https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/volebni-program-stan-podpora-obnovitelne-energie-nesmi-snizovat-konkurenceschopnost-prumyslu-a-zatezovat-domacnosti
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Volební program STAN: Podpora obnovitelné energie nesmí snižovat konkurenceschopnost průmyslu a zatěžovat domácnosti

11.10.2017 01:57 | PRAHA (Ekolist.cz)
STAN se chce pustit do revize podpory obnovitelných zdrojů. Ty zdroje, které nemají stabilní výkon,  se musí  podílet na nákladech na přenos a distribuci elektrické energie.
STAN se chce pustit do revize podpory obnovitelných zdrojů. Ty zdroje, které nemají stabilní výkon, se musí podílet na nákladech na přenos a distribuci elektrické energie.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Volební program Starostů a nezávislých patří k těm rozsáhlejším. Pozoruhodný je i svou strukturou. STAN v každé kapitole zmíní, jaká opatření prosadí v prvním roce vlády, jaká chce prosadit během celého funkčního období vlády a jaké má vize za tento horizont. Tématům životního prostředí se jejich program věnuje, pozoruhodné je, že STAN se chce pustit do revize podpory obnovitelných zdrojů. Ty zdroje, které nemají stabilní výkon, se musí podílet na nákladech na přenos a distribuci elektrické energie. Kromě toho chtějí Starostové od základu předělal environmentální legislativu.
 
Do výčtu všech priorit se dostala i dvě environmentální témata, potřeba dobudovat dobudovat páteřní dopravní síť. Prioritou podle STAN musí být dálniční spojení na jih (České Budějovice a Rakousko) a na západ (Karlovy Vary a Německo). V oblasti železniční dopravy je nutné klást důraz na vysokorychlostní tratě. Druhou prioritou je návrat vodárenství do rukou měst a obcí.

V energetice chtějí během prvního roku vlády Starostové a nezávislí zahájit diskusi o způsobu, jak zajistit nové energetické zdroje. „Je třeba najít společenskou shodu, jaké zdroje - s dostatečně výkonnou a stabilní dodávkou - rozvíjet, stavět a podporovat. A to za co nejlepších cenových podmínek, aby Česká republika zůstala konkurenceschopnou a náklady na energie ji nepřiměřeně nezatěžovaly. Zároveň vláda připraví systém podpory lokálních energetických zdrojů jakožto zásadní diverzifikace bezpečnostních hrozeb,“ stojí v programu STAN.

Během funkčního období vlády chtějí Starostové a nezávislí provést revizi podpory obnovitelných zdrojů a chtějí pak nastavit takové podmínky, aby tato podpora ekonomicky nesnižovala konkurenceschopnost průmyslu a minimálně zatěžovala domácnosti. „Zavedeme jasné pravidlo: každý, kdo není schopen dodávat elektrickou energii stabilně a spolehlivě, musí se podílet na nákladech na přenos a distribuci elektrické energie.“ Obnovitelné zdroje by podle STAN měly být vybaveny akumulací, aby nezpůsobovaly nestability sítě.

„Připravíme plán výstavby nových energetických zdrojů. Jejich vybudování přesahuje rámec volebního období, začít se ale musí co nejdříve,“ slibuje STAN.

STAN nechce jít přes limity těžby uhlí, pokud to nebude v důsledku geopolitického vývoje nutné. Chce omezit podporu přidávání řepkových produktů do pohonných hmot. „Jednoznačně podpoříme lokální výrobu energie (elektrické, tepelné) z obnovitelných zdrojů, spotřebovávané nebo akumulované v místě produkce (individuální nebo obecní zdroje). Podpoříme investice do výzkumu nových technologií přenosu a skladování elektrické energie. Podpoříme inteligentní domácnosti, které řídí a optimalizují spotřebu energie.“

V oblasti dopravy chtějí Starostové a nezávislí dokončení výstavby labské vodní cesty (plavební stupně Děčín a Přelouč) a napojení na Německo.

V oblasti zemědělství chtějí STAN během prvního roku vlády dočasně pozastavit prodej a převod státní půdy „Jde o administrativní rozhodnutí ministra/vlády k zamezení nabídky. Nabídku lze obnovit po dořešení principů prodeje. Součástí povinnosti státu při nakládání s nemovitostmi by mělo být okamžité a jednorázové převedení nemovitostí ve státním vlastnictví v intravilánech obcí do vlastnictví obcí tam, kde o to obec požádá.“

„Zjednodušíme podmínky prodeje “ze dvora” a zpracování vlastní produkce prvovýrobců,“ slibuje STAN. „Posílíme důraz na Komunitně vedený místní rozvoj (tzv. CLLD). Chceme rozšířit komunitně zaměřené projekty jako povinnou součást do všech evropských strukturálních a investičních fondů, které to umožňují.

Během funkčního období chce STAN zpřísnit vyjímání půdy ze zemědělského půdního fondu. „Navrhneme sjednotit a administrativně zjednodušit související zákony (zákon o ochraně ZPF, stavebního zákona o zákona o Státním pozemkovém úřadu). Do zákonů včleníme i principy podpory, jak zajistit vodu v krajině i snížením velikosti obhospodařovaných polí a vytvořením mezí mezi nimi.“

„Začneme s adaptací krajiny na změnu klimatu, což znamená přípravu na prudké deště, ochranu před povodněmi atd. Nakládání s vodou jakožto životu nezbytnou a strategickou surovinou nadále nesmí být prioritně předmětem tvorby zisku,“ stojí v programu STAN.

Starostové a nezávislí chtějí podpořit menší regionální zemědělce a rodinné farmy a zavést “faremní systémy” pro podporu rodinných farem.

V kapitole Lidé v krajině - politika pro životní prostředí slibují, že během prvního roku ve vládě zahájí kroky k udržení vody v krajině. „Zaměříme se na opatření k udržení zásob podzemních vod a naopak k zamezení plýtvání vodou. Podpoříme obnovu přirozených vodních toků.“

Redakce Ekolistu bude před volbami postupně zveřejňovat, co která politická strana slibuje v oblasti životního prostředí. Současně bude zveřejňovat odpovědi politických stran na anketu Ekolistu.

Všechny texty, které se týkají voleb do poslanecké sněmovny, najdete ve speciálu Volby do Poslanecké sněmovny 2017

Během funkčního období vlády pak chtějí připravit jeden rámcový zákon o ochraně životního prostředí, který pevně stanoví v souladu s Ústavou základní principy a mantinely a který bude stručný a srozumitelný. Na něj - a jen v jeho rámci - naváže několik zákonů upravujících praxi v jednotlivých oborech péče o životní prostředí. K základním principům bude patřit, že nepřípustné jsou nevratné újmy a ohrožování ekologické stability.

Starostové a nezávislí prosazují, aby kde to je možné, o podstatných zásazích do krajiny rozhodovali lidé v dané lokalitě. „Budeme usilovat (a to i zákonem), aby diskuse o jednotlivých záměrech začaly dříve, než se rozvinou v medializované spory. Proces posuzování vlivů na životní prostředí musí mít jasná pravidla - musí proběhnout řádně a se všemi náležitostmi, ale nemůže být donekonečna protahován.“

V péči o krajinu a vodu budou mít malé a střední zásahy a opatření v jednotlivých povodích přednost před stavbou větších vodních děl. „Podpoříme menší a střední zemědělce a šetrné zemědělství. Podpoříme návrat drobných krajinných prvků - remízků, alejí - i jako prvků proti pokračující erozi půdy. Zábory a zástavby půdy musejí mít jasná pravidla - prioritní bude ochrana zemědělské půdy. Podpoříme šetrnější lesnictví, návrat původního složení lesů do krajiny a větší dohled nad těžbou dřeva. Podpoříme ochranu zdrojů pitné vody,“ slibují Starostové a nezávislí.

Starostové dávají přednost ochraně životního prostředí a stanovišť před ochranou jednotlivých organizmů. Poněkud nejasně slibují zajištění přiměřené péče o chráněná území.

Ve městech chtějí Starostové a nezávislí podpořit rozšiřování zelených ploch už v okamžiku návrhů nových projektů (požadavek na zeleň jako součást staveb - včetně např. střech). „Kde to jde, podpoříme alternativu k individuální a automobilové dopravě založené na spalování fosilních paliv.“

„Problém řešení odpadu vidíme jako celek procesu od získávání surovin po nakládání s odpadem,“ říkají Starostové a nezávislí. „Soustředíme se na počátek a závěr tohoto procesu, zejména na prevenci vzniku odpadu a na uzavřené výrobní cykly. Finančně podpoříme nápady, které vedou ke snížení množství odpadu.“


reklama

 
Další informace |
Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist