https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/krajske-volby-2016-v-plzenskem-kraji-se-kandidati-vyjadruji-nejcasteji-k-ulozisti-a-doprave
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Krajské volby 2016: V Plzeňském kraji se kandidáti vyjadřují nejčastěji k úložišti a dopravě

5.10.2016 15:16 | PRAHA (Ekolist.cz)
V Plzeňském kraji kandiduje 17 stran, hnutí a koalic
V Plzeňském kraji kandiduje 17 stran, hnutí a koalic
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Hustoles / Wikimedia Commons
V Plzeňském kraji se o hlasy voličů uchází 17 stran, koalic a hnutí. Velká část z nich se ale k problematice životního prostředí nevyjadřuje. Výjimkou je program hnutí ANO 2011 a KSČM, byť jsou jejich body spíše obecného charakteru. Podrobnější vizi nabízí Starostové a Patrioti s podporou Svobodných a Soukromníků, Koalice pro Plzeňský kraj, TOP 09 a Piráti.
 

ANO 2011

ANO 2011 má ve svém programu pro Plzeňský kraj zlepšování kvality ovzduší a ochrany vodních zdrojů a udržení vody v krajině. K hospodaření s dešťovou vodou chce motivovat i občany. Jako přínosné vnímá podporu vozidel s ekologičtějšími druhy pohonu nebo rozvoj nemotorové dopravy a vytvoření nízkoemisních zón v centrech měst. „Budeme preferovat ekologické pohony při zajištění dopravní obslužnosti kraje i při investicích do dopravních prostředků,“ slibuje.

Ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí se podle hnutí ANO musí krajský úřad aktivně podílet na organizaci likvidace a vyčištění starých kontaminovaných ploch. U výstaveb průmyslových komplexů bude podporovat projekty využívající tzv. brownfieldy. Zachovat chce i nadprůměrnou lesnatost kraje. Jako důležitou zmiňuje činnost spolků včelařů, rybářů, myslivců, zahrádkářů, chovatelů drobného zvířectva a dalších, které chce dále podporovat.

ANO zmiňuje přínos spolků včelařů, rybářů, myslivců, zahrádkářů, chovatelů drobného zvířectva a dalších
ANO zmiňuje přínos spolků včelařů, rybářů, myslivců, zahrádkářů, chovatelů drobného zvířectva a dalších
Foto | CarbonNYC / Flickr

V dopravě považuje za důležitou zejména modernizaci a rekonstrukci silnice I/27 na Kralovice a lepší propojení kraje s Karlovarským a Ústeckým krajem. Dále také obchvat Plzně a opravy krajských silnic.

ČSSD

ČSSD nemá ve svých volebním programu začleněné téma životního prostředí. V oblasti dopravy vnímá jako důležité napojení Lochotína a dokončení obchvatu Plzně a zlevnění veřejné dopravy a zkvalitnění dopravní obslužnosti menších měst a vesnic.

TOP 09

TOP 09 se ve svém programu staví proti možnému úložišti jaderného odpadu v lokalitě Březový potok na Horažďovicku. V chráněných územích má být na prvním místě ochrana přírody. TOP 09 je proto otevřená rozšiřování bezzásahových zón a chce hledat kompromis mezi ochranou biodiverzity a turistickými aktivitami na Šumavě i v Brdech. Lidem z šumavských obcí chce ve spolupráci s vládou pomoci rekvalifikacemi, nižšími daněmi, lepší dopravní obslužností a podporou šetrné turistiky a vytváření lokálních pracovních míst.

Jako další bod zmiňuje nutnost zadržování vody v krajině, nejlépe obnovováním mokřadů, a to nejen v chráněných oblastech. Řešením podle TOP 09 nejsou nové vodohospodářské stavby, ale obnova starých malých nádrží a rybníků nebo revitalizace potoků tak, aby mohly opět meandrovat a rozlévat se na příhodných místech do krajiny. Obcím chceš pomoci s vybudováním potřebné vodohospodářské infrastruktury.

Kromě už zmiňovaného má podporu TOP 09 třídění a energetické využití odpadu, energetické úspory ve veřejných budovách, ochrana zemědělské půdy před zastavěním i erozí a takové obnovitelné zdroje energie, které nevyžadují zásahy do krajiny.

K chráněným územím zasahujícím do Plzeňského kraje přibyla letos i nová CHKO Brdy. Podle TOP 09 by na těchto místech měla být prioritou ochrana přírody
K chráněným územím zasahujícím do Plzeňského kraje přibyla letos i nová CHKO Brdy. Podle TOP 09 by na těchto místech měla být prioritou ochrana přírody
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

V dopravě vidí jako stěžejní zlepšení napojení Plzně s Klatovy, Domažlicemi a jižními Čechami, obchvaty a rozšíření silnic v klíčových úsecích na tři pruhy a urychlení vybudování východního okruhu. Zpoplatněny by podle TOP 09 měly být i silnice 1., 2. a 3. třídy, aby se kamiony nevyhýbaly mýtu objížďkami. Ve veřejné dopravě podporuje strana konkurenční prostředí a integrovaný systém slev. Její páteří by měla být železnice s navazujícími autobusy a mikrobusy.

KSČM

Komunistická strana Čech a Moravy se ve svém programu staví pro přijetí samostatného zákona o Národním parku Šumava. Podporuje také zavádění ekologičtějších typů vytápění domácností, vodohospodářské projekty, zemědělství orientované na krajinotvornou funkci a s pozitivním vlivem na životní prostředí a propagaci místních regionálních potravin.

V oblasti dopravy zmiňuje potřebu efektivní údržby a oprav silnic II a III. třídy, omezování průjezdu kamionové dopravy po komunikacích II. a III. třídy a přes centra měst a obcí, výstavbu dopravních obchvatů a průtahů městy a obcemi za finanční spoluúčasti státu a dotací EU a rozšiřování integrované a intervalové osobní veřejné dopravy.

ODS

Občanská demokratická strana nemá pro Plzeňský kraj konkrétní volební program. Ve svém obecném programu slibuje zrychlit výstavbu a opravy silnic soustředěním se na ty prioritní z nich. Kritizuje špatně vyjednané podmínky u hodnocení EIA, které podle jejího názoru zbrzdí několik desítek důležitých staveb o řadu let. Zavazuje se, že vyjedná platnost stávajících posouzení EIA, sníží byrokracii u silničních staveb a zlepší „obranu před ideologickými odpůrci staveb“.

Koalice pro Plzeňský kraj - KDU-ČSL, Strana zelených a hnutí Nestraníci

„…aktuálním problémem je otázka rozvoje průmyslových zón či oblastí těžby nerostných surovin. Při jejich plánování musí být v budoucnu více zohledněn názor v místě žijících občanů či pravidla minimalizující zábory hodnotné zemědělské půdy. Nechceme, aby se na území kraje ukládal jaderný odpad,“ píše na úvod svého rozsáhlého volebního programu Koalice pro Plzeňský kraj.

Koalice pro Plzeňský kraj i další kandidáti se vymezují vůči možnému úložišti jaderného odpadu na území kraje
Koalice pro Plzeňský kraj i další kandidáti se vymezují vůči možnému úložišti jaderného odpadu na území kraje
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Zaměří se také na podporu budování kanalizací a čistíren odpadních vod v malých obcích a podporu modernizace zastaralých ČOV. Podpoří výraznější revitalizace vodních toků a mokřadů a intenzivnější jímání a využívání dešťové vody. Jako základ protipovodňové ochrany vidí komplexní pozemkové úpravy. Podpoří je z rozpočtu kraje, stejně jako obnovu a tvorbu nových alejí, remízků a malých vodních ploch.

Slibují se zasadit o větší podporu domácího a zahradního kompostování, podpoří obnovitelné zdroje energie a ekologizaci lokálních topenišť. Chtějí zvýšit kontrolní činnost v provozech těžkého průmyslu a budeme dbát na důsledné dodržování programu na snížení znečištění ovzduší.

Ve veřejné dopravě chce koalice zlepšit spojení do obcí s občanskou vybavenost, přidat večerní spoje, rozšířit integrovanou dopravu na území celého kraje a jednat o provázání integrované dopravy i se sousedními kraji. V osobní dopravě chtějí zlepšit napojení obcí severního Plzeňska na průmyslové zóny v plzeňské aglomeraci i centrem města. Podpoří výstavby obchvatů obcí, u méně zatížených komunikací slibují klást důraz na doplnění chodníků. Silnice by podle jejich názoru měly být lépe udržované, péče o silniční zeleň.

Ve velkých městech chceme zavést preference pro cyklodopravu před. Při rekonstrukcích silnic II. a III. třídy chtějí zajistit, aby ve městech byl, tam kde to je možné, vyhrazen jízdní pruh pro cyklisty (případně společný přednostní pruh pro veřejnou dopravu, vozidla záchranného systému a taxi). Zavést chtějí krajský dotační program pro osazování cyklostojanů a bezpečných odstavů pro kola v centrech měst a obcí, u veřejných institucí, úřadů, škol a významných zaměstnavatelů. Prosadit také chtějí, aby se kraj podílel na úhradě 10 % nákladů při výstavbě cyklostezek, na které obce získají prostředky ze SFDI a podporovat lepší propojení cyklistické a železniční dopravy nebo nové formy ekologické dopravy ve větších městech např. sdílení koloběžek a kol, včetně potřebného zázemí.

Piráti

Česká pirátská strana klade důraz na výběr skutečně efektivních způsobů odstraňování ekologických zátěží a zohlednění doporučení Akademie věd České republiky, veřejných vysokých škol a dalších veřejných institucí, které se odborně vyjadřují k ekologickým problémům. Podporují rozvoj hromadné dopravy, využívání „brownfields“ i efektivní veřejné osvětlení. Slibuje zaměřit se na skutečně obnovitelné zdroje energií a experimentování s novými zdroji.

Podle Pirátů zatím využíváme pouze zlomek z možného energetického a jiného potenciálu odpadů. Chtějí proto vytvořit lepší motivaci pro ekologické hospodaření s odpady. U průmyslových projektů je podle ní třeba důkladně zhodnotit, zda míra znečišťování ovzduší nepřevyšuje jejich přínos. Slibují zavést trvalý dohled nad dodržováním závazných podmínek provozu zařízení a standard oponentního posudku nezávislého odborníka a efektivní posuzování vlivu na životní prostředí EIA. „Hlavním hlediskem při přidělování dotací průmyslovým podnikům by mělo být použití nejlepší dostupné technologie,“ uvádí.

Piráti podporují rozvoj hromadné dopravy, využívání „brownfields“ i efektivní veřejné osvětlení
Piráti podporují rozvoj hromadné dopravy, využívání „brownfields“ i efektivní veřejné osvětlení

Zohlední také doporučení a upozornění neziskového sektoru a místních spolků k projektům s dopadem na životní prostředí. „Lidé by měli mít možnost aktivně se zapojit do projednávání otázek týkajících se územního plánování, krajiny a životního prostředí a také vyvolat o těchto otázkách referendum.“

Ve veřejné dopravě jsou Piráti proti monopolu na objednávání dopravní obslužnosti, podporují soutěž mezi poskytovateli, integrovaný systém a propojení dopravy autobusové, vlakové a městské hromadné dopravy až za hranice kraje. Odmítají nepromyšlení rušení železničních tratí a salámovou metodu stavby silnic. Do připomínkování dopravních staveb chtějí zapojit veřejnost a neziskové organizace.

S cyklisty a chodci by se podle jejich názoru mělo počítat už při plánování dopravní sítě a staveb. U stávajících silnic je potřeba vyřešit krizová místa tak, aby cyklostezky a cyklotrasy náhle nekončily.

Starostové a Patrioti s podporou Svobodných a Soukromníků

Starostové a Patrioti s podporou Svobodných a Soukromníků ve svém programu pro Plzeňský kraj uvádějí, že v případě NP Šumava by měl být kraj moderátorem dialogu mezi obcemi a Správou NPŠ, aniž by zasahoval do odborné stránky ochrany přírody. „Měl by pomoci obcím s jejich dalším rozvojem, a tím podpořit zaměstnanost na Šumavě a v Pošumaví. O krajinu se budou nejlépe starat ti, kteří v ní bydlí, kteří k ní mají vztah,“ míní.

Respektují i názor samospráv obcí a obyvatel obcí, kteří nesouhlasí s pokračováním průzkumných prací vedoucích k vyhledání místa pro hlubinné úložiště jaderného odpadu v lokalitě Březový potok na Horažďovicku.

Chtějí podpořit zadržení vody přímo v krajině formou revitalizace toků tak, aby se zpomalil odtok vody a zlepšilo zasakování. Pokud někde tato opatření nejdou zrealizovat, je možné přistoupit k budování suchých poldrů. Důležitá jsou podle Starostů a Patriotů také protierozní opatření a zachování průstupnosti krajiny pro člověka i volně žijící organismy. Ve svém programu uvádějí též konkrétní výši podporu pro výstavbu nových vodojemů a čistíren odpadních vod. V odpadovém hospodářství kladou důraz především na efektivitu a dostupnost míst pro tříděný odpad.

Starostové a Patrioti chtějí zpřístupnit zajímavé přírodní oblasti kraje cyklostezkami, novými turistickými trasami. Jednou z velkých výzev je podle koalice vedle Šumavy i nová CHKO Brdy. „Kraj by měl pokračovat v podpoře páteřních cyklostezek, měl by zásadně podpořit spojení cyklostezek s Jihočeským krajem – podél Otavy. Co nejrychleji je třeba připravit cyklostezku Plzeň – Brdy, podporovat obce tam, kde chtějí stavět cyklostezky pro dopravu lidí do zaměstnání,“ píše dále ve svém programu.

Za stěžejní úkol v dopravě považují navedení těžké dopravy mimo silnice II. a III. tříd tak, aby přednostně využívala silnice na takovou zátěž stavěné, a zrychlení přípravy silniční napojení Horažďovicka, Sušicka a Kralovicka. V Plzni je prioritou dostavba druhé části západního okruhu z Křimic na Severní předměstí Plzně.

Ve veřejné dopravě vidí jako prioritu dokončení Integrovaného Dopravního Systému a zajištění kvalitního dopravního spojení v kraji i se sousedícími kraji. Většímu využívání plzeňské MHD by mělo pomoci budování záchytných parkovišť na kraji města.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Koruna česká nemá připravený pro krajské volby žádný speciální volební program. Ve svém obecném prohlášení uvádí, že člověk nese plnou odpovědnost za živé i neživé na světě a stát by měl tvrdě postihovat podnikatele a výrobce, kteří ničí, poškozují a zamořují prostředí, a zvýhodňovat ty, kteří ve své činnosti ochranu přírody považují za samozřejmou.

Úsvit s Blokem proti islamizaci

Úsvit s Blokem proti islamizaci podporuje ve svém souhrnném programu obnovu pestré české krajiny, rodinné farmy a produkci regionálních potravin. Staví se proti masové kamionové dopravě. Chce změnit podmínky tak, aby bylo výhodnější přepravovat kamiony po železnici.

Volte Pravý Blok-WWW.CIBULKA.NET

Pravý blok nemá specializovaný volební program pro krajské volby, ve svém dlouhodobém programu zmiňuje daňové a celní zvýhodnění ekologicky nejčistších technologií a energií, získaných z obnovitelných zdrojů a daňové znevýhodnění podnikatelských aktivit trvale poškozujících životní prostředí.

Kromě výše popisovaných stran kandiduje v královéhradeckém kraji také hnutí PRO Zdraví a Sport, Dělnická strana sociální spravedlnosti, Národní demokracie, koalice strany Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strany Práv Občanů, kandidáti sdružení v subjektu NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDI složeném ze zástupců Strany zdravého rozumu - ne legální imigraci, České strany národně sociální, Demokratické strany zelených a České strany národně socialistické. Tyto subjekty ale nemají ve svém volebním programu zpracovanou oblast životního prostředí.

Seznam všech kandidujících stran
Strana Volební programKandidáti
ANO 2011program kandidáti
ČSSDprogram -
Dělnická strana sociální spravedlnosti program -
Koalice pro Plzeňský kraj - KDU-ČSL, Strana zelených a hnutí Nestraníciprogram kandidáti
Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanůprogram kandidáti
KSČMprogram kandidáti
Koruna Česká (monarch.str.Čech, Moravy a Slezska)program -
Národní demokracieprogram -
NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI - PENÍZE RADĚJI PRO NAŠE LIDIprogram -
ODSprogram kandidáti
Pirátiprogram kandidáti
PRO Zdraví a Sportprogram kandidáti
Starostové a Patrioti s podporou Svobodných a Soukromníkůprogram kandidáti
TOP 09program kandidáti
Úsvit s Blokem proti islamizaciprogram kandidáti
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT.polit.,NÍZKÉ daně,VYROVN.rozp.,MIN.byrokr.,SPRAV.just.,PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NETprogram -

Chcete se podívat, co strany slibovaly v krajských volbách v roce 2012?

Líbí se Vám článek? Přispějete na další?

       

reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.
Zdeňka Vítková

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist