https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/na-prohlubujici-se-zmenu-klimatu-reaguje-statni-politika-zivotniho-prostredi-cr-2021-2030
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Na prohlubující se změnu klimatu reaguje Státní politika životního prostředí ČR 2021-2030

11. ledna 2021 | MŽP ČR
Autor: Tiskové oddělení MŽP, tel: 267 122 944, 267 122 534
Dnes vládou schválená Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 je nejvyšším strategickým dokumentem stanovujícím cíle v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu na dalších deset let. K nim patří snaha na národní i mezinárodní úrovni o řešení palčivých problémů a pomoci dosažení cílů udržitelného rozvoje, Pařížské dohody a dalších environmentálních úmluv. K tomu bude zapotřebí ještě zesílit ochranu životního prostředí.

“Další dekáda ochrany životního prostředí bude úzce provázána s důsledky destabilizace klimatického systému, které ovlivní jak životní prostředí, tak i globální ekonomiku a sociální vazby. Podle projekcí znázorňujících vývoj globálního klimatu dojde při zachování aktuálních trendů a chování společnosti k oteplení planety do konce století až o 3 °C, přestože Pařížská dohoda požaduje udržet nárůst průměrné globální teploty výrazně pod hranicí 2 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí a usilovat o to, aby nárůst teploty nepřekročil hranici 1,5 °C. Naší výzvou je tedy zvýšení odolnosti vůči změně klimatu, transformace ekonomik na oběhové hospodářství, z důvodu stále rostoucí spotřeby surovin i energie, odklon od fosilních paliv a hledání nových zdrojů energie. Stále výraznější ztráta biodiverzity v globálním měřítku ve spojitosti s nárůstem světové populace bude mít zásadní vliv na zajištění dostatku potravin a ovlivní zemědělské postupy, ale i využití krajiny,” shrnuje ministr Richard Brabec a pokračuje: “Cílem SPŽP 2030 je tedy zajistit českým občanům zdravé a bezpečné životní prostředí, které umožní kvalitní život nám i budoucím generacím a které není spojeno s degradací životního prostředí u nás, ani v zahraničí. Zásadní pro období do roku 2030 bude nejen přizpůsobení společnosti a hospodářství změně klimatu a výrazné snižování emisí skleníkových plynů a oběhovému hospodářství, ale také udržitelné využívání a hospodaření v krajině a ochrana přírody a biologické rozmanitosti. Tento právě schválený dokument, který jsme kromě expertů konzultovali i s širokou veřejností, bude na další dekádu naším kompasem, zda se pohybujeme správným směrem.“

První Státní politika byla přijata již v roce 1995, aktuální dokument platí od roku 2021 do roku 2030. SPŽP 2030 se zaměřuje na tři oblasti – Životní prostředí a zdraví, Klimaticky neutrální a oběhové hospodářství, Příroda a krajina a klade deset strategických cílů.

Pro životního prostředí ovlivňující lidské zdraví je to:

* Zajistit dostupnost vody a zlepšit její jakost
* Zlepšit kvalitu ovzduší
* Snížit expozici nebezpečným chemickým látkám
* Snížit hlukovou zátěž a světelné znečištění
* Zvýšit připravenost a odolnost společnosti vůči mimořádným událostem a krizovým situacím
* Adaptovat sídla

Pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice a oběhovému hospodářství cílí na:
* Snižování emisí skleníkových plynů
* Zavedení oběhového hospodářství pro hospodárné nakládání se surovinami, výrobky a odpady

Pro šetrné využívání a ochranu přírody a krajiny se zaměřuje na:
* Obnovení ekologické stability krajiny a udržitelné hospodaření v ní
* Zachování biologické rozmanitosti v mezích tlaku změny klimatu

K dosažení vytýčených cílů budou v příští dekádě maximálně využity finanční zdroje již tradičních dotačních titulů, jako jsou operační programy, i nových jako je Modernizační fond, Národní plán obnovy či Fond spravedlivé transformace. Díky nim bude moci ČR v těchto 10 letech investovat do životního prostředí a ochrany klimatu rekordních 300 miliard korun.

V rámci monitoringu plnění Státní politiky životního prostředí 2030 budou pravidelně sledovány indikátory a aktivity realizované jednotlivými gestory, a to skrze Zprávu o životním prostředí ČR a také nové Platformy pro monitoring plnění SPŽP 2030, jejíž členy budou gestoři a spolugestoři jednotlivých specifických cílů, zástupci Parlamentu ČR, akademické obce a nestátních organizací a sdružení. V roce 2025 bude publikováno vyhodnocení jejího střednědobého plnění. Cíle SPŽP budou plněny skrze typová opatření, jejichž příklady jsou uvedeny u jednotlivých strategických cílů. Konkrétní výběr a podoba typových opatření bude předmětem platných složkových a sektorových strategických dokumentů, které musí při své tvorbě cíle SPŽP zohledňovat a dále je rozpracovávat.

Ke stažení:
Státní politika životního prostředí České republiky 2030 s výhledem do 2050 (SPŽP 2030.DOCX, 1 MB): https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_20210111-na-prohlubujici-se-zmenu-klimatu-reaguje-Statni-politika-zivotniho-prostredi-CR-2021-2030/$FILE/III.%20SP%C5%BDP%202030.docx

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist