https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/evropa-nam-pomaha-kotlikove-dotace-prehledne-jak-kde-kdy-a-proc-zadat
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Česká pirátská strana: Evropa nám pomáhá! Kotlíkové dotace přehledně: jak, kde, kdy a proč žádat?

18. července 2022 | Česká pirátská strana
V posledních týdnech dostáváme spoustu dotazů, co jsou “Kotlíkové dotace”, kdo, jak a kde si o ně může zažádat a proč něco takového v Česku vůbec máme k dispozici. Mnoho lidí totiž ve složitém systému stále tápe a vzhledem k množství všech dotací se ani není čemu divit.

Přinášíme proto co nejstručnější návod, jak se s výzvou ke “kotlíkovým dotacím” vypořádat, jelikož víme, že administrativa spojená s podáním žádosti není jednoduchá a spousta důležitých informací zřejmě k veřejnosti ani nedoputovala. Přitom právě teď je možné díky evropským dotacím na výměnu starých kotlů dlouhodobě výrazně ušetřit za energie a v neposlední řadě také přispět k čistšímu životnímu prostředí.


Co jsou “kotlíkové dotace”?

Díky “kotlíkové dotaci” máte možnost vyměnit zastaralý, neekologický a často neefektivní kotel za nový, a to se státní finanční podporou, která pokryje až 95 % nákladů. Program je určen pro nízkopříjmové domácnosti (s maximálním měsíčním příjmem 14 242 Kč čistého na každého člena rodiny) a seniory (u nichž se příjem vůbec nezkoumá).

Byť zákaz používání starých kotlů emisní třídy 1 a 2 vláda posunula o 2 roky na 1. září 2024, je rozhodně lepší nenechat výměnu na poslední chvíli a využít této podpory dříve než později. Po tomto datu bude totiž používání starých vysoce emisních kotlů nově pokutováno.

Proč má smysl dotaci využít? Protože nemusíte kotel kupovat za plnou cenu, je to ekologické a vzhledem ke stoupajícím cenám energií též velmi ekonomické řešení. Zároveň můžete dostat zálohu ve výši minimálně 60 % výdajů předem a nemusíte tak mít na koupi kotle velké úspory.

Evropská unie nabízí v rámci nejrůznějších dotačních programů a fondů množství finančních příspěvků a podpor pro malé začínající firmy, ekologické zemědělce nebo právě domácnosti. Ty tak mohou každý rok výrazně ušetřit. Jedním z takových dotačních programů je i Nová zelená úsporám (primárně pro středněpříjmové domácnosti), nebo právě kotlíkové dotace. Zatímco z ostatních dotačních programů je možné získat zpět maximálně 50 %, v rámci Kotlíkových dotací je možné získat formou dotace až 95 % nákladů. Cílem je, aby i nízkopříjmové domácnosti měly možnost vyměnit starý zdroj tepla za nový, efektivnější a ekologičtější, aniž by musely mít na účtu desítky tisíc korun.


Návod, jak žádat o kotlíkové dotace


Pro koho je dotace určena?

Nově vyhlášené kotlíkové dotace jsou určeny pouze pro nízkopříjmové domácnosti a seniory. Ostatní zájemci si mohou žádat v rámci programu Nová zelená úsporám, viz níže, avšak namísto zafinancování až 95 % projektu mohou získat finanční dotaci maximálně 50 %. Nízkopříjmové domácnosti jsou takové, které mají v průměru na rok na osobu 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč na měsíc. U dětí a studentů do 26 let se to počítá tak, jako by měli nulový příjem. Pokud tedy například v domě žije čtyřčlenná rodina (2 vydělávající rodiče a 2 děti nebo studenti), kde jeden z rodičů vydělá ročně 300 000 Kč a druhý 350 000, dohromady vydělají ročně 650 000 Kč, což v průměru na čtyři členy domácnosti činí 162 500 Kč a splňují tedy podmínky pro tuto dotační výzvu. Referenční rok pro toto stanovení je rok 2020 a počítají se zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek.

Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset příjmy dokládat vůbec a jsou pro dotaci automaticky způsobilé; automatický nárok mají i domácnosti čerpající příspěvky či doplatek na bydlení.

Žadatel musí být zároveň vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu, který musí být obýván alespoň 24 měsíců před podáním žádosti). Trvalý pobyt lze nejsnáze doložit uvedením dané adresy v občanském průkazu, pokud je starší než 24 měsíců, nebo třeba výpisem z registru obyvatel.


Kdy si mám o dotaci žádat? Až zpětně, po výměně, nebo dostanu peníze předem?

Cílem kotlíkových dotací je umožnit i nízkopříjmovým domácnostem, které by samy na výměnu kotle neměly finance, výměnu starého kotle za nový. Je tedy možné si požádat o vyplacení zálohy předem, aby žadatelé nemuseli mít našetřeny desítky tisíc korun předem. Kraje mají povinnost vyplatit žadatelům zálohu ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem; po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.


Kde a jak o dotaci požádat?

Žádost o tuto dotaci podává žadatel na krajském úřadě, tedy například na úřadě hl. m. Prahy nebo krajském úřadě Středočeského kraje. Konkrétní pokyny tak naleznete vždy na stránkách vašeho příslušného kraje. Obecně je ale nejdříve nutné vyplnit elektronickou žádost (pro Středočeský kraj na této adrese) a tu poté vytisknout, podepsat, a se všemi potřebnými přílohami doručit na daný krajský úřad, buďto poštou, přímo na podatelnu, nebo prostřednictvím datové schránky.


Co všechno mohu z dotace financovat?

Kotlíkovou dotaci je obecně možné využít na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový, ekologičtější zdroj. Peníze z tohoto dotačního programu je možné použít, kromě kotle samotného, na celou řadu souvisejících výdajů, jako jsou stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

Ze zdrojů tepla (kotlů) je možné z dotace zakoupit následující: kotel na biomasu (dřevo, dřevěné palety), (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189), elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013), plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).

Přičemž u plynových kondenzačních kotlů je úhrada způsobilých výdajů garantována pouze v případě, že již byla jejich výměna realizována, příp. byla na jejich pořízení vystavena závazná objednávka v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022. Pro ostatní zdroje tepla musí platit, že byly byly uvedeny do provozu od 1.1.2021. Podrobný seznam všech výrobků a technologií, na které se dotace vztahují, najdete na této adrese. Seznam samozřejmě není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj tepla, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list o stanovených parametrech, které prokáží, že splňuje parametry programu.

Finanční limity pro jednotlivé zdroje tepla jsou pak 180 000 Kč pro tepelné čerpadlo, 130 000 Kč pro kotel na biomasu a 100 000 pro plynový kondenzační kotel.


Jaké dokumenty jsou k vyřízení žádosti o kotlíkovou dotaci potřeba?

Pokud budete žádat o dotaci dopředu a budete chtít vyplatit (min. 60 % z celkové sumy) předem na účet, je nutné spolu s žádostí na příslušný krajský úřad dodat zálohovou fakturu vystavenou dodavatelem; po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů. Dále je potřeba doručit následující dokumenty (jejich vzory lze dohledat vždy na stránkách krajských úřadů):
* formulář žádosti o podporu;
* doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně;
* fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso;
* doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (např. daňové přiznání, potvrzení o příjmech, potvrzení o důchodu, potvrzení o dávkách a příspěvcích poskytovaných ČSSZ nebo Úřady práce ČR);
* doklady prokazující že žadatel ve stavbě pro rodinnou rekreaci trvale bydlí;
* písemný souhlas spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření v rodinném domě/trvale obývané stavbě pro rodinnou rekreaci/bytové jednotce bytového domu, a to v případě více spoluvlastníků rodinného domu/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu;
* písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky/trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci/bytové jednotky bytového domu nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů a písemný souhlas ostatních spoluvlastníků většinového, resp. polovičního podílu na předmětné nemovitosti k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření;
* další přílohy definované příslušným krajem.

Po nainstalování nového tepelného zdroje je nutné, pro vyplacení zbylé částky dotace, doložit následující dokumenty:
* fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla;
* kopie dokladu o instalaci a uvedení nového zdroje tepla do provozu;
* kopie protokolu o revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj);
* kopie zprávy o montáži;
* potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle;
* kopie faktur/daňových dokladů;
* případně další doklad, který stanoví příslušný kraj.


Co když nespadám do nízkopříjmové kategorie? Mám nárok na (nějakou jinou) dotaci?

Ano! Pokud nespadáte do nízkopříjmových domácností, pro přidělení této dotace nesplňujete požadavky, nicméně stále můžete žádat o dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. Namísto zafinancování až 95 % z celkové částky Vám bude zpětně proplacena maximálně polovina. Zde není žádný příjmový limit a mohou tak žádat skutečně všechny domácnosti. Výhodou je, že lze sloučit žádost o dotaci na výměnu tepelného zdroje s dalšími dotacemi, například na využití dešťové vody, zateplení domu nebo výstavbu zelené střechy. Skupina tepelných zdrojů, u kterých je možné o dotaci žádat, je navíc rozšířena o tepelná čerpadla vzduch-vzduch či tepelná čerpadla pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k fotovolatickému systému. Při žádosti o vícero ekologických opatření je navíc možné získat další finanční bonus.

I u programu Nová zelená úsporám lze žádat o dotaci jak před realizací projektu, tak i po realizaci. Je ale nutné dbát na doložení všech potřebných náležitostí.


Evropská unie pomáhá našim peněženkám i klimatu, využijme toho.

Kotlíková dotace je jen jeden z mnoha dotačních programů pro domácnosti, které Evropská Unie poskytuje. Celý program je hrazen z rozpočtu EU, tedy v podstatě bohatšími státy, které skrze tento a další programy podporují státy chudší. Přestože v současné situaci může být nejdůležitějším hnacím motorem pro výměnu starých zdrojů tepla rychle stoupající cena energií, ochrana životního prostředí, především ovzduší, je neodmyslitelným bonusem tohoto dotačního programu. Zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2) je totiž dlouhodobým cílem této dotace.

V rámci kotlíkových dotací je v této výzvě pro nízkopříjmové domácnosti a seniory vyhrazena částka 5 mld. Kč, což představuje přibližně 50 000 vyměněných kotlů. A více jak 100 000 kotlů za bezmála 11 mld. Kč už bylo vyměněno z předchozích výzev. Pokud můžete, využijte této jedinečné příležitosti, jak dlouhodobě ušetřit za energie a pomoci okolnímu prostředí. Dotace ve výši 95 % z celkových nákladů se skutečně vyplatí.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist