https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/stanovisko-k-projednavani-zakona-o-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-v-senatu-parlamentu-cr
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život: Stanovisko k projednávání zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v Senátu Parlamentu ČR

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí v podobě jak byl přijat Poslaneckou sněmovnou a postoupen k projednání v Senátu Parlamentu ČR, se v zásadních bodech odlišuje od původního věcného záměru a vládního návrhu paragrafovaného znění a ve své podstatě konzervuje hlavní rysy stávající, již přežilé právní úpravy. V porovnání s obdobnými současnými právními úpravami nejen většiny členských států zemí Evropské unie, ale i v porovnání s právními úpravami přijatými ve všech zemích obklopujících Českou republiku, je projednávaný český zákon výrazně nejslabší. Během posledních let a měsíců prakticky všechny státy Evropy, s nimiž se můžeme nebo chceme porovnávat, přijaly moderní právní úpravy procesu posuzování vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment - „EIA“).

Příslušná směrnice Evropské unie (Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí - 85/337/EHS a Směrnice Rady ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí - 97/11/ES) je pro tyto právní úpravy výchozí platformou, minimálním společným konsensem, na jehož základě nastavily věcné a procedurální parametry posuzování vlivů na životní prostředí svou podobou a mírou náročnosti korespondující se specifickými potřebami a možnostmi té které země. To se týká jak okruhů obligatorně posuzovaných aktivit a jejich limitních hodnot, tak kritérií i dalších nástrojů k vymezení aktivit posuzovaných fakultativně. V zájmu všech účastníků procesu posuzování, především však investorů a veřejnosti, je kladen důraz na to, aby „EIA“ nastupovala v co nejrannějších fázích investiční přípravy záměru. Postupně převládá pojetí, v němž se konkrétní projekt bude odvíjet od již environmentálně posouzené a veřejně projednané odvětvové koncepce nebo územního plánu nebo programu regionálního rozvoje. Ačkoliv přijetí nové směrnice Rady Evropy k posuzování vlivů koncepcí a politik na životní prostředí je otázkou blízkých týdnů, projednávaná předloha řeší tuto problematiku konzervováním stávající, již devět let staré české právní úpravy. V duchu mezinárodních úmluv přijatých prostoru Evropské hospodářské komise OSN, zejména vztahujících se vlivům přesahující hranice států a k právům veřejnosti podílet se na rozhodování o aktivitách ovlivňujících životní prostředí a mít přístup k veškerým s tím souvisejícím informacím, moderní právní úpravy „EIA“ procedury v evropských zemích důsledně garantují práva veřejnosti jak v rámci vnitrostátní jurisdikce, tak v mezinárodních vztazích. Bylo by ostudné, kdyby Česká republika, jako země s výraznými ambicemi a s nadějnými perspektivami v evropském prostoru, přijala právní úpravu „EIA“ procedury v převážné většině svých rysů, - zvláště pak v otázkách účasti veřejnosti - zaostávající za běžným evropským standardem a svou úrovní nesrovnatelnou ani s moderními právními úpravami např. Slovenska, Maďarska či Polska.

Lze předpokládat, že projednávání tohoto zákona v Senátu se zaměří na řadu technických a procesních otázek, v nichž projednávaná předloha stěží plní nároky příslušných směrnic Evropské unie nejen k posuzování vlivů na životní prostředí, ale též v oblasti ochrany přírody (např. NATURA 2000). Co by však v žádném případě nemělo být opomenuto, je právě hrubé upozadění role veřejnosti v celém procesu, ba navíc snaha o zakotvení úřední libovůle v rozhodování o účasti veřejnosti v navazujících řízeních, v nichž dochází k rozhodnutí o realizaci posuzovaného záměru.

Zatímco většina moderních právních úprav EIA procedury vtahuje veřejnost do „EIA“ procesu již na samém jeho počátku procedury a zařazuje nejvýznamnější interaktivní prvek dialogu s veřejností - veřejné projednání - buď do fáze, kdy se rozhoduje o rozsahu a obsahu nastávajícího posuzování nebo do fáze, kdy je investorem předložena zpráva o vlivech jím navrženého záměru na životní prostředí, projednávaná předloha nového českého „EIA“ zákona zařazuje veřejné projednání až na samý závěr procedury. Navíc informace o termínu veřejného projednání se k veřejnosti může dostat jen 5 dní před tímto projednáním, což opět zásadně omezuje okruh těch, kteří se o veřejném projednání vůbec dovědí nebo těch, kteří se jej z termínových důvodů již nebudou moci zúčastnit. Tak jako dosud bude veřejnost moci nabývat - často oprávněného dojmu - že se o záměru, který se může mít výrazný vliv na životní prostředí, dozví až po té, co téměř vše bylo již rozhodnuto a kdy její názory a postoje zůstávají jen formální atrapou celé „EIA“ procedury.

Tento dojem ještě posiluje odst. 9 § 23, vztahující se k účasti v navazujících řízeních, jenž je většinou svého textu nepřijatelný jak z hlediska obecné právní kultury a elementárních pravidel logického usuzování, tak i z hlediska praktického fungování rozhodovacích procesů. Zákon jednak neukládá (ani apriori nemůže uložit) správnímu úřadu, která z vyjádření veřejnosti zahrne do svého stanoviska, a již vůbec nemůže tímto způsobem rozlišovat občanská sdružení, jež se mohou účastnit navazujících řízení (navíc nesmyslně zahrnuje pod pojem „občanská sdružení“ obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy). Uvedené ustanovení zakládá úřední libovůli k potlačení nebo vydírání občanských sdružení - již sama účast v EIA je zřejmým důvodem k účastenství v následných řízeních. Naprosto absurdní je pak ustanovení, podle něhož správní úřad má rozhodovat, zda jsou či nejsou veřejné zájmy, které občanské sdružení hájí, v navazujícím řízení dotčeny. Navazující řízení (územní, o stanovení dobývacího prostoru či povolení hornické činnosti) se prakticky nemůže nedotknout zájmů např. životního prostředí, když v podstatně konkrétnější rovině projednává tentýž záměr. Navíc se tu stavebnímu či báňskému úřadu svěřuje posuzování a rozhodování, k nimž není a ani nemůže být kvalifikován. Samotný institut veřejného zájmu je institutem právním a jeho podrobnosti buď jsou stanoveny zákonem nebo se o nich rozhoduje v soudním řízení.

Faktické odsunutí interaktivní účasti veřejnosti před samý závěr procedury posuzování a zcela bezprecedentní zmocnění úřadu k eliminaci veřejnosti, která se může a která se nemůže podílet na rozhodování o záměru ovlivňujícím životní prostředí, je v ostrém protikladu nejen s úmluvami EHK OSN, které Česká republika již podepsala, s jejíž ratifikací však stále otálí (Espoo, Arhus), ale znova zakládá i riziko řetězců následných soudních sporů, řešících pochybení úřadů během procedury.jež by včasném interaktivním vstupu veřejnosti do „EIA“ procedury mohla být zjištěna a napravena již v průběhu této procedury. Ve svých důsledcích tak zmíněná ustanovení projednávané předlohy nového českého EIA zákona nejen mohou opět zneprůhledňovat, ba zatemňovat proces posuzování pro veřejnost, ale i zdržovat a obtěžovat investory a následně i zbytečně zatěžovat úřady.

Společnost pro trvale udržitelný život se obrací na senátory, jimž leží na srdci evropská dimenze moderní právy úpravy „EIA“ procedury a skutečná účast veřejnosti v ní, aby ve všech sporných ustanoveních předlohy dané Senátu k projednání Poslaneckou sněmovnou ve svých pozměňovacích ná0vrzích uvážili účelnost zahrnutí původní dikce vládního návrhu tohoto zákona.

Pavel Šremer, promovaný biolog, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život

V Praze dne 7. ledna 2001

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist