https://ekolist.cz/cz10/kultura/prehled-knih-a-filmu?odpady=1
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Přehled knih a filmů

Přehled knih a filmů není internetovým obchodem. Přesto u vybraných položek najdete odkaz, který vám umožní knihu nebo film koupit. Nákupem přes tento odkaz podpoříte Ekolist.cz. Děkujeme.

Kloz; Motlík; Petržílek; Tužinský: Využívání obnovitelných zdrojů energie - právní předpisy s komentářem

rok vydání: 2007
Publikace pojednává o nové právní úpravě podpory využívání obnovitelných zdrojů energie. Přináší především podrobný komentář ke každému ustanovení zákona o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, který se zaměřuje zejména na praktickou aplikaci a také na některé problémy, které se v souvislosti s tímto zákonem vyskytly. Dále publikace obsahuje text podzákonných předpisů provádějících předmětný zákon (vyhláška provádějící některá ustanovení zákona, vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy a vyhláška stanovující způsoby vykazování elektřiny při spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje) s podrobným vysvětlujícím výkladem a znění některých dalších právních předpisů přímo souvisejících s tímto zákonem (příslušné vyhlášky, cenová rozhodnutí a pravidla Energetického regulačního úřadu) a komentář k nim. Publikace též zahrnuje znění základních právních dokumentů Evropského společenství v této oblasti (směrnice o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a příslušné části smlouvy o přistoupení k Evropské unii) a rozbor právní úpravy podpory biopaliv v dopravě. Krátce se též zabývá možnostmi podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie. Kniha je určena nejen provozovatelům zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a zájemcům o výstavbu těchto zařízení, ale i pracovníkům státní správy, místních samospráv a nevládních organizací. Nemálo zajímavého v ní však nepochybně najdou všichni, kdo se zajímají o obnovitelné zdroje energie. Knihu si můžete objednat na stránkách nakladatelství Linde Praha více

Beranovský, Jiří; Murtinger, Karel; Tomeš, Milan: Fotovoltaika. Elektřina ze slunce

rok vydání: 2007
Fotovoltaika. Elektřina ze slunceFotovoltaika neboli přímá přeměna energie slunečního záření na elektřinu je v poslední době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví, jehož produkty se stávají běžnou součástí našeho života. Fotovoltaické články zajišťují provoz většiny kalkulaček a hodinek, objevují se již i ohebné panely našité na batohu nebo oblečení, které udrží náš mobilní telefon či GPS v provozu třeba na horské túře. Na indickém či africkém venkově je fotovoltaický systém zpravidla tím nejjednodušším a nejlevnějším zdrojem elektřiny. Fotovoltaika již není „kosmickou technologií“ – ohromný růst produkce snížil ceny natolik, že v mnoha případech představuje fotovoltaický systém lepší alternativu než je připojení k elektrické síti nejen v Africe, ale i ve střední Evropě. Kombinace rostoucích cen energie, snižování energetické náročnosti spotřebičů a klesajících cen fotovoltaických panelů možná již v blízké budoucnosti změní výrazně i oblast „velké“ energetiky. 20. století bylo stoletím atomové energie. Je pravděpodobné, že 21. století by se mohlo stát stoletím solární energie. A fotovoltaika v tom bude nepochybně hrát klíčovou úlohu. Tato publikace vám přináší informace o tom, jak jsou fotovoltaické články konstruovány, jak fungují, o jejich vývoji a využití. Jsou zde podrobně popsány jednotlivé typy PV článků, jejich elektrické vlastnosti a také pomocná zařízení a komponenty fotovoltaických systémů. Kniha je plná rad a inspirace pro ty, kdo chtějí do tohoto nového způsobu získávání energie investovat. více

Děti pro výtvarnou soutěž Můj kousek Země: Kalendář Můj kousek Země pro rok 2008

rok vydání: 2007
Kalendář Můj kousek Země pro rok 2008Nástěnný kalendář, vydaný u příležitosti Mezinárodního roku planety Země, obsahuje práce dětí, jež byly oceněny ve výtvarné soutěži Můj kousek Země (www.geology.cz/soutez). Děti z celých Čech se svým nezaměnitelným, okouzlujícím a odzbrojujícím způsobem vyjádřily k ekologickým a geologickým tématům, k problémům, které stále palčivěji sužují planetu a tedy i nás samotné. K dostání v internetovém obchodě České geologické služby více

Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí: Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2006

rok vydání: 2007
Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2006Publikace stručně označovaná jako "Modrá zpráva", která informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2006 a obsahuje zejména popis stavu v hlavních ukazatelích k 31.12.2006. Celý dokument naleznete zde. více

Integovaný registr znečišťování životního prostředí

rok vydání: 2007
Integovaný registr znečišťování životního prostředíIntegrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí. IRZ je databází údajů o emisích a přenosech vybraných znečišťujících látek, které jsou ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění stanovených kritérií. Zveřejnění údajů za předchozí kalendářní rok prostřednictvím internetu probíhá vždy k 30.9. běžného roku. Souhrnnou zprávu za rok 2005 si můžete přečíst zde více

Hrubeš, Josef; Hrubešová, Eva: Pražské ostrovy

rok vydání: 2007
Pražské ostrovyVe zcela nové celobarevné publikaci na křídovém papíře, která je již 42. svazkem ve své edici, nabízíme procházku po ostrovech, které krášlí Vltavu. Čtivé vyprávění, fakta, zajímavosti, unikátní staré snímky a současné barevné fotografie jsou zárukou kvality této knihy. Jejím účelem je potěšit zájemce a nevšedním způsobem řeku a její ostrovy přiblížit široké veřejnosti. více

Báčová, Marie: Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb

rok vydání: 2007
Příručka vysvětluje povinnosti zaměstnavatele před započetím prací s azbestem, popisuje opatření k ochraně zdraví a povinnosti při nakládání s odpady. Dále obsahuje přehled výrobků s azbestem v ČR a použítí azbestu v zemích EU. více

Truxa, Jan; Srdečný, Karel: Tepelná čerpadla, 2. vydání

rok vydání: 2007
Tepelná čerpadla, 2. vydáníVýraznou tendencí současnosti je ekologický způsob života a zlepšování vztahu k životnímu prostředí. Pro řadu domácností pak má nemalou přitažlivost také magické slovo: úspory. Zejména ceny za energii totiž v posledních letech rostou nepříjemně rychlým tempem. Jednou z možností, jak se vymanit ze závislosti na monopolních dodavatelích energií, ušetřit na provozu domácnosti a k tomu být co nejšetrnější k životnímu prostředí, je pořízení tepelného čerpadla. Vyšší počáteční investice je vyvážena levným provozem, a vrátí se tak během několika málo let. Když se k tomu připočte možnost státních dotací, zvýhodněných sazeb za energii a navíc téměř bezobslužný provoz, je volba o to snazší. Tato kniha se podrobně zabývá volbou správného typu tepelného čerpadla s ohledem na různé přírodní podmínky, na stav budovy a její provoz. Poukazuje na specifické stránky fungování a možnosti využití tepelného čerpadla - spolupráci s otopnou soustavou a s dalšími zdroji tepla v domě. Podrobněji rozebírá ekonomiku provozu a vliv na životní prostředí. Jinými slovy, zájemce o tepelné čerpadlo zde získá veškeré informace, aby mohl vybrat to nejvhodnější právě pro svoji domácnost. více

Maršák, Jan: Evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek

rok vydání: 2007
Brožura byla vytvořena v rámci informačních aktivit MŽP jako nový celoevropský zdroj informací o znečišťování životního prostředí. Je určena jako pro laickou i odbornou veřejnost. Klade si za cíl zlepšit přístup veřejnosti k informacím týkajícím se E-PRTR (Evroský registr úniků a přenosů znečišťujících látek). Provozovatelům může posloužit jako jednoduchý klíč při zjišťování, zda-li se na ně vztahují ohlašovací povinnosti vyplývající z nařízení o E-PRTR. Brožura je dostupná v sekci "Dokumenty" ve formátu pdf na www.irz.cz. více

Drobílková, Miroslava: Jak se sází strom

rok vydání: 2007
Myšlenka vysadit strom je dozajista myšlenkou osvícenou, ušlechtilou, záslužnou a chvályhodnou. Ovšem k tomu, aby se stala skutkem a navíc byla náležitě doceněna, je třeba k těm myšlenkám "vyšším" připojit i něco málo z myšlenek přízemnějších, stručně shrnuto bude třeba zamyslet se přinejmenším nad otázkami "co, kam, jak a za co ...". Publikace v sobě stručně a srozumitelně shrnuje odpovědi na základní otázky spojené s výsadbami stromů, a to jak ve volné krajině, tak v městských ulicích. Od základní úvahy o výběru stanoviště pro výsadbu a volbu vhodného druhu dřeviny s ohledem na ekologické podmínky stanoviště, přes problematiku inženýrských sítí, právní stránku výsadeb podél komunikací a financování výsadeb, až k popisu jednotlivých praktických kroků pri výsadbě. Publikace je k dostání na adrese Nadace Partnerství nebo prostřednictvím objednávky na emailu strom.zivota@nap.cz. více
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | .. | 25 | »
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist