https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2016-unaveni-limity-tezby-v-usteckem-kraji-se-jim-skoro-nikdo-nevenuje
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2016: Unaveni limity těžby. V Ústeckém kraji se tématu skoro nikdo nevěnuje

30.9.2016 01:21 | PRAHA (Ekolist.cz)
Mezi strany, které svým voličům slibují, že budou proti prolomení územních limitů, patří koalice Pirátů a zelených, JsmePRO! Kraj 2016 a Starostové a nezávislí.
Mezi strany, které svým voličům slibují, že budou proti prolomení územních limitů, patří koalice Pirátů a zelených, JsmePRO! Kraj 2016 a Starostové a nezávislí.
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz
Ústecký kraj je region, který má environmentálních výzev požehnaně. Jestli si někdo v Ústeckém kraji dal záležet na ekologických bodech svého programu, pak to byla koalice Pirátů a zelených. Zatímco jiné strany zhusta sází na téma imigrace a téma životního prostředí buď nezmiňují, nebo jen obecnými frázemi, program zelených pirátů obsahuje celou řadu konkrétních slibů a návrhů. Co se životního prostředí týče je zajímavý i program koalice JsmePRO! Kraj 2016.
 

Jedním z velkých témat Ústeckého kraje je těžba hnědého uhlí. Už v minulých volbách se k tématu hlásilo jen pár stran. Letos mezi strany, které svým voličům slibují, že budou proti prolomení územních limitů, patří koalice Pirátů a zelených, JsmePRO! Kraj 2016 a Starostové a nezávislí. Jiné strany k tomuto tématu mlčí. TOP 09 a Piráti a zelení se zasadí o to, aby se do Ústeckého kraje z jiných krajů nevozily nebezpečné odpady k likvidaci.

Piráti a Strana zelených

Koalice České pirátské strany a Strany zelených přichází s obsáhlým programem, jehož prioritami jsou podpora dopravy a průmyslu šetrných k životnímu prostředí. Dále slibují, že nepodpoří prolomení limitů těžby hnědého uhlí. Koalice tvrdí, že má řešení pro oblasti, kde dojde k ukončení těžby. „Na jezeře vzniklém po zatopení velkolomu ČSA vybudujeme přečerpávací elektrárnu, čímž získáme kapacitu pro uskladnění velkého množství elektrické energie, aniž bychom omezili možnost využití jezera pro rybolov nebo turistický ruch.“ Piráti a zelení slibují, že vrátí důležitost ekologické výchově aktualizací krajské koncepce, obnovením činnosti poradního sboru a zřízením pozice koordinátora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Obsáhle se věnují dopravě a na rozdíl od jiných stran přicházejí i s konkrétními opatřeními: „Dohlédneme na dodržení závazku ministerstva dopravy o obnovení železniční trati 097“ nebo „Zajistíme propojování cyklistické a železniční přepravy do zaměstnání zřizováním vhodných parkovacích zařízení u nádraží a institucí financovaných krajem.“

Líbí se Vám článek? Přispějete na další?

       

Dále Piráti a zelení slibují omezení komerční výstavby kolem dálnic a rychlostních silnic, především v nejcennějších částech Krušných hor, Českého Středohoří, Lužických hor a v zemědělské krajině na Litoměřicku a Lounsku. Venkovské, příměstské a urbanizované oblasti chtějí rozvíjet tak, aby to vedlo k udržitelnému rozvoji celého kraje. Jasno má koalice i v otázce hlubinného úložiště jaderného odpadu. Koalice je proti tomu, aby vzniklo na území kraje a rozhodně trvají na tom, aby poslední slovo v rozhodnutí o umístění měla dotčená obec. Ekologické zátěže by podle Pirátů a zelených měly být odstraňovány přímo v místě jejich vzniku. Piráti a zelní odmítají dovoz nebezpečných odpadů k likvidaci na území kraje, stavbu plavebních stupňů v Děčíně. „Technickou ochranu sídel proti povodním budeme podporovat především lokálně a zadržováním vody v krajině,“ slibují dále Piráti a zelení. Jejich program obsahuje celou řadu dalších konkrétních slibů a představ, které nebylo možné zde všechny uvést.

JsmePRO! Kraj 2016 slibují investice do brownfieldů. Ilustrační snímek
JsmePRO! Kraj 2016 slibují investice do brownfieldů. Ilustrační snímek
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

JsmePRO! Kraj 2016

Široká koalice (Liberálně ekologická strana, JsmePRO! Kraj 2016, Hnutí nezávislých za harmonický rozvoj obcí a měst, Křesťanská demokratická unie-Československá strana lidová a kandidáti bez politické příslušnosti) oslovuje své voliče s programovými body, kde je ekologických témat dost. Koalice JsmePRO! slibuje zapojování obyvatel a komunit do plánování a tvorby veřejných prostranství a staveb, zavádění principů tzv. chytrých měst a regionů (koncept SMART cities), investice do pozemků strategického významu (brownfieldy), zachování limitů těžby hnědého uhlí, obnovu přirozeného vodního režimu v krajině, vysazování zeleně kolem provozů velkých znečišťovatelů ovzduší, ekologické zemědělství a šetrné nakládání s přírodními zdroji, obnovu členitosti terénu, aby kvalitní zemědělská půda nebyla odplavována do řek, ochranu spodních vod, například před těžbou štěrkopísků, důsledné využívání legislativních instrumentů k ochraně životního prostředí, nápaditější rekultivace krajiny po důlní činnosti, snižování produkce odpadů, větší finanční odpovědnost znečišťovatelů životního prostředí, zpracování koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje. A také dostavbu D7 a D8 a vybudování vysokorychlostní železniční trati, vytlačení transitní kamionové dopravy na dálnice a silnice I. Třídy, kvalitní cyklostezky a inline trasy.

Koalice Starostové a Sportovci pro Ústecký kraj

Koalice Starostové a Sportovci pro Ústecký kraj (tedy přesněji koalice SNK Evropští demokraté, PRO Zdraví a Sport, Strana Starostové za Ústecký kraj a nezařazení) chtějí do přenést do českých podmínek osvědčené pojetí zemědělství ze západu, např. Rakouska, či Bavorska. Chtějí zabránit drancování půdy čtyřmi tržními plodinami a ochránit základní zdroje, prostupnost krajiny, návrat hospodářských zvířat na venkov a do krajiny. Mezi prioritami zmiňují podporu projektů na údržbu veřejných ploch, likvidaci bioodpadů, zajišťování energií a tepla z místních zdrojů. „Budeme pracovat na obnově infrastruktury či revitalizaci opuštěných a chátrajících zemědělských objektů,“ slibuje koalice.

ANO 2011

Politické hnutí ANO 2011 slibuje voličům, že bude důsledně kontrolovat a pomáhat snižovat emise z průmyslu, elektráren a lokálních topenišť. Chce dokončit odstraňování ekologických zátěží z minulosti a stanovení priorit dalších sanací v Moravskoslezském kraji. Slibuje snižovat emise z dopravy budováním obchvatů a ekologizací veřejné dopravy, využít opuštěných průmyslových areálů – brownfieldů pro obnovu a rozvoj měst i obcí, zajistit funkční kanalizační sítě, realizace domovních čistíren odpadních vod s podporou dotačních programů, odbahnění vodních nádrží.

ANO chce pomoc při budování nových zdrojů pitné vody v malých a středních obcích a chce se zaměřit na zadržování vláhy v krajině a revitalizace toků. Co se týče odpadů, ANO slibuje zajistit separaci a využívání ekologicky rozložitelných odpadů a zvýšit úroveň energetického využívání komunálních odpadů.

TOP 09 slibuje, že nebude dotovat výstavbu průmyslových zón. Ilustrační snímek
TOP 09 slibuje, že nebude dotovat výstavbu průmyslových zón. Ilustrační snímek
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Böda

TOP 09

TOP 09 slibuje, že nebude dotovat výstavbu průmyslových zón. Klíčové je podle TOP 09 dopravní napojení velkých měst a zprovoznění D8 a D7. TOP 09 chce, aby Ústecký kraj přestal být odpadkovým košem České republiky a chtějí zastavit dovoz nebezpečný odpadů z Ostravska. „Máme za to, že pokud má do Ústeckého kraje někdo jezdit, tak to mají být děti na školu v přírodě a ne chemické kaly.“

Starostové a nezávislí

Starostové a nezávislí slibují trvalou ochranu lidských sídel před těžbou a zvýšení odvodů z těžených nerostů na 20 %. „Zakotvíme zachování limitů těžby hnědého uhlí do Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a všech územně plánovacích dokumentů kraje.“ STAN chce dokončení dálnic D8 a D7 a jejich napojení na dálniční síť v Německu. Tvrdí, že trvale udržitelný rozvoj obcí považují za základ stability Ústeckého kraje a že ochrana přírody a životního prostředí zůstane samozřejmou prioritou při posuzování všech aktivit Ústeckého kraje.

ODS

Občanští demokraté zredukovali volební program na několik hesel. Z nich se dá vybrat jen obecné zvolání: „Obnova zdevastované krajiny pro život a aktivní odpočinek.“ Více se z krajského programu o záměrech ODS nedozvíme.

ČSSD

ČSSD svým voličům předkládá několik málo priorit, z nichž se životního prostředí týká závazek, že ČSSD konečně pohne s dostavbou důležitých úseků silnic, dálnice D7 a chybějícími obchvaty řady měst a obcí v Ústeckém kraji.

Komunistická strana Čech a Moravy

Komunisté chtějí prosperující zemědělství, které pomáhá rozvoji venkova a brání jeho vylidňování. Kromě podpory tradičního zemědělství Lounska, Žatecka a Litoměřicka pokládají za důležitou pomoc malým organizacím – včelařům, rybářům, myslivcům, chovatelům, dobrovolným hasičům, zahrádkářům apod. Komunisté chtějí podpořit rekultivace po těžební činnosti i revitalizaci Krušných hor. Jsou pro pokračování kotlíkové dotace a rozšiřování okruhu jejich žadatelů. V odpadovém hospodářství podporují výstavbu třídíren a spaloven komunálního odpadu. Za významnou považují podporu oprav a odbahnění téměř zaniklých rybníků a poldrů i opravy vodních toků.

ČSSD slibuje, že konečně pohne s dostavbou důležitých úseků dálnic. Ilustrační snímek.
ČSSD slibuje, že konečně pohne s dostavbou důležitých úseků dálnic. Ilustrační snímek.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Národní demokracie

Pod kandidátkou Národní demokracie jsou i kandidáti Dělnické strany sociální spravedlnosti a nestraníci. Národní demokracie slibuje okamžité zahájení oprav nejzdevastovanějších krajských silnic 2. a 3. tříd. „Superprioritní položka krajského rozpočtu na další 4 roky. Bez diskuse. Žádné další praštěné cyklostezky a chodníky odnikud nikam prosazované dotačními pijavicemi!“ Národní demokraté chtějí vykoupit vodárenské společnosti. Voda podle nich musí být pod veřejnou kontrolou.

Svobodní a Soukromníci

Koalice Strany svobodných občanů a Strany soukromníků České republiky voličům slibují, že budou vždy podporovat projekty zaměřené na zlepšování ovzduší a kvality vod. Stejně tak podpoří pokračování rekultivací, které vracejí krajině přírodní charakter.

Nový sever

Koalice (Severočeši.cz, Nový sever a nestraníci) ve svém programu zmiňuje téma kamionové dopravy v obcích a městech, což chtějí řešit obchvaty a zákazem vjezdu kamionů do měst. Slibují revitalizaci sídlišť a vznik nových parkovacích míst. Mluví o vzniku jednotného systému autobusové a vlakové dopravy.

ProKraj

Kandidátka s názvem ProKraj patří Ústeckému fóru občanů. Jejich program je velmi heslovitý. V životním prostředí tak najdeme tyto výkřiky: „Dejme prostor divoké přírodě. Island nad Labem. Začněme řešit městské mikroklima. Neplaťme stočné! Město musí řešit i „znečištění“ hlukem. Uvidíme zase nad městem hvězdy? Zkvalitníme údržbu zeleně a úklid chodníků. Budeme usilovat o to, aby město začalo být mnohem aktivnější v řešení problému brownfieldů na území Ústí n. L. a aby zintenzivnilo vyjednávání s příslušnými státními orgány ve věci sanace starých ekologických zátěží. Zasadíme se o to, aby občané do 18 let nemuseli platit za komunální odpad.“ V oblasti dopravy pak najdeme zvolání: „Choďme více po svých. Podpoříme v Ústí dopravu na kole. Naše motto: Veřejná doprava je veřejná služba. Podpoříme bezplatná parkoviště – například pod hlavním nádražím ČD.“

Ne ilegální imigraci - peníze raději pro naše lidi

Ne ilegální imigraci – peníze raději pro naše lidi je volební kandidátka Strany zdravého rozumu - ne ilegální imigraci a nestraníků. Jeden z principů, na kterém stojí její program, je trvale udržitelný rozvoj. Pod ním si však představuje podporu zaostávajících lokalit a mikroregionů, zřizování komunitních center pro mládež, potřebné a sociálně nebo zdravotně vyloučené či postižené občany. Pod termín trvale udržitelný rozvoj pak Strana zdravého rozumu ukrývá prosazování obecných zájmů občanů všude tam, kde je třeba zajistit jejich ochranu a všeobecnou pomoc; zvláště pak v krizových situacích. „Přikláníme se k projektu zřízení (či obnovení) koordinační složky systému civilní obrany v kraji, a to včetně zabezpečení elektronické soustavy ochrany (střežení) české státní hranice v jejím úseku, která ohraničuje náš kraj. Tím nemíníme vytváření takových ozbrojených složek, které by působily paralelně s policejními a armádními silami České republiky,“ stojí dále pod principem trvale udržitelného rozvoje. Strana chce podporovat regionální farmářské trhy, lidová řemesla, turistické služby a dopravní infrastrukturu - výstavbu dálnic. „Vždy budeme proti privatizaci vodních zdrojů a budeme se zasazovat proti znečišťování ovzduší a životního prostředí,“ slibuje Strana zdravého rozumu. Ve svých zásadách dále zmiňují, že jsou pro ochranu přírody, zemědělství bez geneticky modifikovaných plodin, podporují jaderné elektrárny a elektromobily.

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska

Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska pro Ústecký kraj konkrétní program nemá. Nemá ani obecný pro krajské volby, má jen obecné programové teze, ve kterých najdeme řadu obecných frází. Například že „součástí hospodářské politiky státu se musí stát i ekologicky prozíravá politika a vytváření podmínek pro trvale udržitelný rozvoj. Je třeba větší ochrana přírodního bohatství státu a zabránit jeho rabování a devastaci.“ V oblasti dopravy chtějí republikáni preferovat železniční a lodní dopravu před kamionovou dopravou. Hromadnou dopravou před individuální. Zpřísnit a cenově upravit podmínky pro kamionovou dopravu. Jako nutnost vidí státem garantovanou dopravní obslužnost. Důležitou součástí národního hospodářství musí být podpora a rozvoj českého venkova. Údržba krajiny a rozvoj tradičních zemědělských činností je cílem republikánů.

Cibulka

Volte pravý blok www.cibulka.net nabízí jen obecný program, v němž se zmiňuje jen daňové a celní zvýhodnění ekologicky nejčistších technologií a energií, získaných z obnovitelných zdrojů a daňové znevýhodnění podnikatelských aktivit, trvale poškozujících životní prostředí, s důrazem na komplexní ochranu přírody a krajiny pro nás i další generace.

Řada stran a koalicí se ve svých programech životním prostředím v Ústeckém kraji nezabývají, nebo ani žádný volební program nemají. Komunistická strana Československa, Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů, Severočeši.cz, Alternativa pro občany, Úsvit s Blokem proti islamizaci (Úsvit - Národní Koalice, Česká Suverenita a Domov s Blokem proti islamizaci), koalice Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE imigrantům, PROTI nepřizpůsobivým, PRO pořádek!, koalice Dělnická strana sociální spravedlnosti, Národní socialisté – LEV21, Čisté Ústí a nestraníci, Ilegálním imigrantům NE - peníze raději pro naše děti, koalice Patriotů České republiky, Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa Miroslava Sládka.

Seznam všech kandidujících stran
Strana Volební programKandidáti
ODSprogram kandidáti
Starostové a Sportovci pro Ústecký krajprogram kandidáti
Komunistická strana Československaprogram kandidáti
ČSSDprogram kandidáti
Ilegálním imigrantům NE - peníze raději pro naše dětiprogram kandidáti
Severočeši.czprogram kandidáti
JsmePRO! Kraj 2016program kandidáti
Ano 2011program kandidáti
TOP 09 program kandidáti
Starostové a nezávislí program kandidáti
Komunistická strana Čech a Moravyprogram kandidáti
Alternativa pro občanyFacebook kandidáti
Národní demokracieprogram kandidáti
Úsvit s Blokem proti islamizaciprogram kandidáti
Svobodní a Soukromníciprogram kandidáti
Dělnická strana sociální spravedlnosti - NE imigrantům, PROTI nepřizpůsobivým, PRO pořádek!program kandidáti
Nový severprogram kandidáti
Ne ilegální imigraci - peníze raději pro naše lidi-- kandidáti
Piráti a Strana zelenýchprogram kandidáti
Koalice Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanůprogram kandidáti
ProKrajprogram kandidáti
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska-- kandidáti

reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
Martin Mach Ondřej

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist