https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-kalenda-miroslav-vinkler-jak-je-to-dnes-s-vyvojem-poznani-v-klimatologii-aneb-od-meteorologie-k-astronomii
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pavel Kalenda, Miroslav Vinkler: Jak je to dnes s vývojem poznání v klimatologii aneb Od meteorologie k astronomii

10.5.2020
Obr. 1 –Vývoj teploty a koncentrace CO2 za posledních 420 000 let na základě údajů z vrtných jader z vrtu Vostok (Petit et al. 1999).
Obr. 1 –Vývoj teploty a koncentrace CO2 za posledních 420 000 let na základě údajů z vrtných jader z vrtu Vostok (Petit et al. 1999).
Když se podíváme na dnešní učební osnovy klimatologie, zjistíme, že tento obor vychází z meteorologie, tedy sledování teplot, srážek a dalších meteorologických parametrů a jejich vývoje na tisícileté škále (např. http://geogr.muni.cz/klimatologie). Protože na této časové škále není dostatek přímých dat (nejstarší měření v Číně sahají pouze 500 let nazpět), jsou používána tzv. proxydata, vyjadřující sledované veličiny na jiném základě, tedy například na zastoupení 18O nebo 14 C, které jsou úměrné teplotě, resp. sluneční aktivitě. Takto klimatologie využívá data dendrologie (cca 1000 let nazpět), pedologie a hlubokomořské sedimentologie nebo glaciologie (statisíce let nazpět). V dnešní době jsou často používána data ze satelitů – například přímá měření slunečního záření, nebo dopadajícího kosmického záření, která jsme schopni přes izotopy 10Be přepočítat zpětně na zářivý výkon našeho Slunce. Pro sledování přerozdělování dopadajícího slunečního záření v zemské atmosféře a na povrchu země a v oceánech se využívá mnoha chemických metod a také biochemické metody.
 

První zásadní klimatologická teorie Milutina Milankoviče (1930) dokázala vysvětlit střídání dob ledových a meziledových za posledních cca 3 mil. let na základě změny osvitu kontinentů zejména na severní polokouli a to vlivem měnících se parametrů orbity Země okolo Slunce. Přibližně v rytmu 100 000 letých cyklů se mění excentricita orbity a ve 40 000 letém cyklu se mění sklon zemské osy. Přesně v rytmu obou těchto parametrů se střídaly dlouhé doby ledové s krátkými meziledovými dobami. Před 3 mil. lety převládal 40 000-letý cyklus a posledních přibližně 1 mil. let převládá 100 000-letý cyklus a doby ledové jsou hlubší a delší (obr. 1).

Poslední výzkum v této oblasti ukazuje na způsob, jak dochází ke skokové změně (překlopení zpětné vazby) přechodu z doby ledové do meziledové (glaciál- interglaciál) a naopak a ukazuje, že parametry orbity Země již jsou ve stavu těsně (několik set až prvních tisíc let) před dalším zvratem teplého interglaciálu do dalšího glaciálu (Ganopolski 2014).

Kromě těchto základních, tzv. Milankovičových cyklů, je možno v klimatu na Zemi vysledovat mnohem delší, ale také mnohem kratší cykly. Jeden z nejdelších cyklů, podle kterého se řídí orogeneze (vrásnění), je dlouhý cca 150 mil. let a s touto periodou se střídají geologické éry od prvohor až po současnost (prvohory – druhohory – kenozoikum), ale také klima na Zemi. Není jistě překvapivé zjištění, že ona perioda 150 mil. let je periodou oběhu Sluneční soustavy okolo jádra naší Galaxie.

Obr. 2 – Vývoj klimatu za posledních 540 mil. let, tedy od Kambria (Veizer et al. 1999)
Obr. 2 – Vývoj klimatu za posledních 540 mil. let, tedy od Kambria (Veizer et al. 1999)

Mnohem kratší klimatické cykly už mají jednoznačné vazby na parametry orbit planet Sluneční soustavy, které mají vliv na sluneční aktivitu.

Sluneční soustava je planetární systém hvězdy známé pod názvem Slunce, který tvoří především 8 planet (+1 předpokládaná, dosud nepozorovaná opticky (Batygin a Brown 2016)), 5 trpasličích planet, přes 150 měsíců planet (především u Jupiteru, Saturnu, Uranu a Neptuna) a další menší tělesa jako planetky, komety, meteoroidy apod.. Všechna tělesa včetně Slunce obíhají okolo společného těžiště, barycentra Sluneční soustavy. Pokud předpokládáme, že Sluneční soustava představuje izolovaný systém a nepůsobí na ni žádné vnější síly, pak by mělo platit, že součet všech rotačních momentů hmotných těles soustavy je v každém okamžiku konstantní. Protože vzájemné vzdálenosti mezi planetami a také Sluncem se mění, všechna tělesa si mezi sebou vyměňují části svých rotačních momentů. Důsledkem je, že se může rotační perioda Slunce měnit v rozmezí +-2,2%. Důsledky vidíme i přímo na naší Zemi, která mění svou rychlost otáčení (LOD) s periodou 62,5 let (obr. 3). Nejenom to. Perioda 62,5 let se vyskytuje i ve všech klimatických parametrech, jako je AMO (Atlantická meridionální oscilace), PDO (Pacifická dekádní oscilace), výška hladin oceánů, index sucha a také opakování povodní, protože pohyb atmosféry je úzce spjat s rotačním momentem Země. Stejnou periodu ale můžeme také vysledovat například u zemětřesení s maximy aktivity mezi lety 1891 – 1906, 1944 – 1965 a 2004 – 2020 nebo u vulkanické aktivity. Protože perioda 62,5 let je periodou změny excentricity Jupitera, který přenáší na ostatní tělesa největší rotační momenty, je tato perioda obsažena i ve sluneční aktivitě, jak můžeme pozorovat například na polárních zářích.

Obr. 3 – Variace délky dne na Zemi a okamžiky největších zemětřesení M>8,2
Obr. 3 – Variace délky dne na Zemi a okamžiky největších zemětřesení M>8,2

Dosud není znám přesný mechanismus změn sluneční aktivity. Sluneční dynamo je jen matematickým modelem jeho elektromagnetických vnějších projevů a neřeší otázku jeho geneze ani nevysvětluje základní redistribuci momentů, a navíc není ve své podstatě dlouhodobě stabilní. Harmonická analýza dat ukazuje, že ve sluneční aktivitě jsou obsaženy stejné periody, jaké jsou v pohybu Slunce okolo barycentra.

Celé schéma toho, jak planety mohou ovlivňovat sluneční aktivitu a ta ovlivňuje klima na Zemi podle N.-A.Mörnera (2013), je na obr. 4.

Obr. 4 – Schéma planetárních vlivů na Slunce ->Zemi ->klima(podle Mörner 2013)
Obr. 4 – Schéma planetárních vlivů na Slunce ->Zemi ->klima(podle Mörner 2013)

Sluneční aktivita popisuje změny v množství úhrnu slunečního záření a jeho spektrálního složení. Nejběžnějším a snadno pozorovatelným projevem aktivity jsou sluneční skvrny. Sluneční konstanta je přibližně 1360-1365 W/m2 (viz obr. 5). Roku 1843 objevil německý hvězdář Heinrich Schwab jedenáctiletý cyklus slunečních skvrn. Podle nové studie publikované v Solar Physics (2019) odpovídá 11-letý sluneční cyklus pohybům planet velmi přesně a to minimálně pro minulých 90 cyklů. Právě jednou za 11,07 let se totiž dostávají do zákrytu planety, které mají největší slapové vlivy (obdoba přílivu a odlivu na Zemi) na Slunce, tedy Venuše, Země a Jupiter (https://sciencemag.cz/zahada-11leteho-slunecniho-cyklu-muze-za-nej-priliv/ ).

Je doloženo, že relativní velikost slunečního cyklu, tak i střednědobé a dlouhodobé cykly, mají vliv na klimatické změny na Zemi, a ukazuje se, že sluneční aktivita a dlouhodobé klimatické změny na Zemi jsou spolu těsně svázány.

Měření provedená v posledních letech pomocí satelitů přinesla důležitý poznatek, že v době výskytu velkého počtu skvrn se hodnota celkové zářivosti Slunce zvyšuje. Sluneční aktivita dosahuje od Malé doby ledové do současnosti vysokých hodnot, nejvyšších za posledních cca 600 let, jak je doloženo nejenom analýzou 10Be, ale i přímým pozorováním počtu skvrn. Z pozorování průběhu sluneční zářivosti (integrované v čase) a průběhu teploty vyplývá úzká korelace mezi oběma křivkami (obr. 5).

Obr. 5 – Vývoj sluneční konstanty (TSI) a počtu slunečních skvrn za posledních 1200 let (Steinhilber and Beer 2011). Písmeny jsou označeny chladné klimatické periody – Oortova, Wolfova, Spörerova, Maunderova a Daltonova.
Obr. 5 – Vývoj sluneční konstanty (TSI) a počtu slunečních skvrn za posledních 1200 let (Steinhilber and Beer 2011). Písmeny jsou označeny chladné klimatické periody – Oortova, Wolfova, Spörerova, Maunderova a Daltonova.

Plným právem pak lze položit kardinální otázku: Je současná a neoddiskutovatelná skutečnost – rychlá klimatická změna spojená s nárůstem globální teploty a změnami srážkové činnosti – zapříčiněná pouze antropogenními vlivy (emisemi skleníkových plynů), jak deklaruje oficiální doktrína IPCC a papouškují sdělovací prostředky, anebo lze tuto změnu vysvětlit jiným způsobem?

Na to se pokusila odpovědět práce doktorky Žarkové a jejího vědeckého pracovního týmu. Práce tvrdila a tvrdí, že lze tyto změny vyložit právě na základě prokázaných závislostí ohledně polohy barycentra a změn sluneční zářivosti spojené se změnami magnetického pole Slunce. Práce byla nejdříve zveřejněna v prestižním časopisu Nature - ScientificReports v r. 2019 a přes protesty autorky odstraněna v r. 2020 se zdůvodněním, že se hrubě mýlila. Klimaalarmistická lobby spojená s IPCC a jejich souputníky se následně postarala, aby se dále o práci veřejně nemluvilo, paní doktorka byla ostrakizována a dána do klatby.

Na rozdíl od inkvizitorů z okolí IPCC se však našla řada neúplatných vědců, kteří se její prací i poté zabývali a ti došli k poněkud jinému výsledku. Doktorka Žarková se skutečně mýlila ve fyzikálním zdůvodnění vazby polohy barycentra na změnu magnetického pole Slunce, ta však netvořila podstatu práce. To bylo jen nastínění možné pracovní hypotézy vysvětlující pozorované souvislosti. Podstatou článku ale byla analýza slabého magnetického pole Slunce (pozaďové magnetické pole), které Žarková zcela správně rozložila na vektor hlavních komponent. Jako informační základnu použila ověřené a nezpochybnitelné sady dlouhodobého měření sluneční aktivity z observatoře Mt. Wilson (Los Angeles, Kalifornie, USA), která slouží doslova jako etalon údajů o sluneční aktivitě pro světovou vědeckou solární obec.

Dále ke zpracování dat použila standardní matematickou analýzu a dospěla k výsledku, který jednoznačně a nezpochybnitelně dokládá, že pomocí prvních dvou zcela nezávislých komponent, zahrnující 39% celkového magnetického pole a které jsou významně větší než zbývající komponenty, je možno velice dobře aproximovat základní rysy chování magnetického pole Slunce v čase, a tedy i sluneční aktivitu. Extrapolací pouze těchto prvních dvou komponent zpět v čase (sto tisíc let dozadu) se ukázalo, že dobře korelují se základními rysy vývoje klimatu na Zemi a umožňují tak vysvětlit vyšší sluneční aktivitu během Moderního maxima a taky nižší sluneční aktivitu v průběhu Daltonova i Maunderova minima (před Malou dobou ledovou). Extrapolací do budoucnosti Žarková a spoluautoři předpověděli konec Moderního maxima v průběhu 26. slunečního cyklu a taky následné ochlazení mezi lety 2020 a 2055 s poklesem toku slunečního záření o 1 – 1,5W/m2.

Samotná Valentina Žarková nesouhlasila se stažením článku, protože v datech i jejich zpracování není jediná chyba a jí nastolenou hypotézu o vlivu polohy Slunce vůči barycentru může kdokoli a kdykoli vyvrátit bez jakéhokoli vlivu na zjištěné závislosti. Je to stejná situace, jako nastala v případě ukončení vydávání časopisu Pattern Recognition in Physics (PRP) ihned po prvním čísle, které bylo zaměřeno na sluneční aktivitu a její cyklické změny. Hlavním editorem tohoto čísla byl prof. N.-A.Mörner, který obdržel od šéfredaktora M. Rasmussena tento „vysvětlující“ dopis: “ Vážený Nils-Axeli, s lítostí vás informujeme, že jsme se rozhodli nevydat časopis Rozpoznávání vzorů ve fyzice (PRP). Při zpracování tiskové zprávy ke zvláštnímu vydání „Vzory ve sluneční variabilitě, jejich planetárním původu a pozemských dopadech“ jsme si přečetli dokument s obecnými závěry zveřejněný 16. prosince 2013. Byli jsme znepokojeni druhým vývodem autorů, ve kterém uvedli: „To vrhá vážné pochybnosti o otázce pokračujícího, dokonce zrychleného, oteplování, jak tvrdí projekt IPCC“.

Na stránkách časopisu pak bylo toto jeho zdůvodnění: „Vydávání časopisu bylo zastaveno, protože časopis PRP nebyl zamýšlen býti platformou klimaskeptiků“.

Věříme, že každý čtenář se musí ztotožnit s tím, že skutečnými prioritami každé vědy jsou logika a důvod, důkaz a svoboda projevu a nikoli konsensus tzv. 97% většiny vědců na straně panelu IPCC. K vyvrácení jakékoli hypotézy nebo teorie pak postačí jeden propadnutý test. A blíží se čas, kdy predikce všech klimatických modelů CMIP5, publikovaných před rokem 2010, závisejících zejména na vypouštění „antropogenního“ CO2, budou zcela mimo pásmo tolerance. Jak ukázal prof. Christy (2017) při svém slyšení v Kongresu (USA), tak ze 102 modelů se jen dva modely pohybovaly v pásmu tolerance +- 2σ v roce 2017.

Obr. 6 – Porovnání predikce sluneční aktivity vypočtené z prvních dvou hlavních komponent magnetického pozaďového pole Slunce (nahoře) (Shepherd et al. 2014) a predikce sluneční aktivity vypočtené na základě planetárního rázového modelu (dole – červená křivka) (Salvador 2013) spolu s pozorovanou sluneční aktivitou mezi roky 1987 a 2018 (převzato z Tallbloke 2018)
Obr. 6 – Porovnání predikce sluneční aktivity vypočtené z prvních dvou hlavních komponent magnetického pozaďového pole Slunce (nahoře) (Shepherd et al. 2014) a predikce sluneční aktivity vypočtené na základě planetárního rázového modelu (dole – červená křivka) (Salvador 2013) spolu s pozorovanou sluneční aktivitou mezi roky 1987 a 2018 (převzato z Tallbloke 2018)

Plně se však potvrzují predikce vědců J.R.Salvadora (A mathematical model of the sunspot cycle for the past 1000 years), Shepherda a Žarkové (2014) (Prediction of Solar Activity from Solar Background Magnetic Field Variations in Cycles 21–23. Astrophys. J.) o tom, že jsou schopni spočítat sluneční aktivitu pouze z poloh planet a tedy následně odhadnout, jak se bude vyvíjet i klima na Zemi (viz obr. 6).

Je dobře patrné, že se v poslední době v klimatologii nejvíce angažují zejména astronomové (Žarková, Scafetta, Charvátová, Shepherd, Nikolov, Solheim) a matematici (Salvador, Vukčevič, Monckton), protože se ukazuje, že právě planety ovlivňují sluneční aktivitu a ta zase ovlivňuje klima na Zemi obdobně, jako sklon zemské osy předurčuje střídání ročních období. Země sama o sobě dostává podstatnou část energie právě ze Slunce, a pokud by toto nesvítilo, tak by byla jen zmrzlým a mrtvým tělesem (nejen z biologického, ale i z geologického hlediska).

Co dodat závěrem? Shodou okolností, zdráháme se použít slovo šťastných, došlo k tomu, že světová ekonomika je v současnosti ochromena pandemií koronaviru a ztráty se budou počítat v biliónech dolarů. Vlády a parlamenty včetně všech centrálních bank budou zaměstnány restartem kolabujících hospodářství a na rigidní opatření ordinované celosvětově EU pod heslem European Green Deal prostě nebude. Na tomto faktu nezmění nic ani silácká prohlášení předsedkyně Evropské komise Ulriky von Leyen.

Z tohoto pohledu se dá mluvit o vývoji příznivém pro vědu, neboť během roku budeme pozitivně vědět jak to s antropogenním vlivem na změnu klimatu skutečně je – viz článek Globální klimatický experiment - Ekolist 18.4. a dále bude nezvratně prokázáno nebo vyvráceno, zda polohy planet mají vliv na sluneční aktivitu a ta se zpožděním ovlivní také klima na Zemi.

Obr. 7 – Vývoj akumulované sluneční aktivity a rekonstruované teploty na Zemi za posledních 1200 let a vyhlazené v 50-letém okně (Kalenda a kol. 2018)
Obr. 7 – Vývoj akumulované sluneční aktivity a rekonstruované teploty na Zemi za posledních 1200 let a vyhlazené v 50-letém okně (Kalenda a kol. 2018)

Predikce vývoje teplot na Zemi do roku 2100 (jako integrál sluneční aktivity) byla publikovaná již v roce 2018 na konferenci v Porto (obr. 7). K největšímu ochlazení by ale mělo dojít až po roce 2135, pokud ale dříve nedojde k nějakému velkému výbuchu vulkánu, který může rychleji ovlivnit celou zemskou atmosféru a tím i klima, protože zásoby akumulované sluneční energie v zemské kůře jsou výjimečně veliké, největší za posledních více než 1200 let (obr. 7).

Bylo by nespravedlivé, abychom zde nevzpomněli i řadu vynikajících českých odborníků, kteří se věnovali problematice sluneční aktivity a možného vlivu na klima, nedávno i v minulosti – tady je máte: Ivanka Charvátová, Václav Kopecký, Rudolf Brázdil, Václav Cílek, Václav Bumba.


reklama

 
Pavel Kalenda, Miroslav Vinkler
Pavel Kalenda je geofyzik a seismolog, Miroslav Vinkler je předseda spolku Malínské aleje, věnuje se ochraně přírody a krajiny.
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (284)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

pp

pavel peregrin

10.5.2020 12:28
Tak snad každému normálně myslícímu jedinci je jasné, že rozhodující vliv má Slunce, netřeba o tom vést dlouhé polemiky.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

10.5.2020 12:48 Reaguje na pavel peregrin
V 16. století bylo také každému "normálně myslícímu" jedinci jasné, že Slunce obíhá kolem Země.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

10.5.2020 18:36 Reaguje na Majka Kletečková
Každému ne, ale určitému okruhu učenců ano, a to již ve starověku.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

10.5.2020 18:36 Reaguje na pavel peregrin
Tak jsem se přepsal- samozřejmě Země okolo Slunce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.5.2020 17:30 Reaguje na pavel peregrin
Samozřejmě. Klíčem je Slunce a rozdíl proti normálním dobám je, že část energie byla vždy vyzářena do prostoru. Dnes tomu brání skleníkový efekt způsobený zvyšující koncentrací CO2.
Polemiky se o tom vedly asi 50 let, dnes je to prakticky jasné.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

10.5.2020 18:38 Reaguje na Pavel Hanzl
Vyčkejte asi tak deset let a pak uvidíme.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.5.2020 19:42 Reaguje na pavel peregrin
Obávám se, že za 10 let budeme mít úplně jiné starosti.
Pokud se bude klima chovat tak, jak doposud (což je největší pravděpodobnost) tak budeme mít problém s potravinami, pitnou vodou i energií, ekosystém bude v rozvalu a možná budeme ve válce s giga vlnou imigrantů. Jenom vymírání hmyzu může odstartovat nekontrolovatelné epidemie a vůbec nepředvídatelné tragédie.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.5.2020 05:42 Reaguje na Pavel Hanzl
S vlnou imigrantů jistě problémy mít budeme. ale nikoli kvůli teplu, ale kvůli ideologii, kterou hlásají. Řešitelné to, samozřejmě, je, ale ne se současnou squadrou politiků v čele (a zejména bruselských neomarxistů).
A ekosystém rozvaluje zatím jen ekology hýčkaný kůrovec a ničí ho solární a větrné elektrárny.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.5.2020 12:40 Reaguje na Jan Šimůnek
Už konečně přestaňte s nesmyslel že za kůrovce můžou ekologové.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.5.2020 13:38 Reaguje na Petr Eliáš
Nikdo jiný bezzásahovost neprosazoval. Jen ekologové.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.5.2020 13:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Proboha, bezsásahovost je na % výměry.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.5.2020 14:22 Reaguje na Petr Eliáš
Zonace Národního parku Šumava =
68 460 ha

a) zóna přírodní se vymezí na ucelených plochách, kde převažují přirozené ekosystémy, s cílem je zachovat a umožnit v nich nerušený průběh přírodních procesů (27,7% rozlohy NP )
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.5.2020 14:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ano, 0,8% rozlohy ČR. Jenže kůrovec byl v českých lesích vždy a za jeho přemnožením stojí sucho a smrkové plantáže.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.5.2020 17:30 Reaguje na Petr Eliáš
Za jeho přemnožením stojí masová infekce. Smrky hynou i tam, kde mají vody dostatek. Na březích lesních bažin a vodotečí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 14:00 Reaguje na Jan Šimůnek
Za přemnožením kůrovce stojí transfer smrku do poloh,kde neměl co dělat. Jeho stanovištěm jsou polohy kolem 1100m.n.m. ,vlho a chladno.

Protože však bylo nutno nahrazovat úbytek stromů,použil se smrk.
Ekonomicky nejlepší varianta,rychlý přírůstek,solidní dřevo od stavebnictví po celulózu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 17:43 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nicméně dokud nepřišla "bezzásahovost", dařilo se problém kůrovce průběžně držet na snesitelné úrovni.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

13.5.2020 11:41 Reaguje na Miroslav Vinkler
Letos k přemnožení kůrovce přispěje také hodně teplá zima bez mrazů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.5.2020 14:04 Reaguje na Majka Kletečková
Ano, ale pokud by byly napadené stromy důsledně zlikvidovány, tento problém by nebyl.
Odpovědět
MG

Milan G

12.5.2020 10:19 Reaguje na Petr Eliáš
Už to konečně přijměte, že za kůrovce a jeho rozmnožení můžou ekoteroristi.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.5.2020 10:27 Reaguje na Milan G
Nepřijmu, protože je to kravina.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 12:48 Reaguje na Petr Eliáš
Je to jasně doloženo a pamětníci jsou většinou ještě mezi námi.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.5.2020 14:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Jasně doloženo to máte akorát Vy. Ale já se neřídím dle někoho, kdo za fanaticky za vším vidí ekoteroristy. ;) V předchozích diskuzích jsem sem přikládat rozhovor s Turčánim na téma kůrovec, zkuste se na to podívat.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 17:47 Reaguje na Petr Eliáš
Já ještě pamatuji TV reportáže o akcích téhle škodné.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

11.5.2020 10:29 Reaguje na Pavel Hanzl
Ale vůbec ne, pouze se mění rovnoměrnost srážek, teplota a přetáčení období na celé zeměkouli, to je to, oč tu běží. Na úkor nás dostane přidáno druhý a na úkor jeho my, v čem to bude, vám dnes nikdo seriozní nepoví. Prostě to počasí v průběhu věků putuje a to je celé.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 07:36 Reaguje na pavel peregrin
Dnes se vysušují prakticky všechny kontinenty a srážky se zvyšují na mořích a na pólech.
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.5.2020 14:41
Ukazuje se jasně, že klimatologie jako obor je v rukou naprostých šarlatánů, kteří jen blábolí nesmysly. Naneštěstí pro lidstvo jsou perfektně organizovaní. Naštěstí existují jiné vědní obory, kam jejich špinavé pracky nedosahují.
Během následujících 10 let se pravděpodobně znatelně ochladí a protože teplota oceánu začne převyšovat teplotu vzduchu (mění se pomaleji), nastane pluviál, tj. období s chladny a dešti (jako např. v době začátků husitského hnutí).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.5.2020 17:34 Reaguje na Jan Šimůnek
Slibem nezarmoutíš.
Velmi rád bych tomu chtěl věřit, jenže vím, že je to úplný nesmysl.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 12:24 Reaguje na Jan Šimůnek
Pane Šimůnku, máte pravdu v obou tvrzeních, které předkládáte. Spousta argumentů pro první tvrzení je v knížce V. Kremlíka "Obchodníci se strachem".
Již v blízké budoucnosti se znatelně ochladí ve střední Evropě (asi o 0,4°C) a to hned z několika důvodů: 1) Změna směru proudění jet-streamu (P. Corbyn 2018), 2) 62-letý cyklus Jupitera (přesně před 62 lety skončilo období katastrofických such 1944-1947 a nastalo vlhké období, které vrcholilo v roce 1965, 3) je plánován výbuch nějakého velkého vulkánu s VEI >= 5 s dopadem na globální klima.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.5.2020 12:33 Reaguje na Pavel Kalenda
Ale prosim Vás. Kremlík je demagog, překrucovač faktů a známý cherry picker.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.5.2020 13:39 Reaguje na Petr Eliáš
Nikdy ho nikdo z nějaké konkrétní nepravdy neusvědčil.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.5.2020 14:19 Reaguje na Jan Šimůnek
Ne, tak si zkuste přečíst nějaký článek a diskuze na Osel.cz. ;)
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.5.2020 17:31 Reaguje na Petr Eliáš
Někteří diskutující jsou sice silně nevraživí, ale většinou argumentačně mimo realitu.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.5.2020 21:55 Reaguje na Jan Šimůnek
Otázkou zůstává v jaké realitě se Kremlík pohybuje. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 12:48 Reaguje na Petr Eliáš
V té, co normální lidé.
Odpovědět
MG

Milan G

10.5.2020 15:29
Pánové, díky. Super práce.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

10.5.2020 17:27
Článek byl zajímavý, dokud se nedostal na ideologickou polohu "Klimaalarmistická lobby spojená s IPCC a jejich souputníky" a pak je to už o ničem. Grafy vypovídají, že dnes by mělo být spíš ochlazování.
Samozřejmě to velmi rychlé a masivní oteplováni nijak nevysvětluje.
Jediný skutečně vypovídající graf je ten první, korelace teploty a koncentrace CO2, který zase vy neuznáte, tak nevím, proč tam je.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.5.2020 05:37 Reaguje na Pavel Hanzl
Pokud rosničky nekecají, tak "zmrzlíci" přijdou na den přesně. V případě nějakého zásadního globálního oteplení by se museli začít předcházet.
A v Arktidě i Antarktidě led začíná přibývat, což svědčí o tom, že současná teplá epizoda, která nedosahuje ani parametrů teplot za Jagelonců, už končí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.5.2020 06:44 Reaguje na Jan Šimůnek
Tři názory a všechny tři špatně. Počasí je deformováno klimatickou změnou ale jak, to neví nikdo. Poškozené je vodonosné proudění, ale ne příchod zmrzlíků.
Ledu samozřejmě ubývá podle pobřeží, ale u pólu přibývá, protože se otepluje. Vyšší odpar z moří znamená, že více sněží tam, kde je zima. Pokud stoupne průměrná teplota z třeba -5°C na -4, tak pořád napadne prašan.
Teplotu za Jagellonců jsme překonali už někdy v roce 2016.
Já sám jsem vám dával pár odkazů na teplotní grafy, které zásadně nečtete.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.5.2020 13:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Teplot za Jagelonců jsme ještě nedosáhli, tehdy pěstované polní plodiny by při použití tehdejší agrotechniky nezvládly vyrůst. Neměli jsme také žádné "roky bez zimy", kdy jabloně vykvetly (a nezmrzly) už v únoru a kdo si troufl vysít do strniště po ozimech další várku obilí, sklidil druhou úrodu. Kronikářsky a dalšími záznamy doloženo.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 08:01 Reaguje na Jan Šimůnek
Vaše příspěvky jsou nesmyslné především proto, že nerozlišujete pojmy lokální a globální. Globální teplota za Jagellonců není dána zápisem v nějaké kronice, že v té zimě memrzlo (zvláště, když kronikář neměl ani teploměr). Je to průměr stovek datových údajů, proxydat, vývrtů z ledovců atd. atd. a je to zpracováno v grafech, které jste nikdy neviděl. Ty grafy vytváří vědecké týmy na celém světě a liší se velmi málo.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 13:53 Reaguje na Pavel Hanzl
Problém vidím v tom, že vy nechápete rozdíl mezi proxydaty a daty skutečně naměřenými. Byť je třeba ten teploměr nahrazen rostlinami nebo něčím jiným podobným.
Krátkodobé výkyvy se prostě na proxydatech nepoznají, zatímco na měření ano. Takže výsledek je, že ta proxydata teploty podhodnocují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 16:37 Reaguje na Jan Šimůnek
Krátkodobé výkyvy se poznají velmi dobře (třeba v letokruzích stromů) a hlavně s nimi pracují profesionálové, kteří přesně ví, co který údaj znamená. A já věřím samozřejmě jim a ne antiekoteroristům.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 17:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže letokruhy nejsou ovlivněny jen teplotou.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 18:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Oni to samozřejmě ví.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.5.2020 08:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Ano, jenže v momentě, kdy máte k dispozici jen ty letokruhy, tak z nich prostě nevyvěštíte, co je dáno teplotou a co některým z dalších bambilionů faktorů, které je ovlivňují také.
Po této stránce je listinný materiál (kroniky, hospodářské smlouvy, účetnictví apod.) daleko informačně hodnotnější.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

9.6.2020 21:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Oni to samozřejmě ví.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.5.2020 17:34 Reaguje na Pavel Hanzl
Jinak zmrzlíci jsou způsobeni posunem ledu od pobřeží Grónska jižněji, do cesty převládajících větrů, co pak jdou na Evropu. Vychladí je a zavodní. Kdyby byl skutečný posun klimatu, led by se z Grónska uvolnil dříve a dříve by připlul do kritické oblasti Atlantiku. To se prostě neděje.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 13:39 Reaguje na Jan Šimůnek
Na kry se přivazují ekoteroristé.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 13:53 Reaguje na Pavel Hanzl
?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 07:40 Reaguje na Pavel Hanzl
První graf je z vrtu Vostok a jak jsem už psal v několika diskuzích zde na Ekolistu, tak teplota předbíhá CO2 o nějaký čas (až desítky let) a ne naopak. Ono je to mimochodem vidět i v tomto velice špatném rozlišení zde. Zvětšete si obrázek a uvidíte, co začalo růst dříve okolo let (v tisících) -330, -260, -225, -185, -140, -105, -60, zda modrá či červená křivka. A to jsem vyjmenoval jen ty markanty. Při podrobné kroskorelační analýze toho naleznete více a přesněji.
Ostatním grafům asi nerozumíte, když tvrdíte, že o ničem nevypovídají. Ale to vše jsou grafy publikované v peer-review časopisech a přijaté odbornou veřejností. Pokud máte něco proti nim, můžete poslat svou recenzi do redakce příslušného časopisu a domáhat se stažení článku, jak se to stalo prof. Žarkové v letošním roce.
Současné oteplování vysvětluje graf č. 7, ale ten redakce nedala na sklo. Už jsem žádal o opravu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.5.2020 16:17 Reaguje na Pavel Kalenda
"jak jsem už psal v několika diskuzích zde na Ekolistu, tak teplota předbíhá CO2 o nějaký čas (až desítky let) a ne naopak."

Jenže teď tomu tak, pane Kalendo, není! Jak to vysvětlíte?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 16:43 Reaguje na Jiří Svoboda
Vám je těžké něco vysvětlit, když nechápete fyzikální podstatu procesu akumulace energie v oceánech a v horninách, který je popsán v onom článku. Prvním parametrem, který se mění, je sluneční aktivita. Ta podle obrázku č. 4 má vliv jak na samotnou atmosféru (teplota, proudění, ....), tak také osvitem na povrch oceánu a kontinentů, kde se přeměňuje dopadající energie na dlouhovlnnější komponenty (více tepelné). Při poklesu sluneční aktivity (výkonu) dojde k částečnému snížení teploty atmosféry, ale musíme si uvědomit, že i oceán i kontinenty mají naakumulovanou dostatečnou zásobu energie, která stačí na zpětný doohřev atmosféry a také na uvolňování CO2 z oceánů. Tato fáze je jen dočasná a polovina naakumulované energie v oceánech se uvolní během několika měsíců, zato z kontinentů se uvolní v průběhu cca 270 let. Teprve v průběhu této fáze (ve které se nyní nacházíme) poklesne ORL na střední hodnoty a vyrovná se tak příjem i výdej energie na povrchu Země a teprve nyní přestane oceán uvolňovat (teplotně) přebytečný CO2. Takže po poklesu teploty atmosféry následuje pokles CO2 na průměrné hodnoty (dané středním TSI). Teorie je popsána v M. Salby (2012).
To, co dnes již pozorujeme, je pokles teplot ve stratosféře, který zcela odporuje teorii IPCC (měla by se při vyšším CO2 oteplovat). Např. zde: https://www.gfdl.noaa.gov/bibliography/related_files/Seidel_WIRES_Jul2011.pdf
obrázek 3.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.5.2020 21:53 Reaguje na Pavel Kalenda
Nevím no, když se podívám do první hodnotící zprávy IPCC, tak ta s ochlazením stratosféry počítá.

(https://archive.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf; strana 183).
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 07:51 Reaguje na Petr Eliáš
Jenže tyhle materiály jsou natolik chaotické a vzájemně rozporné, že se tam dá najít skoro vše. Asi jako v Bibli nebo nějakých Sebraných spisech.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.5.2020 08:35 Reaguje na Jan Šimůnek
Nekličkujte...
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 12:50 Reaguje na Petr Eliáš
Nekličkuji. Řada klimatických modelů, které IPCC taky akceptovala, počítá naopak s jejím ohřevem. Probíralo se to tu v různých diskusích.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.5.2020 20:20 Reaguje na Jan Šimůnek
No, tak model je model, i ve zprávách IPCC máte např. teoretický model sopečné erupce a následného oteplení, uvádí i reálně naměřené hodnoty po erupci sopky Pinatubo. ;) Zatím ve všech pěti zprávách IPCC uvádí, že se stratosféra dle předpokladu ochlazuje. :)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2020 09:12 Reaguje na Pavel Kalenda
Pane Kalendo, s vámi je opravdu diskuse jako s hotentotem. Já chápu, proč dříve předbíhala teplota koncentraci CO2. Ale ptám se vás, už po několikáté, proč tomu tak v posledních 50 letech není.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 10:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Vysvětlil jsem výše 11.5. 16:43, že opět teplota předbíhá koncentraci CO2, ale nyní se jedná o zvrat dolů. Sám jste mohl zjistit, že posledních cca 15 let teplota už moc neroste (až na El-Nino eventy) a naopak koncentrace CO2 ještě roste rychle tak, jak je to odpovídá dostatečně nahřátému oceánu a kontinentům.
P.S. Jen hotentot se ptá na totéž dvakrát a ani jednou to nepochopí. Já jen doufám, že to pochopíte stejně, jako integraci a sčítání zlomků, které jsme probírali už dříve.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2020 13:08 Reaguje na Pavel Kalenda
Ale pokud nárůst koncentrace CO2 pochází z oteplujících se oceánů, jak tvrdíte, jakto že ho v atmosféře přibývá jen asi polovina z toho, co pochází ze spalování fosilních paliv?

A co kdyby jste vzal v úvahu Henryho zákon a došel byste k závěru, že byť se oceány mírně oteplují, přesto v nich obsah CO2 roste, což způsobuje jejich skutečné okyselování. Nebo spalování fosilních paliv považujete za neexistující jev?

Tolik naakumulovaných nesmyslů, jako ve vaší "teorii", se již dosti těžko jinde hledá.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 13:20 Reaguje na Jiří Svoboda
Prosím, dejte sem odkaz na článek (články), kde je dokázáno, že nárůst koncentrace CO2 v atmosféře je dán z poloviny přírodou a z poloviny lidstvem.
Výše jsem uvedl, že pufrovací schopnost oceánů je nesmírná a drží si svoje pH. Jen si odhadněte, kolik je v korálech uloženého vápence, který se může téměř okamžitě rozpustit při zvýšení pH.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2020 15:19 Reaguje na Pavel Kalenda
Vy ani nejste schopen pochopit řádně napsanou větu.

Člověk vypouští nějaké množství CO2 do atmosféry a polovina té produkce někde mizí. Já tvrdím, že hlavně v oceánech.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

17.5.2020 20:25 Reaguje na Pavel Kalenda
Tento graf jsem použil ve svém článku, ale nepřekryl jsem ho tak, jako je to zde. A mohu potvrdit, co zde píšete. To předbíhání teploty je ovšem mnohem lépe vidět na sestupné části grafů než na vzestupné. Je to zde:https://pravyprostor.cz/rostouci-mnozstvi-co2-neni-pricinou-ale-nasledkem-oteplovani/
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

10.5.2020 20:56
No to se dali dva opravdoví vědci dokupy!

Třeba sluneční konstanta v posledních desetiletích úspěšně klesá (viz Obr. 5), ale otepluje se zcela bezprecedentní rychlostí. Autorům to evidentně nevadí.

Ten článek je obrovský argumentační paskvil. Myslím, že i nějaké to sprosté slovo by bylo na místě.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

10.5.2020 21:28 Reaguje na Jiří Svoboda
Nesmíte se nechat unášet emocemi a měl byste argumentovat fakty, nikoli zbožným přáním. Pokud najdete věcnou chybu ,určitě jsme s to si to v dialogu na Ekolistu rozebrat.
Výrok "článek je obrovský argumentační paskvil" je výrokem neprokázaným a tedy nekorektním.
K vaší výtce ohledně solární konstanty vám doporučuji četbu článku How constant is the “solar constant?”, by Andy May, dostupné zde:
https://wattsupwiththat.com/2018/09/19/how-constant-is-the-solar-constant/
Hlavně ať vám neuteče poslední věta závěru : "Určitě jsme neprokázali, že variabilita slunečního záření je příčinou všeho nebo velké části oteplování, avšak nemůžeme to nemůžeme vyloučit jako možnou příčinu, ale jak se zdá, právě to IPCC učinila."

Jsem zvědav ,komu teď budete nadávat. (sprostě)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.5.2020 09:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ale vždyť jsem tam jeden jasný argument uvedl!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.5.2020 09:40 Reaguje na Jiří Svoboda
Ale odkaz si nepřečtete, to je potom těžké pořízení.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.5.2020 10:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Neříkejte, že to nedokážete sám vysvětlit a musíte se na něco odkazovat. Jak se mění solární konstanta je přece na obr. 5. Co potřebujete více?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.5.2020 10:32 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo, buď klame zrak vás nebo mě.
Graf na obr. 5 ,osa y =TSI , x= čas

Vy skutečně tvrdíte, že solární konstanta klesá ???? . Já si dovolím tvrdit opak: prokazatelně od r.1750-současnost , je její směrnice kladná.

Buďte tak laskav a projděte si dvakrát zmiňovaný odkaz než zase s něčím povedeným přijdete.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

11.5.2020 11:39 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, ten pokles tam opravu je, přilepený hned k rámečku. Z 1366 na nějakých 1365,7. Končí to r. 2000, kdy je ukončeno měření z toho patrno není. Ale to markantní oteplování poslední dekády spadá do toho mírného poklesu TSI...
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.5.2020 12:04 Reaguje na Karel Zvářal
Pane Zvářale, měření solární konstanty je skutečně problematické - proto jsem dal odkaz na celý odborný článek,kde je problematika měření TSI velice dobře a obsáhle popsána.
Pokud úsek 1750-2000 proložíte úsečkou ,měl byste konstatovat, že její náklon se nesnižuje ani nezůstává stálý, ale že se zvyšuje.
Ano, souhlasím s postřehem, že v dílčím úseku se náklon snižuje, ale na celkovém charakteru stoupání TSI se to neprojeví.
Stačí to takto ?

Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

11.5.2020 12:17 Reaguje na Miroslav Vinkler
Včera jsem si Vašeho článku nevšiml, zaregistroval jsem ho až dnes. Zaujal mě, byť některým věcem asi nerozumím. Proto bych pro příště uvítal sérii kratších článků k 2-3 grafům (pojmům), nad kterými bychom podiskutovali.

Ještě v 70.- 80.-tkách bylo poměrně chladno, řeky zamrzaly a vydržely dlouho, sněžilo, pršelo. A to přesto, že už TSI bylo na vysoké hladině. Takže děkuji za článek, dali jste si s ním práci, ale nikam mě to neposunulo, jsem stále někde mezi:-)

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.5.2020 13:34 Reaguje na Karel Zvářal
Tak vydržte, ještě pár článků a pomalu uvidíte ,že člověk nemusí mít profesi klimatologa a být členem panelu IPCC, aby měl vlastní zdravý rozum a hlavně se nebál zeptat "Proč?"

Souhlasím, že rychlost změny klimatu je doslova strašidelná, a to co se právě děje je velice velice znepokojující.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

12.5.2020 08:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dobře víte, že nejsem z těch, kdož hlásají, že k obuvi by se měl vyjadřovat toliko švec, ke krajině a půdě toliko agronom, k účesům toliko kadeřník.
Mě třeba překvapilo a zároveň potěšilo přiznání naší klimatoložky, že nevíme, proč hurikány vytváří kruhovou oblačnost. Ano, je to zajímavé, proč oblačnost neputuje odněkud někam po křivce, ale vytváří pravidelný obrazec viditelný jen z kosmu. Možná proto, aby byl pro nás snadněji měřitelný a dopady více hmatatelné. Protože to, co si dnes lidstvo dovolí k Matce Přírodě, jde přes všechny meze. Sbíráme jen plody vlastní práce, tj. megalomanie a rozežranosti.

Sucho a tvorba klimatu je složitá problematika. Nevidím jediný důvod, proč by se k tomu nemohli vyjádřit "obyčejní smrtelníci", zejména když se jim nelíbí navrhovaná opatření, která jdou proti smyslu potřebných změn. Pokud je to z hlouposti (zmanipulovatelnosti politiků), dovedu to pochopit. Jestli je to ale záměr, tak ten řev musí býr daleko silnější.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 14:07 Reaguje na Karel Zvářal
Zcela s vámi souhlasím. Teprve nyní a s hrůzou zjišťujeme o jak složitou problematiku se jedná.

Nenalhávejme si - vždyť ani dnes nejsme s to s jistotou prohlásit jaké bude počasí za týden. A to máme superpočítače,nad hlavou stovky satelitů a globální počítačovou síť ke sběru miliónů dat v reálném čase.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.5.2020 06:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
Je docela zábavné myslet si, že čím víc článku člověk vytvoří, tím větší je odborník. :)
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.5.2020 08:29 Reaguje na Petr Eliáš
Podle tohoto předpokladu se zcela běžně věda hodnotí a závisí na tom pohyblivá složka mzdy vědců. A nejen u nás.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 12:01 Reaguje na Miroslav Vinkler
Z krátkodobého pohledu (desítek let) sluneční konstanta skutečně klesá, ale z dlouhodobého pohledu (stovek až tisíců let) stoupala na své tisícileté maximum (podle většiny soudobých prací). Rozhodující je ale integrál oné sluneční aktivity. A ten je největší za posledních cca 1200 let (viz. obr. 7 nebo https://tallbloke.wordpress.com/2017/07/09/the-real-cause-of-climate-change-over-the-last-millennium/). Ono totiž vývoj povrchové teploty na Zemi neřídí jen okamžitý příkon ze Slunce, ale také ORL (vyzařované teplo) z hornin. Je to jako u kamen. Když budete v kachlových kamnách (s malou tepelnou vodivostí) topit, tak dlouhou dobu budete mít v místnosti okolo ještě velice nízkou teplotu, protože povrch kamen se ještě nestačil nahřát. To je stav, jaký byl na konci Malé doby ledové. Pak budete do kamen neustále přikládat, až bude teplota v místnosti OK. Pak necháte kamna vyhasnout. A když si šáhnete na povrch kachláků po nějakém čase, tak zjistíte, že ještě je dosti teplý. A to je právě stav, který pozorujeme na Zemi. Slunce dosáhlo maxima svého výkonu někdy okolo roku 1958 (Moderní maximum) a od té doby jeho výkon klesá. Ale protože byla zemská kůra od Malé doby ledové dobře nahřátá, tak právě nyní pozorujeme to, že ORL je až o 2W/m2 větší než část aktuální TSI, dopadající na zemský povrch, který se tímto sice už ochlazuje, ale jeho střední ORL je stále ještě vyšší než průměrné. Proto je tam onen integrál TSI, protože sluneční energie je "protažena" zemskou kůrou a opět vyzařována do kosmu, ale s poločasem uvolnění cca 270 let. Článek k tomu je zde:
https://www.researchgate.net/publication/330225187_Calculation_of_solar_energy_accumulated_in_the_continental_rocks
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

11.5.2020 12:27 Reaguje na Pavel Kalenda
Např. hurikány (tornáda) jsou stále silnější až v posledních dekádách, přestože se Země prohřívala už dloho předtím. Podle mě to naakumulované teplo souvisí nejen s náklonem, zem. šířkou, stavem atmosféry a ročním obdobím, ale také masivním odlesňováním, urbanizací (kachláky), odkrytou půdou (další kachláky). Prostě ta chybějící zeleň pouští paprsky k zemi, která teplo akumuluje...
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.5.2020 13:46 Reaguje na Karel Zvářal
Teď už soudruzi straší tím, že budou slabší, a je to taky špatně.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 13:51 Reaguje na Karel Zvářal
Ano, máte pravdu. V aridních oblastech je akumulace energie osvitu mnohem větší než v tropech. A to řádově, jak ukázal už J. Berger (1975). Když si sáhnete na skálu otočenou na jih v létě, tak zjistíte, že má i přes 50°C. Zato povrch trávníku si bude držet svou teplotu +-2°C
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

11.5.2020 15:09 Reaguje na Pavel Kalenda
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/karel-zvaral-travniky-bez-travy-a-globalni-oteplovani

Potěšilo mě, že v našem městě na kritiku zareagovali a letos už to nehoblují "na hlinu", kdy rozbili bazální kolénko a rostlina byla vyřízená. Nechávají 3-5 cm porost a hned je to znát na rychlejší regeneraci i vlhkosti vzduchu.

Dojímají mě články o zelených střechách, které jsou násobně dražší, než šetrně udržovaný trávník. Tato stupidní metoda "krásných" (vyholených) ploch se tak na teplotách ve městě zákonitě projevuje. Někdy mám těm zahradnickým "odborníkům" chuť ... do hader.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 22:07 Reaguje na Karel Zvářal
Pan Pokorný dokazuje, že vegetace na zemi naopak přibývá a pohlcuje antropogenní CO2. Naakumulované teplo je bohužel způsobeno skleníkovým efektem, protože se stoupající teplotou atmosféry všechny pevné části (včetně oceánů) jsou logicky chladnější. A právě oceány drží teplotu Země na zatím +1°C, i když kontinenty jsou už na +2,1°C (Evropa).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.5.2020 12:35 Reaguje na Pavel Kalenda
Už ten článek někdo ověřil?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 13:11 Reaguje na Petr Eliáš
Ano. Článek prošel standardní recenzí. Navíc, mechanismus akumulace tepla v horninách byl součástí aspirantury kolegy Wandrola a nejenom, že prošel bez výhrad, ale byl přijat jako excelentní výsledek:
https://katalog.vsb.cz/authorities/227949?locale=cs
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.5.2020 14:24 Reaguje na Pavel Kalenda
Kdo ten článek recenzoval?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 14:59 Reaguje na Petr Eliáš
Jak se ukazuje, tak jste ani ten volně dostupný článek nečetl, protože byste musel zjistit, kdože ten článek recenzoval. Je to uvedeno v Poděkování: "We are grateful to two reviewers - Prof. Jim Croll and one anonymous - for taking time reading the manuscript, for their helpful comments and suggestions."

Mimochodem prof. James Croll je synem geologa Jamese Crolla, přednášel na University College v Londýně a poprvé v literatuře popsal západkový mechanismus (ratcheting), který je důležitý pro pochopení pohybu kontinentů.

Když nemáte ani tolik slušnosti, abyste si prohlédl doporučenou literaturu, ke které se vyjadřujete, tak sem nepište impertinentní dotazy.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.5.2020 15:45 Reaguje na Pavel Kalenda
Netuším, co je na mém dotazu impertinentního. V článku (https://www.researchgate.net/publication/330225187_Calculation_of_solar_energy_accumulated_in_the_continental_rocks) se mi jméno James Croll nepodařilo najít, ani v české mutaci. Asi jsem už moc starý a vyhledávání přes CTRL+F také, protože také nic nenašlo.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 16:10 Reaguje na Petr Eliáš
Dejte si do vyhledávače Acknowledgements - je to na straně 358 dole :-)
Jamese Crolla jsem oslovil jako Jima, protože jsme přátelé už více než 10 let.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 11:12 Reaguje na Petr Eliáš
Impertinentní je sled otázek i jejich vyznění: 1) Už ten článek někdo ověřil? Tato otázka (přeloženo do češtiny) znamená "Našel se na světě alespoň jeden člověk, který v článku nenašel žádnou chybu? Já předpokládám, že tam musí být."
2) Kdo ten článek recenzoval? Tato otázka (přeloženo do češtiny) znamená "Je tato osoba v očích široké veřejnosti vůbec důvěryhodná?"
Přičemž již v záhlaví časopisu NCGT máte uvedeno, že je to recenzovaný časopis a pod článkem je uvedeno Poděkování a to dokonce jmenovitě prof. Crollovi.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.5.2020 15:00 Reaguje na Pavel Kalenda
Jaký integrál (?) prosím napište jej.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 15:17 Reaguje na Jiří Svoboda
Speciálně pro Jiřího Svobodu:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Integr%C3%A1l

Zbytek je v článku:
https://www.researchgate.net/publication/330225187_Calculation_of_solar_energy_accumulated_in_the_continental_rocks
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.5.2020 16:33 Reaguje na Pavel Kalenda
Vaše solidnost je opravdu nulová. V článku žádný integrál neuvádíte.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 16:46 Reaguje na Jiří Svoboda
V článku je postupný součet, který nahrazuje numericky integrál spolu s parciálním uvolňováním tepla. Tož tak :-(
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2020 09:17 Reaguje na Pavel Kalenda
Tak ho napište, ať je to jasný výraz, nad kterým lze vést věcnou diskusi.

Jinak v tom článku uvažovat, že v hornině se šíří teplo radiací, to je opravdu převratná myšlenka hodna Nobelovy ceny!
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 10:00 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo, energie je nezničitelná, pouze se může transformovat na různé druhy - mechanickou, tepelnou, elektromagnetickou atd.

Když všechno víte, odpovězte na tuto otázku.
Co se děje se solární energií,která není odražena od povrchu Země? Konkrétně mám na mysli složku označovanou v učebnicích jako prostup tepla do půdy.
Nápověda:
část solární energie se odráží zpět,typicky IR , část se spotřebuje na výpar, typicky evapotranspirace.

Tak se nám předveďte !
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2020 13:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Při interakci s povrchem se sluneční energie z části odrazí (ta není součístí otázky) a zbytek se na povrchu absorbuje a přenění na teplo. Toť kompletní odpověď na položenou otázku.

Pak se samozřejmě můžete ptát, co se děje s takto generovaným teplem. Ale na to jste se neptal, akorát uváděl nějakou zmatenou nápovědu.

A pan Kalenda neodpoví?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 14:07 Reaguje na Jiří Svoboda
Kvalifikovanou odpověď jste již obdržel a pan Kalenda se snaží nereagovat na trolly.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2020 15:40 Reaguje na Pavel Kalenda
Taky způsob, jak se stavět k věcné a oprávněné kritice.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 14:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak se dovolím zeptat. Co se děje se solární energií , následně teplem, která vstupuje do zemského pláště ?

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2020 15:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Absorbovaná energie slunečního záření je na povrchu přeměněna na teplo. To je vyzařováno a částečně vraceno (skleníkový efekt) ve formě IR záření, využito ke krytí latentního tepla odparu vody, odváděno verikální cirkulací vzduchu (vedení tepla vzduchem lze zanedbat) a transportováno vedením do podloží. Transportní toky mohou být jak kladné tak záporné, aby seděla energetická bilance na povrchu. Možná jsem na něco zapomněl, kdyžtak, prosím, doplňte.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 16:55 Reaguje na Jiří Svoboda
No vidíte, že to jde. A teď se pokuste zodpovědět druhou část otázky: Co se děje s teplem, vedeným do podloží? A kolik ho vlastně je? Vede se do podloží po celou historii Země nebo jen po nějkou dobu? Po kterou?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2020 22:15 Reaguje na Pavel Kalenda
Tok tepla do/z podloží je dáno diferenciální rovnicí pro vedení tepla a okrajovou podmínkou na povrchu danou aktuální teplotou. "Kolik ho vlastně je" je nesmyslná otázka, kterou může položit jen člověk, který věci nerozumí.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 19:17 Reaguje na Jiří Svoboda
Množství sluneční energie dopadající na jeden metr čtvereční plochy si pro zjednodušení je položme rovno 100 jednotkám.

Z toho je 30 rozptýleno nebo odraženo zpět do vesmíru atmosférou a zemským povrchem. / 6 jednotek rozptýleno vzduchem, vodní parou a aerosoly , 20 jednotek se odráží v oblacích; 4 jednotky se odrážejí od zemského povrchu./
----------
70 jednotek přicházejícího slunečního záření se dostává do zemské atmosféry.
/ Atmosféra a mraky absorbují 19 jednotek a 51 jednotek slunečního záření absorbováno zemským povrchem./
19+51=70
-------------------
Těch 51 příchozích jednotek je složeno z kratšího slunečního záření (většinou viditelné světlo) a je absorbováno půdou, vodou a vegetací.
Absorpce záření mění na tepelnou energii.
Z 51 jednotek je 23 jednotek využito k odpařování vody.
7 jednotek se používá pro procesy vedení a konvekce= ztráta tepla na zemském povrchu.
Zbývající část (51-23-7)=21 se změní na IR záření a je emitováno do atmosféry.
!!! Ve skutečnosti vyzařuje země 117 jednotek z povrchu, nikoli 21 jednotek (51 - 23 - 7 = 21),neboť Země přijímá sluneční záření pouze během denních hodin; ale emituje infračervené záření během dne i noci.!!!
Z těchto 117 je 6 jednotek emitováno do vesmíru a ze zbývajících 111 jednotek je asi 96 jednotek se odráženo atmosférou zpět na zem.=skleníkový efekt
=================
Výsledek = Radiační rovnováha

Absorpce 51 jednotek zemský povrch+ 19 mraky a atmosférou = emitace IR povrchem země 6 jednotek+64 jednotek odražené atmosférou
Rovnost 70=70 a průměrná teplota Země zůstává konstantní.
========================
Protože je měřena vyšší průměrná teplota na Zemi jsou možná pouze dvě vysvětlení.
a) zvyšuje se skleníkový efekt

b) zvyšuje se příkon od Slunce,změna tzv. solární konstanty
-------------------
A zbytek, spor klimaalarmistů (CO2) a klimaskeptiků (TSI) už je chronicky znám.
-----------------
Korelace mezi teplotou a zářením je dána :

Stefan-Boltzmannův zákon
- vztah mezi teplotou objektu a množstvím záření, které vyzařuje -

Wienův zákon
- vztah mezi teplotou objektu a vlnovou délkou, kterou vyzařuje -
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2020 22:31 Reaguje na Miroslav Vinkler
Napsal jste spoustu slov a čísel, ale nic kloudného vám z toho, bohužel, nevyšlo.

Pokud nevyjádříte příspěvky a) a b) kvantitativně, spor nevyřešíte.

Naštěstí dnes jistě víme, že příkon od Slunce posledních 20 let klesá a tudíž musí být současné pozorované oteplování způsobené navyšujícím se skleníkovým efektem.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 22:59 Reaguje na Jiří Svoboda
Zato vy jste zůstal pouze u slov a víry. Která jak známo hory přenáší.
Když sám nestíháte ,dejte alespoň odkaz na relevantní zdroj.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.5.2020 16:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Copak ten můj závěr doplňující vaše analýzy není jasný a navíc založený na faktech převzatých v vašeho článku?

Myslím, že jste se dopustil hodně trapného komentáře!
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.5.2020 17:39 Reaguje na Jiří Svoboda
Tohle je jeden z důvodů, proč jsem pro zrušení povinné maturity z matematiky. Její vyučující totiž jen zahlcují studenty rainmanovskými skřeky (a nutí k jejich učení se nazpaměť), ale nedokáží vysvětlit podstatu věci. Díky za předvedení.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 09:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Zrušení maturity z matematiky je aktem primitivního uvažování. Zatímco v libovolně jiném předmětu lze vlastní neznalost "okecat" a dosáhnout příznivější klasifikace, matematika spolehlivě odhaluje absenci vlastního tvůrčího myšlení a neschopnost její aplikace příslušnou osobou v reálném světě.

Jediné v čem máte pravdu je to, že vyučující na ZŠ,SŠ z 99,9% vůbec nechápou co učí.
Asi jste myslel Bernharda Riemanna - nebýt jeho geometrie, nebyla by teorie relativity. A naše společnost by byla zcela jiná.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.5.2020 09:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
To 99,9% má asi stejnou váhu, jako když napíšu že Vy z 99,9% nerozumíte svému povolání. :)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 10:20 Reaguje na Petr Eliáš
Pokud něco tvrdíte, tak to doložte. :-)

Na rozdíl od vás se mohu odkázat na názor docenta Dalibora Martíška, Ústav matematiky , VUT Brno.
(MF 11.5.str.6)
"Maturita se tím (vynětím matematiky) zúžila na to něco se nabiflovat a zbytek "okecat"...Obávám se, že dnešnímu maturantovi (a nejen jemu) stačí umět jenom kecat a žvanit."

Předpokládám,že vám tento stav bezesporu vyhovuje.

Jinak ,teď už přátelsky, položil jste si někdy otázku "Proč se matiky žáci a studenti bojí?"

Správná odpověď, bojí se jí proto, že jí nerozumí. A nerozumí jí protože kantoři jim předmět neuměli vysvětlit (až na vzácné výjimky).
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.5.2020 10:49 Reaguje na Miroslav Vinkler
No, vy jste ale taky nedoložil zhola nic. Jen jakýsi subjektivní pocit že učitelé na ZŠ a SŠ jsou tupci, kteří nerozumí své práci. ;)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 10:59 Reaguje na Petr Eliáš
Pokud se týká porozumění matematiky a její výuce na ZŠ,SŠ školách jsem doložil, že neschopnost kantorů srozumitelným způsobem vysvětlit učivo, vedla k tomu, že matika byla zrušena jako maturitní předmět.
Kostlivec byl zavřen do skříně a všichni si oddechli včetně vás. :-)
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

12.5.2020 12:38 Reaguje na Miroslav Vinkler
Do skříně si zavírejte co chcete, ale to Vám na pravdě nepřidá. :)

Dokud nevytvoříte nějaký konkrétní test pro učitele ZŠ a SŠ, který by určit jestli svému oboru rozumí, nemůžete tvrdit, že 99,9% učitelů nechápe co učí. Stejně jako pan Martížek nemůže tvrdit, že všem maturantům stačí umět jenom kecat a žvanit.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 13:30 Reaguje na Petr Eliáš
Pane Eliáši , dám vám to na stříbrném podnosu.
Teorie množin, základ soudobé matematiky, byla svého času násilně včleněna do výuky matematiky na SŠ počátkem 70. let.
Byla tak nešťastně uchopena,že se později opět administrativně ze školních osnov a tříd vyjmula. Proč ? Protože v tom měli všichni doslova guláš. Kantoři ,studenti i veřejnost.
Přitom se jedná o jednu z nejlepších abstrakcí homo sapiens , která je ve své podstatě jednoduchá a nesmírně užitečná.

Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.5.2020 06:59 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinkler, dám Vám to sem třeba na zlatém podnosu. Nemůžete tvrdit, že učitelé ZŠ a SŠ z 99,9% vůbec nechápou co učí. Nemáte to nijak doložené. :)
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 11:03 Reaguje na Petr Eliáš
Učitelé na ZŠ a SŠ nejsou obecně tupci, ale faktem je, že se úroveň vzdělání po roce 1989 radikálně snižuje. Osobně si to zdůvodňuji tím, že v montovnách postačí nekvalifikovaná lidská síla. Například v montovně Hyundai postačí plné 3 dny na zapracování, aby 1000 pracovníků mohlo poskládat auto (z vlastní zkušenosti). Jeden se učí šroubovat doleva a druhý doprava a třetí přikládá nějaký díl ve správné orientaci. A k tomu žádné integrály ani diferenciální počet nepotřebuje. Jen nesmí opomenout sundat záslepky :-(
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 13:36 Reaguje na Miroslav Vinkler
Dovolil jsem si dát odpověď dolů, abychom neuvázli v nudlích.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 13:51 Reaguje na Pavel Kalenda
Prohlášení "Ale protože byla zemská kůra od Malé doby ledové dobře nahřátá", považuji za kouzelně neortodoxní výklad reality, kdy byla zima jak v psírně (proto malá doba ledová) a přitom se nahřívaly horniny sluncem.
To, že tato doba ledová vznikla erupcí největších sopek a po nich "nukleární zimou" nechává autora zcela chladným.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 13:56 Reaguje na Pavel Hanzl
Cyklus ledových dob je jednoznačně dán Milankovičovými cykly. Sopečné výbuchy mohou nanejvýš vyvolat krátkodobé ochlazení, trvající pár let.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.5.2020 14:57 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ten pokles průměrné solární konstanty v posledních 20 letech je vidět i z toho odkazovaného článku.

Samozřejmě IPCC bere změny sluneční konstanty v potaz, ale tento vliv byl vyhodnocen jako řádově nižší, než vliv od navyšování skleníkových plynů v atmosféře. Takže nelžete, že vliv solární konstanty IPCC ignoruje! To vy ignorujete to podstatné - navyšování skleníkových plynů v atmosféře.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 15:13 Reaguje na Jiří Svoboda
Jaký je vliv navyšování skleníkových plynů na teplotu je možno odhadnout následujícím způsobem: 1) Globální klimatický experiment ukázal, že kdyby lidstvo okamžitě vymřelo a přestalo vypouštět CO2, tak jeho koncentrace v atmosféře poklesne o cca 10 ppm. 2) CO2 vliv na zvýšení teploty T je G.P.k.ln(c/c0), kde G je zesílení podle IPCC G=3, P je citlivost 0.3 K W–1 m2, k je forcing (podle IPCC k=5). c0 a c jsou koncentrace původní a nové. Po dosazení dT=3*0.3*5*ln(413ppm/403ppm)=0.12°C.
Takže shrnuto: Když vymře lidstvo, poklesne skokem globální teplota o 0.12°C. To je tak strašná cifra, že se již teď musí lidstvo bát, aby nevymřelo na přehřátí :-)
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.5.2020 16:38 Reaguje na Pavel Kalenda
"Globální klimatický experiment ukázal, že kdyby lidstvo okamžitě vymřelo a přestalo vypouštět CO2, tak jeho koncentrace v atmosféře poklesne o cca 10 ppm."

To jste si vycucal z kterého prstu?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 16:51 Reaguje na Jiří Svoboda
To máte uvedeno v článku https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/pavel-kalenda-globalni-klimaticky-experiment

Výpočet je jednoduchý: Pozorovaný pokles CO2 byl cca 1,6 ppm. Čína snížila produkci CO2 o 80%. Čína tvoří přibližně 20% světové ekonomiky (a také produkce CO2). Takže když se k tomu připočte mezinárodní doprava, tak 1,6 ppm * 1,2 * 5 = cca 10 ppm
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2020 09:23 Reaguje na Pavel Kalenda
Ale to jsem již v diskusi pod tím článkem napadal, že to je pitomost. Vy si prostě myslíte, že když vezmete nějaká čísla, ta nějak vzájemně vydělíte a vynásobíte, musíte dostat nějaké číslo odpovídající realitě.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 09:45 Reaguje na Jiří Svoboda
Tak vezměte svoje čísla a předveďte nám svůj postup vedoucí k odhadu změny koncentrace CO2 tak, aby tomu rozuměla laická veřejnost.
Brání vám v tom něco ?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2020 13:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ty základní hrubá čísla jsou velmi jednoduchá. Lidé produkují 40 Gt CO2 ročně z čehož asi polovina zůstává v atmosféře a polovina se rozpouští v oceánech. Pokud použijete Henryho zákon, pochopíte, že je to takto fyzikálně v pořádku.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 09:57 Reaguje na Jiří Svoboda
Ten odhad si můžete spočítat sám a dosadit svá vlastní čísla podle pozorování, ale vždy to bude jen odhad. Protože ale v tom nejsem sám, přikládám odkaz na mnohem drastičtější odhad:
https://wattsupwiththat.com/2020/05/02/co2-the-chinese-virus-and-the-profiteers-of-doom/
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2020 13:31 Reaguje na Pavel Kalenda
To už klesáte hodně nízko, když se musíte odkazovat na nějaké blogy.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 14:13 Reaguje na Jiří Svoboda
Normální článek o poklesu koncentrace CO2 po zasatvení výroby v Číně vyjde až příští rok (už byl zaslán do redakce na recenzní kolečko). Takže teď nám nezbývá, než použít odborné blogy. A lord Monckton je excelentní matematik, kterému mohu důvěřovat v jeho analýzách.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

12.5.2020 22:40 Reaguje na Pavel Kalenda
Excelentní matematik může být klidně fyzikální magor.

Proč ale nediskujete téma bilance CO2, které jsem nadnesl a které jasně vyvrací vaše představy o uvolňování CO2 z ohřívajícího se oceánu? Najednou vás, "vědce" nezajímá, jak to skutečně je?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

11.5.2020 06:35 Reaguje na Jiří Svoboda
Je zajímavé, že články zabývající se klimatem články tu píše geofyzik a seismolog a předseda spolku Malínské aleje, nikoliv klimatologové.
Příznačné ale je, že v článku je kopa informací, ale nic to nevysvětluje. Všechny ty Milankovičovy a jiné cykly mají periody v desetitisících let a žátná interference se nenašla, takže tohle superrychlé oteplování vysvětlit nemůže.
Nic proti tomu, ale zajímavé je, že skuteční klimatologové mají většinou názory přímo opačné.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 07:12 Reaguje na Pavel Hanzl
1) Prosím, přečtěte si článek pořádně a pak zjistíte, že jedním z nejdůležitějších cyklů je 62,5-letý cyklus a ten má svůj původ v excentricitě Jupitera. Klimatologie se přitom (z definice) zabývá cykly delšími než 30 let, takže toto je nejkratší možný cyklus.
2) Nevím, co máte na mysli pod pojmem "skuteční klimatologové", ale ti pánové z IPCC se již dosti proflákli zejména v odborné rovině, protože základním vědeckým kritériem správnosti modelů je úspěšná a testovatelná předpověď. A jak ukázal už v roce 2017 prof. Christy, tak jen 2 modelové předpovědi ze 102 byly v rámci přípustné tolerance. Ostatní byly jednostranně vysoce nadhodnocené (a to v politickém zájmu, jak se ukázalo). A to nemluvím o takových "předpovědích", jako že roztají všechny Himalájské ledovce do roku 2035 nebo že stoupne hladina světového oceánu o 5 m do roku 2100.
3) M. Milankovič byl taky geofyzik a udělal toho v klimatologii řádově více než všichni tzv. klimatologové z celé střední Evropy. O nich jsem v odborné literatuře toho moc nenašel. Naopak, jedna z nejcitovanějších na GFÚ AV ČR je Ivanka Charvátová, která také není klimatoložka, ale spíše astronomka, zabývající se pohybem Slunce okolo barycentra.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.5.2020 08:42 Reaguje na Pavel Hanzl
Asi jste si doposud nepovšiml české Ústavy, která každému garantuje svobodu projevu a právo šířit své názory. Jde o základní lidské právo.
Jestli vám vadí, že článek nenapsali klimatologové, tak ho prosím nečtěte.
Pokud máte konkrétní výhradu k některému tvrzení v článku,tak všechny čtenáře Ekolistu seznamte proč a v čem je chyba , aby se pobavili nad úrovní autorů.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 08:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
Pane Vinklere, píšu přece "nic proti tomu", což znamená, že bych vám nikdy neupíral právo publikovat cokoliv a samozřejmě ani nikomu jinému. Takže to napadení není důvodné. Ani nenapadám odbornou stránku článku, věřím, že všechna data jsou tam pravdivá.
Jen mi není jasné celkové vyznění, protože naši extrémně rychlou změnu klimatu to nevysvětluje. Možná ani nemělo, to fakt nevím.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 09:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Děkuji za vaše vysvětlení, extrémně zhoršující se negativní dopady změny klimatu lze vysvětlit kombinací dvou vlivů - přirozeným působením mezi Zemí,okolními planetami a působením Slunce.
O tom pojednává článek.
K tomu bych doplnil myšlenku o reálném ovlivnění toků energií na Zemi antropogenní činností v rámci globálního uhlíkového cyklu mezi biotou a okolním prostředím, která jednoznačně vychýlila původní,celkem stabilní stav, do nerovnováhy.
Tyto příčiny vedly ke vzniku nestability, jejímiž vnějšími projevy je m.j. i současný stav.

Zásadní problém vidím v tom, že byť v dobré víře, bylo přijato dogma o emisích CO2 jakožto jediné a absolutní příčině nežádoucí změny a veškeré jiné názory jsou nemilosrdně potírány.

Je to stejné, jako byste na norimberském sjezdu NSDAP (rasové zákony proti Židům=absolutní zlo) vystoupil s proslovem o nezcizitelnosti základních lidských práv.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 12:46 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tady je důležitá ta "hladina významnosti".
Všechny cykly, jejichž grafy jsem kdekoliv viděl, hovořily o tisíciletých periodách, jejichž projevy nejsou v našem věku prakticky měřitelné, někdy pracují proti sobě a celkový význam bude zřejmě vemi malý.
Neviděl jsem ani nějaký názor, že se tyhle jevy sčítají nebo interferují. Ty bilióny tun CO2 je přece úplně jiná razance.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 09:40 Reaguje na Pavel Hanzl
Tzv. extrémně rychlá změna klimatu je stejně rychlá, jako ve spodním dryasu (cca 1°C/100 let). Jinak obrázek č.7 ji vysvětluje z 85% - nárůst teplot je úměrný extrémně velkému nárůstu integrálu sluneční aktivity, tedy TSI. Sluneční aktivita byla největší za posledních cca 1000 let od Středověkého optima.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 12:29 Reaguje na Pavel Kalenda
Ten graf č.7 se přece jmenuje "Vývoj akumulované sluneční aktivity" a nikoliv TSI.
To je přece úplně jiný pojem, jiné grafy ukazují její pokles, ta kumulace se přece vysvětuje skleníkovým efektem.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 13:27 Reaguje na Pavel Hanzl
Sluneční aktivita, jak je uvedeno v našem článku, je přímo úměrná TSI. Vy zde ukazujete, že jste článek v úvodu (nad diskuzí) vůbec nečetl, nebo co horšího, četl a vůbec nepochopil. Okamžitá TSI může už od roku 1958 klesat a přesto její integrál může stále stoupat (pokuste se spočítat integrál funkce sinus od 0° do 180° a dejte nám vědět, zda je kladný nebo už záporný).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 13:58 Reaguje na Pavel Kalenda
Začínám grafem č. 5. kde je jasné minimum TSI v roce někdy 1450 a pak prudké zvýšení do roku 1600, kdy ovšem silně klesala teplota se začátkem Malé doby ledové.
Nemáte pocit, že vám to fakt nesedí? Čím byla (podle vás) vůbec způsobena Malá doba ledová?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 14:15 Reaguje na Pavel Hanzl
Opět odkaz na integraci funkce sinus. Vy zde argumentujete sinem, zatímco klimatu odpovídá jeho integrál. (Viz dnes 13:48 níže nebo další odpovědi výše).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 22:28 Reaguje na Pavel Kalenda
Funkce sinus je goniometrická funkce, která určuje vztahy mezi stranami a úhly v trojúhelníku. Integrál je plocha pod křivkou. Zcela mi uniká, proč s tím šermujete tady. K nějakému grafickém znázornění je to možná dobré, ale princip to vysvětlit nemůže.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2020 09:19 Reaguje na Pavel Kalenda
Jsem jen blbý inženýr z VUT FAST obor geodézie a goniometrické funkce byly mým denním chlebem, ale když vidím "odkaz na integraci funkce sinus", tak mi lehce teče ze zubu.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.5.2020 14:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Tím chcete říct, že se nad funkcí sinus integrál nedá udělat?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 08:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Moje výsledky výzkumu můžete nalézt zde:
https://www.researchgate.net/profile/Pavel_Kalenda2
a naše argumenty můžete nalézt ve světové literatuře.
Prosím, napište minimálně tady do diskuze, který můj článek a v čem je nevědecký. V opačném případě vás budu považovat jen za gaunera, který bezdůvodně dokáže kohokoli osočit (a to dokonce i sprostými slovy, jak sám uvádíte).

Co se týče sluneční konstanty a klimatu, tak ten vztah je vysvětlen na obrázku č.7 a v posledním odstavci našeho článku. Nezávisle byl potvrzen dalšími dvěma studiemi.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

11.5.2020 09:43 Reaguje na Pavel Kalenda
To by nějaký obr. 7 v článku předně musel být.

Na mé kritické a věcné připomínky k vašemu předchozímu článku na Ekolistu jste mi neodpověděl. To se těžko člověk dobere pravdy, když odpovídáte jen na pochvalné komentáře.

I v předchozím diskusním příspěvku jsem vyslovil kritickou připomínku, které jste se ale zhostil velmi podivně.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.5.2020 12:52 Reaguje na Jiří Svoboda
Technická, obr. č.7 už tam je , drobné opomenutí v redakci.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.5.2020 11:25
To je zase článek ...
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.5.2020 13:47 Reaguje na Petr Eliáš
Velmi kvalitní, byť to není papouškování ideologických nesmyslů.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.5.2020 14:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Velmi kvalitní v cherry pickingu a dehonestaci. ;)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.5.2020 15:10 Reaguje na Petr Eliáš
Tak si poslechněte a podívejte se na přednášku výše uvedeného švédského prof. Mörnera v Katowicích /Polsko / účastníkům Konference OSN o změně klimatu (COOP 24) v Katovicích v prosinci 2018. .

A pak můžete komentovat něco o dehonestaci a vyzobávání rozinek...

https://youtu.be/Z8g0aUm16FU

Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

11.5.2020 15:35 Reaguje na Petr Eliáš
Další hezké přednášky od N.-A. Mörnera jsou zde:
https://www.youtube.com/watch?v=SByP1IGBYJA
nebo zde:
https://www.youtube.com/watch?v=dZ36ded2Wc0
nebo zde, kde přednášel v Porto přednášku stařičkého Dona Easterbrooka:
https://www.youtube.com/watch?v=G4wov0kc3yg

Jak toto můžete označit za cherry picking? Není to vaše nálepka pro "nehodící se"?
Odpovědět
JZ

Josef Zbořil

11.5.2020 16:20
Bezvadný článek - problém alarmistů je v zanedbání uhlíkového cyklu, který zjevně dává věci do podstatně logičtějších souvislostí, ale především ve vidině prostředků, které mohou "politici" přidělit k "mitigaci" strachu, který byl cíleně vyvolán, protože veřejnost je třeba dojit, co to jde, až na krev. A v nemalé míře jde o nové rozdělení moci, o čemž se příliš nemluví, z pochopitelných důvodů. A Proto ta eskalace naléhavosti, potlačování kritických názorů a dokonce až fyzické útoky. Fandím a držím palce, tyto bábovičky je alarmistům potřeba důsledně rozkovávat!
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.5.2020 17:46 Reaguje na Josef Zbořil
Když si uvědomíte, že jen v malém Česku jdou na "boj za klima" desítky miliard Kč, tak v celosvětovém měřítku států, které se takto nechaly zblbnout, jde minimálně o bilióny.
I kdyby z toho šlo do kapes alarmistů z IPCC jen jedno promile, jsme zase na miliardách ročně. Za to už se vyplatí žvanit zjevné nesmysly.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

11.5.2020 22:02 Reaguje na Jan Šimůnek
Kdyby, kdyby, kdyby ... zatím tu žvaníte zjevné nesmysly Vy. ;)
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 07:58 Reaguje na Petr Eliáš
Prostě jedno promile z ročního výdělku OZE a dalších aktivit preferovaných IPCC zaplatí roční příjmy řádově tisíců vědců, co fungují na stejné bázi jako ty dámy na E55.
A ta desetina eurocentu z eura je prostě natolik zanedbatelná, že se bude dát vydat jako "provozní náklady".

Konec konců, jak jinak by klimaalarmisté získali peníze na lety tryskáčem z jedné turisticky atraktivní destinace na druhou? Kdyby jim šlo opravdu o to klima, seděli by na hýždích doma a komunikovali po internetu. Jako my za "koronavirové krize".
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 09:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Myšlenka OZE není špatná, byla pouze zneužita ekonomickou mlátičkou tzv. trvale udržitelného růstu pro falešnou vizi nápravy zhoršujícího se stavu ŽP.
Paradoxně - vezmu-li do úvahy komplexní dopady technologií OZE na stav ŽP - tak ty tento stav ještě výrazně zhoršují a tzv. oslavovaná dekarbonizace společnosti (cíl) spíše připomíná tanec zombie z hororových filmů.
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 14:00 Reaguje na Miroslav Vinkler
Slunečníky a větrníky mají význam v podstatě jen v ostrovním režimu. Nebo pokud by, samy odpojeny od sítě, hnaly nahoru vodu v nějaké přečerpávací soustavě a ta ji na základě potřeb sítě využívala.
Pálení biomasy je IMHO škodlivé skoro vždy.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

11.5.2020 18:14 Reaguje na Josef Zbořil
Máte naprostou pravdu. Časopis The Conservative Investor Daily uveřejnil (3.5.2020) jak evropské orgány odpovědné za trhy bankovnictví, pojišťovnictví a trhů s cennými papíry definují v rámci návrhů udržitelného režimu EU pro zveřejňování informací fosilní paliva .
A to tak, že se vztahují pouze na „pevné“ zdroje energie, jako je uhlí a lignit.
To znamená, že správci aktiv a další finanční skupiny by musely dodržovat přísnější požadavky na zveřejňování údajů o podílech producentů uhlí než o podílech v ropných a plynárenských společnostech.
Jinými slovy ropa a zemní plyn se mají vymknout veřejné kontrole, aby se s nimi dalo lépe kšeftovat v šeru European Green Deal. :-).
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.5.2020 19:16 Reaguje na Miroslav Vinkler
On to zmiňuje i film M. Moora: Celé lesy z tropů. ale i východní Evropy končí v rámci klimabyznysu v peletách, spalovaných v elektrárnách za vzniku podstatně vyššího množství škodlivin na kWh než v případě spalování uhlí a podstatně vyšší produkce CO2 na kWh než spalování plynu / ropy. A tam, kde ty lesy vyholili na pelety, už asi nic nevyroste, jako na té Šumavě. Prostě "ekologická" devastace celé planety.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 09:50
Byl jsem osočen, že grafům nerozumím a proto píšu pohled amatéra, aby měli autoři informaci o "zpětnoé vazbě" a předkládám názor "poučeného laika", který je asi z daleko větší obce, než čistě odborné. Taky článek není určen odborníkům, ale veřejnosti:
Graf č1: Na něm je vidět jasná korelace globální teploty a koncentrace CO2, samozřejmě není lineární, protože na klima působí velké množství dalších vlivů a tvrdit, že napřed se oteplovalo a pak (za desetiletí!!) stoupaly koncentrace CO2 je asi přehnané, tak jemné rozlišení tam není a ten vztah je daleko složitější.
Graf č. 2: Není mi jasný pojem "phanerozoic", ale pokud graf hovoří o telotě za posledních 540 miliónů let, tak nám asi moc neřekne zvláště proto, že křivka končí úplně dole, asi poslední dobou ledovou a dnešek tam není vůbec.
Graf č. 3: Délka dne v korelaci se zemětřesením je asi zase okrajový jev dnes s amplitudou dole.
Graf č. 4: Všechno souvisí se vším, ale výsledek tam nevidím žádný. Především tam nevidím "hladinu významnosti".
Graf č. 5: Vývoj sluneční konstanty nám taky nic moc neříká, pokud by se promítla do vývoje globálních teplot ukáže se, že s ní nemá moc společného (minimum W kolem r 1300 kdy vrcholilo středověké optimum, minimum S před rokem 1500, kdy se klima pomalu měnilo, ovšem výrazný nárůst během malé doby ledové, v podstatě to stejné dnes).
graf č. 6: Snížení sluneční aktivity během doby zrychlujícího oteplování. Rok 2019 jako nejteplejší v historii na jejím minimu. To je taky informace proti.
Graf č. 7: Akumulovaná sluneční energie je ale úplně něco jiného, ta skutečně odráží změnu klimatu a rychlé oteplování Země, ovšem příčina tam uvedena není.
Kardinální otázka, jestli je možno vysvětlit naše rychlé oteplování přirozenými jevy tam zodpovězena není, ale z grafů a celého článku vyplývá, že nikolik.
Samozřejmě nebudu používat podpásové argumenty proti paní prof. Žarkovské, (že pracuje pro ropnou a uhelnou lobby), které ovšem autoři článku normálně používají proti svým odpůrcům, ale její vysvětlení nemá elementární logiku.
Schází mi ve všech teoriích "hladina významnosti", protože všechny jevy jsou velmi pomalé a dlouhodobě působící v řádu tisíců až miliónů let, jejich působení na klima za poslední století není možno ani změřit.
My dnes ale čelíme velmi razantní změně klimatu, která musí mít nutně razantní příčinu.
A jinou takovo příčinu, než bilióny tun fosilního uhlíku vypuštěných v historickém okamžiku do atmosféry, jsem zatím nikde neviděl.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

12.5.2020 10:11 Reaguje na Pavel Hanzl
Dobré vyjádření k článku, zpětná vazba je jistě potřebná. Osobně CO2 (+ metan!) jsem nikdy kategoricky neodmítal, ale mám zato, že je tam "spolupachatel". Tedy neposuzuji, jestli to nebo ono, ale to i ono současně. Na tu hokejku z posledních dekád mi stále uspokojivá odpověď chybí, byť na Zemi bývalo i mnohem tepleji.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

12.5.2020 11:29 Reaguje na Karel Zvářal
Ad termín Fanerozoikum.
Na Wikipedii: Fanerozoikum je označení geologického období posledních přibližně 540 milionů let. Jedná se o dobu charakteristickou rozvinutými formami života na Zemi. Je nejmladší ze čtyř věků (eonů) Země. Eony před ním: proterozoikum (starohory), archaikum (prahory), hadaikum.
Fanerozoikum se dělí do tří ér (paleozoikum dříve prvohory, mezozoikum dříve druhohory, kenozoikum dříve třetihory a čtvrtohory).
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

12.5.2020 11:31 Reaguje na Majka Kletečková
Sorry, to mělo být doplnění k Pavel Hanzl 12.5.2020 09:50.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 11:47 Reaguje na Majka Kletečková
Děkuji za vysvětlení, ale souvislost se současným oteplením tam nikde nevidím.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 10:24 Reaguje na Pavel Hanzl
Pane Hanzale, to, co předvádíte, není pohled amatéra, ale trolla, který (pod pláštíkem sníženého IQ) neustále poukazuje na zdánlivé rozpory, přestože jsou v článku vysvětleny a zdůvodněny. Prosím, pokud mi slíbíte, že dále nebudete takovým způsobem otravovat diskuzi, ale budete se pouze věcně ptát na věci, které jste nepochopil z publikovaného textu (který si necháte projít hlavou a podíváte se i na literaturu, na kterou píšu odkazy), pak mohu všechny otázky k jednotlivým grafům vysvětlit ještě jednou a polopatisticky. Pokud ale budete setrvávat na pozici trolla (jako i v dalších minulých diskuzích), pak je to pouze házení hráchu na stěnu a zbytečná námaha. Kolega Vinkler i já máme ve vlastní analýze klimatu a sluneční aktivity nainvestováno dosti času a energie na to, abychom vás učili základy angličtiny, matematiky, fyziky případně astronomie.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 11:43 Reaguje na Pavel Kalenda
Pane Kalendo, možná píšu více, než je nutné, ale stále mi uniká ta jedna základní, i pro vás "kardinální" otázka:
Jak se dá vysvětlit to velmi rychlé a razantní oteplování celé planety.
Z vašich grafů jsem se to skutečně nedozvěděl.
To samé jsem zjišťoval na přednášce pana Pokorného, výsledek je stejný. On alespoň v grafu teploty má vždy ten "ocásek" současného vývoje, který s těmi grafy skutečně nekoresponduje, klima podle těchto grafů má být úplně jiné.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 12:28 Reaguje na Pavel Hanzl
Zásadní pro pochopení vztahu klimatu a sluneční aktivity je obrázek č. 7. Tam je ukázána energie, akumulovaná v zemské kůře jako integrál sluneční aktivity (je to počítáno skutečně jen a pouze z Wolfových čísel bez jakéhokoli přepočtu na TSI). Tedy fyzikálním vysvětlením je "nahřátí" celé Země při zvýšené sluneční aktivitě do nového rovnovážného stavu při vyšší teplotě, kdy vyzařovaná energie je opět rovná dopadající. Při nižším výkonu Slunce (stačí o 2 W/m2) je tato rovnováha při nižší teplotě. Lidstvo k této rovnováze přispívá cca 3-5%, tedy neměřitelně. Polopatisticky je to vysvětleno výše 11.5. 12:03.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 12:31 Reaguje na Pavel Kalenda
"Koncentrace oxidu uhličitého v ovzduší dosáhly asi 412 ppm, což výrazně překonává vše, co planeta zažila během posledních několika milionů let. U nás ve výzkumném ústavu máme jedny z nejlepších počítačových simulací na světě, díky nimž dokážeme rekonstruovat klima třeba 50 nebo 100 milionů roků zpět do minulosti. A vidíme, že nynější oteplování je stokrát rychlejší než kdykoli během této doby".
Přední světový klimatolog Hans Joachim Schellnhuber z Postupimského ústavu pro výzkum dopadů klimatických změn.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 13:43 Reaguje na Pavel Hanzl
Každá počítačová simulace je jen tak dobrá, jak je naprogramovaná. Některé ze simulací ukázaly, že v roce 2100 bude konec světa. A Al Gore za to dostal Nobelovu cenu.
Já radši pracuji s tvrdými daty, která ukazují, že ve spodním dryasu byl nárůst teploty (cituji z Encyclopedia Brittanica - https://www.britannica.com/science/Younger-Dryas-climate-interval ): In this second warming interval, average global temperatures increased by up to 10 °C (18 °F) in just a few decades.
Přeložte si to sám a netahejte sem nevěrohodné modely, které sám nakrmíte nevěrohodnými daty (například klimatickou citlivostí na CO2 10K). Já taky pomocí modelů s maximálně 15 stupňi volnosti dokážu namodelovat cokoli, třebas i zjistit přesné datum stvoření Země.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 14:15 Reaguje na Pavel Kalenda
Silně jste zaměnil předpověď budoucnosti s rekonstrukcí minulosti.
Rád bych ovšem viděl skutečně věrohodnou rekonstrukci minulosti zcela odlišnou od modelu z Postupimi, který jsem skutečně nevytvářel já, ale světoví klimatologové. Mladší Dryas mi připadá jako yetti, o kterém všichni mluví, ale nikde jsem nečetl o příčinách tak razantního oteplení. Spíš mi připadá jako nějaký omyl, tak razantní oteplení muselo mít neméně razantní příčinu. Nemáte nějaký odkaz?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 12:38 Reaguje na Pavel Kalenda
Graf č. 6 hovoří o snížení sluneční aktivity, graf č. 5 hovoří o prudkém snížení a následném zvýšení po r 1500 (kdy začínala malá doba ledová) a během daleko chladnější periody byla přibližně (nebo nepatrně nižší) než dnes. To je přece naopak, to by to oteplování muselo probíhat už 17. století.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 13:48 Reaguje na Pavel Hanzl
Rozdíl mezi TSI (nebo sluneční aktivitou) a integrálem TSI je právě v onom "fázovém zpoždění" obou funkcí. Vysvětlil jsem vám to výše dnes 12.5. v 13:27. Budu se modlit, abyste to pochopil a neptal se znovu. Počtvrté se mi to už nechce psát.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 14:02 Reaguje na Pavel Kalenda
Tohle prohlášení "Ale protože byla zemská kůra od Malé doby ledové dobře nahřátá", mi připadá přímo kouzelé zvláště proto, že atmosféra reaguje na sluneční svit prakticky okamžitě a horniny se ohřívají od vzduchu. Proto je i na Sahaře v noci zima.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 19:42 Reaguje na Pavel Hanzl
To už snad nemá smysl ani komentovat. Vyšší než průměrná akumulovaná energie se pro normální horniny a vedení tepla sdílením projeví v hloubkách do 5 cm za 1 den, do 10 cm za 2 dny, do 30 cm za 3,5 dne, do 50 cm za 18 dní do 1 m za 36 dní a do 15 m za 1 rok (je to tabulka 1 ve výše uvedené práci v NCGT). Takže to, co popisujete, že je v noci na Sahaře zima jen ukazuje na to, o kolik více se stačila nahřát hornina do hloubky 5 cm za předchozí den. Když ale vezmeme klimatické cykly, delší než 30 let, tak ty už zaznamenávají vyšší nebo nižší akumulované teplo než průměrné v kůře do hloubek řádově 100 m. Zeptejte se Dr. Čermáka z GFÚ, co dokáží změřit z teplotních profilů ve vrtech. Je tam vidět i příchod a konec posledních dob ledových. A není to také o ničem jiném než o integrálu anomálních povrchových teplot, tedy součtu postupných přírůstků/úbytků.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 21:42 Reaguje na Pavel Kalenda
To je velmi hezké, ale taky máte velmi silný vliv ochlazování a izotermická vrstva v půdě odpovídá průměrné roční teplotě atmosféry v daném místě.
Takže pokud byla průměrná teplota třeba u nás (nebo kdekoliv jinde) v Malé době ledové +5°C, tak skutečně nemohla nést nějaký energetický potenciál dnešních veder a růstu teploty o +2°C na kontinentech (Evropa).
Studená skála skutečně nemůže za 150 let vytvořit někde horko, vy si fakt děláte jen čurinu, že?
A ty integrály (což je jen grafická pomůcka) používáte jen proto, že si myslíte, že to oponenti neznají.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 21:45 Reaguje na Pavel Kalenda
"Když ale vezmeme klimatické cykly, delší než 30 let, tak ty už zaznamenávají vyšší nebo nižší akumulované teplo než průměrné v kůře do hloubek řádově 100 m."
To je přesně ono, proto žádná Malá doba ledová (která trvala třeba 200 let) nám nemůže nic otepovat, pouze ochlazovat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.5.2020 16:56 Reaguje na Pavel Kalenda
Je to o integrálu, který se bojíte napsat:)
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 13:50
K té matematice. Dávám to sem dolů, abychom se nepohybovali v nudličkách n-tých odpovědí:

1. Středoškolská matematika je v gesci České jednoty matematiků a fyziků, která tento předmět v podstatě přeměnila na přípravku na Matematicko fyzikální fakultu (a několik málo podobných VŠ a fakult). Na tyto školy jde (odhadem) pod pět procent maturantů. Zbylí studenti jsou z tohoto hlediska "odpad".

2. Uvedená instituce za léta svého působení nedokázala ani zajistit vzájemnou návaznost látky v matematice a fyzice, takže v prvním ročníku se studenti ve fyzice učí "logicky odvozovat" vzorce za použití integrálů a derivací (a dalších prvků matematiky) z ročníku 3. či 4. Tedy se biflují nazpaměť stovky řádek klikyháků, nedávajících pro ně žádný smysl. Učil jsem se tak já, učily se tak i moje děti o tři desítky let později.

3. V samotné matematice se postupuje naprosto stejně: Jen biflování nesmyslných klikyháků, jejichž význam mnohdy není znám ani vyučujícímu. Matematika je prostě pojata pro normálního člověka jako paměťový předmět.

4. Celou situaci ještě komplikuje to, že v prakticky každé knize o matematice, včetně učebnic, mají zmiňované klikyháky odlišnou podobu, což jednak vadí tím, že musím pracně zjišťovat, které klikyháky sobě odpovídají a které nikoli, jednak to silně komplikuje učení studentům s vizuální, popřípadě eidetickou pamětí.
Faktem je, že již desítky let existuje TEX, který má vyřešen konstantní vzhled vzorců a jejich prvků, ale matematikové ho, až na výjimky, ignorují. I matematické stránky Wikipedie používají mathml, který trpí tou samou nectností: Vzorec zobrazený (např.) v Exploreru je naprosto odlišný od téhož vzorce zobrazeného v Mozille (nebo dalším prohlížeči), mnohdy jsou i významné vizuální rozdíly mezi různými verzemi téhož prohlížeče. Tudíž je to pro většinu normálních lidí nepoužitelné, nebo dokonce přímo matoucí.
Faktem je, že pokud jsem nucen někam vložit matematický vzorec, tak ho vygeneruji (byť "s příručkou na kolenou") v TEXu nebo nějaké jeho odvozenině a převedu na obrázek, který vložím jako takový a mám jistotu, že je to korektní a neměnné.

5. Středoškolská matematika není s to definovat nějaké pojmy a nějakou škálu nástrojů práce s nimi a s tím pak pracovat. Orientuje se na studenty, kteří na základě svého mimořádného nadání sami (nějak, procesem, který nechápu a nejsem ho ani schopen) si udělat představu o podstatě věci na základě skřeků vyučujícího, poněkud připomínajících zvukové projevy nešťastníků, postižených stejnou chorobou jako známý Rain Man ze stejnojmenného filmu (tedy žádný Riemann, pane Vinklere). Pro těch 95 % a něco je to jen ztráta času.

6. Pochopitelně, matematické postupy lze jistě vyložit a popsat zcela logicky a konzistentně. Takovéto popisy ovšem u matematiků nenajdeme. Stačí vzít starší vydání Československého lékopisu, kde v obecné části byly popsány vybrané statistické metody (používané ve farmacii) a konfrontovat to s popisem těch samých metod třeba v Přehledu statistických metod pana Hendla. Zatímco v prvním případě je vše jasně popsáno a definováno, ve druhém případě jsou tam jen jakési grafické skřeky. Ty skřeky se jistě pilný student s velkou paměťovou kapacitou naučí nazpaměť a snad i jejich reprodukováním zdárně odmaturuje, ale průměr a směrdatnou odchylku zpravidla nespočítá.
Když jsem kdysi dávno potřeboval prokládat úsečku naměřenými body, tak jsem na stránkách matematických institucí také neuspěl (protože tam byla jen jakési nesmyslné klikyháky), až jsem našel stránky nějakých biologů, kde bylo popsáno, jak se naměřené hodnoty upraví a dosadí do vzorečku, z něhož vypadne k a druhého, z něhož vypadne q (tedy parametry rovnice příslušné přímky y=(k*x)+q).

A možná ještě jednu perličku: Měli jsme kdysi v kroužku SVOČ dvě dívenky, které měly stanovovat kyselinu cyklopiazonovou v sýrech tehdy čerstvě publikovanou metodou. Pro tuto práci byla zapotřebí 65% kyselina sírová. Dal jsem jim 96% a "aby to ředění nebylo tak dramatické" 50% zbylou po metodě, která se již neužívala. Pak jsem je nechal počítat. I daly se do řešení soustav rovnic s více neznámými. Asi po hodině přišly, zda by toho nemohla být vana, že jim to jinak nevychází. Tak jsem jim ukázal křížové pravidlo a trojčlenku. Nakonec se jedna z nich přiznala, že je z matematického gymnázia (takže jí to bylo v praxi na ee).

Obávám se, že právě neschopnost středoškolských matematiků naučit normální lidi této disciplíně je do značné míry příčinou, proč v ní řada lidí selhává, a to na takové úrovni, že nemá ani matnou představu o příslušných vztazích a jejich souvislostech (jedním z důsledků je mj. i neschopnost řady lidí pochopit nesmyslnost OZE nebo najít logické díry a nesmysly v argumentaci organizací, jako je IPCC).
A případné zrušení povinných maturit z tohoto oboru uvítám jako možnost zbavit se výše popsaných "alternativně myslících" vyučujících a nahradit je lidmi, kteří budou s to tu matematiku naučit těch potřebných 95 a něco procent středoškolských studentů. A že se drasticky sníží počty maturantů, vybírajících VŠ obor hlavně podle toho, že "tam není matematika". Jistěže bych uvítal i distancování České jednoty matematiků a fyziků od výuky na středních školách.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

12.5.2020 14:05 Reaguje na Jan Šimůnek
Integrály a derivace jsou ale již vyšší matematika, nepletu-li se? Nevím, jak se učí nyní, ale my jsme se jich v podstatě jen dotkli a nikdy více v životě jsem je nepotřeboval, zrovna tak jako limity, různé typy rovnic, geometrické důkazy, deskriptivní geometrii apod. Pouze si myslím, ač mě matematika nikdy moc nebavila, že kromě těch integrálů a derivací to ostatní se lze naučit, protože jsou na to jasně dané postupy. Matematiku povinně bych nechal jednoznačně na průmyslovkách a gymnáziích, protože u průmyslováka je předpoklad, že přece jen tu matematiku bude někdy potřebovat a u gymnázií už jen z toho důvodu, že gymnazista by penzem svých znalostí měl ostatní středoškoláky převyšovat. Proto je to gymnazista. Ale je možné, že mám staromódní myšlení.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

12.5.2020 14:51 Reaguje na Jan Šimůnek
Z rozsahu a obsahu příspěvku tuším, že jste byl nechtěným účastníkem procesu výuky matematiky prováděných více let odborně nezpůsobilou osobou (kantorem či kantorkou).
Pominu-li úroveň vámi dosažené kvality v tomto procesu, neuniklo mi, že se jednalo o frustrující proces, jehož důsledky jste velice detailně popsal, (nesrozumitelné klikyháky).
Pouze potvrzujete mé vlastní zkušenosti. Tento předmět je vyučován lidmi, kteří nechápou samu podstatu matematiky a doslova otráví řadu potenciálních zájemců o tento obor studia.

K dalšímu příspěvku níže,p. Peregrin - objeviteli základů matematické analýzy (derivace,integrály) byli současně dva géniové, Newton a Leibnitz.
Zejména Newton svoje know-how dokázal prakticky doslova zpeněžit.
Pointou je skutečnost, že oba dva používali i tehdy zcela zakázaného postupu dělení nulou.
Všichni protestovali, ale ono to v praxi fungovalo´a tak se o tom moc nemluvilo. Tuším až o dvě stě let později ,pomocí teorie limit,se objevilo korektní a nerozporné odůvodnění.

Rozepisuji se o tom, protože praktika nevzrušuje nějaké odůvodnění, praktika zajímá, že to funguje - bez ohledu na to o jaký nástroj se jedná .
Odpovědět

Jan Šimůnek

12.5.2020 18:14 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vyučujících matematiky se u nás za 4 roky gymnázia vystřídalo snad 5, neschopní byli všichni, byť každý jinak.

A vše, co umím počítat, jsem se musel více-méně naučit sám.

Integrály a derivace jsme brali snad koncem 3. nebo začátkem 4. ročníku, nicméně to už se člověku chtělo zvracet kdykoli tahle značky viděl, což byl výsledek výuky prvního ročníku fyziky.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 19:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Ale, jak jsem viděl na Vašich odpovědích, tak jste docela dobře pochopil vliv TSI přes jeho integrál na klima na Zemi. Jsem tomu rád, protože mé pedagogické schopnosti nejsou nejlepší a některé diskutující bych nemusel.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.5.2020 08:32 Reaguje na Pavel Kalenda
Představu integrálu mám, ale rozhodně bych ji nedokázal převést do matematických vzorců.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

12.5.2020 14:09
A jinak ještě- bez mučení se přiznám, že diskutovat s p. Kalendou bych se v tomto tématu neodvážil ani náhodou, protože porozumění článku vyžaduje opravdu z matematiky a fyziky cosi vědět a obávám se, že 95% přispívajících a diskutujících na tom bude podobně.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 14:29 Reaguje na pavel peregrin
A právě Vy jste jedním z těch poctivě diskutujících, kteří pátrají po fyzikální podstatě tezí, sdělených v našem článku. A netrollíte. Osobně si myslím, že větší znalosti matematiky nejsou pro pochopení fyzikální podstaty kachlových kamen zapotřebí jen je potřeba si uvědomit, že extra příspěvky z vnějšího (nebo vnitřního) zdroje se postupně sčítají (a tedy integrují v čase) a my musíme porovnávat právě ten výsledný integrál (tedy součet) s klimatem. Krásný odkaz na integrál TSI (celkového vyzářeného výkonu) ve vztahu ke klimatu je zde:
https://tallbloke.wordpress.com/2017/07/09/the-real-cause-of-climate-change-over-the-last-millennium/
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 18:48 Reaguje na Pavel Kalenda
Já mám silný pocit, že si z nás děláte srandu. Dnešní až děsivé oteplování argumentovat tím, že horniny jsou nahřáté Sluncem!!! z Malé doby ledové a zdůvodnit to sinem, což je goniometrická funkce (vztahem mezi úhly a stranami v trojúhelníku) a integrálem, což je plocha pod křivkou, snad nemůžete myslet vážně.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 19:47 Reaguje na Pavel Hanzl
:-)
Jak říkávala moje učitelka historie: "Někdo to pochopí a někdo ne. To je dáno shůry. A nemá smysl se nad tím pohoršovat".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 21:27 Reaguje na Pavel Kalenda
Já se nepohoršuji. Jenže se obávám, že jsem to pochopil.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 21:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Tak si zkuste představit ten model s kachlovými kamny, kde jsem popisoval, jaký je rozdíl mezi velikostí ohně uvnitř (sluneční aktivita nebo TSI) a teplotou na povrchu kamen (integrovaná energie ohně v čase a akumulovaná v kachlích). Popsal jsem to 11.5. ve 12:01 výše. Pak si namísto kachlových kamen představte naši Zemi, namísto ohně si představte Slunce (TSI) a namísto povrchu kamen si představte povrch Země, od kterého se ohřívá atmosféra tak, aby vyzařovaná energie byla rovna dopadající. V té vyzařované energii budete mít vždy zahrnutou i část, která byla před tím akumulována v zemské kůře, jak krásně popsal kolega Vinter 12.5. v 19:17 výše.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 21:54 Reaguje na Pavel Kalenda
Kachlová kamna se ohřívají zevnitř, Země nikoliv. Slunce ohřívá napřed atmoféru a pak kamna (Zemi). Kamna jsou tak ohřívána od tepla z místnosti. Navíc ta země (horniny) jsou teplotně poměrně nevýznamné, většina povrchu je oceán a pevnina je částčně pokryta vegetací nebo polárnám ledem.
Pokud byste napsal, že dnešní vedra jsou způsobena horkým oceánem z doby ledové, tak by to logiku mělo.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

12.5.2020 22:05 Reaguje na Pavel Hanzl
Když si v létě sáhnete na asfalt. Tak co je teplejší? Asfalt nebo vzduch? Ohřívá se asfalt od vzduchu nebo vzduch od asfaltu? Odpovězte si napřed a pak se poraďte s nějakou učebnicí klimatologie nebo alespoň s kolegy na vašem ústavu, než plácnete výše uvedené věty, které nedávají fyzikální smysl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

12.5.2020 22:22 Reaguje na Pavel Kalenda
Opět jsme u hladiny významnosti. Když si sáhnete do oceánu, bude teplejší, než vzduch? Kolik procent povrchu světa je tvořeno asfaltem? A kolik mořem? Kolik tvoří vegetace a ledové oblasti?
Jak dlouho je ten asfalt horký,když zajde slunce? Kolik ho bylo v Malé době ledové a můžete mi ukázat místo, odkud se emituje to vedro po celé Zeměkouli?
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.5.2020 08:41 Reaguje na Pavel Hanzl
Ten oceán se zahřívá také (byť v detailech je to velice složité a věrohodný model jdoucí do detailů si nedovedu představit) a jedním z důsledků je vytěsňování CO2 z jeho vody (protože rozpustnost CO2 je v rozmezí rozumných teplot a tlaků nepřímo úměrná teplotě vody) a jde do atmosféry. S určitým zpožděním za jejím zahříváním, což ukazují i proxydata z dob minulých teplých výkyvů a v zásadě to tak funguje i dnes.
Mohou tam nastat i všelijaké skoky v souvislosti s posuny nebo zániky rozmezí mezi svrchní teplejší a spodní chladnější vodou. Detailů se moc nedobabráte, protože tento jev je silně zajímavý pro ponorky (včetně těch moderních s raketami, vybavenými jadernými hlavicemi), a tudíž řada výsledků na tomto poli vyzkoumaných je v režimu utajování. A pokud se IPCC tváří, jak je jim všechno jasné, a přitom přístup k těmto informacím zjevně nemají, pak jen připomínají sbor Kecalů z Prodanky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2020 09:15 Reaguje na Jan Šimůnek
Je to nesmysl celé, jak dycky. Globální oteplování nejvyšší rychlostí za milióny let se skutečně nedá okecat nějakými jakodaty z ponorek. Teploty oceánů jsou měřeny století a dnes se detailně měří ze satelitů. Razance asi 40 miliard tun CO2, které člověk každoročně vyfučí do atmosféry, se fakt okecat nedá.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.5.2020 14:10 Reaguje na Pavel Hanzl
O datech z ponorek jsem nepsal. Psal jsem o hloubkových profilech a vzniku ostrých rozmezí mezi vrstvami různých teplot. To se z družic měřit nedá a většina měření in situ (bójemi, sondami z lodí, spouštěnými do větších hloubek, apod.) bude v nějakém režimu utajení, protože ta rozmezí běžně používají ponorky (a jiné podmořské zbraně) k zakrývání své existence. A už prognóza, že v X metrech pod hladinou takový přechod může být je vojensky významná. Nežijeme prostě v ideálním světě. I o výživě se spousta věcí tají, protože vojáci, výkonnost a čím je na ten výkon nakrmit.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2020 08:16 Reaguje na Pavel Kalenda
Tento první graf je pěkně názorný a dokazuje, že nemáte pravdu. Ten "inegrál" TSI (nevím proč se nepíše součet) jasně ukazuje, že jde za změnou teploty. S výrazným poklesem teploty v 15 stol. si ještě drží teplo a jde dolů později, s rostoucí teplotou ve 20. století je mírně pozadu a dnes je daleko nižší, než globální teplota. Z toho je jasně vidět, že nemůže být příčinou dnešního oteplení, ale jen jeho důsledkem.
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.5.2020 08:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže teď jsme těsně za vrcholem přísunu energie ze Slunce a ten integrál zajišťuje určitou setrvačnost. Proto by podle tohoto modelu měla teplota kulminovat až letos a pak začít zase klesat.
Ale jak jsem uvedl výš, žádné zrušení "zmrzlíků", jaké bylo pár let za Jagelonců, se zatím nekonalo. Takže současné klima je méně nahřáté než tehdy.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2020 09:08 Reaguje na Jan Šimůnek
Ze všech grafů TSI je celkem jasně vidět, že na teplotu klimatu nemá žádný vliv. TSI klesá mírně už od r. 1958, ovšem 30 let poté začala teplota skutečně akcelerovat.
Stačí se podívat na graf č. 5, kde je přímo TSI (žádný integrál) a tam je jasně vidět, že s tepotou atmosféry vůbec nekoresponduje.
Samozřejmě tam graf vývoje teploty promítnut není, ale mohl byste ho znát z hlavy (spíš z ramky).
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.5.2020 14:12 Reaguje na Pavel Hanzl
Jenže ta kumulace tepla je dost podstatná a zejména u planety, která má tepelnou kapacitu a tepelnou setrvačnost podstatně větší než nějaká ekohaluzna podle předpisů EU.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2020 14:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Jak si teda vysvětlujete Malou dobu ledovou, kdy byla Zeměkoule staletími středověkého optima (kdy se i v Norsku pěstovalo víno) naakumulována sluneční energií? A kde TSI byl prakticky stejný jak před tím.(graf č. 5)
Proč v té době nenastala exploze teplot jako dnes? A proč nenastala nikdy jindy?
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.5.2020 11:47 Reaguje na Pavel Hanzl
Malá doba ledová byla spojena s drastickým omezením slunečního svitu. Takové omezení při dalších slunečních minimech nenastalo.
Patrně současně došlo i k některým zpětnovazebným jevům, které situaci dál zhoršily. Např. vazba mezi délkou a plochou s pokrývkou sněhem a odrazem tepelného záření. Z toho důvodu také existují projekty na "zahnání" doby ledové sypáním černého prachu na ledovce.
MMCH část současného záhřevu se asi dá vysvětlit i zašpiněním velkých ploch sněhu a ledu a snížením jejich odrazivosti (v tom 17. století jsme ještě tak moc sazí a černého prachu neprodukovali jako v pozdějších dobách, vč. následujících teplotních minim).

V první polovině příštího století dojde podle tohoto článku k něčemu podobnému. Pak budeme chytřejší. Možná.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

13.5.2020 09:44
Vážení účastníci diskuze, protože se mi zdá, že se nastíněné téma dosti podrobně probralo a začínají se některé otázky opakovat, dovolím si shrnout poznatky jak z článku, tak z diskuze.
Tím hlavním poselstvím článku je to, že integrál (postupný součet) mimořádných (větších než průměrných) přírustků TSI (nebo sluneční aktivity nebo osvitu povrchu Země) dokáže vysvětlit cca 85% změn klimatu na Zemi (obr. 7 - publikován 2018 v NCGT, ale nakreslen už v roce 2012 a konzultován např. v roce 2014 na EGU s Jevrejevou, která analyzuje výšky hladin oceánů). K tomu samému dospěli nezávisle i další badatelé (např. https://tallbloke.wordpress.com/2017/07/09/the-real-cause-of-climate-change-over-the-last-millennium/). My jsme vysvětlili fyzikální mechanismus tohoto jevu pomocí akumulace sluneční energie v horninách zemské kůry (ale nikoli jako teplo, ale energie pružnosti). Na toto téma obhájil Ivo Wandrol svou disertaci (PhD) v roce 2018 (https://katalog.vsb.cz/authorities/227949?locale=cs) s excelentními posudky.
Protože poločas akumulace/uvolnění této energie je cca 270 let, tak je zde velice dlouhé zpožděním mezi vrcholem aktivity (TSI) a zpětným vyzařováním této energie do kosmu, tedy ORL a klimatem.
V blízké budoucnosti bude sluneční aktivita klesat (obr. 6), ale to se projeví pouze malými poklesy globální teploty do roku 2100 (0,4 - 0,6°C), pokud ovšem nenastane výbuch nějakého většího vulkánu (VEI >5), který to vše může urychlit. Po roce 2135 by ale měl být pokles rychlejší až do nějaké obdoby Malé doby ledové. Vyloučen není ani příchod počátku nového glaciálu, jak o tom svědčí parametry orbity Země a tedy Milankovičových cyklů.
Velice důležitý je 62,5-letý klimatický cyklus, který je zapřičiněn změnou excentricity Jupitera. Ten předává své rotační momenty na planety i Slunce. Maximum excentricity bylo v roce 2011 a s tím souviselo také maximum AMO, seismické aktivity nebo indexu sucha. Od roku 2020 by měly být už pozorovatelné změny všech výše uvedených parametrů a tedy i "permanentní sucho", které bylo v roce 2016 vyhlášeno v USA jako základní státní program pomoci, už skončilo povodněmi v Kalifornii v roce 2018. Nás to stejné čeká v blízké budoucnosti obdobně, jako skončilo období sucha v ČR (1944 - 1957 = přesně před 62 lety) velkými povodněmi v roce 1965.
Na tisícileté škále z pohledu gelologického vývoje nás ale namísto teplého antropocénu opět čeká návrat do další doby ledové (obr. 1), protože úrověň koncentrace CO2 v atmosféře je druhá nejnižší v celé historii Země hned za obdobím karbon-perm, kdy byla ještě 2x nižší než dnes a nepřežila většina rostlinných druhů. Bohužel, návrat do druhohor, kdy byla koncentrace CO2 4-5x vyšší než dnes a byly zde optimální podmínky pro vývoj rostlin, není možný. To bychom museli spálit veškerá fosilní paliva a ještě návdavkem bychom museli rozložit mohutné vrstvy vápenců na CaO +CO2, protože zejména v nich je akumulována největší část CO2 z atmosféry. Jenom potom bychom byli schopni pomocí skleníkového efektu navýšit průměrnou teplotu na Zemi o 2 - 5°C na hodnoty, které byly v Juře nebo Triasu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2020 10:41 Reaguje na Pavel Kalenda
Já věděl, že si děláte z nás jenom srandu. Ale "slibem nezarmoutíš".
Odpovědět
pp

pavel peregrin

13.5.2020 10:46 Reaguje na Pavel Kalenda
Dík za vaši práci a doufejme, že se tato předpověď naplní.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.5.2020 12:40 Reaguje na pavel peregrin
Zajímavý způsob hodnocení! Taková věcná a kritická.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.5.2020 12:54 Reaguje na Pavel Kalenda
A nezapomínáte tak trochu i na ostatní skleníkové plyny?
Odpovědět

Jan Šimůnek

13.5.2020 14:16 Reaguje na Petr Eliáš
Myslíte na ten plyn, co utíká z větrníků (přesný název jsem zapomenul).

Jinak, pochopitelně, hlavním skleníkovým plynem je vodní pára, což je navíc akcentováno tím, že voda v krystalcích nebo kapénkách skleníkový efekt nemá, spíš odráží poměrně široké spektrum záření zpět do vesmíru.

Metan má zase velmi krátký (z geologického hlediska) poločas existence v atmosféře.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2020 19:41 Reaguje na Pavel Kalenda
Ta práce pana Wandrola se jmenuje přece "Modelování mechanického chování zemské kůry" a asi to nebude mít vůbec nic společného s dnešním klimatickým problémem, otevřít to nejde. Fakt si neděláte srandu?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

13.5.2020 20:20 Reaguje na Pavel Hanzl
https://katalog.vsb.cz/documents/192604?back=https%3A%2F%2Fkatalog.vsb.cz%2Fauthorities%2F176569&group=185178%2C185048%2C192604&locale=cs
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2020 20:35 Reaguje na Pavel Kalenda
Nelze otevřít, musel bych si ji vypůjčit a to dělat nebudu, je to mimo problém.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.5.2020 12:37 Reaguje na Pavel Kalenda
"My jsme vysvětlili fyzikální mechanismus tohoto jevu pomocí akumulace sluneční energie v horninách zemské kůry (ale nikoli jako teplo, ale energie pružnosti)."

To opravdu myslíte vážně????????????
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.5.2020 12:11
Taky bych rád závěrem něco dodal. Náš společný příspěvek netvrdí, že pouze a jedině zde uvedené názory si činí nároky na absolutní pravdu.
Poukazujeme na to, že lze současnou klimatickou změnu vysvětlit i jinak než se dnes vtlouká do hlav veřejnosti přes mediální prostor některými skupinami z okolí IPCC.
Vědecký pokrok nevzniká prohlášením 97% zástupců libovolné skupiny a s informacemi,údaji o měření, se dá zacházet různým způsobem. Tady máte jeden zvláště povedený příklad :

"Charles Bossut, jeden z prvních historiků matematiky, sestavil seznam předních matematiků od roku 900 před Kristem do roku 1800 po Kristu, kde je mezi 303 osobnostmi 16 jezuitů. Možná se vám to nebude zdát až tak vysoké procento, ale je třeba si uvědomit, že ze sledovaného časového období 2700 let existoval jezuitský řád jen něco málo přes dvě století! " :-)

IPCC - Mezivládní panel pro změny klimatu byl založen v roce 1988 a činí si ambice aspirovat na zdroj jediné a nezpochybnitelné pravdy ve vědě.
To je možná dobré pro církev, ale nikoli pro vědu.

Zde volně parafrázuji toto dogma o papežské neomylnosti :
Neomylnost IPCC je v klimatologii dogmatem, které tvrdí, že IPCC coby nejvyššímu vědeckému sdružení přísluší neomylnost, „když s konečnou platností vyhlašuje nauku o emisích CO2 jako jediné pravdivé vysvětlení klimatické změny a jako nejvyšší autorita a učitel všech lidí své ovečky povzbuzuje v pravé víře.“

Zcela nakonec uvádím, že v současné době existují nejméně čtyři teorie, které umožňují současnou klimatickou změnu vysvětlit .
Dvě již znáte a další dvě , bude-li dána možnost , mohu k naší společné diskuzi předložit následně.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.5.2020 12:20 Reaguje na Miroslav Vinkler
Vsadím boty, že jste zprávy IPCC ani neotevřel. :)
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

13.5.2020 13:37 Reaguje na Petr Eliáš
To budou pěkný křusky, když o ně nestojíte. :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2020 14:48 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nesmyslnost téhle teorie je natolik evidentní, že skutečně nemám co dodat.
Jen to, že teplo akumulované v horninách v Malé době ledové se uvolní po 270 letech (tj. dnes z roku 1750 kdy byla asi největší zima). Proč se neuvolnilo to teplo v roce 1750 z roku 1480, kdy bylo daleko tepleji?
Mně to připadá celé jak z Paroubkova Marsu.
Odpovědět
MJ

Milan Jirsa

13.5.2020 18:35
Rád bych oběma autorům poděkoval za důležité byť nepříliš populární upozornění, že hybatelem změny klimatu mohou být i přirozené vlivy. Takto přehledně podané jsem to v češtině ještě nečetl. Z diskuse je patrné, že ne každý je schopen významnější vliv přírodních sil připustit, ať už pro nezlomnou víru ve všemocný skleníkový Oxid a klimatickým byznysem nabízená jednoduchá řešení nebo pro neschopnost komplexního pohledu na svět a přírodu. Těm, kdo ve prospěch antropogenních vlivů argumentují tvrzením, že vzestup globální teploty o stupeň za sto let je bezprecedentní a v historii planety nevídaný, bych rád připomenul, že v posledních 140 000 letech proběhlo na planetě 25 podstatně větších a rychlejších změn globální teploty označovaných jako tzv. Dansgaard – Oescherovy události. Jejich bezpochyby přirozená příčina dosud nebyla vysvětlena.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2020 19:31 Reaguje na Milan Jirsa
Mohl byste dát nějaký odkaz na těch 25 rychlejších klimatických změn?
Rád bych se podíval, protože největší guru klimatologie tvrdí, že nic takového neexistuje.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.5.2020 19:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Tady jsem našel článek o D-O Events: https://www.ncdc.noaa.gov/abrupt-climate-change/Heinrich%20and%20Dansgaard%E2%80%93Oeschger%20Events
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

13.5.2020 20:53 Reaguje na Petr Eliáš
Zajímavé. Jenže se to týká jen Grónska a vysvětluje se to nějakou cirkulací vody, i když tam uvádí globální důsledky, ovšem neříkají v jakém čase a jak teplotně výrazné. Rychlé oteplení a opět zchlazení je v globálním rozměru nereálné. Je to výzkum na začátku a nikdo neví nic konkrétního.
Obávám se, že proti biliónům tun CO2 to bude zase jen čajíček.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2020 07:20 Reaguje na Petr Eliáš
Je to čistě lokální záležitost Grónska, v Antarktidě nic takového nezaznmenali.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

13.5.2020 19:33 Reaguje na Milan Jirsa
Ale o přírodních vlivech nikdo nepochybuje, ani autory očerňované IPCC.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

13.5.2020 21:30
Na Zemi soustavně probíhá experiment, který nám jasně ukazuje, s jakým zpožděním teplota Země reaguje na změnu přísunu slunečního záření. Je to střídání ročních období. Léto vrcholí asi 50 dní po letním slunovratu, zima zhruba 50 dní po zimním slunovratu. Pokud tuto zkušenost přeneseme na klima, měli bychom Kalendovo-Vinklerovo integrální TSI integrovat zpětně maximálně o měsíce. Jelikož se TSI významně měmí v rámci let, lze ve správných (nikoliv však Kalendovo-Vinklerových) modelech použídat přímo aktuální TSI.

To je další hříbík do rakve nesmyslného modelu namyšlených autorů článku.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

14.5.2020 05:43 Reaguje na Jiří Svoboda
:’D :’D :’D
Právě jste dokonale předvedl integraci v čase, ale obráceným směrem, tedy jste integrál TSI zase derivoval. Musím vás jemně upozornit, že TSI je měřená veličina a teplota v letních obdobích se zpožďuje za TSI, protože odpovídá jeho integrálu a ne naopak. Když jste derivoval integrál TSI, nedostal jste nic jiného, než TSI. :’D :’D :’D
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

14.5.2020 06:02 Reaguje na Pavel Kalenda
V případě ročních období ale mluvíme o osvitu povrchu Země (TSI * příslušný sinus dopadajícího paprsku), protože TSI se měří ve vzdálenosti 1 AU od Slunce a je z pohledu 1 roku téměř konstantní.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.5.2020 10:19 Reaguje na Pavel Kalenda
Opět jste velmi kvalitně projevil svoji zabedněnost.

Já řekl jediné. Pokud integruji (průměruji) TSI po dobu, kdy je TSI praticky konstantní, nemusím nic průměrovat. Hlavní diskuse je přece o tom, jaká je ta doba. Vy tvrdíte staletí, já měsíce a podloženo to mám střídáním ročních období. Toť vše.

A pořád odmítáte napsat ten váš slavný integrál. To už vypadá tak, jakobyste to ani neuměl.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2020 07:16 Reaguje na Jiří Svoboda
Přesně tak, ta teorie je zcela nesmyslná, protože stabilitu teploty Země určují oceány a ne "horniny", navíc vliv teplot Malé doby ledové nemůže přece přispět k oteplování atmosféry už dnes teplejší o +1°C. Oceány oteplování brzdí, teplota kontinentů (třeba Evropy) je dnes asi + 2.1°C, zatímco půměr Zeměkoule je asi +1°C.
Já se vůbec nedivím, že panu Kalendovi odmítli článek ve Vesmíru, asi se tam někdo zamyslel hlavou.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.5.2020 09:51 Reaguje na Pavel Hanzl
Tohle říct u zkoušky tak máte opravný termín.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2020 10:58 Reaguje na Miroslav Vinkler
Tož bych chtěl znát tu správnou odpověď.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.5.2020 12:29 Reaguje na Miroslav Vinkler
Zase se stavíte do role Všeználka? Ta postava vám asi imponovala.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

14.5.2020 09:39
Pan Svoboda raději zemře na hranici než by změnil názor doložený fakty - výpočty nebo zjištěnými výsledky náhlých změn klimatu před antropogenní společností. Podobnou bigotností se vyznačovala katolická církev ve středověku, kdy byl předvolán před církevní tribunál Galileo Galilei.
Měl jsem to potěšení číst torza toho jak církevní otcové soudili o jeho názorech. Nejčastější fráze - toto tvrzení odporuje Písmu svatému jakož i učení svatých otců , a proto je kacířské.
Podobnost čistě náhodná ?
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

14.5.2020 09:55 Reaguje na Miroslav Vinkler
Nechme pana Svobodu Svobodou, protože vždy v období změn paradigmatu se najde celá velká skupina lidí, kteří jsou dokonale přesvědčeni o slovu Božím (nebo jiném dogmatu) a budou pořád dokola omílat to stejné. Pokud to dělají jen z niterného přesvědčení, tak to je ještě docela dobré, protože až tak neškodí (jen se zesměšňují jako Koniáš). Horší jsou ti, kteří jsou za to placeni. A myslím si, že i na tomto webu se pár takových najde, kteří si svůj jídášský groš vydobývají trollingem na úkor nás všech.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.5.2020 11:16 Reaguje na Pavel Kalenda
No a Vy se divíte, že Vám někteří lidé nevěří? Když píšete nepravdy typu:

,,To, co dnes již pozorujeme, je pokles teplot ve stratosféře, který zcela odporuje teorii IPCC (měla by se při vyšším CO2 oteplovat). Např. zde: https://www.gfdl.noaa.gov/bibliography/related_files/Seidel_WIRES_Jul2011.pdf
obrázek 3.,,

O ochlazování stratosféry se psalo již v první zprávě IPCC z roku 1990, např. zde:
https://archive.ipcc.ch/ipccreports/far/wg_I/ipcc_far_wg_I_full_report.pdf; strana 135 (183 of 414). V novějších zprávách jsou ta samá tvrzení i naměřené hodnoty.

Buď jste zprávy IPCC nečetl, a nebo úmyslně lžete.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

14.5.2020 11:26 Reaguje na Petr Eliáš
Ano, ale tam to bylo dáváno do souvislosti s údajně nastávajícím obdobím Globálního Ochlazování, které mělo přijít. Další zprávy IPCC poté, když se zjistilo, že ochlazení nenastává, tak přejmenovaly Globální Ochlazení na Globální Oteplování (GW), posléze na Antropogenní Globální Oteplování (AGW) a posléze na Klimatickou Změnu, protože se neoteplovalo tak, jak předpovídaly modely, založené na CO2. Jsem jen zvědav, jak se bude jmenovat Klimatická Změna v příštím pluviálu nebo po výbuchu nějakého velkého vulkánu, který už je nachystán na mnoha místech světa.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

14.5.2020 11:55 Reaguje na Pavel Kalenda
Pokud chcete říct, že první zpráva IPCC očekávala globální ochlazení, tak to také není pravda. První zpráva v EXECUTIVE SUMMARY píše (strana xii 20 of 414):

,,* under the IPCC Business-as-Usual (Scenario A) emissions of greenhouse gases, a rate of increase of global mean temperature during the next century of about 0 3°C per decade (with an uncertainty range of 0 2°C to 0 5°C per decade), this is greater than that seen over the past 10,000 years This will result in a likely increase in global mean temperature of about 1°C above the present value by 2025 and VC before the end of the next century The rise will not be steady because of the influence of other factors

• under the other IPCC emission scenarios which assume progressively increasing levels of controls rates of increase in global mean temperature of about 0 2°C per decade (Scenario B), just above 0 1°C per decade (Scenario C) and about 0 1 °C per decade (Scenario D)

Také píší:

• Global - mean surface air temperature has increased by 0 3°C to 0 6°C over the last 100 years, with the five global-average warmest years being in the 1980s Over the same period global sea level has increased by 10-20cm These increases have not been smooth with time, nor uniform over the globe

Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.5.2020 17:36 Reaguje na Pavel Kalenda
Ještě že tu máme vědce Kalendu a Vinklera - nositele změn paradignatu!
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.5.2020 10:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ale já jasně a věcně rozporuji vaše tvrzení a vy argumentujete mým umíráním na hranici. Docela slaboduché!
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

14.5.2020 10:33 Reaguje na Jiří Svoboda
Nevím proč, ale od dnešního rána se docela dobře bavím. :-) až :’D :’D :’D
Prosím pokračujte :-) stejně jako 13.5. 21:30 nebo 14.5. 10:19. :-) To už je na mašli ze smíchu.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.5.2020 13:22 Reaguje na Pavel Kalenda
Už snad jen jediné doporučení. Zkuste se k mým jasně formulovaným a věcným připomínkám diskvalifikujícím vaši teorii, na které nereagujete, postavit jako chlap a neschovávejte se jako malé děcko mámě za sukni.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2020 10:57 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo, nemáte pocit, že jsme tu na Paroubkově Marsu? Při i poměrně jednoduchém zamyšlení je jasné, že tahle teorie je úplná pitomost a podšprajcování integrály i derivacemi to přece nevylepší. Nikdo nepočítá s průběžným ochlazováním, nikdo netuší proč vůbec nastala malá doba ledová.
Ten "integrál TSI" přece působí, jenže přesně naopak, brzdí oteplování.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

14.5.2020 11:37 Reaguje na Pavel Hanzl
V současné době už brzdí ochlazování, protože přísun energie ze Slunce už je menší než ORL. A bude v příštím slunečním cyklu ještě menší.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

14.5.2020 13:26 Reaguje na Pavel Hanzl
Jestliže se někdo naučí lhát a je usvědčen, snaží se vylhat dalším lhaním a odváděním od meritu věci. Nic neobvyklého.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2020 19:12 Reaguje na Jiří Svoboda
Já si nemyslím, že pan Kalenda lže. Proč by to dělal?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.5.2020 12:17 Reaguje na Pavel Hanzl
Možná to není o úplně tak o lhaní, ale co je to za život, žít v nějakém vlastním bludu a ignorovat elementární argumenty, které jasně na bludnost toho názoru ukazují? Mně to připadá jako úmyslný život ve lži. Asi proto, že už v tomto rámci má někdo vybudováno nějaké teplé místečko a nechce ho ztratit. Uznávám, že je to těžká životní situace a bohužel velmi častá.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

14.5.2020 17:48
Pánové Svobodo a Hanzle, prosím ptám se bez nějaké impertinence, ale vy se nějak profesně zabýváte věcmi, které souvisí s touto tematikou? Mě jako laikovi v těchto věcech přijde, aniž bych p.Kalendovi nahrával, že on vám vždy odpověděl dost seriozně.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2020 19:04 Reaguje na pavel peregrin
Já jsem profesí geodet a goniometrické funkce byly mým denním chlebem. A kyž někdo s nimi hází stylem "vy tam máte sinus ale hoďte tasm integrál", tak mi lehce teče ze zubu.
On nám vždy odpovídá seriozně, ale úplné nesmysly.
Naschvál: jak jste pochopil že funguje to naše rychlé oteplování dle jeho systému "integrál TSI". Zkuste to vysvětlit lidsky, tam žádný inegrál nepatří.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.5.2020 19:58 Reaguje na Pavel Hanzl
Kousek výš bylo zmíněno, že to tak funguje i v malém časovém měřítku u ročních dob: Nejstudenější bývá únor, přestože slunce je nejníž nad obzorem před Vánoci. Nejteplejší bývá konec července (a někdy i začátek srpna), přestože slunce je nejvýš nad obzorem v červnu.
A to opoždění teploty za teplotním příkonem právě hezky popisují ty časové integrály.
Jinak, pochopitelně, neexistuje důvod, proč by sinusová křivka neměla být integrovatelná.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.5.2020 12:24 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, to máte úplně pravdu. Tady jde o spor, zda to opoždění teploty za teplotním příkonem jsou měsíce (jak tvrdíme my dva) nebo staletí, jak tvrdí pan Kalenda.

Pokud je totiž zpoždění mnohem kratší, než nějaký charakteristický čas popisující změny solární konstanty, pak nemusíme nic integrovat a v modelu stačí brát aktuální hodnotu TSI.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.5.2020 21:05 Reaguje na Jiří Svoboda
Pokud to teplotní zpoždění dle pana Kalendy fakt trvá staletí, tak je to ještě větší blbost, protože tehdy to byla Malá doba ledová. A že by horniny nahřáté z té doby mohly způsobovat to dnešní oteplení?
Pomocí sinusového derivátu aproximace integrálu v aposteriorních neliárních rovnicích vám to v pohodě vyjde.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

14.5.2020 19:10 Reaguje na pavel peregrin
Zkuste vysvětlit jednoduchou větu: "V současné době už brzdí (ten integrál TSI) ochlazování, protože přísun energie ze Slunce už je menší než ORL. A bude v příštím slunečním cyklu ještě menší.

Jak si to chápete vy? On brzdí ochlazování, přitom se rychle otepluje. Přitom přísun energie je menší, ale integrál se zvětšuje (to je součet) takže by měl dělat co? A příště bude ještě menší, tak bude dělat co? Chladit? Prostě cypovina na kvadrát celý.
Odpovědět

Jan Šimůnek

14.5.2020 20:01 Reaguje na Pavel Hanzl
Už se v podstatě přestává oteplovat, jen se, kvůli zpoždění daném tím integríálem, dosud neochlazuje.

MMCH moment, kdy se teploty zlomí k ochlazování, velice dobře umožní nezávislé (na dosud užívaných metodách) zhodnocení vlivu CO2 na teplotu.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

14.5.2020 20:31 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano. To je přesné vysvětlení i s tím zhodnocením vlivu CO2 na teplotu. Stejně tak výše (19:58). Děkuji za "záskok".
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.5.2020 06:59 Reaguje na Pavel Kalenda
"Kromě vzduchu se přitom podle výzkumníků oteplují také světové oceány. Z dat publikovaných tento týden vyplývá, že oceány loni pohltily rekordní množství tepla. Nárůst oproti minulým letům byl přitom největší za posledních deset let."
To je ten váš "integrál TSI", ovšem fungující přesně naopak, než tvrdíte.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.5.2020 06:53 Reaguje na Jan Šimůnek
Ono se přestává oteplovat? Jak jste na to proboha přišel? Je to zase jen nesmysl?? Dalo by se už skutečně říci, že je to účelová lež.
Eskalace teplot za poslední dekádu je zcela bezprecedentní a rok 2019 byl nejteplejší v historii.
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/poslednich-deset-let-bylo-dosud-nejteplejsi-namerenou-dekadou#dis-id-132106493dfd42aaba3b87d03dff56f4
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.5.2020 08:07 Reaguje na Pavel Hanzl
Podle astronomického modelu, který předložili autoři v tomto článku, by měl být letošek vrcholem teplotního píku a dál by se mělo (po kratší nebo delší stagnaci na nynějších teplotách) začít ochlazovat až někam k minimu v první polovině příštího století.
Protože věřím argumentům, které autoři přinesli, počítám s ukončením oteplování a následným začátkem poklesu. Je ovšem otázka, jak dlouho se klimatologům podaří tento jev maskovat.

Za důležité považuji také to, že "ledoví muži" přišli v podstatě na den přesně a přinesli do vyšších poloh mráz a sníh, do nižších epizody přízemního mrazu a déšť. Tak, jako v podstatě každý rok.
Dnes je "počuraná Žofka" a prší od časného rána a mělo by pršet až do večera, opět v souladu s pranostikami preindustriálního věku.
Pokud se tyto klimatické jevy chovají jako celá staletí před námi, znamená to, že se s klimatem nic zásadního nebo dokonce "katastrofického neděje.
Kdyby "ledoví muži" přišli už v dubnu, byl by to opravdu vážný důvod pro znepokojení.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.5.2020 10:21 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano, "ledoví muži" fungují každý rok +- přesně, v tomto pranostika funguje přesně a nejen v tomto, kdo denně pracuje s přírodou, tak to ví. Kdo si pouze myslí, že s přírodou pracuje, šíří poplašné zvěsti. Já osobně se letos obávám "zmrzlíků", tj. podle starého kalendáře Bonifáce, Norberta a Roberta, kteří chodí tak jednou za 12 let, ale jsou mnohem horší než "ledoví muži", protože přicházejí okolo 5. června a tam už je nějaká ochrana před mrazem v podstatě nemožná. Bohužel o tom mluvil i p.Kovařík ze Šindelové, kterého já považuji za velice dobrého znalce přírody a zkušeného pozorovatele. Tak si lze jen přát, abychom se oba mýlili.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.5.2020 16:26 Reaguje na Jan Šimůnek
Vy věříte pouze ruské demagogii a vaše "astronomické modely" jsou zase jen věštění z Putinových nálezů amfor.
Já věřím změřeným datům a jasně doložené historie. A ty jasně dokazují eskalaci globální teploty, vaši ledoví muži jsou hezký relikt normální minulosti, ovšem význam mají v globále zcela nulový.
Celá ta ptákovina s TSI je pouze nesmysl, graf. č. 5 jasně říká, že s vývojem teploty na Zemi nemá nic společného, protože se mění v amplitudách o jednotky promile, v globále je to prakticky nula. A v té sledované době probíhalo středověké optimum, malá doba ledová i dnešní prudké oteplení. Horniny se ohřívají stejně, jak se ochlazují a rozhodující jsou oceány, keré prudké změny brzdí. Ta vaše parateorie ale důvod oteplení neřeší.
Prostě proti biliónům fosilního CO2 nemáte nejmenší šanci, normální vědci to samozřejmě mají spočítáno taky. Jen ztrácíte čas.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.5.2020 07:36 Reaguje na Pavel Hanzl
Proto jsem psal, že v tomhle se ztrácím a mohu jen čekat, jak se situace vyvine. Do deseti let tedy budeme vědět, zda se potvrdí teorie p. Kalendy či ta vaše.
Odpovědět

Jan Šimůnek

15.5.2020 08:09 Reaguje na pavel peregrin
A těch cca deset let musíme ustát, aby se nevyhazovaly peníze za zbytečnosti a nedělala se další škodlivá opatření typu zavírání jaderných elektráren a pokrývání zemědělské půdy (nebo vyklučených lesů) kilometry čtverečními FV panelů.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.5.2020 10:23 Reaguje na Jan Šimůnek
Ano.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.5.2020 21:12 Reaguje na pavel peregrin
Jistě. A ten čas využijeme k sabotování všeho moderního, snah o zablokování té klimatické tragédie, budeme fedrovat uhlí a až se nám začne skutečně "připalovat krupon" a vše půjde do kolapsu, tak budeme říkat "já to věděl dávno, já chtěl vždy zarazit uhláky a podporovat fve"!! Já vás znám jak svoje boty, já bych mohl ty boty programovat...
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.5.2020 22:14 Reaguje na Pavel Hanzl
Nejsem fyzik ani matematik, pouze pozoruju přírodu a na ní jsem ve své profesi závislým. Proto říkám , že bránit se nějakým změnám klimatu, ať jsou již zapřičiněny jedním nebo druhým, je pošetilost a bezuzdné plýtvání prostředky poplatníků. Je pouze potřeba se určitým způsobem přizpůsobit, toť vše. Příroda si vždy poradila a poradí. Dobrým příkladem je první a druhá světová válka. Pokud vezmu ty statisíce tun škodlivin, co byly vrženy do ovzduší, statisíce hektarů země zdevastované tím nejhorším způsobem, podle myšlení ekoteroristů by lidstvo muselo již dávno vymřít. A co se stalo? V podstatě nic, čas rány zahojil a příroda si samozřejmě pomohla zase. Je dobré znát a vycházet z historie, skrývá moudra, která budou platit pořád.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 07:30 Reaguje na pavel peregrin
Pokud změnu klimatu způsobil člověk, pak jen člověk má šanci ji zase napravit. Prostě tím, že ten hlavní faktor odstraní a bude spoléhat, že to pomůže.
Příroda si vždy poradí, třeba tak, že usmaží úplně vše živé i s člověkem. Možná je tohle případ Marsu nebo i Venuše, čort znajet.
Války byly ekologicky určitě děsivé, ale tvaly krátce a ve výsledku bylo těch těch škodlin ve vzduchu asi daleko méně, než kolik dnes produkují jen Čínské uhláky.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

16.5.2020 15:57 Reaguje na Pavel Hanzl
Nevím, možná to někdo někde odhadnul, jaká byla zátěž po válce. Já si pouze pořád myslím, že se lidé svým vlivem na přírodní cykly těžce a domýšlivě přeceňují.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

21.5.2020 10:09 Reaguje na pavel peregrin
Obávám se, že nedomýšlejí. Je to změřené a prokázané. Klima je statisíce let jemně balancováno a každý i poměrně malý zásah ho rozhodí. Třeba erupce velké sopky, pokud jich nastane více naráz, změní se klima a nastane malá doba ledová.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

15.5.2020 12:05 Reaguje na pavel peregrin
Já jsem fyzik. Pan Kalenda hlavně na mnohé zásadní námitky vůbec nereagoval a jinak jen šermoval nějakými články z konferencí.
Odpovědět
pp

pavel peregrin

15.5.2020 12:42 Reaguje na Jiří Svoboda
Děkuji za odpověď.
Odpovědět
me

melsor

15.5.2020 13:10 Reaguje na Jiří Svoboda
Pane Svobodo, nechci se do toho míchat, ale také si myslím, že Vám pan Kalenda na Vaše námitky odpověděl a jestli to nevidíte, tak chyba je s prominutím na Vaší straně.

Vaše příspěvky z 13.5.2020 21:30
"Na Zemi soustavně probíhá experiment, který nám jasně ukazuje, s jakým zpožděním teplota Země reaguje na změnu přísunu slunečního záření. Je to střídání ročních období. Léto vrcholí asi 50 dní po letním slunovratu, zima zhruba 50 dní po zimním slunovratu. Pokud tuto zkušenost přeneseme na klima, měli bychom Kalendovo-Vinklerovo integrální TSI integrovat zpětně maximálně o měsíce. Jelikož se TSI významně měmí v rámci let, lze ve správných (nikoliv však Kalendovo-Vinklerových) modelech použídat přímo aktuální TSI."

a z 14.5.2020 10:19
"Já řekl jediné. Pokud integruji (průměruji) TSI po dobu, kdy je TSI praticky konstantní, nemusím nic průměrovat. Hlavní diskuse je přece o tom, jaká je ta doba. Vy tvrdíte staletí, já měsíce a podloženo to mám střídáním ročních období. Toť vše."

podle mne demonstrují Vaše nepochopení.

Představte si, že budete svítit žárovkou na nějaký předmět. Ten se pozvolna zahřeje a po zhasnutí bude naakumulované teplo po nějakou dobu zase uvolňovat. Když na něj budete svítit půl hodiny, nahřeje se méně, než když na něj budete svítit dvě hodiny. A tedy bude následně také ohřívat okolí po kratší dobu než při delším osvitu.

Jelikož roční období trvají řádově měsíce, je také zpoždění za slunovratem řádově měsíc. Pan Kalenda předpokládá změny TSI v řádu stovek nebo tisíců let, tak se také naakumulovaná enegrie v horninách (která závisí na integrálu TSI dle času) uvolňuje nikoli měsíce, ale dle pana Kalendy řádově nižší stovky let.

Proč by to mělo být principiálně špatně ?

S pojmem integrálu zacházíte podivně, integrace není průměrování (formálně ani co do významu). Jetsli jsem to dobře pochopil, tak integrál TSI (podle času) by měl být úměrný k naakumulované energii v horninách zemského povrchu.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

15.5.2020 16:32 Reaguje na melsor
Pan Kalenda předpokládá změny TSI v řádu stovek nebo tisíců let, jenžen nám se otepluje děsivou rychlostí za už desetiletí.
Vývoj TSI je ovšem zcela nekompatibilní s teplotou a hlavně probíhá v rozsahu jedného promile, v delším úseku ani to ne. Prostě ta příčina globálního oteplení to není.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.5.2020 18:39 Reaguje na Pavel Hanzl
Kde jste o tom tempu četl?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

16.5.2020 20:50 Reaguje na Jan Šimůnek
https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/poslednich-deset-let-bylo-dosud-nejteplejsi-namerenou-dekadou#dis-id-132106493dfd42aaba3b87d03dff56f4
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.5.2020 21:37 Reaguje na melsor
Myslím, že jsem to pochopil správně, že se musí TSI integrovat. Jde o to, zda se má správně integrovat přes měsíce a nebo přes staletí.

Problém je, že kdyby se integrovalo přes staletí, zmizel by rozdíl mezi zimou a létem. To naznačuje, že "teorie" pana Kalendy zřejmě není správná.

K vašemu poslednímu odstavci - jaký čas akumulace tedy zvolíte? A jakou časově závislou váhu dáte v tom integrálu TSI. Nebo snad TSI před tisícem let má na dnešní teplotu stejný vliv jako součaná TSI?

A proč pan Kalenda není schopen napsat ten integrál, abychom o něm mohli solidně diskutovat, to chápete?
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

16.5.2020 21:46 Reaguje na melsor
A ještě jedno mne napadlo. Proč by měla být teplota v hornině 5m pod zemí důležitá pro aktuální klima?

A také, když svítíte na něco žárovkou, tak teplota tělesa po čase přestane stoupat, protože se ustálí toky mezi ohříváním od žárovky a vyzařováním tělesa do okolí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 14:42 Reaguje na Jiří Svoboda
Právě že není. Kdyby byla, tak se neotepluje, tak bychom byli pořád v malé době ledové. Ta teorie je pitomost celá.
Odpovědět
PD

Pavel Dudr

17.5.2020 20:33
Ten graf na obr.1 jsem použil ve svém článku, ale nepřekryl jsem ho tak, jako je to zde. A mohu potvrdit, co zde píšete. To předbíhání teploty je ovšem mnohem lépe vidět na sestupné části grafů než na vzestupné. Je to zde:https://pravyprostor.cz/rostouci-mnozstvi-co2-neni-pricinou-ale-nasledkem-oteplovani/
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

18.5.2020 09:02 Reaguje na Pavel Dudr
Já jsem si analyzoval data z vrtu Vostok již někdy v roce 2004. Data byla (a jsou i nadále) volně dostupná na stránkách NOAA. Statisticky to vychází tak, že jak vzestupná, tak i sestupná větev Milankovičova cyklu ukazuje, že pravděpodobnost, že T předbíhá CO2 je asi 4x větší než naopak a také předbíhání je ve prospěch T. Jen rychlosti náběhu a útlumu jsou rozdílné, což je dáno tím, že při vyšším osvitu kontinentů se ohřívá jen "přípovrchová" vrstva hornin a oceánů, kdežto v době útlumu ještě doznívá vyšší ORL, které díky malé vodivosti hornin je pomalejší. Samozřejmě, že je tam také kladná zpětná vazba CO2->T, ale ta je relativně malá ve srovnání s primárním příkonem osvitu. Proto se klimatologové už asi 20 let diví, že jim nesedí modely a pozorování. A dalších cca 30 let se budou divit ještě více, až dojdeme do stavu AGC (Antropogenní globální ochlazování).
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

18.5.2020 12:30 Reaguje na Pavel Kalenda
AGC přece už dávno probíhá, jenže málo účinně.
Třeba tím, že se snažíme omezovat produkci CO2 pomocí OZE.
Nebo výsadbou lesů, které CO2 naváží.
Vyvíjí se technologie, které přímo těží CO2 ze vzduchu a tlačí ho do hlubokých vápencových úložišť. Nebo ze zelené hmoty se vydestiluje uhlík a tlačí se zpět do ropných ložisek. Atd. atd. atd. bohužel, nestačí to a ropáci a Číňani fedrují a fedrují.
Odpovědět
PK

Pavel Kalenda

20.5.2020 08:08 Reaguje na Pavel Hanzl
Co věta, to perla :-)
Rozeberu: 1) Když se podíváte na globální antropogenní produkci CO2, tak ta neklesá, ale naopak stoupá. Přesto teplota neroste tomu úměrně.
2) Za kůrovcové kalamity převyšuje úbytek lesů nad výsadbou nehledě na to, že tříletý stromek (1 kg dřevní hmoty) uloží ročně úměrné množství CO2 a zvýší tak svou hmotnost. Naproti tomu 60-letý strom (3-6 t dřeva) uloží ročně řádově více CO2.
3) Ano. Byly zaplaceny granty z GAČRu za studie ukládání CO2. Když jsem si je prostudoval, tak jsem zjistil, že na uložení 1 kg CO2 se vypustí do ovzduší 2 kg CO2 z nafty, která musí pohánět vrtné zařízení a pak kompresory :-) Efektivita jak ďábel.
4) Na destilaci C z CO2 potřebuji adekvátní množství energie a tím pádem je nutno vypouštět CO2 z pohonu agregátů na destilaci. A Saudové nám ještě budou platit za to, že jim ukládáme ropu do jejich ložisek? Oni ji těží za 5 USD za barel.
5) Byly vypuštěny satelity, které měly za úkol měřit koncentrace CO2 a pokutovat příslušné státy za nedodržování Pařížské úmluvy. Nejvíce vypouštěla Amazonie a tamní indiány nechtěl nikdo lovit a pokutovat, tak se od toho nesmyslu upustilo :-)
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

20.5.2020 10:45 Reaguje na Pavel Kalenda
ad 1) Antropogenní CO2 za rok 2019 je asi na stejné úrovni, jak za rok 18, protože USA a EU silně snížily exhalace, ovšem Čína spouští stále nové uhláky. Teplota je bržděna oceány, to je ten váš "integrál TSI".
ad 2) Kůrovcová kalamita je problém Evropy, pan Pokorný naopak tvrdí, že celosvětově lesů přibývá. čort znajet.
ad 3)4) všechny tyhle technologie jsou energeticky živeny z OZE, jinak by to zcela logicky nemělo žádný význam. Samozřejmě tlačit ropu do země dyž se vedle těží je pitomost, jenže logiku v lidském konání hledat někdy není mžné. Navíc je to jen teorie.
ad 5) Oddělit antropogenní CO2 od přirozeného obnovitelného asi satelit neumí. Ale kácení pralesů je daleko větší prasárna, jak těžba ropy a uhlí, to jistě. Jenže jak tomu zabránit? Jedině násilím? A už vidím ropáky, jak ječí o fašismu, nacismu, ekoteroristech atd. atd.
Odpovědět
TK

Tomáš Kvítek

27.5.2020 16:18 Reaguje na Pavel Hanzl
V ČR za 100 let od roku 1917 přibylo 360 tis. ha lesa. Viz ČSÚ.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.5.2020 12:57 Reaguje na Tomáš Kvítek
To je dobré, ovšem kilik ha ročně mizí kvůli suchu?
Odpovědět
TK

Tomáš Kvítek

27.5.2020 16:15
Pánové, díky za článek. Jsem klimaskeptik, bez hlubších znalostí astronomie a geologie a tak si přečíst něco, co je potvrzeno tvrdými datovými soubory je milé. Ať si IPCC klidně tvrdí to své, ale ať jde vždy o diskusi a ne ideologii. A to platí i pro všechny sdělovací prostředky. Zatím je to o ideologii ve jménu jasnějších zítřků. Ti co zažili komunismus na toto nikdy nemohou slyšet, pokud nejsou královsky placeni.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

29.5.2020 12:59 Reaguje na Tomáš Kvítek
To vysvělení není složité. Samozřejmě IPCC hovoří o vědeckých poznatcích, ovšem my to dostáváme zprostředkované přes média.
A pan Hvížďala tomu říkal "medialita", neboli realita vytvářená médii.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist