https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-2013-v-oblasti-zivotniho-prostredi-zaostavame-za-evropou-rika-top09
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby 2013: V oblasti životního prostředí zaostáváme za Evropou, říká TOP09

17.10.2013 01:40 | PRAHA (Ekolist.cz)
Zelená úsporám ukazuje, že má smysl trochu víc zdanit spotřebu a zaplatit si například moderní infrastrukturu
Zelená úsporám ukazuje, že má smysl trochu víc zdanit spotřebu a zaplatit si například moderní infrastrukturu
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Podle TOP 09 musí být role ministerstva životního prostředí více aktivní než v posledních pěti letech. Podle TOP 09 v oblasti životního prostředí velmi zaostáváme za Evropou, například v agendě odpadového hospodářství, kde zatím neexistuje ustálená koncepce ani zákon. Odpovědi za TOP 09 vypracovalo tiskové a analytické oddělení.
 

1. Počítáte s podporou obnovitelných zdrojů energie? Jako podobu bude podpora mít?

Přiměřená podpora rozvoje obnovitelných zdrojů má svoje opodstatnění, nicméně zvýhodnění jakéhokoliv energetického zdroje nesmí nepřiměřeně zatěžovat spotřebitele a veřejné rozpočty a snižovat konkurenceschopnost české ekonomiky.

Nová podpora musí směřovat pouze do nejefektivnějších technologií výroby energie z obnovitelných zdrojů. Nesmí již nastat situace, kdy jsou závazky státu garantovány tak, že v sobě nezahrnují snižování cenových nákladů na instalované technologie, jejich technologický vývoj a samozřejmě i získané zkušenosti s dalšími ekologickými dopady do životního prostředí, jako například degradace půdy při pěstování energetických plodin či brutální snižování biodiverzity v naší krajině.

2. Jaká má být role ministerstva životního prostředí?

Měla by být více aktivní než v posledních pěti letech. V oblasti životního prostředí velmi zaostáváme za Evropou, příkladem může být odpadové hospodářství, kde zatím neexistuje ustálená koncepce ani zákon.

3. Co plánujete dále s programem Zelená úsporám? Kde na něj vezmete peníze?

Cílem programu je snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti rodinných domů, podpory výstavby rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a podpory efektivního využití zdrojů energie. Předmětem podpory jsou pak opatření vedoucí k úsporám energie a efektivnímu využití zdrojů energie v rodinných domech.  Jde tedy o klasické příklady, na nichž je vidět, že má smysl trochu víc zdanit spotřebu a zaplatit si například moderní infrastrukturu.

Ve schváleném rozpočtu na letošní rok je šest miliard, které mají být vyvedeny z Lesů České republiky na účely, jako je například Zelená úsporám.

4. Jak by měla vypadat protipovodňová ochrana v České republice?

Určitě podpoříme budování dalších protipovodňových opatření, včetně opatření šetrnějších k přírodě, jako jsou suché poldry. Zasadíme se o to, aby se pozemkové úpravy prováděly nejen s cílem narovnání vlastnických vztahů, ale také s ohledem na ochranu životního prostředí a zadržení vody v krajině.

5. Podpoříte dostavbu jaderné elektrárny Temelín, nebo se ji pokusíte zastavit?

Nová vláda se bude muset zabývat novou energetickou koncepcí a určit optimální energetický mix odpovídající skutečným potřebám. Až poté může dojít k rozhodnutí, zda Temelín dostavět či ne. Současná cena elektřiny by pro návratnost investice mohla znamenat ohrožení budoucí konkurenceschopnosti českého průmyslu. Větší podpora jakéhokoli segmentu energetiky nesmí zatížit spotřebitele.

6. Povolíte těžbu břidlicových plynů?

Jakákoliv aktivita v této věci pro nás není přípustná. Nebudeme podporovat ani průzkum v této věci, protože i ten je environmentálně devastující. Nemluvě o tom, že se v některých regionech jedná o politicky citlivou otázku.

7. Mají se v Národním parku Šumava chránit přírodní procesy, nebo je přednější turistika a lesní hospodářství?

Tato problematika se v Národním parku Šumava řeší už několik desítek let. Přírodním procesům lze těžko zabránit a zákony o ochraně životního prostředí jsou někdy tak složité, že soudy spory o tom, zda kácet, či nekácet rozhodují několik let. Národní park je cedule na dveřích našeho bytu, zda jsme, nebo nejsme civilizovaní lidé, kteří v zájmu ochrany přírody jsou ochotni rezignovat na hospodářský výnos z tohoto území, a naopak jsou ochotni připustit, že je ochrana přírody na tomto území bude i něco stát. Nicméně podpora investic v této oblasti je také na místě, jelikož může dopomoci k lepší správě parku. Jsme pro zákon, který bude vyvažovat ochranu přírody a rozvoj obcí. Turistika by neměla být úplně potlačována, výstavba lanovek a hotelů pro turisty by se však měla vést mimo chráněná území.

8. Jak by měla vypadat energetická koncepce České republiky?

Nová státní energetická koncepce musí vymezit optimální energetický mix, ve kterém budou zastoupeny všechny druhy energetických zdrojů včetně jaderné energie i obnovitelných zdrojů. Přiměřená podpora rozvoje obnovitelných zdrojů má svoje opodstatnění, nicméně zvýhodnění jakéhokoliv energetického zdroje nesmí nepřiměřeně zatěžovat spotřebitele a veřejné rozpočty a snižovat konkurenceschopnost české ekonomiky.

Energetické strategické firmy (ČEZ, ČEPS, ČEPRO, MERO) chceme z bezpečnostních důvodů ponechat ve vlastnictví státu. V rámci EU pak pokládáme za důležité vyjednávat posílení diverzifikace dodávek primárních zdrojů a vybudování dostatečné kapacity přeshraničních přenosových soustav a produktovodů.

Volební program TOP 09

Volební program TOP 09 deklaruje, že v ekologických opatřeních vidí nikoliv brzdu, ale příležitost k ekonomickému rozvoji. TOP 09 se hlásí k odpovědnosti při řešení globálních problémů, ty vidí zejména v ochraně biodiverzity, zmírnění dopadů změny klimatu nebo ochraně hydrologického cyklu. Zdůrazňujeme, že je třeba zachovat současné přírodní a kulturní hodnoty nejméně na současné úrovni bez ohledu na výkyvy hospodářských cyklů.

Hlavním tématem programu TOP 09 je současný stav krajiny. Problematické je hospodaření na neúměrně velkých lánech, nedostatečná je péče o lesy a vodní zdroje, musí se zvýšit retenční schopnost krajiny a ochraňovat stále vzácnější přírodu a její biologické bohatství.

Hlavním nástrojem je podle TOP 09 zachovat úlohu obcí v územním plánování a změnit dotace, aby vedly k šetrnému hospodaření v krajině, omezit pěstování energetických plodin, které podporují degradaci půd a erozi. Ochrana přírody by se měla zvýšit mimo chráněná území, v krajině by se měla rozšiřovat zeleně a v lesích by se mělo rozšířit pěstování smíšených lesů odolných proti patogenům i klimatickým vlivům.

TOP 09 „respektuje územní limity těžby uhlí“. Podle programu by o prolomení limitů bylo možné „začít uvažovat pouze v případě vážného ohrožení energetické bezpečnosti státu“.TOP slibuje zlepšení kvality ovzduší, hlavně se chce zaměřit na škodliviny z dopravy - podpořit hromadnou, příměstskou a městskou dopravu a budování záchytných parkovišť a obchvatů. Čistota vody by se měla zlepšovat preventivními opatřeními u zdrojů znečištění, zvýšením kapacity stávajících čistíren a výstavbou nových. V malých obcích by se mělo uplatnit přírodě blízký způsob čištění vod.


reklama

 
Další informace |
Chcete ušetřit? Můžete zkusit kalkulačku cen elektřiny serveru Sfinance.cz

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist