https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volby-do-zastupitelstev-kraju-moravskoslezsky-kraj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volby do zastupitelstev krajů: Moravskoslezský kraj

16.10.2008 13:01 | PRAHA (Ekolist.cz)
V Moravskoslezském kraji usiluje o hlasy voličů 15 stran, volební program nabízí na webu voličům 8 z nich. Kromě tradiční dopravy je v kraji důležitým předvolebním tématem znečištěné ovzduší, dále se strany se věnují mj. nakládání s odpady, vodě a vodním tokům, ochraně přírody a energetice.
 

Bývalá průmyslová zóna.
Politické strany v kraji slibují regenaraci "brownfields". Bývalá průmyslová zóna v Ostravě.
Foto: Kateřina Ondřejová/EkoList
Liknavému magistrátu navzdory!

Ani v Moravskoslezském kraji neunikla dopravní problematika pozornosti stran kandidujících do krajského zastupitelstva. Zatímco voliči KSČM mohou svojí volbou zabránit "dalšímu oklešťování dopravní obslužnosti i mimo hlavní centra" a zajistit, "že dostupnost obcí a měst Moravskoslezského kraje dosáhne úrovně odpovídající jedenadvacátému století", voliči KDU-ČSL se dočkají "udržení kvality dopravní dostupnosti okrajových a příhraničních oblastí našeho kraje", projektu "Krajem pouze s 1 elektronickou jízdenkou" a kvalitnějších a rozšířenějších "systémů hromadné dopravy" (ať už to znamená cokoli). Voliče Strany zelených pak čeká "kvalitní systém veřejné dopravy", jehož páteří bude železnice, na kterou navážou autobusy. Zelení také rozšíří integrovaný dopravní systém na celý kraj a podpoří "rozvoj systému vlakotramvaje jako kolejového spojení Ostrava – Orlová a Ostrava – Hlučín". Zelení budou i rozvíjet terminály P+R a podpoří stavbu "nových vlakových zastávek, především Třinec-Lyžbice a Ostrava-Zábřeh". ČSSD pak hodlá podpořit "rozvoj integrovaného dopravního systému na území Moravskoslezského kraje" s cílem upřednostnit "hromadnou osobní dopravu před individuální automobilovou". Program ODS veřejnou dopravu zcela opomíjí.

Těšit se mohou i příznivci silnic. Lidovci jim dostaví "dálnici a nové silničního spojení na Slovensko" a "kapacitní propojení Ostravy s Opavou a západní částí kraje". Zelení zase akcentují výstavbu obchvatů měst a obcí, která "je nutná pro snížení emisí a hluku v centrech". Zelení budou "prosazovat obchvat Frýdku-Místku ve variantě severní trasy nebo alternativní trasy vedené v tunelu, protože jižní trasa obchvatu není blízká lidem ani přírodě." ODS obchvat Frýdku-Místku (neznámo v jaké variantě) prosadí, "a to i navzdory nesoudným a nekompetentním organizacím a liknavému přístupu magistrátu Frýdku-Místku". ODS krom toho maximálně podpoří "urychlení výstavby silnice I/11" a zlepší "dopravní řešení příjezdu z Ostravy do Havířova". Rovněž ČSSD chce postavit obchvat Frýdku-Místku, její voliči se dále dočkají "dobudování D47 (včetně napojení na polskou dálnici), dokončení R48 spolu s obchvatem Frýdku-Místku, dobudování tzv. Slezského kříže – spojnice měst Mosty u Jablunkova - Havířov - Ostrava - Opava - Bruntál - Krnov - Bartulovice", oprav krajských silnic a budování mimoúrovňových křížení.

Fandové železnice si mohou vybrat z nabídky Strany zelených, která podpoří "zejména elektrizaci a modernizaci železnice Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Český Těšín pro převedení co největšího podílu nákladní dopravy z průmyslové zóny Nošovice na železnici s cílem minimalizovat dopady automobilky Hyundai na životní prostředí a zajištění časté a kvalitní osobní dopravy. Důležitá je také příprava elektrizace trati Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm s výhledem prodloužení do Valašského Meziříčí. Výstavba dalších železničních zastávek je nutná pro zvýšení atraktivity železnice jako městské a příměstské dopravy." V tomto směru zeleným konkurují sociální demokraté. Ti podpoří "elektrifikaci železničních tratí (Frýdek-Místek-Český Těšín, Ostrava-Frýdek-Místek-Valašské Meziříčí, Frýdek-Místek-Frýdlant n.O.-Ostravice)" a "pravidelnou rychlou kolejovou dopravu mezi velkými městy kraje". Krom toho vybudují u vlakových nádraží parkoviště.

Zalétat si mohou voliči s lidovci, kteří podpoří "další rozvoj mezinárodního Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově a dalších pravidelných mezinárodních leteckých linek", s občanskými demokraty, kteří slibují to samé, a se sociálními demokraty, kteří podpoří "rozvoj mezinárodního letiště v Mošnově ve všech jeho aktivitách". Naopak zelení hodlají důsledně sledovat "smysluplnost dotací do letecké dopravy a související infrastruktury". Jako alternativu pak posoudí "zintenzivnění veřejné dopravy z Ostravy na letiště Vídeň, např. navýšením vlaků EC/IC".

ČSSD podpoří "výstavbu cyklostezek a silnic do rekreačních oblastí", "upřednostní budování cyklostezek mimo tělesa chodníků" a zajistí "jejich návaznost na mezinárodní síť i sítě okolních regionů". Cyklostezky podpoří i KDU-ČSL a Strana zelených. Ta přichází i s iniciativou na podporu alternativních druhů automobilových pohonů (elektromobily, hybridní vozy apod.). "Je potřeba usnadnit těmto automobilům vstup na silnice a zajistit potřebou infrastrukturu, např. vybudováním dobíjecích stanic," říká program zelených.

Strana zelených také výslovně deklaruje, že nepodpoří "stavbu kanálu Dunaj – Odra – Labe, protože stavba by si vyžádala velký zábor půdy, je neefektivní a proti přírodě".

Megazisky gigantů pro zdraví občanů!

Jedním z problému severní Moravy je znečištěné ovzduší. Komunisté ujišťují, že svoje úsilí zaměří "na opatření ke snížení prašnosti, ke snížení emisí oxidů síry, dusíku a uhlíku". Lidovci chtějí zkrátit dobu "zavedení nejefektivnějších technologií pro největší znečišťovatele ovzduší v kraji tak, aby megazisky průmyslových gigantů byly rychle reinvestovány do zdraví Moravskoslezského kraje". Zelení budou žádat, "aby se opatření zaměřená na snížení prašnosti stala prioritou jak v oblasti hutnictví (zejména provoz Mittal Steel Ostrava), tak i energetiky a dopravy. "Dohlédneme na to, aby kraj zajistil kvalitní imisní monitoring a výrazně zpřísnil proces Integrovaného povolení činnosti podniků znečišťujících životní prostředí," říká jejich program. ODS ovzduší přímo nezmiňuje, ale obdobně jako jiné strany chce vyžadovat, "aby podniky na území kraje bez rozdílu využívaly nejmodernější technologie a technologické postupy, šetrné k životnímu prostředí. Výrobní podniky musí dosahovat limitů maximálně možných, nikoli pouze povolených, které jsou pro jejich činnost samozřejmostí." ČSSD poukazuje na ohrožení zdraví znečištěným ovzduším a slibuje, že zpřísní "limity exhalací" a bude "důsledně postihovat subjekty, které je překračují".

KDU-ČSL zamezí výstavbě "dalších průmyslových gigantů na zelených loukách (využití tzv. brownfields)". "Kvalitní oživení opuštěných průmyslových areálů (brownfields)" prosadí Strana zelených, zejména pro "v oblasti rozvoje lehkého a středně těžkého průmyslu a odpadového hospodářství". "Zábory volné krajiny pro průmyslové využití" zelení podpoří "pouze v nejnutnějších případech a po podrobném ekonomickém a ekologickém vyhodnocení investičního záměru." Na druhou stranu za krajské vlády Strany zelených bude povinností investorů "při záboru krajiny a zničení zeleně" "přispět na zlepšení životního prostředí v jiném místě, a také na ekologickou výchovu". ČSSD alespoň hodlá "citlivě posuzovat zábory velmi kvalitní zemědělské půdy pro další průmyslovou výstavbu".

Jeseníky národním parkem, krajinu čeká obnova

V ochraně přírody přichází s nejvýraznějším návrhem KDU-ČSL, která navrhuje "zřízení Národního parku Jeseníky v přírodně nejcennější části Jeseníků, k ochraně jedinečných přírodních hodnot tohoto území a rovněž pro posílení turistické atraktivity Moravskoslezského kraje". Lidovci chtějí také prosadit "důslednou ochranu kulturních, přírodních a krajinných hodnot horských a venkovských oblastí včetně ochrany biologické rozmanitosti". Strana zelených hodlá "podporovat krajinotvorné programy, ekologizaci pozemkových úprav, ale i udržitelné rekreační využití krajiny" a dohlédnout "na důsledné dodržování zákonů na chráněných územích (CHKO a ZCHÚ) i jinde v krajině zejména v oblasti limitů hluku a pohybu motorových vozidel". Zelení pamatují i na zvěř a chtějí se "ve spolupráci s uživateli honiteb" zasadit "o ochranu zvěře ve vztahu k dopravě, o obnovu, stabilizaci a posílení populací zvěře a dalších volně žijících živočichů na území Moravskoslezského kraje". Osobnosti kraje by poněkud nekonkrétně chtěly pouze omezit poškozování krajiny a obnovovat krajinu.

Voda a vodní toky nejvíce leží na srdci zeleným. Ti hodlají v této oblasti učinit poněkud nesrozumitelný krok, totiž podpořit "projekty na rozvoj bioindikátorů, zejména rozvoj druhového spektra živočichů a mikroorganismů". Jejich podpory se dočká i "využívání možností alternativního čištění vod – kořenové čističky odpadních vod či biologické rybníky". Lidovci, Osobnosti kraje a sociální demokraté shodně chtějí podpořit vodovody, kanalizace a čističky odpadních vod, ČSSD výslovně upozorňuje na využití peněz EU pro tento účel. Sociální demokraté dále přistoupí "k výstavbě asanačních a rekultivačních nádrží, včetně malých přehrad na řekách, které jsou součástí vodohospodářské­ho zájmu".

Modulární odpadové technologie versus krajské integrované centrum

Nakládání s odpady se opět nejpodrobněji věnují zelení. Ti podporují recyklaci, jsou proti spalovnám, ale současně kladou důraz "na další materiálové a energetické využití a recyklaci odpadů". Zelení hodlají dále podpořit "odpadové technologie, které šetří životní prostředí, mají dlouhodobou použitelnost a jsou modulární z hlediska výkonu i velikosti; takové, které mohou pracovat na likvidaci odpadu v několika místech kraje a nevyžadují transport odpadů na velké vzdálenosti do jednoho centra". Pro investory v odpadovém hospodářství Strana zelených "vytvoří podmínky". ČSSD chce naopak "prosadit vybudování Krajského integrovaného centra využívání komunálního odpadu" a hodlá "koordinovat a podporovat obce, které budou vytvářet síť regionálních zařízení pro třídění, nakládání a zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu". KDU-ČSL slibuje "efektivní využívání všech složek domovního odpadu s cílem zamezit rozšiřování starých a budování nových skládek".

Energetice se věnují jen zelení a sociální demokraté. ČSSD prosadí "zavádění technologií s nižší energetickou náročností nebo s využitím alternativních zdrojů energie" a podpoří i pěstování energetických plodin. Strana zelených bude podporovat obnovitelné zdroje energie a úspory energie "ve všech sférách lidské společnosti v kraji". Strana napomůže "dokončení plynofikace na území kraje" a současně dohlédne, "aby občané nebyli postiženi negativními dopady výroby energie z alternativních zdrojů".

"Těžbu uhlí v Trojanovicích" zelení odmítají, jsou ale pro "těžbu zemního plynu z uhelných slojí z opuštěných dolů". "Těžbu zemního plynu na území kraje" podpoří "pouze v případě, že bude přijatelná pro obce a ekologicky i ekonomicky přínosná pro region". Dále hodlají podpořit "jednotky lokální kogenerace, autobusovou doprava na CNG a bioplynový program". V některých městech a lokalitách s vhodnými podmínkami podpoří "projekty pro využití dřevní biomasy a energetických plodin v dálkovém i lokálním topení, s cílem nahradit spalování uhlí". Zelení také navrhnou "změny v územním plánu kraje, které budou obsahovat vypuštění možnosti stavby velkého energetického zdroje v Blahutovicích".

Životní prostředí ochrání nový náměstek

Zemědělství je doménou křesťanských demokratů. Ti mimo řady dalších návrhů chtějí prosazovat "vznik programu pro podporu ekologického hospodaření a prodeje ekologických potravin" a podpořit "publicitu produktů ekologického hospodaření v kraji". Rádi by také vytvořili "krajskou koncepci obnovy a rozvoje venkova". Strana zelených zase chce "podporovat obnovu stability zemědělské krajiny a lesních ekosystémů", "usilovat o posílení mimoprodukčních funkcí lesa a o rozvoj a podporu ekologického a multifunkčního zemědělství" a "chránit zemědělskou půdu před zástavbou, ale i před její degradací následkem používání nešetrných technologií a biocidů". Sociální demokraté podpoří "efektivní udržitelnou zemědělskou výrobu a na ní navazující zpracovatelský průmysl".

Na závěr zmiňme úmysl KDU-ČSL "vzhledem k důležitosti ochrany životního prostředí" "nově zřídit funkci náměstka pro životní prostředí, v jehož kompetenci bude výhradně tato oblast" a asi nejstručnější ekologický program, který nabízí strana "Nejen hasiči a živnostníci pro kraj - www.hnpd.cz, www.sdzp.cz". Ta slibuje: "Budeme klást důraz na ekologii.".

  • Moravané - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Národní strana - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Strana zdravého rozumu - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Sdružení pro republiku-Republikánská strana Československa - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • SDŽ - Strana důstojného života - kandidáti. Volební program strana neuvádí.
  • Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET - o krajských volbách nemá podrobnější informace
  • Dělnická strana - za zrušení poplatků ve zdravotnictví (Dělnická strana a Demokratická strana sociální spravedlnosti) - o krajských volbách nemá podrobnější informace
Strany kandidující v Moravskoslezském kraji jsou seřazeny v pořadí podle vylosovaných volebních čísel.

reklama

 
Radek Svítil

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist