https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-2010-cssd-chce-dostavet-temelin-a-modernizovat-dukovany
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby 2010: ČSSD chce dostavět Temelín a modernizovat Dukovany

14.5.2010 10:35 | PRAHA (Ekolist.cz)
Česká strana sociálně demokratická kandiduje v parlamentních volbách pod číslem 9. Její volební program slibuje dostavbu dvou bloků elektrárny Temelín, modernizaci elektrárny Dukovany nebo pěstování energetických plodin, které si ale nemají konkurovat s potravinami. Rozvoje se má dočkat vodní doprava, díky výstavbě plavebního stupně Děčín.
 

Odpovědi ČSSD na anketu Ekolistu

Na anketu odpovídal stínový ministr životního prostředí ČSSD Petr Petržílek

1. Předložíte, případně podpoříte zákon na podporu výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie?

Ano.

2. Podpoříte podstatné zvýšení poplatků za vyjmutí pozemků ze zemědělského půdního fondu pro účely stavebnictví?

Preferujeme řešit tuto problematiku novou právní úpravou o ekologické újmě, kdy i újma způsobená legální činností (např. na základě stavebního povolení) musí být plně naturálně kompenzována. Navýšení poplatků za vyjmutí pozemků ze ZPF je záložní alternativa.

3. Budete pro prolomení limitů těžby uhlí, kvůli kterému by zanikly obce Horní Jiřetín a Černice?

O tom si rozhodnou lidé v krajském referendu. Pokud jde o můj osobní názor s prolomením ekologických limitů na lomu ČSA nesouhlasím.

4. Podpoříte vznik národního parku Křivoklátsko, případně i dalších národních parků?

Ano.

5. Podpoříte pokračování tzv. ekologické superzakázky na likvidaci starých ekologických zátěží?

Se současně nastavenými parametry určitě ne.

6. Zavedete zpoplatnění pro osobní automobily do 3,5 t za ujeté kilometry?

Bez elektronické viněty podobné zpoplatnění není možné. ČSSD nesouhlasila s realizací systému, který byl představen ministerstvem dopravy. V každém případě, pokud bude zaveden tento systém, počítáme s jeho využitím pouze na místo dálničních známek. Se zpoplatněním využití silnic nižších tříd počítáme u vozů nad 3,5 t.

Vybrané pasáže z programu ČSSD

VÍCE ČISTÉ ENERGIE Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

Energie je mimořádně důležitá pro ekonomiku a moderní způsob života. Proto je naší prioritou,aby jí pro české domácnosti a národní hospodářství byl vždy dostatek za relativně příznivé ceny. Zachování soběstačnosti ve výrobě elektřiny je předpokladem uchování rozvojového potenciálu země. Je proto nezbytné aktualizovat státní energetickou koncepci a urychleně odpovědět na otázku, jak bude řešen výpadek výroby elektrické energie po skončení životnosti jaderné elektrárny Dukovany a při postupném vyčerpávání zásob uhlí v rámci ekologických limitů jeho povolené těžby. Náš postoj v otázce limitů těžby hnědého uhlí se změní jen v případě kladného výsledku krajského referenda. Uvědomujeme si, že při celosvětovém, a zvláště evropském hnutí za eliminaci příčin klimatických změn bude stále dražší vyrábět energii z fosilních paliv. Navíc je fosilní energetika největším znečišťovatelem ovzduší s nedozírnými dopady na zdraví lidí. Chceme proto postupně energetiku převést na nové, čisté a bezemisní nebo nízkouhlíkaté technologie. Proto podporujeme úspory a využívání obnovitelných zdrojů energie, dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Temelín, modernizaci jaderné elektrárny Dukovany a rozumnou výstavbu elektráren na zemní plyn. Předložíme zákon o podpoře úspor a výroby tepla z obnovitelných zdrojů, zajistíme prostředky na kofinancování zelených energetických projektů obcí.

Program Zelená úsporám doplníme o metody, které nekladou nároky na vlastní zdroje občanů a rozšíříme možnosti jeho využití do dalších oblastí. Jde zejména o podporu rekonstrukcí systémů centrálního zásobování teplem a o podporu úspor v panelových domech. Považujeme za neodpovědné platit astronomické a neustále rostoucí částky za nejisté dodávky energií ze zahraničí. Jsme proti neúměrnému zvyšování závislosti České republiky na dovozu paliv.

ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINOVÁ BEZPEČNOST A SOBĚSTAČNOST KOMPLEXNÍ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA

Připravíme k diskuzi a následně prosadíme agrární politiku České republiky, která bude vycházet z principu zvyšování potravinové soběstačnosti České republiky a zvyšování konkurenceschopnosti našich zemědělců a potravinářů. Budeme prosazovat zemědělskou politiku jako integrální součást strategie rozvoje venkova, lesnictví a především nové vodohospodářské politiky. Budeme usilovat o udržení rozměru českého zemědělství na současné úrovni a místo jeho postupného útlumu, ordinovaného pravicovými vládami, budeme hledat programy a podpory pro alternativní využití zemědělské biomasy, zejména k rozvoji agroenergetiky, která by měla být i základem finanční konsolidace resortu. Zajistíme nekonkurenci mezi potravinovým a nepotravinovým využitím zemědělské produkce.

EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ POVAŽUJEME ZA KLÍČOVÝ PŘEDPOKLAD KONKURENCESCHOPNOSTI

Zajistíme našim zemědělcům maximální možné dorovnání přímých plateb jako kompenzaci zatím nerovných podmínek nynější zemědělské politiky v rámci EU. Naším cílem je dosáhnout stejných podmínek pro naše zemědělce, jako jsou ve starých zemích EU. V rámci národních podpor budeme usilovat o zavedení faktoringu (krátkodobého odkupu pohledávek), ručení úvěrů a podpory splácení úroků z úvěrů. Budeme prosazovat programy, které povedou ke zvýšení efektivních investic do zemědělské a potravinářské výroby s cílem rozvíjet konkurenceschopnost českých výrobců v globální ekonomické soutěži

PODPOŘÍME ŽIVOT NA VENKOVĚ

Budeme usilovat o udržení a zvyšování zaměstnanosti na venkově, podpoříme zejména mladou generaci ve snaze setrvání na venkově. Je pro nás nepřijatelné, aby venkov byl v budoucnu místem, kde žijí pouze starší generace nebo lidé s nejnižšími příjmy. Budeme usilovat o udržení každého pracovního místa na venkově a vytváření nových pracovních příležitostí v zemědělství, lesnictví a všech navazujících podnikatelských oblastí. Hlásíme se i k tomu, že alespoň částečně napravíme některé chyby, které vznikly v procesu restituce a transformace v 90. letech, zejména v těch případech, kde lze vysledovat selhání státu nebo jeho institucí. Nedílnou součástí naší politiky na venkově bude nadále podpora tradic a spolkového života (rybářů, chovatelů, zahrádkářů, včelařů, myslivců, sportovců, hasičů, folkloru atd.) jako součásti naší národní identity.

PODPOŘÍME KVALITNÍ POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY

Budeme podporovat národní značku kvality KLASA a podpoříme kvalitní regionální potravinářské výrobky. Zefektivníme marketingovou podporu potravin s cílem prosadit kvalitní české výrobky jak na našem domácím trhu, tak na trzích zahraničních. Budeme podporovat rozvoj výroby a produkce biopotravin. Vytvoříme takové kontrolní mechanismy a postupy, které omezí nekalé a diskriminační praktiky velkoobchodních řetězců vůči zemědělcům a potravinářům. diskriminační a nekalé praktiky především zahraničních velkoobchodních řetězců a vytvoříme efektivní kontrolní procesy s důsledným postihováním zjištěných provinění.

UDRŽÍME NAŠE PŘÍRODNÍ BOHATSTVÍ

Vodu, půdu a les považujeme za strategické a nenahraditelné zdroje, kterými naše země disponuje. Vodu považujeme za strategickou surovinu budoucnosti. Nedopustíme privatizaci státních podniků Lesy ČR či privatizaci jednotlivých povodí. Ve všech státních podnicích necháme zpracovat dlouhodobé strategie rozvoje a budeme usilovat o efektivní hospodaření těchto podniků.

ODPOVĚDNOST K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Usilujeme o udržitelný rozvoj, který vede k naplnění rostoucích potřeb lidí v souladu se životním prostředím. Uchování životního prostředí je důkazem naší generační kultury a odpovědnosti vůči našim dětem. Sobě i budoucím generacím dlužíme vytváření životního prostředí, které uchovává a rozvíjí přírodní i kulturní hodnoty. Přijímáme závazek snižovat znečištění ovzduší, půdy a vod. Vytvoříme legislativní předpoklady pro to, aby došlo ke snížení emisí skleníkových plynů a dalších škodlivých látek minimálně o 50 % do roku 2050. V oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, především na Ostravsku a Ústecku, omezíme průmyslové znečištění revizí integrovaných povolení, snížíme znečištění z dopravy zvýhodněním nákupu vozidel na alternativní pohon pro rezidenty a mýtným pro vjezd do center měst. Dále předložíme novou úpravu zákona o ochraně ovzduší s cílem zamezit spalování nedovolených paliv v domácnostech. Jsme připraveni nést odpovědnost za zdravý rozvoj venkova, krajinotvornou funkci moderního zemědělství a uchování zdravých lesních ekosystémů, které mají význam pro zachování života a bilanci vody v krajině. Zvýšenou pozornost věnujeme vodnímu hospodářství. Voda se v příštích desetiletích stane i v centru Evropy jedním z nejcennějších surovinových zdrojů a její dostatek i kvalita důkazem míry péče o životní prostředí. Za tím účelem vyhlásíme program obnovy a výstavby nových rybníků a retenčních nádrží. Zároveň je nutno se vyrovnávat s důsledky klimatických změn.

Zajistíme taková protipovodňová opatření, která za podmínky šetrnosti k přírodě povedou k posílení a obnovení schopnosti krajiny zadržet vodu. Musíme co nejvíce snížit povodňová rizika ohrožení životů a majetku lidí. Tato opatření, pokud se provedou plošně a včas, jsou nejlevnějším a zároveň nejúčinnějším nástrojem ochrany před stále častějšími povodněmi na jedné straně a na druhé straně nástrojem prevence před důsledky očekávaných dlouhých období sucha. Začneme podporou druhové a věkové rozmanitosti lesních porostů, provedeme revitalizaci toků a niv, a zahájíme proces, který povede k přizpůsobení zemědělské krajiny a zemědělství stále častěji hrozícímu suchu. Do financování kanalizací a čistíren odpadních vod zapojíme i provozovatele vodovodů a kanalizací. Podpoříme obce při plnění jejich povinnosti redukovat množství odpadu ukládaného na skládky. Jde zejména o systémy využití vytříděného bioodpadu pro kompostování nebo využití jako paliva v zařízeních na energetické využití odpadu II. generace.

RYCHLÝ ROZVOJ DOPRAVY, TEPNY REGIONŮ

Kvalitní dopravní obslužnost území je jedním z předpokladů spokojenosti občanů i vyváženého regionálního rozvoje. S ohledem na potřeby jednotlivých regionů je v následujícím období nutno dokončit páteřní dopravní síť. Mezi prioritní dopravní akce patří dokončení dálnice D 47, rozšíření dálnice D 1, dokončení výstavby pražského okruhu, zahájení budování úseků R 35, R 49 a R 52. Jsme si vědomi toho, že nynější ekonomická situace neumožňuje navýšení zdrojů veřejných rozpočtů. Proto budeme pomocí legislativních a ekonomických kroků podporovat masivní vstup soukromého kapitálu do financování takovýchto projektů cestou partnerství soukromého a veřejného sektoru – tzv. PPP projekty. Zasadíme se také o to, aby ČR efektivně a v maximální možné míře využila prostředky strukturálních fondů EU, které je možné využít na financování dopravní infrastruktury.

Předpokladem snížení přetížení komunikací, nadměrné nehodovosti a negativního vlivu na životní prostředí je vedle dobudování kvalitní dopravní infrastruktury také masivní podpora veřejné dopravy. V rámci jednotlivých krajů prověříme dopady průjezdu těžké tranzitní dopravy. Systémové řešení bude zároveň podporovat ekonomický rozvoj a s tím související nárůst pracovních příležitostí. Větší pozornost budeme věnovat vedle komunikací II. a III. třídy také řádné údržbě místních komunikací.

Ve veřejné dopravě je naší prioritou budování integrovaných dopravních systémů v jednotlivých krajích a jejich vzájemná provázanost. Preferujeme rozvoj hromadné dopravy před dopravou individuální, přičemž za páteřní druh veřejné hromadné dopravy považujeme železnici, která je bezpečná a šetrná k životnímu prostředí. Ve vztahu k Českým drahám budeme trvat na zprůhlednění finančních toků, zefektivnění hospodaření a úsporách, a to zejména v oblasti reklamy a marketingu. Naším cílem je veřejná doprava umožňující plnohodnotný život všech občanů ČR. Každé obci regionu musí být zajištěna dopravní obslužnost za účelem dopravy do zaměstnání, školy, využití zdravotní péče, ale i obstarání nákupů či kulturního vyžití.

Ve spolupráci centra, krajů a měst budeme řešit komplexní přístup k zvýšení bezpečnosti a komfortu silniční dopravy. Zvýšíme prevenci a postih nebezpečných porušení dopravních předpisů a omezíme šikanu účastníků dopravního provozu za banální přestupky.

Větší pozornost než dosud budeme věnovat také vodní dopravě. Učiníme všechny nezbytné kroky k záchraně vodní dopravy jako jednoho ze základních oborů a perspektivní oblasti podnikání. Zahájíme práce na zlepšení plavebních podmínek na Labi a výstavbě plavebního stupně Děčín. Zahájíme program modernizace říčních plavidel. Lepší využití vnitrozemské vodní cesty je nejenom příspěvkem k ekologii, ale atraktivnějšímu využití území kolem řek a vodních nádrží k rekreaci a ke sportovní a rekreační plavbě.


reklama

 
Vydání tohoto textu bylo podpořeno z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR. Za obsah je zodpovědná výhradně redakce serveru Ekolist.cz a nelze jej v žádném případě považovat za názor MŽP.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist