https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/synod-ceskobratrske-cirkve-evangelicke-resil-financni-odluku-od-statu-strategicky-plan-i-zivotni-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Českobratrská církev evangelická: Synod Českobratrské církve evangelické řešil finanční odluku od státu, strategický plán i životní prostředí

23. května 2019 | Českobratrská církev evangelická
Autor: Jiří Hofman, tel: 734 170 486
Nejvyšší rozhodovací orgán Českobratrské církve evangelické (ČCE) v závěru minulého týdne zasedal v Praze. Přijal strategický plán do roku 2030 a několik zásadních rozhodnutí v souvislosti se samofinancováním. Velkým tématem byla také ochrana životního prostředí a otázka klimatické změny – synod k ní vydal samostatné prohlášení.

V budově Autoklubu ČR v pražské Opletalově ulici se od 16. do 18. května konalo 1. zasedání 35. synodu ČCE. Přibližně stovka účastníků jednala o společné budoucnosti, otázkách víry i o ekonomických záležitostech.


Strategický plán

ČCE přijala jako jedna z prvních církví ve středoevropském prostoru svůj strategický plán. Jeho několikaletou přípravu a celocírkevní diskuse sledovali představitelé českých i zahraničních církví se zájmem a s velkým očekáváním. Mnohé z těch zahraničních si vyžádali výstupy pro možnou inspiraci do budoucna.

Dokument určuje sedm oblastí, které pro další desetiletí života a práce identifikovala ČCE jako nejdůležitější a ke každé přináší řadu navržených konkrétních opatření. Věnuje se živému a otevřenému farnímu sboru, řeší péči o víru, srozumitelnost církve a její misijní otevřenost, klíčové lidi, přechod na samofinancování, diakonii, kaplany a školy i efektivní řízení a hospodaření.

První kroky navržené ve strategickém plánu začal synod realizovat už letos. Zřídil místo celocírkevního faráře pro duchovenskou službu, tedy jakéhosi průvodce kazatelskou službou od jejího prvopočátku, kdy mladí lidé zvažují studium „na faráře“ až po její ukončení v důchodovém věku. V posledních letech se stávalo, že mladí faráři a farářky odcházeli z činné služby, protože neměli potřebnou oporu, nedařilo se jim sladit pracovní a rodinný život nebo měli očekávání, která se nenaplňovala – pro všechny tyto případy bude k dispozici nový duchovní, který bude o službu farářů pečovat.

„Církev Kristova, radostně žijící v důvěře v evangelium, strategický plán nepotřebuje. Naše sbory se ale od nepaměti vypořádávají s mnoha radostmi a bolestmi tohoto světa, které život církve ovlivňují. Beru to víc jako příležitost než jako úkol. Abychom se pokusili připravit na všechny možné dopady, které mohou náš život ovlivňovat,“ shrnul synodní kurátor Vladimír Zikmund.


Finanční odluka od státu

Rozhodovalo se také o mnoha ekonomických opatřeních, které řeší odluku od státu. Jejich společným jmenovatelem bylo postupné přebírání plné finanční odpovědnosti za chod církve. ČCE se vlastními silami připravuje na samostatnost už více než dvacet let. Jednotlivé sbory přispívají do takzvaného personálního fondu, z jehož výnosů se bude na platy farářů přispívat. Letošní zasedání rozhodlo, že odvod do fondu budou nově tvořit dvě složky. Jedna paušální, pro všechny sbory stejná, druhá proměnlivá, která reflektuje ekonomickou sílu a život sboru. Vnitřní systém tedy zavádí větší solidaritu a lépe odráží reálné možnosti farních sborů. I to je výsledkem strategického plánu.


Zelenější ekonomika

S financemi souvisí i otázka investování. Loňské zasedání uložilo zabývat se při operacích na finančních trzích také otázkami životního prostředí. Protože ČCE vkládá nemalé prostředky do investičních fondů, byl nyní přijat investiční kodex církve, který vylučuje takové nakládání s investicemi, které by podporovalo například neetické způsoby podnikání nebo neúměrné využívání neobnovitelných zdrojů a poškozování životního prostředí.
Při investování bude ČCE dbát také na to, aby docházelo ke snižování znečišťování vod, půdy nebo atmosféry, těžby a spotřeby fosilních paliv, eroze nebo degradace půdy, výstavby na nových plochách úrodné zemědělské půdy. Vítaná je naopak podpora cirkulární ekonomiky, energetických úspor, obnovitelných zdrojů, inovativních technologií, komunitních řešení a rozvojových ekonomik v jejich snaze o snížení negativních dopadů na životní prostředí a život lidí. (celé znění investičního kodexu viz PŘÍLOHA 1)

Dalším konkrétním krokem k naplnění péče o životní prostředí bude i nově schválená možnost čerpat církevní prostředky také na energeticky úsporná a jiná environmentálně prospěšná řešení ve sborech a církevních budovách. Část peněz z restitučních náhrad dává ČCE každoročně na projekty, které směřují do společnosti. Na péči o seniory, zdravotně postižené nebo sociálně slabé prostřednictvím své Diakonie. Dále na výchovu a vzdělávání nebo na budování kapacit sborů.

Nově bude možné mezi tyto projekty zahrnout i financování opatření proti suchu, k úsporám energie, využívání obnovitelných zdrojů nebo snižování emisí. Cílem je snižování ekologické stopy církevních objektů i aktivit.


Prohlášení ke stavu klimatu

„Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Jako křesťané se nechceme vzdát naděje. Podporujeme rozvoj čistých forem energie, ústup od fosilních paliv a zodpovědné zacházení s krajinou. V Českobratrské církvi evangelické chceme hledat všechny možné a dostupné prostředky, abychom náš vlastní podíl na změně klimatu snížili,“ uvedli účastníci synodu ve svém prohlášení, ve kterém například podpořili studentské aktivity a vyzvali politiky k aktivnímu jednání. (text celého prohlášení viz PŘÍLOHA 2)

Delegáty pozdravili ekumeničtí hosté z Česka i zahraničí. Vrchní církevní rada Saské evangelické církve Martin Teubner, předseda rady pro ekumenismus české biskupské konference Tomáš Holub nebo člen vedení Jednoty bratrské Raimund Hertzsch.


SYNOD je nejvyšší zákonodárné a řídící shromáždění (parlament) ČCE. Schází se jednou ročně. Skládá se ze 74 volených poslanců z jednotlivých seniorátů a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Kromě toho synod na každé zasedání povolává poradce, kterými jsou většinou odborníci na určité oblasti církevní práce, zaměstnanci církevního ústředí nebo bývalí členové vedení církve. O zasedání podrobně informujeme na webu synodu Českobratrské církve evangelické.

Českobratrská církev evangelická (ČCE) je druhou největší církví v ČR. Za základ víry a života považuje Bibli. Navazuje na tradici české reformace, husitské hnutí i Jednotu bratrskou. Vznikla v roce 1918 spojením dvou evangelických církví povolených tolerančním patentem roku 1781. Nejvyšším správním orgánem je šestičlenná synodní rada složená z duchovních i laiků. K farářské službě pověřuje ČCE muže i ženy. Vedle bohoslužebného života farních sborů, náboženské výchovy a církevního školství se zaměřuje na služby sociální péče a duchovenskou činnost v nemocnicích, armádě, nápravných zařízeních či uprchlických táborech.PŘÍLOHA 1: Investiční kodex Českobratrské církve evangelické

Etický investiční kodex ČCE definuje pravidla pro investování dlouhodobých finančních prostředků ve správě povšechného sboru, seniorátů, farních sborů i Diakonie ČCE, případně dalších právnických osob spadajících pod ČCE, ať už správa probíhá vlastními silami nebo prostřednictvím jiných subjektů.

Výčet pravidel nemůže být nikdy konečný a dokonalý. Vždy je třeba přihlížet k tomu, aby nebyly porušeny morální a etické zásady plynoucí z křesťanské víry, bylo dbáno o dobré jméno ČCE a nezapomínalo se přitom na prostředí, které pro své životy potřebujeme.

Mezi nepřípustné investice patří zejména jakékoliv aktivity, kde dochází k:
• podpoře terorismu a zbrojního průmyslu,
• podpoře násilí nebo bezpráví,
• využívání dětské nebo nucené práce,
• podnikání, které by vedlo k přímé podpoře pronásledování lidí na základě příslušnosti k etnické skupině, národnosti, politického přesvědčení či náboženského vyznání,
• podnikání, které by vedlo k přímé podpoře totalitního režimu,
• produkci nebo distribuci tabáku, alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek,
• těžbě deštných pralesů, nebo zpracování produktů produkovaných na jejich místě,
• zásadnímu poškozování životního prostředí,
• výstavbě či jinému nepřípustnému zasahování do vzácných biotopů a kulturního dědictví,
• podnikání v oblasti hazardu, loterií,
• podnikání založené na pyramidových schématech (letadlo),
• půjčování na nepřiměřeně vysoký úrok,
• podnikání zneužívající postavení chudých a zadlužených,
• utrpení a týrání zvířat.

Při investování bude ČCE dbát také na to, aby docházelo ke snižování:
• produkce nebo využití toxických a radioaktivních látek,
• znečišťování vod, půdy nebo atmosféry,
• těžby a spotřeby fosilních paliv,
• těžby ostatních nerostných surovin, resp. materiálových i energetických vstupů,
• eroze nebo degradace půdy,
• výstavby na nových plochách úrodné zemědělské půdy,
• negativních vlivů na životní prostředí obecně.

Vítaná je podpora cirkulární ekonomiky, energetických úspor, obnovitelných zdrojů, inovativních technologií, komunitních řešení a rozvojových ekonomik v jejich snaze o snížení negativních dopadů na životní prostředí a život lidí.PŘÍLOHA 2: Prohlášení 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické

Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami nedostatku pitné vody, snižující se biodiverzity, neobyvatelnosti celých oblastí planety a stěhování milionů lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci ignorovat nebo zlehčovat. Jiní se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější části světa a že se nás změny nedotknou. Jsou však také lidé, které tato situace hluboce trápí a snaží se nejhoršímu podle svých sil zabránit. Někteří přitom propadají chmurám, že vztah člověka ke stvoření se již nezdaří změnit včas.

Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří si uvědomují odpovědnost za svět. Jako křesťané se nechceme vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomáhá pochopit, že všechno živé je jedinečné a že Bůh v něm stále působí. To nám dává naději, že každý člověk může přispět k nápravě a stát se inspirací pro druhé. Je třeba solidarity s těmi, kteří změny klimatu nezavinili a na které dopadají nejvíce. Nadějí jsou pro nás mladí lidé, kteří si uvědomují, že budoucí podobu světa je třeba řešit dnes a tlačí na politiky, aby jednali. Podporujeme rozvoj čistých forem energie, ústup od fosilních paliv a zodpovědné zacházení s krajinou. V Českobratrské církvi evangelické chceme hledat všechny možné a dostupné prostředky, abychom náš vlastní podíl na změně klimatu snížili.

Naše společnost se ve vztahu ke klimatickým změnám mylně rozděluje na „aktivisty“ a „realisty“. Globální změny se týkají nás všech. Nepomůže již pouze dobrovolná skromnost jednotlivců, ani změny jen v jedné části světa. Všichni musíme změnit své smýšlení a podílet se na záchraně prostředí. Proto se obracejme na politiky na všech úrovních, na Parlament a vládu ČR, občanskou společnost a všechny jednotlivce, aby situaci vzali vážně a jednali moudře, odpovědně a solidárně, aby se podařilo zpomalit změny klimatu a zastavit ničení životního prostředí.
Jiří Hofman, tel: 734 170 486
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist