https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/destova-voda.jak-ji-vyuzivaji-ceske-domacnosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Dešťová voda. Jak ji využívají české domácnosti?

29.7.2023 06:51 | PRAHA (Ekolist.cz)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Probíhající léto zatím neprovázely tak časté tropické teploty či dlouhá období bez srážek, jak tomu bylo v předchozích letech. Problematika sucha a s ním souvisejícího využívání různých zdrojů vody proto letos nerezonuje veřejným prostorem v takové míře. To ovšem neznamená, že není aktuální.
 
Zadržování a využívání srážkové vody (dešťovky) domácnostmi má svůj dlouhodobý význam hned z několika důvodů: zpomaluje odtok srážek z území, šetří pitnou vodu a snižuje přetížení smíšené kanalizace. Když se lidé rozhodují, jak budou na svém pozemku s dešťovkou hospodařit, zvažují hned několik faktorů: fakt, že systém na zachytávání dešťovky vyžaduje investice do nadzemních či podzemních nádrží, čerpadel nebo zasakovacích zařízení, ale i různé možnosti využití na pozemku, nároky na prostor a estetiku. Roli v rozhodování také hrají náklady na údržby celého systému (např. filtrace, čištění, uchovávání vody v odpovídající kvalitě).

U novostaveb dnes vypouštění dešťovky do kanalizace nebývá povolováno vůbec a musí být tedy navržen nějaký systém její akumulace či zasakování. U ostatních rodinných domů však žádné takové požadavky nejsou. Domácnosti jsou také plošně osvobozeny od placení tzv. srážkovného, tedy poplatku za odvod srážkové vody do kanalizace, který platí firmy. Tudíž hospodaření s dešťovou vodou závisí čistě na jejich rozhodování.

IBC kontejner. Jednoduché řešení.
IBC kontejner. Jednoduché řešení.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz

Jak to mají české domácnosti s dešťovkou?

Tým IEEP, který je součástí Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, ve spolupráci se STEM prováděl v letech 2017, 2020 a 2023 srovnatelná reprezentativní šetření u českých domácností, která se týkala způsobů zadržování a využívání dešťovky a motivací k tomu. Do výsledků byly zahrnuty pouze domácnosti obývající rodinné domy nebo vily s více byty se zahradou. Dotazování probíhalo osobně, pouze v roce 2023 se jednalo o kombinaci online a osobního dotazování. Ve všech třech letech bylo dosaženo srovnatelného rozložení stáří nemovitostí (více jak 60 % objektů byla starší 30 let), proti předchozím průzkumům byl však v roce 2023 vyšší podíl respondentů žijících ve venkovské zástavbě a v malých obcích do tisíce obyvatel.

90 % domácností žijících v domech a vilách zachytává dešťovku

Dešťovka představuje doplňkový zdroj užitkové vody k vodovodu nebo studni. V roce 2023 napojení na veřejný vodovod uvádí většina (84 %) oslovených domácností v rodinných domech v obcích s veřejnou kanalizací či vodotečí. Tento podíl je tedy podobný hodnotám z průzkumu v roce 2017. Podíly domácností s kopanou či vrtanou studnou naopak mírně vzrostly (na 37 % u kopaných studen a na 15 % u vrtaných). V porovnání s předchozími průzkumy byli v roce 2023 v průzkumu více zastoupeni obyvatelé vesnic – neznamená to tedy, že lidé za posledních šest let překotně vybudovali velké množství studní, ale že na venkově je jejich existence jako doplňkového vodního zdroje častější.

Podzemní nádrž. Tohle už chce trochu plánování.
Podzemní nádrž. Tohle už chce trochu plánování.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Dešťovou vodu se různými způsoby a v různé intenzitě snaží zachytávat zhruba 90 % domácností žijících v rodinných domech a vilách, což je opět mírný nárůst v porovnání s rokem 2020. Možnost zachytávat dešťovou vodu do sudů či nadzemních nádrží aktuálně využívají tři čtvrtiny domácností. Do podzemních nádrží ji zachytává necelá pětina (17 %), přičemž se ve srovnání s předchozími lety jedná o téměř dvojnásobný podíl. Veřejná kanalizace odvádí alespoň část dešťové vody u více než poloviny domů (56 %). Odtok dešťové vody do obecního dešťového odvodného příkopu (vodoteče) má pětina (21 %) domů, do vodoteče na vlastním pozemku celá čtvrtina (26 %).

Města a vesnice: méně vody odtéká do veřejné kanalizace

Ve srovnání s minulými průzkumy je v roce 2023 patrná změna v mírném poklesu podílu domácností, které nechávají odtékat dešťovou vodu do veřejné kanalizace, a významný nárůst podílu těch, které pro její zachytávání využívají podzemní nádrže.

Pro vesnickou zástavbu je nadále častější napojení na vodoteč v obci nebo na vlastním pozemku. Stejně tak platí, že je pro ni méně časté napojení na veřejnou kanalizaci.

V případě městské zástavby sledujeme v čase významný nárůst podílu domácností, které uvedly, že dešťovou vodu zachytávají pomocí sudů a nadzemních nebo podzemních nádrží. Toto řešení se nejčastěji týká domácností, které mají k dispozici pouze veřejný vodovod, zatímco zachytávání do podzemních nádrží se častěji týká domácností napojených pouze na studnu (viz Graf 1).

Graf 1: Kde zachycují domácnosti nejvíce dešťovky v závislosti na dalším zdroji vody (rok 2023). Pramen: STEM, 2023/5.
Graf 1: Kde zachycují domácnosti nejvíce dešťovky v závislosti na dalším zdroji vody (rok 2023). Pramen: STEM, 2023/5.
Zdroj | STEM

Zachytávání dešťově vody do sudů se tedy v roce 2023 v porovnání s předchozími lety stalo široce využívanou možností, a to nezávisle na stáří domu. V případě novějších domů vidíme jasný nárůst u zachytávání dešťové vody do podzemních nádrží, a to více než dvojnásobný oproti poslednímu šetření (41 % oproti 17 % v roce 2020). Roli zde mohou hrát dotační programy, které instalaci podzemních nádrží u novostaveb podporují (např. Dešťovka).

Domácnosti řeší úspory i ekologické přínosy

Hlavním uváděným důvodem k zachytávání dešťové vody v roce 2023 byla stejně jako v minulosti finanční úspora (Graf 2). Zaléváním dešťovou vodou, případně jejím využitím uvnitř domu, se snaží ušetřit nadpoloviční většina domácností v rodinných domech. Téměř třetina (30 %) vyzdvihuje ekologické důvody, tedy vhodnost dešťové vody pro zalévání a šetření vodou. Skladba důvodů vedoucích k zachytávání dešťové vody se oproti předchozím letům změnila pouze nepatrně, hlavní motivace je stále ekonomická. Dodejme však, že opět vidíme pokles podílu domácností, které uvádí, že dešťovou vodu vůbec neshromažďují na aktuálních 10 %.

Graf 2: Hlavní důvod, proč zachytáváte dešťovku. Pramen: STEM, 2017/4, 2020/5, 2023/5.
Graf 2: Hlavní důvod, proč zachytáváte dešťovku. Pramen: STEM, 2017/4, 2020/5, 2023/5.
Zdroj | STEM

Co by lidi motivovalo s dešťovkou hospodařit ještě lépe?

V případě, kdy respondenti měli možnost vybrat okolnosti, které by je přiměly k většímu využívání dešťové vody na jejich pozemku, byla nejčastější motivací možnost získat dotace na nádrže a zařízení pro zadržování dešťové vody (Graf 3). Tuto variantu uvedla v roce 2023 téměř pětina respondentů. Zastoupení ostatních testovaných možností jako výrazné zdražení pitné vody či slev na stočném uvedlo jako potenciální motivaci jen 12 % lidí, ostatní možnosti zůstaly na méně než 10 %. Výrazné zvýšení využívání dešťové vody v současnosti zcela vylučuje desetina (9 %) domácností.

Častou odpovědí v úvahách na výrazně vyšší využívání dešťové vody je nejistá odpověď „nevím“, kterou zvolila téměř třetina domácností (29 %). Jedno z možných vysvětlení je průběžně narůstající podíl domácností, které dešťovou vodu zachytávají, rozšíření jejího zachytávání do nadzemních nádrží a nárůst počtu domácností v novějších stavbách, využívajících podzemní nádrže - tedy že skoro třetina domácností vidí své další možnosti nakládání s dešťovkou jako vyčerpané, tedy že nemohou či nechtějí dělat více.

Graf 3: Motivace k výrazně většímu využívání dešťovky na pozemku či v domě (rok 2023). Pramen: STEM, 2023/5.
Graf 3: Motivace k výrazně většímu využívání dešťovky na pozemku či v domě (rok 2023). Pramen: STEM, 2023/5.
Zdroj | STEM

Ze srovnání je také zřejmé významné snížení podílu těch, pro které je nejsilnější motivací výrazné zdražení pitné vody. Je pravděpodobné, že v kontextu vývoje inflace, a především zdražování cen energií je cena za pitnou vodu vnímána méně dramaticky, a tedy i její síla jako motivátora je tím ovlivněna. Naopak je poněkud častější motivace slevami na stočném.

Hlavní zůstává snaha ušetřit

Z výsledků za uplynulých šest let vyplývá, že zachytávání dešťovky do nadzemních nebo podzemních nádrží české domácnosti praktikují stále častěji. Nejrozšířenější volbou jsou přitom nadzemní nádrže. Zejména u novostaveb se pak významně zvyšuje množství podzemních nádrží.

Volbu typu a velikosti nádrží ovlivňuje, jaký využívá domácnost doplňkový zdroj vody (např. studna) a také to, kolik dešťovky domácnost spotřebuje, nejčastěji k zalévání).

Stejně jako v předchozích letech je v roce 2023 hlavní motivací k zadržování dešťové vody snaha ušetřit. Neplatí již však, že by výrazné zdražení pitné vody fungovalo jako nejčastější motivace k většímu využívání dešťové vody na pozemku či v domě. V současnosti by k takovému kroku pětinu lidí motivovaly dotace. Necelá třetina si v současnosti není jistá, který z uvedených důvodů by ji přiměl k většímu hospodaření s dešťovou vodou.


reklama

 
Další informace |
Společenským a ekonomickým aspektům nakládání s dešťovkou a celé řadě dalších environmentálních témat, tak jak o nich přemýšlí zejména mileniálové, se věnuje studentský blog UJEP.

foto - Slavíková Lenka
Lenka Slavíková
Autorka je přednáší na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Ve své vědecké práci se zaměřuji na problematiku regulace přírodních zdrojů (zejména vody a biodiverzity) a společenské aspekty snižování přírodních rizik (sucha a povodní).

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (23)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

29.7.2023 08:53
Využívali jsme ji dávno před tím, než na to vymysleli dotace !
Odpovědět
MM

Milan Milan

29.7.2023 09:46
Na venkově a z rodinných domů se "dešťovka" zachytávala dávno až pradávno, snad od vymyšlení okapů. Nejlepší voda pro zahradu. Až budování centrálních kanalizací tento proces částečně narušilo.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.7.2023 10:31 Reaguje na Milan Milan
1*
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

31.7.2023 13:19 Reaguje na Milan Milan
A hlavně budování centrálních vodovodů :-)! Protože na vodu má právo každý atd. atd.
Odpovědět

Viktor Šedivý

29.7.2023 10:24
"nejčastější motivací možnost získat dotace"
Takže neefektivní alokace zdrojů. Nevyplatí se mi zachytávat a skladovat dešťovou vodu, ale když mi to zaplatí někdo jiný, proč to nezkusit.

Eurozvrhlost v celé své kráse.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

29.7.2023 10:31 Reaguje na Viktor Šedivý
1**
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

31.7.2023 13:16 Reaguje na Viktor Šedivý
1/ Pokud se jedná o zvrhlost, tak je naše a nikoli euro, jakkoli chápu, že pro potřebu hodit kamenem na euro se hodí každá záminka.
2/ Pojďme se na ten výsledek podívat jinak. Hospodařit moudřeji s dešťovkou je důležité, ale většina z nás, přestože to už ví, nebude se snažit, pokud za to nedostane zaplaceno. To třeba mě mrzí, protože dobré a užitečné věci bychom měli dělat, protože jsou dobré a nikoli proto, že ušetříme.
3/ Protože hlavní motivací lidí jsou peníze a protože cena pitné vody je uměle udržována nízká (= snadno se s vodou plýtvá) a politici to nijak měnit nebudou, nezbývá než nějak zadotovat lidi snažící se o užitečnou věc.
Prostě tak. Kdyžtak napište, jak takové věci dělat - a zvýšení ceny pitné vody vám u veřejnosti rozhodně neprojde, neb jak výše uvedeno, hlavní motivace jsou peníze...
Odpovědět

Viktor Šedivý

31.7.2023 22:53 Reaguje na Jindřich Duras
Není jiná cesta než platit za vodu opravdu celé náklady na úpravu a distribuci. A pak se ukáže, jestli má práce s dešťovou vodou smysl.

A co se týče těch kamenů - směrem na Brusel jich nikdy nepoletí dost ;-)

(Vidíte, já si myslel, že tohle je v rámci nějakého závazku používat do roku xy aspoň n% dešťovky.)
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

1.8.2023 14:01 Reaguje na Viktor Šedivý
Ne, jiná správná cesta není, ale nikdo se po ní nevydá. A proč? Protože voličům záleží především na té koruně, viz průzkum, takže nikoho, kdy by chtěl narovnat tu cenu vody, si prostě nezvolí. Jak prosté...
A ano, fejků ohledně diktátu Burselu je opravdu záplava. Obvykle je šíří různé lobby, kterým vyhovuje, když mohou ničit pole, rybníky, řeky a nikdo jim do toho nekecá...
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.8.2023 08:50 Reaguje na Viktor Šedivý
Nevyplatí se vám to, když počítáte jen kolik platíte za vodu. Vyplatí se vám to v mnoha jiných ohledech.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

1.8.2023 14:04 Reaguje na Karel Ploranský
Určitě. Ale málokdo tyto ohledy vůbec dokáže vnímat, jak tady předvádějí pravidelně naši eko-skeptici celkem názorně a nemilosrdně.
A do vyčíslení prostřednictvím ekosystémových služeb se pustil zatím málokdo. Výsledky navíc širší veřejnosti, včetně rozmanitých chytráků, neznámy...
Odpovědět
RV

Richard Vacek

29.7.2023 15:46
Dešťovou vodu využívá (už dávno) ten, kdo ji potřebuje. Je hloupost aby ji využívali i ti, kteří ji nepotřebují a aby na to dokonce pobírali dotace.
Odpovědět
JC

Jitka Chmelová

30.7.2023 18:18 Reaguje na Richard Vacek
Používat pitnou vodu jako tobogan na výkaly je plýtvání.
Odpovědět

Viktor Šedivý

30.7.2023 20:34 Reaguje na Jitka Chmelová
Plýtváním je používání jiné než aktuálně nejlevnější vhodné vody. Což může být dešťová ale může to být i (pitná) z vodovodního řadu. Záleží na tom, jak drahé je vyčištění a skladování dešťové vody.

Naopak plýtváním je mrhání prostředky v podobě dotací jen proto, aby někdo používal postupy ideologicky žádané, ekonomicky ale nesmyslné.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

31.7.2023 13:17 Reaguje na Viktor Šedivý
... a jak drahá je dotovaná cena pitné vody ku plýtvání - na tu jste zapomněl :-)
Odpovědět

Viktor Šedivý

1.8.2023 15:01 Reaguje na Jindřich Duras
To je ale problém dotací, ničeho jiného.

Pokud za úpravu říční vody dám méně než za úpravu dešťové vody, je účelné použít tu z vodovodu a dešťovou zasáknout.

Jiná situace je samozřejmě tam, kde se např. obtížně získává voda z hlubokých vrtů atp.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.8.2023 08:39 Reaguje na Viktor Šedivý
Myslím, že v případě pitné vody je to plýtvání zcela evidentní. Protože v téhle konkrétní věci přeci zdaleka nejde jen o cenu vody vyjádřenou v penězích.

Z pitné vody dodávané do domácností se jen minimum spotřebuje na pití a vaření. Mnohem víc na mytí a koupání. A uvádí se, že na splachování záchodů se jí v průměrné domácnosti spotřebuje přes 60 %!!! To je fakt k zamyšlení...
Jo - opravdu si myslíte, že pro spláchnutí hajzlíku je nutné dešťovku nějak složitě a nákladně čistit?
Odpovědět

Viktor Šedivý

1.8.2023 14:58 Reaguje na Karel Ploranský
Je, bohužel. Protože jinak vám bude v nádržích zahnívat, ucpávat ventily, zarostou nádržky.

Peníze jsou docela dobré měřítko. Že si ho socialisticky křivíme, to je naše vlastní chyba.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.8.2023 16:55 Reaguje na Viktor Šedivý
Jestli voda v nádrži bude tropit to co píšete, nebo nebude, o tom rozhodnou především tři věci:
1. jestli je v nádrži tma (řasy)
2. teplota
3. obrátkovost (jak dlouho se voda v nádrži zdrží). Což závisí na rozsahu využití (zahrada+WC, nebo jen WC?).
Dešťovku chytám velmi důsledně a nijak ji nečistím - teče jen přes nerezové síto (běžně prodávaný cedník), aby v ní nebyly hrubé nečistoty jako listy a pod.
Vím, jak se chová ve které nádrži. Nejrychleji se kazí v průsvitné kubíkové "kostce", o maličko lepší jsou zelené nádrže s víkem, jaké prodává např. OBI. Tam jsou i larvy komárů.
Ale v nádrži z černého plastu, umístěné ve stínu tak, aby ji Slunce neohřívalo a s hrdlem zakrytým tak, aby do ní nevnikalo světlo, vydrží i v létě minimálně měsíc, než začne znatelně zapáchat.
Je jistě nesmysl dělat pro domácnost obří nádrž, jejíž objem by vystačil na splachování hajzlíku po řadu měsíců. Pokud je nádrž rozumně dimenzovaná na pár týdnů, tak tu kvalitu, jaká je potřebná ke splachování, si voda udrží.
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.8.2023 07:57 Reaguje na Richard Vacek
Dovolím si nesouhlasit.
Dešťovou vodu totiž potřebuje ÚPLNĚ KAŽDÝ. Pravda je pouze to, že ne každý ji MŮŽE využívat. Ale KAŽDÝ by se měl o tu možnost zajímat, KAŽDÝ by k ní měl hledat cesty.
Ptáte se proč? Inu - protože každý má doma záchod. A používat na tak banální účel jako je odplavení lejna pitnou vodu? Kterou je nutné čerpat ze zdrojů, jichž není nadbytek, a ještě ji pracně a nákladně čistit? To není jen plýtvání kvalitní vodou; to je vlastně zvrhlost…
Samozřejmě vím, že ve velkém procentu případů to je problém. Změnit to by bylo příliš nákladné. Zařídit to v sedmipatrovém paneláku je dokonce v podstatě nemožné. Bohužel. Ale všude tam, kde to je řešitelné, by se to řešit mělo! Ne pouze kvůli ceně vody - kvůli té vodě jako takové!
No - a protože lidé nejsou dost uvědomělí, aby to řešili jen za své, když jim to přinese jen nevelký profit, tak je pobídka v podobě dotace zcela namístě. Protože v celospolečenském zájmu to nesporně je.
Odpovědět
JD

Jindřich Duras

1.8.2023 13:57 Reaguje na Karel Ploranský
Děkuji, je to tak.
Jen ještě rozšířím: nejde jen o splachování záchoda. jde zejména o to, jak se bude žít nám všem ve městech a obcích (vliv vegetace a vody na klima) a jak budou vypadat naše řeky a potoky (přetoky, tzv. odlehčení nevyužité vody se splašky z kanalizace).
Prostě JE! to věc nás všech, nikoli jen někoho, kdo má zrovna na zahradě okurky :).
Odpovědět
KP

Karel Ploranský

1.8.2023 08:47
Tématem je dešťová voda, ale přesto mne mrzí, že se autorka ani slovem nezmínila o možnosti šetřit pitnou vodu používáním tzv. "šedé vody". To by mohlo představovat velmi značnou úsporu - a ve většině případů městských domácností by to bylo schůdnější řešení než lapání dešťovky. Té se totiž nachytá jen tolik, kolik jí naprší - zatímco šedá voda by byla k dispozici nezávisle na srážkách.
Odpovědět

Viktor Šedivý

1.8.2023 15:02 Reaguje na Karel Ploranský
A zkusil jste si cenu takové úspory spočítat? Bez dotací, samozřejmě :-/

Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist