotit své největší negativní a pozitivní dopady, avšak klíčové oblasti, které ESRS standardy přinášejí a lze je zvážit, jsou:

   Environmentální faktory: Snižování emisí skleníkových plynů a uhlíková stopa firmy, ochrana biodiverzity, efektivní využívání zdrojů a ochrana přírodních zdrojů.
   Sociální faktory: Podpora diverzity a inkluzivity, zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek, zapojení do komunity a respektování lidských práv.
   Správní faktory: Transparentní řízení, etické chování, dodržování právních předpisů a aktivní zapojení se do řešení společenských otázek.

Dobře nastavená ESG strategie přitom stojí na příležitostech a rizicích, prostupuje celou organizací včetně jejího hodnotového řetězce a vychází z dialogu se stakeholdery.

Dvojí materialita je základem ESG strategie

Firmy doposud často jako svoji ESG strategii prezentovaly aktivity týkající se své společenské odpovědnosti (CSR) jako například filantropie, podpora útulků či dětských domovů. Standardy ESRS nově zavádí povinnost založit strategii udržitelnosti na tzv. dvojí materialitě (významnosti). Ta vyžaduje zveřejňování informací o dopadech na environmentální, sociální a lidská práva a na záležitosti týkající se odpovědné správy firmy („ESG dopady“), ale také o tom, jak tyto dopady ovlivňují aktuální i budoucí finanční výkonnost společnosti („finanční rizika a příležitosti“). Dvojí hodnocení významnosti má pomoci porozumět a vyhodnotit závažnost těchto dopadů a také zvážit finanční rizika spojená s udržitelností či jejich dopadem na obchodní strategii organizace. Zvážení dopadů na okolí, ale i finančních dopadů pak lépe umožní zacílit strategii udržitelnosti a také snáze předvídat a zvažovat její důsledky.

Postup tvorby ESG strategie

Prvním krokem při tvorbě ESG strategie je detailní analýza organizace. Ta obnáší pochopení aktuálního stavu ESG ve vaší organizaci (někdy nazývané jako ESG audit), vaší vize, konkurence a strategie. V této fázi je důležité si potvrdit celkové ambice a očekávání od ESG a detailně se seznámit s interními procesy a dostupnými daty organizace. Velmi důležitým prvkem je také analýza dodavatelsko-odběratelských řetězců, neboť CSRD a ESRS požaduje od firem zohlednit a zvážit jejich dopady v celém tomto řetězci. Firmy se tak nemohou vyhnout negativním dopadům, byť se třeba projevují mimo hranici organizace například u jejich dodavatelů.

Dalším krokem je identifikace a analýza konkrétních negativních či pozitivních dopadů, které vaše organizaci či jejích dodavatelsko-odběratelský řetězec má. Jednotlivé dopady je nutné dobře popsat a vytvořit z nich ucelený seznam včetně jejich praktických dopadů na udržitelnost.

Uhlíková stopa společnosti.
Uhlíková stopa společnosti.

V další fázi je dobré zapojit vaše stakeholdery (zájmové skupiny), na které mohou mít dříve vybraná témata konkrétní dopady. Stakeholdery je vhodné zprioritizovat a určit formu jejich zapojení tak, abyste od nich získali jejich pohled či doplnění témat, kterým by se vaše organizace mohla věnovat.

V poslední fázi tvorby ESG strategie je nutné provést posouzení identifikovaných rizik a příležitostí na základě předepsaných kritérií, interně toto hodnocení validovat s managementem a stanovit si finální priority. Výsledkem je užší seznam pilířů ESG strategie, tedy jakým hlavním (materiálním) tématům by se vaše organizace mohla věnovat, aby se stala udržitelnější. Pro vybraná témata poté vytvoříte podrobnou ESG strategii, stanovíte si cíle a akční kroky pro jejich naplnění.

Jaká témata jsou pro organizaci významná?

Přestože každá organizace může mít materiální témata a dopady, které jsou jí specifické, existují oblasti dopadů, které budou materiální, a tedy i povinné pro naprostou většinu organizací. Těmi jsou Změna klimatu, Vlastní pracovní síla a Chování podniků. Má-li firma zaměstnance, bude se ni tedy například vztahovat reporting v oblasti Vlastní pracovní síly. Spotřebovává-li energie, bude pro ni důležitá klimatická změna reprezentovaná uhlíkovou stopou společnosti. Ta je měřítkem dopadů činnosti firmy na klima. Je nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb danou společností a vyjadřuje celkové množství skleníkových plynů (vyjádřených v CO2e), které souvisí s činností celého podniku. ESRS požaduje od firem zveřejňovat svoji kompletní uhlíkovou stopu a mít plán na její snižování. Výpočet uhlíkové stopy organizace vám proto poskytne potřebná data, emisní hotspoty a lze z něj pak snáze vytvořit specifickou strategii na snižování uhlíkové stopy vaší organizace.

ESG strategie jako konkurenční výhoda

ESG strategie a snižování uhlíkové stopy organizace představují klíčové aspekty odpovědného podnikání a udržitelného rozvoje. Začlenění těchto prvků do firemní strategie není pouze etickou povinností, ale také strategickým krokem směrem k dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti. Organizace tím nejenže snižují svůj environmentální a sociální dopad, ale také posilují svou značku a reputaci a lépe se připravují na budoucí výzvy a příležitosti.

Konzultanti společnosti Sustainables k nefinančnímu reportingu a ESG strategii přistupují komplexně a provedou vás spolehlivě celým procesem nastavení ESG struktury ve společnosti až po samotný ESG report. Kontaktujte poradenskou společnost Sustainables pro úvodní konzultaci.


reklama

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist