https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vysledky-anket-ropak-2010-a-zelena-perla-2010
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Děti Země: Výsledky anket „Ropák 2010“ a „Zelená perla 2010“

2. května 2011 | Děti Země
V časopise ALTERNATIVA, který vydávaly Děti Země, byly v roce 1992 poprvé publikovány materiály „Spolku krušnohorských ropáků“, z nichž vyplývá, že na Zemi dochází k dichotomii dvou vysoce vyspělých druhů - Homo sapiens sapiens (člověka moudrého) a Petroleus mostensis (ropáka bahnomilného).

Celkem 100 členů nezávislé Komise ze 114 rozhodlo o vítězi 19. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 16. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.

Titul Ropák 2010 získali

1) Mgr. Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) – Česká republika (411 bodů)
- za plán oslabit pravomoce a význam Ministerstva životního prostředí při ochraně přírody, krajiny, životního prostředí a přírodních zdrojů ve prospěch „silových“ ministerstvech (průmyslu, dopravy, zemědělství a místního rozvoje) tak, aby ekologická legislativa a aktivní účast veřejnosti při rozhodování nemohly efektivně ovlivňovat různé záměry,
- za podporu vyloučení účasti veřejnosti ze stavebních řízení pro záměry mající vliv na přírodu a životní prostředí při novelizaci stavebního zákona, čímž dojde ke zrušení veřejné kontroly rozhodování úředníků a možnosti ovlivnit průběh výstavby záměru i jeho konečnou konkrétní podobu,
- za pasivitu schválit novou vyhlášku o kácení mimolesních dřevin, která by omezila masivní kácení menších stromů, zejména ovocných nacházejících se i jako aleje podél silnic, bez povolení, bez uložení náhradní výsadby a bez účasti veřejnosti,
- za plán přesunout miliardy korun z Operačního programu životní prostředí na některé části nových dálnic a silnic jako jsou ekodukty, protihluková opatření apod., ačkoliv jde o povinné eliminační a kompenzační opatření stavebníka, které by neměly být hrazeny z tohoto programu,
- za úvahy porušit princip bezzásahovosti v I. zónách Národního parku Šumava při řešení kůrovcové kalamity,
- za podporu výstavby nových spaloven v ČR v neprospěch sběru, třídění a recyklace odpadů, zejména biologicky rozložitelných, jejichž sběr není masivně zajištěn, a přestože je míra recyklace odpadů v ČR jen 20 %, takže bude nadále existovat tlak na těžbu surovin či kácení stromů, výrobu a dovoz přírodních zdrojů, přičemž celková bilance výroby energie pro tuto činnost je vyšší, než získaná pouhým spalováním,
- za snahu snížit přísnost České inspekce životního prostředí při udělování pokut znečišťovatelům životního prostředí a poškozovatelům přírody a více využívat domluvy a jiných „nápravných“ opatření,
- za návrh zařadit výrobu elektrické energie z jaderných elektráren mezi obnovitelné zdroje energie s odůvodněním, že jedině tak může ČR splnit podíl 20 % z těchto zdrojů do roku 2020, takže nemusí už činit jiná opatření na úsporu energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání skutečných obnovitelných zdrojů energie, tj. větru, slunce, vody, tepla země a biomasy.

2) MUDr. Michael Vít, Ph. D., hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví – Česká republika (200 bodů)
- za návrh a prosazování nového nařízení vlády o zvýšení limitů hluku z dopravy ve venkovním prostoru ve dne ze 60 dB o 5 dB a v noci z 50 dB o 5-10 dB, což má umožnit snazší výstavbu nových dálnic a silnic a úsporu peněz za nerealizovaná protihluková opatření podél těchto komunikací a prodloužení nyní nadlimitně hlučné dopravy na současných, ačkoliv Světová zdravotnická organizace (WHO) upozorňuje, že hluk z dopravy nad 60 dB znamená významné zvýšení zdravotních rizik (hlukem nad tímto limitem je v ČR již postiženo více než milión osob), a ačkoliv stávající limity jsou obvyklé ve většině zemí Evropské unie,
- za pasivitu při ochraně zdraví dětí a životního prostředí před působením bisfenolu A vydat z důvodu předběžné opatrnosti zákaz výroby a používání kojeneckých lahví s touto látkou, u níž je prokázáno, že narušuje hormonální systém především na pohlavních orgánech, přičemž Kanada, několik států USA, Francie a Dánsko již tak dávno učinily a v listopadu 2010 rovněž i Evropská komise, která od března 2011 zakázala výrobu těchto lahví a od června 2011 jejich výrobu a dovoz.

3) Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje (ČSSD) – Jihočeský kraj (197 bodů)
- za prosazování Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje s řadou sporných záměrů jako je výstavba lanovky pro lyžaře z Klápy na vrch Hraničník přes I. a II. zónu Národní parku Šumava, ačkoliv hrozí riziko rozvrácení vzácných ekosystémů, a rozšíření silnice z Nové Pece na Zadní Zvonkovou, čímž se zvýší množství automobilů na úkor chodců a cyklistů a dojde k ovlivnění migračního koridorů velkých savců, přitom by se mohlo zvážit rozšíření stávající příjezdové silnice a zavedení ekobusů, a dále nového golfového hřiště v obci Stožec, lyžařského areálu na Špičáku nebo sjezdovky na Boubíně, ačkoliv téměř tři čtvrtiny Jihočechů dává v parku přednost ochraně přírody před takovými škodlivými projekty,
- za podporu kácení kůrovcem napadených stromů v I. zónách Národního parku Šumava, ačkoliv nejde o hospodářské lesy a cílem je zachování přírodních procesů.

Zelenou perlu 2010 získali

1) Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) – Česká republika (205 bodů)
„Unie by měla přehodnotit svůj vztah k jádru. Bez toho, že jadernou energii prohlásíme za čistý, obnovitelný zdroj, nemáme šanci splnit dvacetiprocentní cíl podílu těchto zdrojů na výrobě elektrické energie, který si Evropa vytýčila.“
z článku Drobil navrhne, aby se jádro zařadilo mezi obnovitelné zdroje
http://domaci.ihned.cz/c1-46390620-drobil-veze-prekvapeni-navrhne-aby-se-jadro-zaradilo-mezi-obnovitelne-zdroje, 12. 9. 2010

2) Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec PS P ČR (ODS) (166 bodů)
„Dopady klimatu v Mikronésii mě zajímají, pokud nenarušují práci v České republice.“
(odpověď na otázku, zda MŽP zohlednilo při posuzování vlivů modernizace elektrárny Prunéřov II na životní prostředí i připomínky tohoto tichomořského státu, kterému změnou klimatu hrozí zaplavení oceánem)
z článku Drobil chce snížit administrativu podnikům
http://www.ceskenoviny.cz/ekologie/zpravy/drobil-chce-snizit-administrativu-podnikum/506619, 22. 7. 2010

3) Alfred Brunclík, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (164 bodů)
„Betonová lobby ve skutečnosti neexistuje. Opravdu.“
z článku Levné nabídky Číňanů mohou zásadně změnit výstavbu dálnic
E15, 12. 5. 2010

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Příloha k tiskové zprávě Dětí Země ze dne 29. 4. 2011:

Pořadí zbývajících kandidátů ankety Ropák 2010

4) Pavel Tykač, spolumajitel Czech Coal Group – Ústecký kraj (149 bodů)
- za snahu o prolomení územně ekologických limitů schválených českou vládou v roce 1991 pro další těžbu hnědého uhlí na Mostecku až do roku cca 2050 jako lék na vysokou nezaměstnanost, čímž by se pokračovalo v likvidaci zachovalých zbytků okolní krajiny a došlo by tak k vystěhování obyvatel Horního Jiřetína a umožnilo by velkorypadlům přiblížit se na 500 metrů k Litvínovu a Lomu u Mostu.

5) Ing. Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu – Česká republika (131 bodů)
- jako ministr za zodpovědnost při předložení návrhu na razantní omezení vlivu osmi ekologických zákonů jako je ochrana ovzduší či přírody a krajiny nebo o integrovaném registru znečištění, které chrání zdraví a životní prostředí občanů, téměř stovkou jejich změn, takže by se mohly snadněji kácet mimolesní dřeviny a neukládat náhradní výsadba, mohla by se zrušit evidence některých toxických látek v odpadech, limity některých vypouštěných škodlivin v odpadních vodách apod.

6) Ing. arch. Milan Teigiser, autorizovaný inspektor 0071 – Jihomoravský kraj (100 bodů)
- za vydání stavebního certifikátu č. j. 71007 v březnu 2010 na stavbu hobby marketu v Brně-Ivanovicích pro BAUHAUS, který přes odpor 73 % dotazovaných obyvatel obce začal v červnu 2010 stavět svůj supermarket na 4 hektarech, aniž by v souladu se stavebním zákonem umožnil třem dotčeným občanským sdružením a okolním občanům se k této stavbě vyjádřit, což jako nezákonnost a neúcta k právům veřejnosti potvrdilo i stanovisko ombudsmana, přičemž celý spor řeší Městský soud v Praze.

7) Ing. Petr Jeník, předseda představenstva firmy United Energy, a. s. – Ústecký kraj (69 bodů)
- za návrh na dovoz směsi obsahující kaly s obsahem vysoce nebezpečných polychlorovaných bifenylů a těžkých kovů ze staré ekologické zátěže chemičky Ostramo na Ostravsku ke spalování v teplárně Komořany na Mostecku, čímž se má ušetřit do 20 % používaného hnědého uhlí, ačkoliv zdejší ovzduší patří mezi nejvíce znečištěné,
- za snahu vybudovat velkokapacitní spalovnu komunálních odpadů v Komořanech na Mostecku s roční kapacitou 150 tisíc tun odpadů, takže do území se silně znečištěným ovzduším překračujícím limity přibude další stacionární zdroj znečištění a navíc i mobilní zdroje z dopravy a navíc dojde k znesnadnění vzniku efektivního systému sběru, třídění a recyklace odpadů, přičemž Krajský úřad Ústeckého kraje nyní v rámci procesu hodnocení vlivů na životní prostředí rozhoduje o vydání či nevydání souhlasného stanoviska.

8) RNDr. Vladimír Vrána, vedoucí oddělení ochrany přírody na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje – Pardubický kraj (57 bodů)
- za vydání rozhodnutí v červnu 2010, kterým byla povolena výjimka ze zákona č. 114/1992 Sb. ke škodlivému zásahu do biotopů 40 kriticky a silně ohrožených druhů organismů na Slavíkových ostrovech, včetně vzácných modrásků očkovaných a bahenních a také brouků lesáka rumělkového a páchníka hnědého chráněných Evropskou komisí, v trase plavebního kanálu u Přelouče za 2,5 miliardy korun, aniž byla doložena převaha veřejného zájmu vést tuto stavbu přes biologicky vysoce hodnotné území s výskytem více než 70 zvláště chráněných organismů a aniž byly zajištěny dlouhodobě udržitelné náhradní stanoviště pro řadu živočichů a zejména pro oba druhy modrásků, přičemž Evropská komise v březnu 2011 uložila ČR zařadit Slavíkovy ostrovy do soustavy chráněných území NATURA 2000 právě z důvodu ochrany těchto motýlů, což mělo být již v v roce 2004.

9) Mgr. Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské, a. s. – Plzeňský kraj (44 bodů)
- za vytrvalou snahu vybudovat velkokapacitní spalovnu komunálního odpadu v Chotíkově u Plzně za cca 2,5 miliardy korun s roční kapacitou 95 tisíc tun odpadů (před referendem občanů to bylo 60 tisíc tun/rok), ačkoli v kraji takové množství odpadů ani nevzniká a jeho dovážení z jiných částí ČR nebo ze zahraničí by vážně ohrožovalo životní prostředí v okolí jako je zvýšení dopravních intenzit s hlukem a emisemi a znesnadnění vzniku efektivního systému sběru, třídění a recyklace odpadů, přičemž hodnocení vlivů na životní prostředí paradoxně skončilo pouhým vydáním závěrů zjišťovacího řízení v listopadu 2010, neboť podle Krajského úřadu Plzeňského kraje spalovna nemůže mít žádný významný vliv na okolí.

10) Leona Alexová, pověřená zastupováním vedoucího stavebního úřadu v Mikulově – Jihomoravský kraj (43 bodů)
- za vydání územního rozhodnutí pro rychlostní silnici v úseku R5204 Pohořelice – Ivaň délky 3,2 km v červnu 2010 a v úseku R5206 Perná – státní hranice délky 8,2 km v listopadu 2010, aniž by silnice R52 Pohořelice – státní hranice jako nadmístní stavba byla před tím schválena v krajském územním plánu, kterým po zrušení územního plánu velkého územního celku Břeclavsko Nejvyšším správním soudem v listopadu 2009 jsou Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které mají být schváleny až v červnu 2011, přičemž podle řady dílčích studií z ekologického, stavebně-technického, dopravního i finančního hlediska je výhodnější spojení Jihomoravského kraje s Dolními Rakousy čtyřpruhovou silnicí R55 kolem Břeclavi s využitím stopy plánovaného dvoupruhového obchvatu.

11) Miroslav Novák, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje (ČSSD) – Moravskoslezský kraj (35 bodů)
- za prosazování výstavby velkokapacitní spalovny komunálního odpadu v Karviné za cca 5 miliard korun pod názvem „Krajské integrované centrum využívání komunálních odpadů v Moravskoslezském kraji“ s roční kapacitou 192 tisíc tun odpadů, ačkoliv jde o oblast s vysokým znečištěním ovzduší, došlo by ke zvýšení dopravních intenzit s hlukem a emisemi a znesnadnění vzniku efektivního systému sběru, třídění a recyklace odpadů a ačkoliv proti ní je nejméně 5,5 tisíc občanů podepsaných pod peticí, občanská sdružení a obec Stonava, přičemž Ministerstvo životního prostředí pro tento záměr vydalo v červnu 2010 souhlasné stanovisko s 38 podmínkami.

12) Igor Mesenský, jednatel firmy ECODUMP, s. r. o. – Zlínský kraj (30 bodů)
- za plán zavést bývalé hliniště Vážany u Kroměříže v blízkosti hustě obydlené oblasti směsí popílku ze spalování uhlí v otrokovické teplárně, cementu a vody pod názvem Otosan 2, která obsahuje vysokou koncentraci toxických látek jako je arzen a rtuť, takže tu existuje vážné riziko znečištění povrchových a podzemních vod, přičemž v rámci probíhajícího hodnocení vlivů tohoto plánu na životní prostředí se proti němu postavili jak místní občané, tak město Kroměříž.


Pořadí zbývajících autorů výroků ankety Zelená perla 2010

4) Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje (ČSSD) (147 bodů)
„A ty povídačky o samoobnově lesa, těm už dnes na Šumavě a myslím, že i mimo Šumavu nikdo nevěří.“
z článku Ministr Drobil se na Šumavě seznamuje se situací kolem kůrovce
Český rozhlas (http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/ministr-drobil-se-na-sumave-seznamuje-se-situaci-kolem-kurovce—782387), 11. 9. 2010

5) Pavel Eybert, senátor Senátu P ČR (ODS) (123 bodů)
„A co se týká Natury 2000, žádnou poškozenou perlorodku říční jsem tam nikde neviděl, dokonce jsem tam nikdy neviděl ani žádnou živou. Možná jsem se špatně díval.“
z článku Splouvání Vltavy? Uměle vyvolaný problém
MF DNES, 18. 1. 2010

6) Martin Roman, generální ředitel a předseda představenstva firmy ČEZ, a. s. (86 bodů)
„Kdyby se třetina peněz, které dáváme na podporu obnovitelných zdrojů, poslala vědcům, kteří se pokoušejí o termojadernou fúzi, tak už dnes máme hotovo.“
(z odpovědi na otázku, zda Evropě podpora obnovitelných zdrojů v jejím postavení pomáhá či škodí)
z rozhovoru v článku Na globální oteplování jdeme s luky a šípy
http://www.lidovky.cz/na-globalni-oteplovani-jdeme-s-luky-a-sipy-fg7-/ln_noviny.asp?c=A101016_000047_ln_noviny_sko&klic=239436&mes=101016_0, 16. 10. 2010

7) Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec PS P ČR (ODS) (83 bodů)
„Když to přeženu, mlok a květinka prostě nejsou nad člověkem, nad zájmy této společnosti, nad realitou, která v tomto státě je.“
z článku Mlok a květinka nejsou nad člověkem, říká ministr
http://www.lidovky.cz/mlok-a-kvetinka-nejsou-nad-clovekem-rika-ministr-zivotniho-prostredi-1ke-/ln_domov.asp?c=A100723_175730_ln_domov_mev, 23. 7. 2010

8) Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec PS P ČR (ODS) (72 bodů)
„Téma ekologie a ochrany přírody je výsostně pravicové téma, stejně jako sociální politika.“
z článku Ministr životního prostředí Drobil: Suďte mě podle práce, ne podle slov
http://zpravy.idnes.cz/ministr-zivotniho-prostredi-drobil-sudte-me-podle-prace-ne-podle-slov-1ev-/domaci.asp?c=A101119_170626_domaci_taj, 21. 11. 2010

9) Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec PS P ČR (ODS) (69 bodů)
„My se s tím teď musíme vypořádat. Jestli kácet, nebo nekácet! Ten strom, který je kompletně sežraný kůrovcem, stejně nemá žádnou hodnotu.“
z článku Drobil: Povodňová daň není běžná, zemědělci pak budou chtít peníze za sucho
http://www.novinky.cz/domaci/209904-drobil-povodnova-dan-neni-bezna-zemedelci-pak-budou-chtit-penize-za-sucho.html, 28. 8. 2010

10) Vlasta Kilianová, vedoucí stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed (65 bodů)
„Vzhledem k tomu, že námitku proti „narušení pohody bydlení“ podalo pouhých cca 50 účastníků řízení z několika tisíců účastníků řízení, je zřejmé, že zbývající většina účastníků řízení se s touto námitkou neztotožňuje.“
z textu druhého územního rozhodnuti pro nové železniční nádraží v Brně v odsunuté variantě, 9. 7. 2010

11) Ladislav Jakl, tajemník prezidenta ČR (54 bodů)
„Poctivému sedlákovi krvácí srdce, když namísto chleba musí pěstovat ten žlutý nesmysl, který zapleveluje tuto zemi. Krajinu zamořil žlutý benzín. Biopaliva škodí lidskému zdraví, krajině, motorům i motoristům.“
z článku Bursík: Klausovo řepkové veto? Klukovina
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-2010/bursik-klausovo-repkove-veto-klukovina_169157.html, 16. 5. 2010

12) Tomáš Jirsa, senátor Senátu P ČR (ODS) (44 bodů)
„Prosazením kůrovce jako chráněného tvora nechala Správa NPŠ lesy doslova sežrat.“
z článku Ministr Drobil podpořil koncept „Zelené Šumavy“
Českobudějovický deník, 17. 9. 2010

13) Václav Klaus, prezident ČR (40 bodů)
„Navíc jsem přesvědčen, že o jakémkoliv území by si měli rozhodovat především sami občané, kteří v něm žijí a nikoliv od místa odtržení úředníci často s extrémními názory v oblasti ekologie.“
z dopisu na téma vyhlášení Lesnického parku Křivoklátsko namísto Národního parku Křivoklátsko
http://www.klaus.cz/clanky/2547, 6. 4. 2010

14) Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest ČR (32 bodů)
„Na silnici a na vodě se naopak v plné nahotě ukazuje, jak nerovnoprávným účastníkem správních řízení je stát a že hlavní slovo mají různé občanské a ekologické iniciativy.“
z rozhovoru v článku Výstavba dopravní infrastruktury čeká na novely zákonů
Dopravní noviny, 9. 12. 2010

15) Rut Bízková, ministryně životního prostředí (30 bodů)
„Zároveň nepřístupné části Šumavy, nechané napospas kůrovci, suché, do nichž se, až uhodí blesk a ta trouchnivina začne hořet, ani hasiči nedostanou, nejsou to, co bychom si pod ochranou přírody v národních parcích představovali.“
z článku Kafkův Zámek II aneb tři měsíce ve funkci ministryně životního prostředí
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/rut-bizkova.php?itemid=10429, 1. 8. 2010

15) Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec PS P ČR (ODS) (30 bodů)
„Já bych velmi rád, aby tyto vyděračské skupiny, tito výběrčí výpalného, nebyli součástí těchto procesů. Ale ti, kterých se to bezprostředně dotýká, to znamená občané, obce, občanská sdružení, která jsou v dotčeném území, tak jejich práva nechci vůbec omezovat, ba naopak. Chci, aby účastníky řízení byli ti, kterých se to dotýká, a ne ti, kteří si z toho udělali výnosný byznys.“
z článku Drobil vymete Bursíkova kůrovce i výběrčí zeleného výpalného
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/181103.aspx, 16. 11. 2010

16) Pavel Drobil, krajský lídr pro volby do Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (15 bodů)
„Ti, kdo odmítají byť jen diskusi na téma jaderného zdroje v našem kraji, by měli začít přemýšlet nad tím, kdy přijde na řadu diskuse o prolomení limitů těžby černého uhlí v Beskydech. V životě je totiž vždy něco za něco.“
z článku Jaderná elektrárna u Blahutovic?
http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/jaderna-elektrarna-u-blahutovic20100115.html, 16. 1. 2010

17) Miroslav Ouzký, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (9 bodů)
„Osobně jsem pro rozumnou ochranu životního prostředí, ale to co předvádí sdružení Děti Země, má s láskou k přírodě pramálo společného.“
z článku D8 – Pozor na motýly a bacha na to křoví
http://www.ouzky.cz/mudr-miroslav-ouzky-d-pozor-na-motyly-a-bacha-na-to-krovi, 3. 6. 2010


Poděkování za letošní podporu akce patří:
Nadaci Veronica (http://nadace.veronica.cz), Moravské bance vín (http://www.bankavin.cz), AusterlitzPro s. r. o. (http://www.austerlitz.org) a vegetariánské restauraci Vegalite (http://www.vegalite.cz)

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

 
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist