https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/vyzva-ucastniku-memorialu-josefa-a-petry-vavrouskovych-k-odstraneni-zbyvajicich-ekologickych-skod-po-okupacni-sovetske
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Tiskové zprávy

Společnost pro trvale udržitelný život: Výzva účastníků Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových k odstranění zbývajících ekologických škod po okupační Sovětské armádě

12. září 2018 | Společnost pro trvale udržitelný život
Autor: Jiří Dlouhý, tel: 724 698 016, 732 966 595
Tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ/ČR ) a Spoločnosti pre trvalo udržateľný život (STUŽ/SR) ze dne 11. 9. 2018
Okupanti tu zanechali tikající bombu

Naše společnosti (STUŽ Česká republika a STUŽ Slovenská republika) zorganizovaly ve dnech 7. až 9. září 2018 v obci Bobrovec v Západních Tatrách již své 24. setkání u příležitosti Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových.
Hlavním letošním tématem tohoto setkání bylo sté výročí vzniku společného státu a spolu-práce obou zemí při ochraně přírody a krajiny. Při této příležitosti si účastníci také připomně-li 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa a následnou přes dvě deseti-letí trvající sovětskou okupaci. Ta přinesla nejen ztráty na životech, hospodářskou újmu a úpadek kulturní a mravní, ale i enormní poškození životního prostředí. A jelikož jsou tyto ško-dy a rizika z nich vycházející stále aktuální, vyzývají účastníci 24. Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových vlády České a Slovenské republiky k odstranění zbývajících ekologických škod po okupační Sovětské armádě.
Text výzvy „Výzva účastníků Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových k odstranění zbývají-cích ekologických škod po okupační Sovětské armádě“ je přílohou této tiskové zprávy.

Kontakt pro média:
Pavel Šremer – tel.: +420 732966595; e-mail: sremer@seznam.cz
Mikuláš Huba – tel.: +421 904007782; e-mail: mikulas.huba2@gmail.com


Tisková zpráva Společnosti pro trvale udržitelný život (STUŽ/ČR ) a Spoločnosti pre trvalo udržateľný život (STUŽ/SR) ze dne 11. 9. 2018 Okupanti tu zanechali tikající bombu Naše společnosti zorganizovaly ve dnech 7. až 9. září 2018 v obci Bobrovec v Západních Tatrách již své 24. setkání u příležitosti Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových. Hlavním letošním tématem tohoto setkání bylo sté výročí vzniku společného státu a spolu-práce obou zemí při ochraně přírody a krajiny. Při této příležitosti si účastníci také připomně-li 50. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa a následnou přes dvě deseti-letí trvající sovětskou okupaci. Ta přinesla nejen ztráty na životech, hospodářskou újmu a úpadek kulturní a mravní, ale i enormní poškození životního prostředí. A jelikož jsou tyto ško-dy a rizika z nich vycházející stále aktuální, vyzývají účastníci 24. Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových vlády České a Slovenské republiky k odstranění zbývajících ekologických škod po okupační Sovětské armádě. Text výzvy „Výzva účastníků Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových k odstranění zbývají-cích ekologických škod po okupační Sovětské armádě“ je přílohou této tiskové zprávy. Kontakt pro média: Pavel Šremer – tel.: +420 732966595; e-mail: sremer@seznam.cz Mikuláš Huba – tel.: +421 904007782; e-mail: mikulas.huba2@gmail.com   Výzva účastníků Memoriálu Josefa a Petry Vavrouškových k odstranění zbý-vajících ekologických škod po okupační Sovětské armádě V roce 2018 si připomínáme 50. výročí začátku sovětské okupace Československa. Vedle škod hospodářských, humanitárních a morálních, kterým je většinou věnována pozornost, však zde byly a většinou stále přetrvávají i škody na životním prostředí. Jedním z těch, kdo v obtížných jednáních o odchodu sovětských vojsk prosazoval průzkum, vyčíslení a nápravu ekologických škod, byl tehdejší ministr-předseda Federálního výboru životního prostředí Ing. Josef Vavrou-šek, CSc. který tehdy dosáhl i zřízení Úřadu pro řešení důsledků pobytu sovětských vojsk. Josef Vavroušek později, v r. 1995 zahynul se svoji dcerou pod lavinou v Roháčích, úřad byl zrušen a agenda převedena na ministerstva životního prostředí a obrany, kde postupně sanační prá-ce ztrácely prioritu. Účastníci Memoriálu, organizovaného společně českou a slovenskou Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) upozorňují státní orgány i veřejnost obou našich zemí na zdaleka ještě nedokončené odstranění ekologických škod, které nám v obou zemích po sovětských vojscích zůstaly. Původní vyčíslení všech škod federální vládou se blížilo částce 15 miliard, téměř polovina z toho byly ekologické škody, hlavně ze znečištění vody a půdy. Odhad byl pak snížen na polo-vinu a v zájmu co nejrychlejšího odchodu sovětských vojsk nakonec československá strana přestala trvat na náhradě těchto škod a všechny průzkumné i sanační práce pak probíhaly v naší režii. Do současnosti byly v České republice vynaloženy náklady na odstranění a sanaci ekologických škod ve výšce cca 1,5 miliard Kč a ve Slovenské republice do r. 2012 cca 1,6 miliard Sk. Česká ani Slovenská republika nejsou v současnosti natolik chudé, abychom muse-li šetřit na odstranění nebezpečného znečištění podzemních vod a půd uhlovodíky, chlorova-nými uhlovodíky, polychlorovanými bifenyly, těžkými kovy a dalšími látkami, představujícími zdravotní rizika. Nyní je ideální doba na odstranění ekologických škod, neboť ekonomika je v dobrém stavu a ještě je možné čerpat dotace z Evropských strukturálních fondů. Podrobnosti o rizicích lze doložit z Databáze Systému evidence kontaminovaných míst ČR - jako příklad uvádíme kontaminaci v Milovicích, letišti Boží dar (viz přílohu). Upozorňujeme, že v České republice bylo zmapováno 154 kontaminovaných míst v projektu Národní inventa-rizace kontaminovaných míst NIKM a ve Slovenské republice se jednalo o 87 kontaminova-ných míst. Upozorňujeme též na to, že sanace jsou prováděny k tomu, aby se znečištění neší-řilo dále a vyhovovalo našim normám. To však neznamená, že je znečištění úplně odstraně-no, k tomu by byly potřeba náklady řádově vyšší. Navíc některé škody na přírodě jsou nevy-číslitelné a i po uskutečnění sanací nevratné. Žádáme proto státní orgány obou republik, aby zabezpečily řádný průzkum a monitorování a urychlily důkladné sanace zbývajících kontaminovaných lokalit. Zvláště za současné varující bilance vody v krajině (viz poznámku) si nemůžeme dovolit ne-bezpečí kontaminace podzemních a povrchových vod, přetrvávající jako důsledek bezohled-ného chování okupačních sovětských vojsk vůči naší přírodě. Za STUŽ SR Za STUŽ ČR RNDr. Ján Szöllös, CSc, predseda Ing. Jiří Dlouhý, předseda Poznámka: Uvedená nebezpečí - a nezbytnost rychlé nápravy - jsou násobena současnými změnami kli-matu. V době, kdy mluvíme o zadržení vody v krajině a kdy se objevují zprávy, že některé zdroje se v suchých obdobích blíží hranici zpracovatelnosti na pitnou vodu, nesmí žádná vláda hazardovat s podzemními zásobami vody. Zvlášť to platí pro oblast české křídy, tedy v zásadě pro roviny kolem řeky Labe, kde okupační vojska projevovala svou necitlivost vůči krajině se zvláštní účinností. Rychlé a důkladné odstranění okupačních škod se může brzy stát osudovou podmínkou za-chování současné kvality života v České kotlině , moravských úvalech a slovenských horách a nížinách. Na všech místech, kde znečištění - byť třeba jen potenciálně - ohrožuje zásoby podpovrchových vod, může dojít k prakticky nevratnému zničení suroviny, na níž doslova zá-visí náš život   Příloha: Příklad kontaminace po sovětské armádě – Milovice, letiště Boží Dar: (Dle aktuální Databáze Systému evidence kontaminovaných míst SEKM) Priorita lokality Kategorie Priori-ty A3 Hodnotil: Věra Pěk-ná, AQUATEST a.s. Praha Index 701.3 Dne 26.05.2011 Výrok potvrzeno aktuální neakceptovatelné zdravotní riziko vyplývající z konta-minace lokality při jejím současném způsobu využívání nebo potvrzeno šíření kontaminace hrozící vznikem neakceptovatelného zdravotního rizi-ka Další doporučený postup: nutnost bezodkladného nápravného opatření Obecné informace o lokalitě Katastr: Milovice nad Labem Okres: Nymburk Kraj: Středočeský Pozice (JTSK) X: 1030593.51 Pozice (JTSK) Y: 704850.28 Identifikátor: 9519001 Existence analýzy rizik: ANO Stupeň poznání: podrobný průzkum (B) Typ lokality: střelnice / vojenské výcvikové prostory Plocha lokality (např. vymezená oplocením) [m2]: 831273 Původce znečištění: jiné Charakteristika kontaminované lokality: Inventarizace SEZ, resp. kontam. míst s výskytem POPs 2009 typ lokality: vojenský prostor typ původce znečištění: armáda prozkoumanost 2009: prozkoumáno Významné znečištění pří-rodnin (především podzemních vod v prvém kolektoru) bylo v kontaminované oblasti Letiště Boží Dar - sever a jižním okraji dílčí lokality Všejany les zjišťováno a doověřováno postupně v průběhu let 1983 až 1998 (především v pozdějším období po odchodu Sovětské armády z da-ného prostoru - v letech 1991 až 1998). Prvé hydrogeologické průzkumné vrty byly odvrtány na dílčích lokalitách N 6/1 (PV-760) a Kyslíkárna (PV-759) poblíž křížových bunkrů v roce 1983. Posledním indikačně-sanačním hg. vrtem odvrtaným v dotčené oblasti, mimo prů-zkumných děl pro zpracování AR, byl ISV-10 - realizovaný na lokalitě Všejany les v květnu 2000. Významné výsledky ohledně kontaminační problematiky přinášely též hg. vrty odvrtané v mezidobí - především následující HV-968 a HV-969 (Hůština, 1991), HV-971 a HV-972 (Kys-líkárna, 1991), SV-7 a IS-6 (N 6/1, 1995, 1994) a Vš-2007, Vš-2010 a Vš-2012 (Všejany les - jih, 1998). Sanační práce byly na výše uvedených lokalitách zahájeny firmou STAVEBNÍ GEO-LOGIE Praha a AQUATEST a.s. Praha v roce 1991 (LBD - Kyslíkárna a Hůština) a v roce 1998 (Všejany les - jih). Na obou dílčích částech sanovaných lokalit Letiště Boží Dar u Milovic a Všejany les převzala realizaci nápravných opatření firma VODNÍ ZDROJE HOLEŠOV a.s. v letech 1994 a 1999. V závěru roku 2005 byl ukončen postsanační monitoring na všech dílčích lokalitách vyjma lokality N 6/1 a Čistírna, kde stále pokračuje sanační zásah. Sanační práce na těchto dílčích lokalitách jsou dokumentovány samostatnými zprávami. V říjnu roku 2007 bylo ukončeno sanační čerpání na dvou posledních dílčích lokalitách N 6/1 a Čistírna. Sanační práce na těchto dílčích lokalitách byly dokumentovány samostatnými závěrečnými zprávami. 2009 Doprůzkum jižního předpolí lokality Kozí hřbety". Cílem průzkumných prací bylo ověřit a doplnit stávající údaje o kontaminaci saturované zóny horninového prostředí v území jižně od lokality Kozí hřbety, která je předmětem sanačního zásahu. Konkrétním účelem doprůzkumu bylo ověřit souvislost mezi kontaminací Kozí hřbety a kontaminací v jižním předpolí. Rizika Celková kon-taminovaná plocha [m2]: více než2000m2 Denní počet ohrožených obyvatel: 21 až 200 Slovní charakteristika rizik: 03/2011 1.Ohnisko N1 + N2 - jedná se o kontaminaci zemina a podzemních vod ropnými lát-kami (Letecký petrolej). Výskyt volné fáze na hladině podzemní vody je trvalým zdrojem zne-čištění podzemních vod. Vzhledem ke směru proudění vod J až JV směrem může potenciálně dojít k ohrožení domovních studní v obci Zbožíčko. V následujícím období bude stále docházet k rozšiřování plošného rozsahu ohniska kontaminace ve směru proudění podzemních vod 2.Ohnisko N 6/1+kyslíkárna + Stáčiště - jedná se o kontaminaci zemin nesaturované zóny ropnými látkami (Letecký petrolej) a kontaminaci podzemních vod ropnými látkami. Výskyt volné fáze na hladině podzemní vody je trvalým zdrojem znečištění podzemních vod. Severně od tohoto ohniska se, ve vzdálenosti cca 1000 m, nachází jímací území pro zásobování pitnou vodou. S ohledem na skutečnost, že v současné době je pravidelně čerpán jeden jímací objekt a v případě zvýšení počtu obyvatel Božího Daru může dojít k intenzifikaci čerpání jímacích objektů, jsou ovlivněny hydraulické poměry na lokalitě a směr proudění podzemních vod v tomto prostoru je k S až SZ, tedy směrem k jímacím objektům. Existuje reálné riziko přiblíže-ní kontaminace z tohoto ohniska k jímacím objektům 3.Ohnisko Parůžky - jedná se o konta-minaci zemin nesaturované i saturované zóny a podzemních vod ropnými látkami (Letecký petrolej). Výskyt volné fáze na hladině podzemní vody je trvalým zdrojem znečištění pod-zemních vod. Toto ohnisko lze považovat za místně omezené, nicméně nelze vyloučit jeho šíření ve směru proudění podzemních vod 4.Ohnisko Čistírna - jedná se o kontaminaci pod-zemních vod ropnými látkami (Letecký petrolej) a chlorovanými uhlovodíky. Výskyt volné fáze na hladině podzemní vody je trvalým zdrojem znečištění podzemních vod. Severně od tohoto ohniska se, ve vzdálenosti cca 600 m, nachází jímací území pro zásobování pitnou vo-dou. S ohledem na skutečnost, že v současné době je pravidelně čerpán jeden jímací objekt a v případě zvýšení počtu obyvatel Božího Daru může dojít k intenzifikaci čerpání jímacích ob-jektů, jsou ovlivněny hydraulické poměry na lokalitě a směr proudění podzemních vod v tom-to prostoru je k S až SZ, tedy směrem k jímacím objektům. Existuje reálné riziko přiblížení kontaminace z tohoto ohniska k jímacím objektům. Produktovod-bylo zjištěno a zaměřeno pravděpodobné zakončení produktovou u letištní plochy na lokalitě Parůžky. Konec produkto-vodu byl lokalizován a zaměřen i na větvi mířící na lokalitu N1 - N2. Dále se potvrdila pří-tomnost produktu v některých místech produktovodu. 2009 Průzkumnými pracemi realizova-nými v rámci předchozích prací a v rámci zpracování této aktualizace analýzy rizik v zájmo-vém území byla zmapována následující ohniska kontaminace: 1. Ohnisko N1 + N2 - jedná se o kontaminaci zemina a podzemních vod ropnými látkami. Vzhledem ke směru proudění vod J až JV směrem může potenciálně dojít k ohrožení domovních studní v obci Zbožíčko. V násle-dujícím období bude stále docházet k rozšiřování plošného rozsahu ohniska kontaminace ve směru proudění podzemních vod 2. Ohnisko N 6/1+kyslíkárna - jedná se o kontaminaci zemin nesaturované zóny ropnými látkami (dle identifikace se jedná letecký petrolej) a kontaminaci podzemních vod ropnými látkami. Severně od tohoto ohniska se, ve vzdálenosti cca 1000 m, nachází jímací území pro zásobování pitnou vodou. S ohledem na skutečnost, že v současné době je pravidelně čerpán jeden jímací objekt a v případě zvýšení počtu obyvatel Božího Da-ru může dojít k intenzifikaci čerpání jímacích objektů, jsou ovlivněny hydraulické poměry na lokalitě a směr proudění podzemních vod v tomto prostoru je k S až SZ, tedy směrem k jíma-cím objektům. Existuje reálné riziko přiblížení kontaminace z tohoto ohniska k jímacím objek-tům 3. Ohnisko Parůžky - jedná se o kontaminaci zemin nesaturované i saturované zóny a podzemních vod ropnými látkami. Toto ohnisko lze považovat za místně omezené, nicméně nelze vyloučit jeho šíření ve směru proudění podzemních vod 4. Ohnisko Čistírna - jedná se o kontaminaci podzemních vod ropnými látkami a chlorovanými uhlovodíky. Severně od tohoto ohniska se, ve vzdálenosti cca 600 m, nachází jímací území pro zásobování pitnou vodou. S ohledem na skutečnost, že v současné době je pravidelně čerpán jeden jímací objekt a v pří-padě zvýšení počtu obyvatel Božího Daru může dojít k intenzifikaci čerpání jímacích objektů, jsou ovlivněny hydraulické poměry na lokalitě a směr proudění podzemních vod v tomto pro-storu je k S až SZ, tedy směrem k jímacím objektům. Existuje reálné riziko přiblížení konta-minace z tohoto ohniska k jímacím objektům 2009 Doprůzkum lokalita Kozí Hřbety Průzkum-né práce prokázaly, že kontaminace v jižním předpolí Kozích hřbetů je rozdělena do třech podoblastí. Mezi jednotlivými podoblastmi nebyla zjištěna přímá souvislost. Kontaminace ověřená výskytem volné fáze ve vrtech IS 6, ISV 26 a ISV 9 má pravděpodobně původ v minu-losti provozovaném stáčecím místě PHM s nadzemní nádrží, rozvody a produktovodem v již-ním předpolí. Lokální původ kontaminace je též patrný z masivního znečištění půdního vzdu-chu ropnými produkty. Kontaminace dokumentovaná okolo vrtů SV 7 a IS 18 pochází z palivo-vého betonového křížového bunkru s označením N 6/1 s rozvody PHM a produktovodem. Rovněž kontaminace zjištěná ve vrtu HV 972 má pravděpodobně původ v palivovém betono-vém křížovém bunkru nádržemi PHM, rozvody a produktovodem. Vzhledem k dokumentova-né hydraulické depresi s mizivým hydraulickým spádem je kontaminace zadržována v místě a nedochází k jejímu výraznému šíření. Při shrnutí výše uvedených poznatků lze konstatovat, že kontaminace z oblasti Nádrž je transportována prostřednictvím přirozeného proudění pod-zemní vody do oblasti Periferie, kde se hromadí v přirozené hydraulické depresi na hladině podzemní vody. Šíření ropných uhlovodíků do oblasti jižního předpolí nebylo prokázáno. Bylo ověřeno proudění podzemní vody z oblasti Kozích hřbetů do jižního předpolí. V průzkumné lokalitě jižního předpolí bylo zjištěno přetrvávající znečištění saturované zóny horninového prostředí ropnými produkty petrolejového typu, vesměs lokálního původu. V současné době již nedochází k dotaci kontaminantu do saturované zóny z ohnisek znečištění. Kontaminace má charakter reziduálního znečištění obsaženého v puklinovém prostředí saturované zóny horninového prostředí, vázaného na sedimentární horniny středního turonu. K migraci zne-čištění dochází v rámci zvodnělého prostředí. Vzhledem k vymizení hydraulického spádu hla-diny podzemní vody v zájmovém prostoru, dochází k akumulaci kontaminantu v zájmové ob-lasti (periferie a jižní předpolí), a nedochází k migraci ropných uhlovodíků dále do prostoru letiště Milovice - Boží Dar. Zdroje podzemní vody se v zájmovém prostoru díky jejich konta-minaci nevyužívají (bývalé vojenské studny, studna u hájenky). Není známo, že by kontamina-ce drénovala do jakéhokoli povrchového toku 2009 zvýšená kontaminace přesahuje stanove-né limity celková kontaminovaná pocha více než 2000 m2 denní počet ohrožených osob 1-20 byl proveden průzkum kategorie A,B možnost průniku kontaminace do podzemních vod mož-ný dosah migrace typicky v řádu stovek metrů, vesměs pod 1km AR zpracována Migra-ce:infiltrace srážek, migrace podzemních vod do povrchových Kontaminace Kontaminace: Typ Významnost Povrchové vody: kontaminace nezjištěna -0- Podzemní vody: BTEX,NEL,PCB,ClU více než Xc Zeminy: NEL více než Xc Sanace Nápravná opatření - sanační metody: čerpání odtěžba čerpání kontaminantu - čerpání, venting čerpání, monitoring Cena (bez DPH): 0 Financuje: Cíle navrhovaných / provedených opatření: 03/2011 Odkrytí a odtěžba vybraných částí produktovodu, jeho vyprázdnění a vyjmutí z hor-ninového prostředí Odtěžba kontaminovaných míst nesaturované zóny. Intenzifikovaný sběr produktu volné fáze doplněný snižováním hladiny podzemní vody a vakuování extrakčních vrtů.Pasivní sběr produktu organické fáze pro zamezení jeho dalšího roznášení do hlubších partií horninového prostředí.Podpora přirozené atenuace chlorovaných uhlovodíků.Uvedení sanovaných ploch do původního stavu včetně odstranění stávajících vrtů a urovnání povrchu. 2009 Vzhledem ke složitosti dané problematiky, spočívající ve výskytu masivního znečištění podzemních vod v puklinovém systému a s ohledem na pouze značně omezenou úspěšnost dosud realizovaných sanačních prací navrhujeme nejprve realizovat doprůzkum jednotlivých hlavních ohnisek znečištění podzemních vod, provést bilanci aktuálního znečištění a na zákla-dě těchto výsledků zpracovat Studii proveditelnosti sanačního zásahu. Tato studie by měla posoudit všechny dostupné a prakticky ověřené technologické postupy a vyhodnotit jejich použitelnost v daném konkrétním hydrogeologickém prostředí. Na základě závěrů studie pak bude možné přikročit k projektování a následně k realizaci nápravných opatření. Monitorování Není monitorováno Stav provádění případných nápravných opatření: nápravné opatření dosud nezahá-jeno
Jiří Dlouhý, tel: 724 698 016, 732 966 595
 twitter
Tento článek patří do kategorie |

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist