https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/nevladni-organizace-zadame-vladu-aby-reseni-koronavirove-krize-spojila-s-usilim-o-udrzitelny-rozvoj
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Nevládní organizace: Žádáme vládu, aby řešení koronavirové krize spojila s úsilím o udržitelný rozvoj

5.5.2020
Odmítáme falešné dilema mezi řešením ekonomických následků koronavirové pandemie a hledáním cest z klimatické krize.
Odmítáme falešné dilema mezi řešením ekonomických následků koronavirové pandemie a hledáním cest z klimatické krize.
Klimatická koalice a asociace ekologických organizací Zelený kruh trvají na důsledném plnění klimatických závazků České republiky v souladu s Pařížskou dohodou a s cílem dosažení klimatické neutrality EU nejpozději do roku 2050.
 

Tváří v tvář koronavirové hrozbě se lidé dokázali semknout, projevit vzájemnou solidaritu, řešit nedostatek dodávek materiálu a pomůcek svépomocí a technickými inovacemi. Schůzky, diskuze a přednášky byly nahrazeny videokonferencemi, citelně se snížila spotřeba.

Zároveň se bolestně vyjevila potřeba připravenosti na nenadálé situace a nepostradatelnost veřejných institucí při jejich řešení.

Této zkušenosti chceme využít v úsilí o udržitelný rozvoj společnosti a o ochranu klimatu, ve spojení s ekonomickou obnovou.

Odmítáme falešné dilema mezi řešením ekonomických následků koronavirové pandemie a hledáním cest z klimatické krize. Oboje musí jít ruku v ruce. Nové investiční nástroje v rámci Zelené dohody pro Evropu nabízejí potřebný hospodářský stimul a zároveň příležitost k urychlené transformaci k nízkouhlíkové ekonomice.

 • Nasměrujme chytře cílené investice do perspektivních odvětví, včetně energetické modernizace soukromých i veřejných budov, a zavádění oběhového hospodářství s důrazem na malé a střední podniky. Peníze bychom neměli plošně směrovat k velkým společnostem.
 • Podporujme komunitní energetiku zapojující obce i jednotlivé domácnosti a investujme do obnovitelných zdrojů energie a technologií pro ukládání energie. Neutápějme stamiliardy ve výstavbě nových jaderných bloků.
 • Proveďme spravedlivou transformaci, která nabídne všem lidem zaměstnaným v uhelném průmyslu novou pracovní příležitost v perspektivních oborech a těžebním regionům šanci na lepší a zdravější budoucnost. Neprodlužujme provoz uhelných elektráren, jejichž exhalace každoročně předčasně ukončí stovky životů a stojí nás desítky miliard korun.
 • Podpořme ekologickou dopravu založenou na sdílení, posílení bezmotorové dopravy, rozvoji čistých technologií a železniční sítě včetně výstavby vysokorychlostních tratí. Nezachraňujme ztrátové aerolinky.
 • Proveďme ekologickou daňovou reformu zahrnující výrazné zvýšení daní z fosilních paliv. To povede k doplnění současného výpadku příjmů státního rozpočtu a zároveň k urychlení tempa dekarbonizace. Nedělejme škrty v sociální oblasti ani nezvyšujme zdanění práce.
 • Potřebujeme šetrně hospodařit s dešťovou vodou, starat se o naše řeky, naučit se zadržovat vodu v krajině. Stejně tak musíme zvýšit úsilí o obnovu uschlých lesů a začít využívat udržitelné a regenerativní postupy v zemědělství. Nebetonujme dále českou krajinu a skoncujme s degradací půdy průmyslově pěstovanými monokulturami.
 • Nastavme transparentní pravidla pro povolování staveb. V územním plánování se zaměřme na přednostní využití brownfieldů, ochranu různých druhů zelených ploch a vytvoření podmínek pro budování modrozelené infrastruktury. Nesmíme likvidovat orgány veřejné správy v oblasti životního prostředí a vylučovat veřejnost z povolovacích procesů.
 • Podporujme digitalizaci a k přírodě a zdrojům šetrná a diverzifikovaná průmyslová odvětví s vysokou přidanou hodnotou. Investujme do rozvoje vědy, výzkumu a inovací. Nesmíme pokračovat v modelu „montovny Evropy“ a jednostranné závislosti české ekonomiky na výrobě aut.
 • Tvořme podmínky pro rozvoj turistického průmyslu s vysokou přidanou hodnotou, který bude šetrný jak k životnímu prostředí, tak i k místním komunitám. Nesnažme se oživovat masový turismus založený na exploataci navštěvovaných míst, velké spotřebě a krátkých pomíjivých zážitcích.
 • Modernizujme české školství a adaptujme je na podmínky rychle se měnícího světa. Připravujme mladé generace na nové výzvy nejisté budoucnosti, rozvíjejme jejich schopnost uvažovat kriticky, inovativně a interdisciplinárně. Posilujme jejich odolnost vůči dezinformacím a připravenost jednat jako odpovědní a aktivní občané. Přestaňme tolerovat další prohlubování stagnace a zaostávání českého vzdělávání.
 • Přinejmenším zdvojnásobme prostředky poskytované rozvojovým zemím na snižování emisí a adaptaci na změnu klimatu. Nepoužívejme tíživou situaci u nás doma jako výmluvu pro omezování rozvojové spolupráce, humanitární pomoci a klimatických financí těm nejpotřebnějším za našimi hranicemi.
 • Přehodnoťme stávající vzorce produkce a spotřeby. Nastal čas začít místo HDP systémově využívat lépe vypovídajících ukazatelů úspěšnosti veřejných politik, jako je kvalita života, míra příjmové nerovnosti nebo index sociálně-ekonomického blahobytu (ISEW). Nevracejme se k úsilí o hospodářský růst za každou cenu.
 • Budujme odolné a soběstačné komunity, více zapojme veřejnost do rozhodování, a posilujme tak důvěru v instituce státu. Tím pomůžeme rozvíjet celkovou připravenost společnosti řešit krizové situace. Nesmíme dopustit centralizaci moci a postupné osekávání demokratických principů a lidských práv.

Níže uvedené organizace se hlásí k odpovědnosti za naplňování výše uvedených cílů. Nabízíme svoje znalosti a zkušenosti, ochotu nacházet praktická řešení formou partnerského dialogu s veřejnou i soukromou sférou.

Vážíme si všech aktérů, kteří usilují o udržitelný rozvoj společnosti, ochranu klimatu a ekonomickou prosperitu založenou na ohleduplnosti k budoucím generacím. Apelujeme zároveň na volené zástupce, aby současnou společenskou atmosféru využili k výše uvedeným zásadním strukturálním reformám.

V tuto chvíli je pouze a jen na nás, zda koronavirová krize z dlouhodobého pohledu přispěje k ozdravení životního prostředí, a v důsledku i nás všech, nebo nikoli. Hledejme v ní proto příležitost pro rychlejší přechod na udržitelnější fungování naší společnosti.

 


reklama

 
Další informace |

Klimatická koalice je platformou českých nestátních neziskových organizací, které se zabývají zejména ochranou životního prostředí, rozvojovou spoluprací a humanitární pomocí. Jejími členy jsou: Adra, o.p.s., Automat, Calla – sdružení pro záchranu prostředí, CARE Česká republika z.s., Centrum pro dopravu a energetiku, CI2, o.p.s., Česko proti chudobě, Česko za klima, Člověk v tísni, ČSOP JARO Jaroměř, Doctors for future, Educon, Ekologický institut Veronica, Ekumenická akademie Praha, FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci, Frank Bold, Glopolis – Pražský institut pro globální politiku, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA, Charita ČR, Klimatická žaloba, Koalice proti palmovému oleji, Limity jsme my, Nadace Partnerství, Na mysli, z.ú., Přátelé přírody ČR, Rada pro mezinárodní vztahy, Rodiče za klima Liberec, STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život, Zelený kruh

Zelený kruh je asociace ekologických nevládních organizací působících v České republice, která se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinaci legislativních kampaní a advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Jejími členy jsou: Actaea – společnost pro přírodu a krajinu, Agentura Gaia, Apus, AREA viva, Armillaria (ZO ČSOP), Arnika, Ateliér pro životní prostředí, Automat, Beleco, z.s., Bieno, z.s., Calla – sdružení pro záchranu prostředí, Centrum pro dopravu a energetiku, Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia, Centrum ekologické výchovy VIANA (Schola Humanitas Litvínov), Centrum pro komunitní práci, Centrum rozvoje Česká Skalice, CZ Biom – České sdružení pro biomasu, Česká společnost ornitologická, České Švýcarsko o. p. s., Český a Slovenský dopravní klub, Čisté nebe o.p.s., Čmelák – Společnost přátel přírody, ČSOP JARO Jaroměř, DAPHNE – Institut aplikované ekologie, z.s., Děti země, Dobře zapsaný spolek, Dopravní federace, Eco – info centrum Ostrava, Ekoinfocentrum ZO ČSOP, Ekologické centrum Meluzína, El Grifo, Fairwood, z.s. (dříve FSC ČR, o.s.), Fórum 50 %, Frank Bold, Glopolis o.p.s., Greenpeace ČR, Hnutí brontosaurus, Hnutí DUHA, Chaloupky, o.p.s., Jizersko-ještědský horský spolek, Juniperia, Sdružení Krajina, Jihočeské matky, o.s., Koalice pro řeky, Konopa, z.s., Krasec, o.s., Krocan o.s., Moravský ornitologický spolek – středomoravská pobočka ČSO, Muzeum přírody Český ráj, N.O.S., Nepomucký ornitologický spolek, Nadace na ochranu zvířat, Nádech, z.s., NaZemi, Nesehnutí, Občanské sdružení AMETYST, OBRAZ – Obránci zvířat, Oživení, Pražské matky, z.s., PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství, PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Přátelé přírody z.s., Rezekvítek, Rosa, o.p.s., TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., SEVER Horní Maršov o.p.s., Silezika, o.s., Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Společnost pro zvířata, Síť ekologických poraden STEP z.s., Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život, Suchopýr, o.p.s., Svaz ochrany přírody a krajiny ČR, Svoboda zvířat, TYTO o.s., Unie pro řeku Moravu, Ústecké šrouby, VAVÁKY, o.s., Vespolek, o.s., ZO ČSOP Klíny, ZO ČSOP 11/11 Zvoneček, ZO ČSOP BERKUT, ZO ČSOP VERONICA, Zdravé životní prostředí, z.s., Zelený dům Chrudim, Zvonečník

Nevládní organizace

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (18)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

JS

Jiří Svoboda

5.5.2020 10:49
Všechny ty vyjmenované cíle lze považovat za správné. Problém je, jak jich efektivně prakticky dosáhnout, aniž by naše společnost zkolabovala. O tom Zelený kruh zarytě mlčí. Sice píše:

"Níže uvedené organizace se hlásí k odpovědnosti za naplňování výše uvedených cílů. Nabízíme svoje znalosti a zkušenosti, ochotu nacházet praktická řešení formou partnerského dialogu s veřejnou i soukromou sférou."

Zjevně Zelený kruh velmi dobře umí udělovat královské rady. Když se ale o nějaký partnerský dialog pokusím, nereagují. Staví se do pozice všeználka, který o věcný dialog vedoucí k dobrému řešení vůbec nestojí.

Jsem zvědav, zda se do věcné diskuse někdo ze Zeleného kruhu vůbec zapojí.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

5.5.2020 11:42 Reaguje na Jiří Svoboda
Naše společnost zkolabuje právě pokud tyto kroky nebudou naplněny... nenaplňování těchto kroků nás stojí mnohem víc peněz, než jejich naplňování... a to ani nemluvím o stabilitě ŽP a sociální stabilitě....

Vláda ČR se nám ale snaží nalhat, že je mezi pokrokem a hospodářskou stabilitou rozpor, protože hájí Agrofert, LČR, správy povodí a jiné nezodpovědné velkopodniky, které mají svou vlastní vizi budoucnosti, která ale nezohledňuje jejich poškozování ŽP a nás všech.... tito lidé hájí jen svoje sobecké a trestuhodné zájmy na úkor nás všech....

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

5.5.2020 14:47 Reaguje na Lukáš Kašpárek
V tom s vámi souhlasím.

Ale představte si řešení konkrétního problému, kde za vyčleněné peníze máte dosáhnout maximálního pozitivního efektu. Kdo na to vymyslí tu správnou strategii? Zelený kruh si myslí, že má v tomto patent na rozum, ale věcně o problému diskutovat nechce. Není to jasné indície, že tam je něco v nepořádku? Kdyby měl Zelený kruh možnost vládnout, nedopadlo by to tak, že vyčleněné peníze zmizí a problémy zůstanou? Není to něco podobného, co můžeme očekávat od green dealu? Kde máte jakoukoli záruku, že to takto nedopadne? Fotovoltaický tunel je nádherným precedentem jak na to.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.5.2020 14:23 Reaguje na Lukáš Kašpárek
To, co ekologické organizace prosazují jako pokrok, je ve většině případů návrat k jakémusi primitivismu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.5.2020 11:34
Stručně k jednotlivým bodům:

- "energetická modernizace budov" je ryzí tunel do kapsy zelených a na ně napojených firem. Buď se taková věc vyplatí, a pak na ni majitel peníze najde / našetří, nebo se nevyplatí, a pak je nucení k něčemu podobnému zločin.

- "komunitní energetika" je ryzí blábol. OZE musejí být podporovány desítkami miliard ročně, jinak by vůbec nebyly s to fungovat. Technologie na ukládání energie jednoduše nejsou, nebo nejsou dostupné. MMCH raději bych přispěl těmi 2000 Kč. ročně na výstavbu jaderných elektráren nebo dotování uhlí, než že je musím dávat amorálním lidem, provozujícím OZE

- "spravedlivá tranformace je jen žvást. Těm lidem to vezme smysl života a v podstatě je to zlikviduje. Navíc za uhlí zatím nemáme náhradu (jen uran, jehož použití ekologové brání).

- "ekologická doprava" je jen další buzzword

- hospodaření s dešťovou vodou brání hlavně zelení. To samé se týká i přizpůsobení krajiny změně klimatu.

- naopak, je třeba podpořit totální vyloučení aktivistů a aktivistických organizací z rozhodování o stavbách a dalších investicích

- uživí nás masívní turistika, ne pár exkluzivních primadon. Problém je, zda se ji vůbec podaří po koronavitu obnovit. Pokud ne, jsme v opravdu těžkém průšvihu.

- vymývání mozků levičáckou a ekologickou demagogií je třeba naopak ze škol co nejdůsledněji odstranit (nejlépe i s pedagogy, kteří se tomu propůjčují).

- pomoc rozvojovým zemím je v našem existenčním zájmu třeba zcela zastavit a organizace, které ji provádějí, vyobcovat z našeho státního území. Obnovit ji pak jen těm zemím, které budou dodržovat námi stanovené podmínky. Namátkou - posílení práv žen, dostupnost antikoncepce a vzdělání pro ženy, politika maximálně dvou dětí v rodině, bezvýhradná náboženská tolerance, dodržování lidských práv. Které země to plnit nebudou, ať klidně nedostanou nic.

- citované ukazatele jsou bezcenné bláboly, závislé silně na subjektivních pocitech hodnotitele, a tudíž prakticky bezcenné.

- "soběstačné komunity" jsou opět cílem ekologických extrémistů, kteří by naši společnost přeměnili na jakýsi raný feudalismus.

Prostě ukazuje se jasně, že tyhle organizace nejsou demokratické ani nedopatřením. A podle toho by se s nimi mělo i jednat.
Odpovědět
LK

Lukáš Kašpárek

5.5.2020 11:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Nemocný člověče... běž se nechat vyšetřit....
Odpovědět

Jan Šimůnek

5.5.2020 15:57 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Odpověď typu "Všichni jsou blázni, jen já jsem letadlo."

Uvědomte si laskavě, že i zde na Ekolistu, kde lze předpokládat určitou selekci čtenářů jste se svým ekohujerstvím v menšině.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

5.5.2020 16:05 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Možná nemá pan Šimůnek ve většině svých názorů pravdu, ale jistě lze o mnohém, co píše, polemizovat. Rozhodně ale vaše reakce není odpovídající/smysluplná.
Odpovědět
MK

Michal Konečný

11.5.2020 13:22 Reaguje na Lukáš Kašpárek
Vážený majiteli jediných pravd! Patrně jste se ve své zaslepenosti nikdy nedozvěděl, že v diskusi se diskutuje, používají se argumenty a tříbí názory. Nadávky a osočování používají jen různí kašpárkové. Uvědomujete si, že tímto přístupem potvrzujete představu, že ekologičtí aktivisté jsou fanatici, s nimiž nemá smysl ztrácet čas. Právě jste kopl míč do vlastní brány.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

6.5.2020 15:20 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, mohl byste mi prosím vysvětlit, proč hospodaření s vodou brání hlavně zelení? Nějak se mi to vaše tvrzení nezdá. Předem díky.
Odpovědět

Jan Šimůnek

6.5.2020 15:52 Reaguje na Majka Kletečková
Jakmile vrtnete někam do vody, ozve se jekot, že je tam nějaký vzácný typ žáby, nebo jiného živočicha, a že to prostě nejde. Zejména ne, pokud jim nezaplatíte "odbornou studii", která tak nějak mimochodem naznačí, že tomu tak není.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

9.5.2020 22:18 Reaguje na Jan Šimůnek
Snad nejste zastáncem kanálu Dunaj - Odra - Labe?
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.5.2020 14:25 Reaguje na Majka Kletečková
Pokud sledujete Ekolist, tak asi víte, že jsem. Mimo jiné by toto dílo mohlo přispět ke zlepšení vodního režimu krajiny, jeho součástí by mohly být přečerpávací elektrárny (bez nichž OZE v podstatě nemají smysl) apod.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

25.5.2020 09:29 Reaguje na Jan Šimůnek
Člověče nešťastná, na provoz tohoto nesmyslu potřebujete vodu!! A přečerpávat sucho může vymyslet pouze Miloš Zeman a ruský bot.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

5.5.2020 12:15
Většina těch bodů jsou nesmysly postrádající logiku. Např. hned v prvním bodě je vidět, že hlasatelé nemají z nějakého důvodu rádi velké společnosti.
Druhý bod ukazuje lásku autorů k příštipkářské energetice, kdy ke své specializaci si každý přibere funkci energetika, který bude opečovávat pár svých fv panelů. Sučasně odpor k jedinému zdroji (jádro), který nejméně zatěžuje životní prostředí a je schopen zajistit na příštích pár století dostatek energie i při rostoucí spotřebě.
A tak to pokračuje až do konce. Přitom nikdy v historii člověk neusiloval o "udržitelný" rozvoj. Ale usiloval o rozvoj, protože díky rozvoji vždy unikl hrozbě nedostatku některých surovin.
1/ Pazourek - palivové dříví - uhlí - jádro - (jaderná fúze) to je jasná cesta nekončícího rozvoje který je schopen i nadále lidstvu zajistit 2% roční růst ve spotřebě primární energie, který už pár tisíc let probíhá. A tak je to ve všech oblastech:
2/ sběr kořínků - dvoj (troj) polní systém - intenzivní zemědělství
3/ lov zvěře - chov domácích zvířat - velkochovy
4/ volný rybolov - aqua chov ryb
Na daném vývoji je vidět, že "zelené" návrhy v mnoha oblastech jsou cestou zpět.
Odpovědět
ig

5.5.2020 12:45
To je zase snůška :-) Před chvílí jsem v jiném threadu po jiným článkem psal, že nemám rád nápady, které nejsou promyšlené ani na půl tahu dopředu a teď tohle :D Třeba "Nevracejme se k úsilí o hospodářský růst za každou cenu". On vážně existuje člověk který si myslí, že ekonomický růst "se dělá" proto, aby si někdo mohl ve výkazu odškrtnout zvýšení HDP?
Odpovědět
SP

Svatá Prostoto

5.5.2020 13:49
Mohli místo toho třeba jen napsat ... Žijme lépe!

Všichni bychom to samozřejmě podepsali a bylo by. Stoupenců řádově víc, textu násobně méně, dopad úplně stejný.

Dokud mají mraky lidí čas a energii na podobné výkřiky do tmy, tak je to s náma furt ještě dobrý:-))).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 08:20
Ty požadavky jsou v principu správné a právě na nich je jasně vidět, jak je naše společnost totálně zdegenerovaná.
Není možné uskutečnit z toho vůbec nic, protože čecháček si řeže větev pod zadkem a nechápe vůbec nic.
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist