https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/lukas-senft-pravda-o-redistributivni-platbe-a-jak-pomoci-strednim-podnikum
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Lukáš Senft: Pravda o redistributivní platbě a jak pomoci středním podnikům

9.2.2024
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek.
Licence | Volné dílo (public domain)
Z různých mediálních vyjádření by se mohlo zdát, že středně velkým zemědělským podnikům nejvíce pomůže změna v nastavení redistributivní platby. Nicméně Asociace soukromého zemědělství ČR už dlouhodobě tvrdí, že pro středně velké podniky by bylo nejefektivnější variantou zastropování všech dotací, tedy princip běžný a funkční v mnoha ostatních evropských státech, který takto zcela přesměruje dotační podpory k malým a středně velkým zemědělským podnikům.
 

Redistributivní platba, tedy platba na první hektary pro podporu životaschopnosti malých a středně velkých zemědělských podniků, byla v Česku zaváděna celkem napínavým způsobem. Vše souviselo mimo jiné i s ohromnou snahou České republiky vedené Babišovou vládou prosadit taková pravidla, které umožní vyhnout se v Česku především za každou cenu jakémukoliv zastropování přímých plateb pro ty supervelké zemědělské podniky a agroholdingy. Ministerstvo zemědělství ČR proto pod vedením bývalého prezidenta Agrární komory Miroslava Tomana dlouhodobě a intenzivně vyjednávalo v EU o možnosti nahradit povinnost zastropování dotací například právě i variantou povinného navýšení redistributivní platby až na 30 %, a to s tím předpokladem, že následně ale nebude povinné vůbec žádné zastropování přímých plateb.

Únikovou cestou z povinného zastropování přímých plateb pak měla být také další připravovaná možnost. Ta spočívala v tom, že budou před samotným případným zastropováním plateb odečteny z přijatých přímých plateb nejprve vynaložené náklady na mzdy pracovníků v zemědělském podniku (včetně nákladů na jejich sociální odvody). To by v konečném dopadu ve skutečnosti ale celou povinnost zastropování plateb vyrušilo, neboli anulovalo. Agrární komora a Zemědělský svaz dlouhodobě prosazovaly tuto variantu s 30 % redistribucí a podmíněným zrušením zastropování přímých plateb. Tato varianta je totiž za daných podmínek především nejvýhodnější pro ty úplně největší zemědělské podniky.

Je potřeba zdůraznit, že i vyplácení redistributivní platby na prvních 150 hektarů pro všechny zemědělce bylo původně návrhem Agrární komory a Zemědělské svazu. K němu se ASZ ČR připojila. Učinila to tak hlavně proto, že se jedná o spravedlivější krok i pro ty, kteří mají 151 a více hektarů. Dalším důvodem bylo i to, že Česko nechtělo zastropovat ani žádné ostatní dotace, které dostávají zemědělci i z jiných než přímých plateb. To znamená, že se nepočítalo se zastropováním dotací například na welfare (dobré životní podmínky zvířat), ANC oblasti (přírodně znevýhodněné oblasti), chov skotu a jiné citlivé komodity v podobném stylu, jak tato opatření fungují již dlouhodobě v ostatních státech EU, výrazně například v sousedním Polsku, Německu, Rakousku.

Samotná výše redistributivní platby byla také průběžně téměř dva roky zvažována. Mezi důležitými otázkami bylo, jaký bude její konečný rozsah, zda bude stanovena minimální povinná redistribuce a v jaké výši, tedy zda minimálně 10 %, nebo 30 %. Po dlouhou dobu – prakticky až do října roku 2021 – směřovaly projednávané návrhy nových pravidel SZP k variantě povinné minimální redistribuce 10 %, ale se současným povinným zastropováním přímých plateb ve výši 100 000 EUR na jeden celý majetkově propojený zemědělský podnik. Zároveň šlo také o povinnou předchozí postupnou degresivitu (snižování) těchto plateb již od 60 000 EUR na podnik.

Dopady redistributivní platby (především na malé a středně velké podniky) byly dlouhodobě projednávány i se všemi nevládními organizacemi. Dělo se tak v období přípravy Strategického plánu, a to především od počátku roku 2021. Není tedy pravdou, že se redistributivní platba úplně a náhle změnila. Pravdou není ani to, že nebyly důkladně známy a spočítány (především ÚZEI) skutečné ekonomické dopady dotací na jednotlivé velikostní kategorie zemědělských podniků. Odborné dopadové studie ÚZEI ve vztahu ke Strategickému plánu – včetně dopadů různých variant redistribuční platby – jsou totiž všeobecně dlouhodobě známy. Braly v potaz a počítaly s různými možnými (a postupně se vyvíjejícími) variantami. Nejobsáhleji se k tématu vyjadřovaly například dopadové studie ÚZEI na jednání k nastavení Strategického plánu ze dne 29. listopadu 2021, na kterém již bylo i novou vládou definitivně potvrzeno kofinancování II. pilíře Strategického plánu rozvoje venkova ve výši 65 %.  

Co tyto odborné texty dokládají? Z dopadových studií ÚZEI jednoznačně vyplynulo, že konkrétně varianta s nastavením redistribuce ve výši 30 % je tou možností, která dorovná skutečné ekonomické znevýhodnění malých zemědělských podniků v poměru ke středním, velkým a velmi velkým zemědělským podnikům. Navíc tyto studie i dokládají, že tato výše redistribuce nejvíce podpoří současně i podniky s produkcí převážné většiny citlivých komodit, jako je například ovoce, zelenina, skot, ovce, kozy, smíšená produkce.

Podstatné také v těchto odborných textech je, že nelze odděleně hodnotit dopady pouze redistributivní platby na jednotlivé kategorie zemědělských podniků. Účelem samotné redistributivní platby je totiž právě vyrovnávat nižší životaschopnosti nejmenších zemědělských podniků vůči těm středním a velkým, a rovněž ve vztahu k výši čerpaných dotací. Ti velcí a největší zpravidla těží nejenom z výhod své ekonomické velikosti, ale v Česku navíc, v absolutním nesouladu s drtivou většinou ostatních států EU, dostávají dokonce i vyšší provozní dotace na 1 hektar zemědělské půdy a také na AWU, tedy na jednu přepočtenou pracovní sílu. Tyto větší podniky pak čerpají v průměru až o 20 % vyšší dotace než například mikro a malé zemědělské podniky.

Česko jako prakticky jediná země v celé EU neuplatňuje vůbec žádné zastropování v ostatních provozních dotačních titulech tak, jak to mají s různou výší zavedeny ostatní státy v EU. Například Polsko nevyplácí vůbec žádnou redistributivní platbu podnikům větším než 300 ha, Česko ji vyplácí úplně všem podnikům. Dotace na citlivé komodity vyplácí Polsko pouze na prvních 20 kusů dojnic, a nikoliv na všechny dojnice jako v Česku. Dotace na welfare zvířat vyplácí opět pouze na prvních 150 VDJ, a nikoliv jako Česko na všechny VDJ, dotace na bílkovinné plodiny vyplácí pouze do 75 ha, a nikoliv na všechny hektary jako Česko. Toto vše zcela jednoznačně zvýhodňuje v Česku největší zemědělské podniky.

Rozhodující investiční dotace na modernizaci zemědělských podniků směřují v Česku také v největším objemu k velkým zemědělským podnikům. Je to především díky vysokému limitu dotací – až 30 mil. Kč na jeden projekt (navíc s tím, že i některé největší a megalomanské projekty jsou prakticky zcela bez nastavení pětiletého omezení pro majetkově propojené podniky). Intenzivní směrování dotací k největším podnikům v Česku je také podporováno i díky nastavení preferenčních kritérií jednotlivých programů tak, aby byly výhodné především pro ty větší a největší podniky – jedná se například o body za projekt na brownfield, za výši sociálních odvodů, dodávky potravinové bance, navýšení počtu zaměstnanců, vlastnictví fotovoltaiky nebo obnovitelných zdrojů energie, nízké preferenční bodové zvýhodnění pro mikro, malé a střední podniky. V neposlední řadě je zapotřebí zmínit, že byly v této věci zrušeny dokonce i pětileté stropy dotací u chovu prasat a drůbeže, což je opatření, které se opět týká především velkých a největších podniků. To vše dohromady znamená, že zbývá méně peněz na dotace investic právě pro středně velké podniky, tj. pro ty, pro které jsou tyto dotace určeny co do objemu především.

Nesmí se samozřejmě zapomínat na to, že středně velké podniky jsou také i zásadní součástí českého zemědělství. Jejich podporou by ale neměla být iluzorní představa o přenastavování redistributivní platby. Společná zemědělská politika by měla být nastavena tak, aby nebyly objemné finance převáděny především velmi velkým podnikům a také, aby středně velké podniky nezískávaly podporu na úkor malých hospodářství. Zmíněné zastropování dotací tohoto může dosáhnout, protože přesune dotace od nevětších zemědělských podniků, které dotace nepotřebují, k těm středně velkým. Funkční budoucnost středně velkých podniků nejlépe zajistí zastropování dotací, tedy – jinými slovy řečeno – následování efektivních modelů, které se osvědčily v okolních evropských státech.


reklama

 
Další informace |
Text původně vyšel na webu Asociace soukromého zemědělství ČR.
foto - Senft Lukáš
Lukáš Senft
Autor je pracovník Asociace soukromého zemědělství ČR.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (14)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

MJ

Marcela Jezberová

9.2.2024 08:43
Na dopad redistributivní platby a vůbec současného rozdělení alokace na přímé platby není potřeba studií renomovaných ústavů, stačí si sednout a spočítat doma na kalkulačce. V aktuálním období je na přímé platby balík každoročně nižší o 3 mld. Kč a toto snížení je hozeno na bedra pouze středním a větším podnikům. K tomu si přičtěte ořezání dotací na wellfare zvířat 2023, které opět padá na bedra těch, kdo zvířata chovají, tedy hlavně středních podniků a od letoška změnu v zelené naftě, která bude jednak znamenat snížení reálně vyplacené vratky o nějakých 25% (paušál je stanoven níže, než byla reálná spotřeba) a vyplacení až v polovině roku 2025. Pokud by tyto firmy byly schopny své produkty prodat za cenu, která pokrývá náklady a nějaký zisk, neměly by s tím takový problém. V situaci, kdy díky dovozu extrémně levných komodit z UA a masivněji dotovaných komodit z dotačně štědřejších států EU a kdy nové dotační podmínky přinášejí další náklady na výrobu, nemají tyto podniky šanci ztrátu na dotacích nijak sanovat. Navíc spousta žadatelů, a to i malých, zatím z dotací 2023 díky loňskému kontrolnímu šílenství neviděla ani korunu. Za této situace se vůbec nedivím, že střední a větší podniky požadují změnu v rozdělení přímých plateb.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

9.2.2024 10:39 Reaguje na Marcela Jezberová
dalo by se tedy říci, že někdo je v unii rovný a někdo rovnější. Domnívám se, že co se týká plateb a obchodních náležitostí, tak železná opona nikdy nezmizela. Vstoupili jsme do unie jako nerozvinutá ekonomika, kterou v podstatě ovládl " západní" kapitál, zkrátka jednoduše po krachu kuponové privatizace a bankrotu dodavatelsko odběratelských vztahů " východním" směrem sem přijel " zachránce"západ" vše tu koupil za drobné. Dobré nápady a životaschopné výroby přestěhoval, ovládl a nám zbyly jen mozoly a prázná peněženka a to v podstatě trvá dodnes. Pokud vezmeme mzdy a HDP tak tam je rozdíl 30%, KTERÝ SI NA " Západě " rozdělí na dividendách a odešlou z ČR. Globalizace je systém, kde jednotlivci bohatnou a společnost chudne. Pokud se nevrátíme ke konkurenceschopnosti a omezíme vliv nadnárodních " globálních" společností, tak se nikdy nic nezmění. Ale to budem muset vyhrnout všichni rukávy a něco začít skutečně dělat. Dnešním mladým, který jsme naučili hlavně život zábavy, fyzická práce smrdí. Možná až přestanou čumět do telefonu ( s požehnáním vlády " digitální drogy" neb kdo nezasahuje sám je viníkem) a zjistí, že na talíři mají podstatně méně jim dojde, co je podstatné, ale jestli už nebude trochu pozdě?
Odpovědět

Jindřich Štěpánek

9.2.2024 11:22
V rámci objektivity by bylo fér podávat všechny relevantní informace, ne jen tu část, co se hodí. Polsko má limit třeba těch 300 ha, ale zemědělci mají i jiné dotace v podobě národní podpory či úlev.
Odpovědět
AZ

Antonín Zdráhala

9.2.2024 12:24
Je mi těch velkých zemědělců opravdu líto. Úplní chudáci. Za jaké ceny nakupují např. hnojiva v porovnání s drobnými zemědělci. Za 50, nebo 60%? Tak nějak to bude. Za jaké ceny další chemii. Kdyby nakupovali za stejné jako ti malí, dávno by zkrachovali. Jaká je jejich prodejní síla vůči těm malým? Někdo s několika desítkami ha je rád, že mu produkci někde vezmou. Velcí mají prostor na vyjednávání o ceně. Čili míň fňukání a více práce. Je dobře, že se tento nepoměr alespoň takto malinko kompenzuje. Chápu, že poslední rok byl špatný. Ale ten byl špatný pro všechny. A kecy o tom jak velcí živí národ taky neobstojí. Kdyby krachli, zase se najdou menší, kteří to rozjedou. Jenom ti naši baroni by měli málo. Třeba by museli prodat vily ve Francii.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

9.2.2024 13:53 Reaguje na Antonín Zdráhala
Ti drobní nakupují stejně. Pokud máte na mysli množstevní slevy, tak velký rozdíl to není. My s 800 hektary měli slevu 32%, malý soukromník vedle s 90 ha měl 25%. Tak jakýpak je to rozdíl? Ale velký rozdíl je v tom, že ti malí klidně prodávají bez papírů Polákům jen to duní, což si větší podnik rozhodně nedovolí.
Tak bych s těmi soudy dost brzdil.
Odpovědět
MB

Michal Burian

9.2.2024 14:37 Reaguje na Antonín Zdráhala
a třeba i rozdíl ve výkupní ceně mléka který je v rozmezí 1 až 2 korun na litru.
Odpovědět

Jindřich Štěpánek

9.2.2024 14:48 Reaguje na Antonín Zdráhala
Menší to nerozjedou. Nejsou lidi. Kolik lidí dnes bude dělat v zemědělství.
Odpovědět

Jindřich Štěpánek

9.2.2024 19:58 Reaguje na Antonín Zdráhala
Tomu nevěř, že díky množství jsou slevy v desítkách %
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.2.2024 08:25 Reaguje na Jindřich Štěpánek
Množstevní slevy jsou určovány ziskovostí. Čím je ziskovost produktu vyšší, tím může být vyšší množstevní sleva.
A množstevní sleva je teoreticky určena tím, s jakým ziskem se prodává nejmenší množství. Jestliže je výrobní cena něčeho třeba 10 korun za jednotku a malé prodeje jsou za třeba 25 a přitom se za tu cenu dobře prodává, tak při největším objemu prodeje bude největší množstevní sleva například taková, že cena za jednotku bude 12. Kdyby byla výrobní cena za jednotku třeba 15, tak i při největší množstevní slevě nepůjde pod cenu asi 17 - 18 za jednotku. Přirozeně v detailech konkrétní slevě záleží, jak si to prodávající spočítá.
Když je výrobní cena 10 a v malých prodejích už má problém prodat za 13, tak maximální množstevní sleva nebude větší než korun, maximálně dvě.
Výjimkou jsou jenom situace, kdy prodávající je v problémech. produkt s výrobní cenou 10 tak může chtít prodat třeba jenom za 5 za jednotku...
Odpovědět
JS

Jiří S

14.2.2024 22:04 Reaguje na Radim Polášek
Malí zemědělci mají naprosto stejné ceny jako ti velcí proboha. Překupník koupí 10 tis. tun hnojiva a pak to jezdí po kamionech a je mu jedno jestli 5,5 kamionu složí u velkého a půl kamionu u Franty od vedle.
Odpovědět
HH

Honza Honza

10.2.2024 08:46
někde je centralizace Unie dobrá- sjednocení podmínek, společné nákupy, společná politika, společné jednotné dotace. Jindy je centralizace škodlivá- nejednotné dotace, zvýhodňování někoho, nesmyslné dotace.
Především by se měly sjednotit všechny typy dotací, aby někdo nebyl zvýhodňován (i za cenu toho, že někde je potřebnější jiný typ dotací). Rovné podmínky v soutěži jsou základ. Dále by Unie měla bojovat proti levným nákupům ze zahraničí- clem, zdaněním (rovněž aby sjednocovala podmínky soutěže). Dotace by měly mít smysl- tj. poskytnout dotace tomu, kdo přírodě prospívá, zavodňuje, zřizuje jezírka, močály, zkvalitňuje půdu- obohacuje ji humusem, dobrou agrotechnikou, rozčleňuje velká pole, vyrábí biopotraviny, humánní, přirozenější způsob chovu zvířat. Nadměrné dotace nejsou účelné, tam kde není možná konkurenceschopnost- v horších podmínkách by se mělo dělat jen to, co je smyslpné. Stát (celá Unie) by na to měla mít dlouhodobý, jasný plán. Nelze stále podporovat něco, co nemá smysl, co nemá perspektivu. Proti Argentině nebo Ukrajině některé činnosti budou vždy ztrátové.
Odpovědět
ZK

Zdeněk Kučera

10.2.2024 23:46
Musím říci, že tento článek je opravdu snůška lží a polopravd. Jestli si to někdo opravdu pamatuje, tak příprava strategického plánu se řešila minimálně rok a rok se počítalo s redistributivní platbou okolo 10%. Pak po nástupu nové vlády se během jednoho měsíce vše překopalo. Vždyť proto také došlo ke zdržení předání návrhu do Bruselu. Také tvrdit, že investiční dotace jdou hlavně velkým v situaci, kdy úspěšnost u podniků do 150 ha se dlohodobě blíží 100% je opravdu nehorázné.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.2.2024 08:08
Ono to je jednoduché, při dnešních zemědělských technologiích produkce velkoobjemových zemědělských produktů, tedy většiny zemědělských produktů jsou takzvané střední české zemědělské podniky už příliš malé, aby měly dostatečné úspory z velikosti a produkovaly za světové nebo aspoň evropské konkurenceschopné ceny. Zvláště když prakticky veškeré zelené a regulační nesmysly přicházející z Brusele produktivitu zemědělské produkce výrazně snižují a tím o to víc ještě zvyšují potřebu dotací, aby se podniky udržely. malé jsou obvykle i největší české zemědělské podniky, protože ceny zemědělských produktů jsou
Nemá cenu si nalhávat něco jiného, u malých zemědělských podniků jsou dnes zemědělské dotace úplně totéž jako sociální dávky nezaměstnaným na pracáku, jsou to peníze, které platíme za to, že ty podniky vůbec dále existují, že okamžitě během pár měsíců nezkolabují a nezbankrotují. Přitom na rozdíl od nezaměstnaných na pracáku se u těchto zemědělských podniků nijak zvlášť nevyžaduje, aby se nějak snažily, učily se, opouštěly zastaralé málo produktivní metody a nahražovaly je novými, modernějšími, produktivnějšími, hledaly produkty, které mohou vyrábět efektivněji. Naopak, malé zemědělské podniky jsou neználky často oceňovány právě za to, že se drží starých zemědělských málo produktivních postupů. Na pobírání dotací stačí takovým zemědělcům prostý fakt, že prostě jsou.
U středních zemědělských podniků už určité úspory z velikosti jsou, ale pořád to nestačí k jejich dlouhodobé ekonomické udržitelnosti, k výrobě za evropsky konkurenceschopné ceny a současně s přiměřeným ziskem dostatečným aspoň k průběžné modernizaci, aby jejich technologie dlouhodobě nezastarávaly a tak dále neklesala jejich konkurenceschopnost. Tyto podniky nutně potřebují dotace na dorovnávání prodejních cen svých produktů. Pokud jim je nebudeme dorovnávat, tak ty podniky ztratíme, jak se dnes už ukazuje.
Naše české "velké" zemědělské podniky, kterých je pár, jsou ovšem v rámci EU taky střední zemědělské podniky, jen o něco větší než ty české střední podniky. Mají úplně stejné problémy, jak ty střední podniky, jen jsou o něco menší a jejich potřeba dotací je tam taky o něco menší.
Skutečně velkých zemědělských podniků je v rámci EU jenom pár, ovšem to jsou ti rozhodující hráči na trhu. Ti určují za prvé evropské ceny zemědělských produktů v jednotném ekonomickém prostoru EU. A tím nepřímo určují, kolik dotací musí dostávat ostatní menší zemědělské podniky v EU, pokud máme zachovat jejich dlouhodobou ekonomickou udržitelnost. Za druhé ti mají jako jediní skutečné reálné zisky, nejen ty propagandistické. Neboli ze svého zisku ufinancují potřebný výzkum, vývoj a modernizace a ještě ze zbývajícího zisku přinesou svým majitelům a akcionářům slušné zhodnocení jejich investice.
Zase to platí jenom v rámci jednotného ekonomického prostoru EU, kde jsou chráněni cly nebo restriktivními evropskými předpisy. Na globálním trhu jsou i tyto velké evropské zemědělské podniky spíš nekonkurenceschopné, protože jejich produktivita je srážena omezujícími evropskými předpisy. Tudíž kdyby v EU přijali politické rozhodnutí, že se EU chce stát stát exportérem zemědělských produktů, jako se EU chce stát exportérem například elektronických produktů - chipů, bylo by nezbytné i tuto produkci největších evropských zemědělských podniků dotovat, aby byla globálně konkurenceschopná.


a kolik dotací budou taky dostávat malé zemědělské podniky, pokud je taky chceme udržet. Tu cenu produktů určují takovou, že tyto velké zemědělské podniky skutečně vydělávají, přinášejí svým majitelům a akcionářům vysokou přidanou hodnootu. Současně mají dostatek prostředků na modernizace a výzkum a na vyvíjení nových technologií
Odpovědět
RP

Radim Polášek

14.2.2024 08:11 Reaguje na Radim Polášek
Omlouvám se za ten "ocásek" textu, zapomněl jsem ho před odesláním smazat.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist