https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/nejen-studium-kurovcu-ale-i-motylu-a-lesnich-mravencu-patri-k-praci-lesni-ochranne-sluzby
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.: Nejen studium kůrovců, ale i motýlů a lesních mravenců patří k práci Lesní ochranné služby

V rámci podprojektu Výzkum lesních ekosystémů z aspektů ochrany lesa, který je součástí Ústavního výzkumného projektu, se odborníci z LOS věnují motýlům, vázaným na lesní dřeviny, nově zavlečeným druhům brouků nebo lesním mravencům. Jedním z cenných výstupů je dvoudílná monografie, jejíž první díl vyšel letos v nakladatelství Academia: Motýli a housenky střední Evropy V.: Drobní motýli I. Spoluautorem publikace je Jan Liška. Zpracování publikace svou koncepcí a rozsahem vyobrazených druhů v podmínkách střední Evropy nemá obdobu. Ve svazku je zpracována přibližně první polovina drobných motýlů, celkem 39 čeledí. Druhy nalezené u nás a na Slovensku jsou stručně charakterizovány a také vyobrazeny. Z přibližně 1450 druhů dotčených čeledí známých ze střední Evropy je blíže charakterizováno 1166 druhů.
Na pokusných plochách podhorských a horských smíšených lesů Šumavy, Novohradských hor a Brd a nížinných a pahorkatinných doubrav a borů v Polabí, Podyjí a Dolní Pomoraví entomologové z LOS sledovali druhové zastoupení listožravého hmyzu, zejména motýlů (Lepidoptera) vázaných na uvedené typy lesních porostů. Zaměřili se na druhy vázané na smrk, jedli, borovici a dub. Pokračovali také ve sledování výskytu motýlů v lesích vybraných chráněných území (CHKO Český kras, NP Podyjí).
Na pokusných plochách se odborníkům z LOS v roce 2017 podařilo doložit výskyt téměř 650 druhů řádu Lepidoptera (zhruba 60 % reprezentovalo taxony dendrofilní) a zjistit 5 faunistických novinek pro Česko (jeden taxon přitom reprezentuje monofága* na jedli bělokoré – molovku. „Byl prokázán velmi nízký rozsah výskytu defoliátorů na jedli bělokoré. U Lepidopter je historicky známo 56 druhů, v roce 2017 bylo zjištěnou pouze 32 druhů. Ve zvolených modelových územích Národního parku Podyjí a Chráněné krajinné oblasti Český kras byly doplněny poznatky o druhové diverzitě Lepidopter. Obě území, s recentní „bilancí“ kolem 2300 druhů, tak představují nejlépe prozkoumané oblasti v Česku. V případě Českého krasu byl dokončen rukopis faunisticko-ekologické studie o místní motýlí fauně,“ přibližuje výzkum světa motýlů pracovník útvaru Lesní ochranné služby Jan Liška.
Řešitelé z LOS také zjistili nové rozšíření zavlečených druhů z podčeledě kůrovcovití, Orthotomicus robustus a Dryocoetes himalayensis. Obdobně získali nové poznatky o hospodářském významu a zeměpisném rozšíření řady dalších druhů kůrovcovitých a červotočovitých brouků (cca 70 druhů) a popsali 19 nových druhů pro vědu z čeledi Ptinidae. Vyhodnotili také odchyty domácích i cizokrajných druhů kůrovcovitých a tesaříkovitých na vybraných lokalitách v Itálii s možností jejich přesahu výskytu v dalších okolních zemích jižní a střední Evropy.
Kromě toho byl předmětem jejich pozorování vliv lesního hospodaření na hustotu hnízd lesních mravenců ve smrkových porostech a zhodnocení významu aktivní péče o mraveniště na růst populace lesních mravenců.
„Vliv lesního hospodaření na hustotu hnízd lesních mravenců ve smrkových porostech byl sledován v lesích poblíž Horní Řasnice (LS Frýdlant v Čechách), kde se nachází dlouhodobě početná kolonie mravence Formica polyctena. Na asi 40 hektarech byla provedena inventarizace všech hnízd, tzn. živých i opuštěných. U všech hnízd byly popsány jejich hnízdní a biotopové charakteristiky (průměr, výška, aktivita dělnic, korunový zápoj, stáří porostu),“ popsal postup výzkumných prací Adam Véle z Lesní ochranné služby.
Zhodnocení významu aktivní péče o mraveniště na růst populace lesních mravenců se uskutečnilo na území přírodní památky Kamenný vrch. Řešitelé náhodně vybrali 40 experimentálních a 40 kontrolních hnízd. U všech hnízd na začátku aktivní sezóny mravenců změřili jejich průměr a výšku a zaznamenali jejich biotopové charakteristiky. Experimentální hnízda obložili klestem.
Během studia bylo nalezeno celkem 638 hnízd, z toho 394 živých. Nejvíce opuštěných hnízd se nacházelo v porostech s vysokým korunovým zápojem, nejvíce nově založených hnízd bylo nalezeno na okrajích lesních světlin. Většina živých hnízd se nacházela v porostech s korunovým zápojem 40–70 %. Z výsledků vyplývá, že mravenci F. polyctena nejsou schopni dlouhodobě přežívat v lesích s tmavými porosty (včetně vzrostlých smrkových), pokud se v jejich blízkosti nevyskytují světliny, na kterých mohou mravenci zakládat nová hnízda. Příliš velké světliny nejsou mravenci osidlovány zřejmě kvůli husté podrostní vegetaci.
Studium managementového opatření spočívajícího v obkládání hnízd lesních mravenců klestem neprokázalo jednoznačně pozitivní vliv na přírůst hnízd. Z výsledků je patrné, že klest umístěný na hnízda má význam pro růst jejich objemu (a tedy i velikosti populace), ale pouze v případě, že rozvoj hnízd není blokován jinými faktory (např. konkurence o potravu apod.).
Výzkum lesních ekosystémů z aspektů ochrany lesa pokračuje i nadále. Jeho cílem je mimo jiné zlepšení nebo vypracování nových obranných metod proti hmyzím škůdcům, houbovým chorobám a dalším biotickým a abiotickým druhům, včetně invazních druhů.
*monofág: živočich konzumující výhradně jeden druh potravy
Odkazy:
http://www.vulhm.cz/los
http://www.vulhm.cz/sites/files/Letak_LOS_2016_ll.pdf
http://www.academia.cz/motyli-a-housenky-stredni-evropy-v-drobni-motyli-i--lastuvka-zdenek--academia--2018
Kontakt: Ing. Miloš Knížek, Ph.D., e-mail: knizek@vulhm.cz, VÚLHM, v. v. i., Lesní ochranná služba
Jan Řezáč, tel: 724576008 tisknout poslat
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist