https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/stanovisko-mzp-k-vodnim-dilum-na-labi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

MŽP ČR: Stanovisko MŽP k vodním dílům na Labi

4. března 2002 | MŽP ČR
V prosinci loňského roku přijala vláda České republiky usnesení k Návrhu řešení současné situace ve vnitrozemské a námořní plavbě. Návazně uložila ministrovi dopravy a spojů ve spolupráci s ministrem zemědělství urychlit přípravu staveb ke zlepšení plavebních podmínek na dolním toku Labe, aniž by se přihlédlo k neukončenému procesu posouzení vlivu tohoto záměru na životní prostředí.

Na základě dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí, vyjádření příslušných obcí, dotčených orgánů státní správy a veřejnosti, doplňujících informací, zpracovaného posudku a výsledků jeho veřejného projednání je zřejmé, že záměr představuje výrazný zásah do stávajícího ekosystému vodního toku, pobřežních pozemků, do území dvou chráněných krajinných oblastí a do míst výskytu chráněných druhů rostlin a živočichů, jakož i do krajinného rázu říční nivy a celého údolí Labe v dotčeném úseku, který je i významným krajinným prvkem. Část těchto zásahů je přitom nevratná a nekompenzovatelná jakýmikoliv kompenzačními opatřeními. Na základě těchto skutečností vydalo dne 1.3.2002 Ministerstvo životního prostředí jako příslušný orgán podle § 11 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., z hlediska hodnocení vlivů posuzované stavby na životní prostředí

NESOUHLASNÉ STANOVISKO.

Z předložené dokumentace, z posouzení i z průběhu veřejného projednání vyplynulo, že nebyl správně a objektivně posouzen aktuálně předpokládaný vliv navrhovaných staveb na ekosystémy vodního toku Labe. Nedostatky ve znalostech zásadního charakteru se v projektu týkaly m.j. údajů o aktuálním stavu znečištění prostředí. Rovněž nebyl řešen dopad prohrábek a koncentračních staveb na životní prostředí, protože není znám jejich rozsah a lokalizace. Dále nelze stanovit nezbytný rozsah minimalizačních a kompenzačních opatření.

Legislativa :

Z legislativního hlediska se pozemky dotčené výše uvedeným stavebním záměrem nacházejí na území dvou chráněných krajinných území. Jedná se o CHKO Labské pískovce (vyhlášena v roce 1972) a CHKO České středohoří (vyhlášena v roce 1976). Záměr je v rozporu s ustanovením § 5, § 6 a § 11 zákona č. 17/92 Sb., o životním prostředí a s § 4 odst. 2, § 12 odst. 1, § 26 odst. 1 písm. i, § 49 a § 50 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

Realizací záměru by došlo k likvidaci "Dochovaných prvků přírodního prostředí" schválených tzv. plánem péče a také by bylo dotčeno ustanovení § 12 zákona č. 114/1992, tedy krajinný ráz Labského kaňonu.

Pro ilustraci připomínáme význam přírodních hodnot kaňonu řeky Labe,
vlastního vodního toku a říční nivy :

Jedná se o jeden z posledních úseků říčního fenoménu na území ČR se zachovanou dynamikou vodního toku a prostupností údolní nivy. Přes všechny dosavadní technické úpravy řeka Labe má vysokou hodnotu po všech stránkách. Již desítky let zde probíhá přirozená renaturalizace příbřežní zóny. Z tohoto faktu vyplývá vysoká diverzita biotopů i rostlinných a živočišných druhů. Spektrum biotopů umožňuje výskyt řady chráněných a ohrožených druhů, které nalezneme pouze na řece Labi. Technicky není možné nahradit stávající stav, zcela jistě by došlo k nevratnému poškození nejcennějších biotopů.
Díky stávajícím přírodně ekologickým podmínkám je toto území obecně uznáváno jako jedinečné a unikátní v rámci celé Evropy. Kromě geomorfologických faktorů k tomuto hodnocení přispívá i skutečnost, že ekosystémy většiny vodních toků v Evropě (v obdobných úsecích) byly již nevratně změněny realizací vodohospodářských děl. Na území SRN byl podán návrh chránit významné části údolní nivy řeky Labe v rámci programu UNESCO (světové a přírodní dědictví).

Je prokázáno, že realizací uvažovaného záměru by došlo k poškození biotopu 9 kriticky ohrožených, 6 silně ohrožených a 12 ohrožených druhů ve smyslu vyhlášky č. 395/92 Sb., vázaných na specifické podmínky tohoto území. V případě jednoho z kriticky ohrožených druhů, který se vyskytuje na území ČR pouze na daném území, by změna stanovištních podmínek mohla způsobit jeho vymizení z území ČR.

Došlo by k zásadní změně přírodních podmínek v řece Ploučnici a Kamenici, které by vyvolalo ohrožení probíhající repatriace lososa a ohrožení funkčnosti již vložených nákladů na úpravu prostupnosti těchto dvou pravobřežních přítoků pro ryby včetně likvidace rybího trdliště.

Pro svoji geologickou, krajinářskou a vegetační zachovalost je kaňon Labe na území CHKO Labské pískovce navržen k vyhlášení za národní přírodní rezervaci. Setkáme se zde s nejrozsáhlejším, nejzachovalejším souvislým území s přirozenou skladbou porostů a s druhově nejbohatšími rostlinnými a živočišnými společenstvy na území CHKO.

Mezinárodní aspekty

Další oblastí, kterou je nutné zohlednit, je vnímání ČR v mezinárodních souvislostech jako státu, který plní povinnosti a závazky vyplývající z mezinárodních úmluv (Úmluva o biodiverzitě a Úmluva o ochraně mokřadů mezinárodního významu). Podstatný je i rezervovaný postoj k výstavbě vyjádřený saským ministerstvem pro životní prostředí, i ekologickou sekcí Mezinárodní komise na ochranu Labe.

V úvahu je nutné vzít i probíhající proces přistupování ČR do EU, resp. povinnosti vyplývající pro členské státy, které jsou ustanoveny směrnicemi Rady č. 92/43/EHS a č. 79/409/EHS. (V daném území byl potvrzen výskyt 8 typů přírodních stanovišť z přílohy I a stanovišť druhů z přílohy II směrnice č. 92/43/EHS, vyžadujících ochranu, u ptáků více než 80 druhů a je proto nutné respektovat i příslušná ustanovení směrnice č. 79/409/EHS). Navazující úseky na území SRN budou na základě doporučení Komise zařazeny do soustavy NATURA 2000. S ohledem na nutnost kontinuity a provázanost ekosystému říčního toku bude i v ČR kaňon Labe navržen k zařazení do soustavy NATURA 2000.

Pro projekt výstavby vodních děl Malé Březno a Prostřední Žleb nebude možné využít prostředků fondu ISPA. Pro každý projekt, který je navrhován k financování z tohoto fondu, je nutné potvrdit, že jeho realizací nebude negativně ovlivněna ekologicky citlivá oblast, mezi které patří i území chráněná národní legislativou.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist