https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/radim-jarosek-zalozeni-uses-osevem-aneb-az-vyschnou-evropske-zdroje
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Radim Jarošek: Založení ÚSES osevem aneb až vyschnou evropské zdroje

28.11.2023
Biokoridor a probíhající sukcese.
Biokoridor a probíhající sukcese.
Foto | Radim Jarošek
Motto první: Les vysazuje jen nedočkavý
Motto druhé: Jen ať si to příroda odpracuje
 
Následující řádky budou možná vnímány mnohými jako poněkud kontroverzní. Jejich cílem je podnítit diskuzi na téma způsobu zakládání skladebných částí ÚSES (biokoridorů a biocenter) a nabídnout alternativní možnost, kterou by bylo možné za určitých podmínek využít (nebo se nad ní alespoň zamyslet).

Položme si na úvod otázku, zda dnešní velkoformátová zemědělská krajina, o níž v celém příspěvku jde především, potřebuje pro biotu ony souvislé dřevinné porosty, tedy skladebné prvky ÚSES tak, jak jsou většinou vnímány a realizovány.

Domnívám se, že potřebuje více něco jiného – „migračně průchozí měkkou fragmentaci“, spočívající ve zmenšení velikosti půdních bloků a vytvoření drobných struktur. Z pohledu úsesové terminologie zde mám na mysli někdy poněkud podceňované interakční prvky. Pestrá předkolektivizační biotopní nabídka byla ve značné míře dána krajinnou drobnokresbou, kterou vytvářely právě ony interakční prvky – polní meze, úzké zatravněné potoční nivy, selské sady, stromořadí, aleje a nezpevněné polní cesty doprovázané travnatými příkopy nebo zařízlé v úvozech. Plochy lesního charakteru v ní byly zastoupeny mnohem méně, než je tomu dnes, stačí se podívat na dobové letecké snímky.

Ale vraťme se k ÚSES. Obvyklou praxí při zakládání biokoridoru nebo biocentra je po přípravě plochy osevem následná výsadba dřevin lesnickým způsobem nebo (polo)odrostky dle výsadbového schématu do oplocenky s následným plošným ožínáním. Druhová skladba dřevin odpovídá stanovišti, na obvodu je keřový lem, uvnitř pak stromy. Zjednodušeně řečeno je např. biokoridor v dnes převážně praktikovaném pojetí souvislý pás dřevin stanovištně vhodných a geograficky odpovídajících dřevin, který neposkytuje přímé hospodářské využití formou produkce dřeva.

V řádu několika let po výsadbě vznikne hustý dřevinný „kožuch“ a později mají prvky ÚSES často podobu přehoustlých dřevinných pásů či ploch, které tvoří především stromy s vysoko nasazenými korunami. I tento stav je jistě pro krajinu přínosem, protože vzniklý prvek je ekologicky hodnotnější než okolní pole, ale není zdaleka ideální. Prostředí ÚSES, které vznikne tímto jednorázovým založením, je dosti uniformní a lze předpokládat, že z tohoto důvodu v déledobějším horizontu i poměrně nestabilní. Chybí různorodost stanovišť otevřených i zastíněných ploch s různým charakterem bylinné i dřevinné vegetace apod., bylinný podrost je druhově chudý. Běžná je určitá šablonovitost návrhů a nenavrhují se (snad až na výjimky) jiné typy ÚSES než výše zmíněný lesní.

Z ekonomického pohledu jsou takto vytvářené prvky ÚSES dosti nákladné. Ještě před pár lety byla dle Nákladů obvyklých opatření jako přijatelná částka na založení 1 ha ÚSES 1 800 tis. Kč (dnes je položka na výsadbu konstruována jinak). Je třeba přiznat, že v reálu to bývá méně a že do této částky byla rovněž zahrnuta i následná tříletá péče. V ní tvoří jednu z nejvyšších položek ožínaní sazenic. Smysl této víceméně zvykové činnosti je na zváženou – viz poznámka dále.

Jaký je charakter současné zemědělské krajiny nížin a pahorkatin, kde se výsadby ÚSES provádějí asi nejvíce? Dnešní krajinné zrno je nejen velké, ale má i příliš ostré kontury: střih a z pole je po pár krocích hustý les či na louka, řeka apod. – black and white. Rozmytí těchto přechodových hran lze vnímat jako přínosné. Obecně je málo zastoupen typ stanoviště v sukcesní fázi „něco mezi loukou a lesem“.

Obvyklým způsobem zakládaný prvek ÚSES plní především krajinářské funkce, přínos pro biodiverzitu však není dle mého názoru dostatečně využit.

Možná že by proto bylo lepší, spoléhat při zakládání více na přírodní procesy než na erudici projektantů. Ostatně myšlenka to není nijak nová – spontánní sukcese se někde využívá v rekultivacích postindustriálních lokalit.

Jako příspěvek do diskuze navrhuji tento způsob založení prvku ÚSES v zemědělské krajině:

   1. Vytýčení plochy určené k založení.
   2. Předseťová příprava a následné osetí vhodnou jetelotravní směsí dle standardu Krajinné trávníky (nikoliv čistě travní směsí) – na této operaci nešetřit ve snaze vytvořit co nejhustší drn k omezení pronikání nechtěných druhů rostlin, tedy plevelů.
   3. Vyznačení plochy v terénu z důvodu nebezpečí přiorávání plochy uživateli sousedních zemědělských pozemků – kolíky s páskou, hlubší brázdou, nízkým valem, provedením výsadby keřů v podobě pásu po obvodu apod. Pozemek neoplocovat – cílem není zamezit „škodám“ zvěří, nechť se paství, travnímu porostu to neuškodí a dřeviny z náletu (keře a později stromy) se s pastvou i okusem během let pomalu vypořádají. A navíc, což je podstatné, prodlouží se tím období biologicky cenných otevřených sukcesních stádií.
   4. Následná péče po dobu 2 až 4 let spočívající v 1 až 2 sečích s odvozem hmoty pouze s vynecháním menších neposečených částí
   5. Ponechání další sukcesi, pouze se sledováním, zda se nad přílišnou míru nevyskytují invazní a expanzní druhy. Již poměrně dobrý stav (zapojenost travního drnu) alespoň částečně zamezí nadměrnému rozšíření plevelů a sukcese dřevinným náletem bude zpomalena, což je žádoucí. Případná obava, že by se nálet dřevin neobjevil kvůli velké vzdálenosti od zdrojové plochy, je dle mých zkušeností neopodstatněná – časem se objeví všude, i na lokalitách dosti vzdálených od existujících porostů a s více či méně zapojeným travním drnem. Postupem doby tak znikne nabídka v čase se měnících mikrostanovišť. Pravda poněkud neučesaných, ale to je lidská optika.
   6. Další zásahy jsou vítány – vzhledem k tomu, že cílem je v čase se měnící různorodá mozaika stanovišť, není lidský zásah na škodu. Naopak může být přínosný – od odstranění jednotlivého stromu či skupiny dřevin (tedy vytvoření drobné světliny) až po cílenou prořezávku či dokonce smýcení určité části prvku; stejně tak seč travního porostu či jeho občasné zmulčování v intervalu cca 2 až 3 let. Lze si představit, že by do budoucna bylo možné vnímat prvek ÚSES i jako lokální zdroj paliva. Situace tomu prozatím příliš nakloněna není, ale kdo ví, jak se budou ceny paliv vyvíjet.
Přínosy z pohledu přírody jsou v déledobějších a vícefázových změnách prostředí. Tedy nikoliv jako je obvyklý dvouetapový proces při založení prvku ÚSES: pole a po výsadbě les, ale postupný a nepravidelný sukcesní vývoj: pole/louka/keřnatá louka/řídký les/zapojený porost s tím, že se území mění nesouvisle, v různě velkých plochách dle místních mikropodmínek jednotlivých stanovišť (vlhkostní poměry, sluneční svit, expozice, půdní podmínky). Je dán prostor pro přirozený samovývoj, sebelépe navržené výsadby nemohou domyslet všechny souvislosti. Zakládá se prvek, jehož cílem není přímý hospodářský přínos – tedy produkční porost, kde se hlídají budoucí kubíky ani čistě přírodní prvek – tedy něco jako kousek pralesa.

Se současnou i navrhovanou metodou tvorby ÚSES souvisí i otázky: Je možné bez budoucích negativních dopadů přeskočit přípravnou fázi, tedy skok od pole k lesu, jaká je obvyklá praxe? Nezaděláváme si tak v dlouhodobějším horizontu na problém, na nestabilitu porostu? Víme dost o roli edafonu – jinými slovy můžeme šmahem přejít z „polní půdy“ na „lesní“? A jak je to s původem sazenic? Nebylo by lepší spoléhat na jejich místní zdroje, vždyť dřeviny z náletu nejspíš budou přece jen lépe přizpůsobeny lokálním podmínkám.

Pozitivní roli při zvažování sukcesního způsobu mohl sehrát i fakt, že náklady na založení tímto způsobem jsou z podstaty řádově nižší než stávající výsadbou.

Výsadba.
Výsadba.
Foto | Radim Jarošek

Odpůrců uvedeného způsobu bude nejpíš více, napadají mne tito čtyři:

 • Žadatelé o dotaci: Bude to fungovat? Je to nějaké divné, nehotové? Jsme zvyklí na pěkně odvedenou práci… Rozuměj: vyrovnané šiky sazenic s nízkou travnatým prostem mezi nimi.
 • Veřejnost: lze očekávat spíše estetický přístup a stav zarůstající, nesečené louky může být vnímat jako …, v obecné češtině se tak nazývá veřejný dům na šest. Estetické vnímání je ale do značné míry věcí výchovy a asi nezbývá, než jít i touhle cestou. Vhodné by proto bylo instalovat informační cedulky s vysvětlujícím textem.
 • Projektanti a zhotovitelé: ti by přišli o zakázky.
 • Zemědělci především kvůli šíření plevelů do okolních kultur. Zkušenosti z jednání s nimi u výsadeb prvků ÚSES jsou různé – od mávnutí rukou po stížnosti na nebezpečí rozšiřování plevelných rostlin, což je častější. Bylo zmíněno, že snahou bude existenci plevelů omezit zapojeným travním drnem. Ale i tak, plevely se vyskytnou, nicméně v běžné hospodářské praxi aplikovaná chemizace je na okolních polích utlumí. Z pohledu ochrany přírody mohou také být obavy z tzv. blokované sukcese, kdy např. třtina křovištní sukcesi směr les výrazně brání, nastýlka stařiny také sukcesi zrovna neprospívá. Pak by mohly nastoupit metody s využitím kokrhele. Další problém může spočívat v náletu expanzních nebo invazních druhů dřevin jako například trnovník akát nebo javor jasanolistý. Pro jejich případné potlačení bude zapotřebí situaci vyhodnotit dle místních podmínek a stanovit odpovídající postup.

Parcely pro prvky ÚSES jsou ne sice vždy ale mnohdy v katastru nemovitostí vedeny po komplexních pozemkových úpravách v druhu pozemku ostatní plocha, který nestanovuje nutnost péče o pozemek jako je tomu např. u orné, louky či lesa. Tyto volnější podmínky nahrávají myšlence využít sukcesi.

Závěrem ještě jedna lehce kacířská poznámka k zažité praxi údržby prvku ÚSES.

Ožínání – proč vlastně? Je to skutečně nezbytné? Důvody mohou spočívat v prostém zvyku, který je, jak známo, železná košile, svou roli hraje snaha omezit plevely a také „ať to dobře vypadá“. Ale pro úspěšný růst sazenic je, zvláště v období stále častějších přísušků, dobré, když je obklopuje travní porost, který zadržuje vláhu, tlumí vysoušení větrem, vytváří stín. Celoplošné vyžínání prováděné v průběhu několika let je navíc poměrně nákladné a navíc nebývá výjimkou poškození sazenic mechanizací. Obavy ze zahlušení sazenic travním podrostem nejsou, alespoň dle našich zkušenosti, na místě, o čemž svědčí i ukázky z výsadeb na Osoblažsku, kde se ožínání neprovádělo. Kompromisní cestou může být vyžínání v mezipruzích a výběr méně vzrůstných druhů trav.

Ale vraťme se k myšlence výše uvedeného, můžeme jej pracovně nazvat řízeně sukcesního založení prvku ÚSES. Možná budou argumenty proti ní natolik přesvědčivé, že bude vhodné ji opustit. Je to běh na delší trať, než jsme běžně zvyklí a prozatím jsme bohatí a spěcháme. A jsme u mott v úvodu…


reklama

 
foto - Jarošek Radim
Radim Jarošek
Autor pracuje pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, konkrétně pro Správu CHKO Poodří.

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (8)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

28.11.2023 10:12
Dobrý článek. Jde o to, aby opatření v průmyslově obhospodařované krajině nebyla prováděna slepě podle jednotného mustru (pole/pás lesa), ale přihlíželo se k místním podmínkám a kladl se důraz na vytváření pestrých biotopů. Sukcesi (bez, šípek, hloh...) nelze chápat jako "binec", ale práci přírody zadarmo. A ano, spíše než vysazovat cílové druhy vyřezávat nevhodné.
Odpovědět
DM

Dalibor Motl

28.11.2023 11:34
Zrovna o tom jsem přemýšlel při nedávné procházce podél ukrutně drahého biokoridoru (prý 4mio) vysázeného za dotace opravdu drahými odrostky s kůly a páskami a důkladně oploceného. Podle mě by se kýženého výsledku dosáhlo ponecháním toho pásu sukcesi. Ev. by se jí dalo pomoci výsevem pionýrských dřevin jako břízy, trnky a osiky...
Odpovědět
PB

Petr Brok

28.11.2023 12:50
A víte, že taková plocha větší než 1 ha nemůže být osvobozena od daně z nemovitosti, která není úplně malá a bude se brzy dost zvyšovat?
Odpovědět

Jan Škrdla

29.11.2023 16:45 Reaguje na Petr Brok
Máte pravdu. Stačilo by málo, osvobodit od daně z nemovitosti pozemky vedené jako ostatní plocha, s využitím jako zeleň. Otázkou je proč to nejde?
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

28.11.2023 17:59
Je třeba pečlivě vybírat, kde se co hodí a co nehodí. Ponechat to čistě
náletům v dané oblasti je chyba a náletu lze pomoci "náletem" cíleným.
Mohu přece takto vysévat duby, lísky, jírovce, šípky, hlohy, buky a jiné
dřeviny. Mohu osít lokalitu cílenými bylinami a nebo tam jejich drny
zasadit. Nemusím čekat na náhodu, která může dopadnout špatně. Uváděl
jsem tu už mnohokrát příklad pole o které se přestal po poslední sklizni
vlastník starat. Bohužel v okolí byly pouze semenné břízy a ty pole
zalesnily minimálně z 95 %. Pro houbaře ráj, ale z hlediska pestrosti
tragédie. Nyní chystá vlastník(cizinec) na pozemku výstavbu 30 domků
a stromy po 15 letech skončí v kamnech. Na trvalé biokoridory a jiné
plochy vhodné pro přírodu je nutné pozemky určit nastálo, aby se nestalo
to, co se stane s tou březinou. Dočasný návrat přírodě je pastí pro
mnoho druhů zvířat a hmyzu, jak mi je vytýkáno propagací biopásů, ale
není lépe i ta dočasnost, než vůbec nic? Není lépe jim dát domov a potravu
i na pár měsíců a let, než vůbec? Ne vše bude zaoráno, či jinak zničeno,
pokud se tak stane v nejméně kritickou dobu a přežije někde za "hranou".
Pokud neuděláme nic, tak nepřežije taky nic. Dlouho jsem kritizoval
jednoho nájemce pole a letos pochválil za směsku po sklizni řepky. Dal
hmyzu na podzim potravu a půdě organiku, kterou ji 30 let odpíral. Hmyz
z okolí tam zalétal a vracel se nakrmený zpět tam, kde ho nikdo nezaorá.
Přimlouvám se přírodě cíleně pomoci, když to sama nedokáže pestřejším
samovýsevem z náletů. Co tak ji pracovníci AOPK pomoci tím, že tam
vysejete i ty cílové dřeviny a byliny? Jako včelař tak činím celý
život ať je to rozhozem lískových ořechů, kaštanů, šípků, hlohu atd.
Je to jednoduché, takřka bezpracné a výsledek se dostaví dříve, než
bych čekal, až to udělají za mně ptáci a hlodavci. Jako včelaři mi
ale nevadí na místech, kde nikomu nevadí ani akát a to kolem tratí,
kde bez problémů snáší zmlazování a ani jiné nepůvodní rostliny.
Nebýt některých z nich, tak je tu snůška pro včely a potrava i pro
jiný hmyz velmi chudá a končí velmi časně. Takový zlatobýl kanadský
snůšku pylu prodlužuje podobně, jako nektaru netýkavka žláznatá, která
se spolu s křídlatkou šíří kolem řek a komunikací. I tu křídlatku
vzaly na milost včely a letos jsem na ni nafotil housenku lišaje
vrbkového , který má křídlatku jako náhradní potravu místo vrbky.
V dutých stvolech křídlatky a netýkavky zimuje hmyz a v množství
tlející hmoty pod nimi taky. Je to opravdu vždy taková pohroma a
lze tomu zabránit jinak, než chemií, která zničí i ten hmyz? Není
to vyhánění čerta ďáblem i odtamtud, kde to je stejně marné?
Chce to trochu rozumu nejít hlavou proti zdi a zamyslet se, proč se
kolem řek nyní šíří křídlatka, netýkavka a pajasan. Bobři pokáceli
mohutné vrby, které jim stínily a nenechaly je růst. Mladé vrby
konzumují sotva vyrazí prvé pruty, ale pajasan a křídlatka jim
nechutnají. U nás už kácejí stromy(osiky) v centru Bohumína pět
metrů od silnice, mostu a železnice, ale pajasanů u Odry a Olše
si nevšímají. Co zbude z naší přírody? Určitě něco, ale bude to
to, na co jsme byli zvyklí? Budeme schopni se s tím smířit a nebo
půjdeme hlavou proti zdi? Já už hlavou proti zdi nemíním jít a
pouze pozoruji, že co dělá jeden, druhý nedělá a jeho práce je
tak marná. Povodí Odry kosí pravidelně porosty křídlatky na březích,
ale na polském břehu bují bez jakéhokoliv zásahu. Není to nakonec
zbytečné, když je semeniště pouze na druhém břehu? Totéž se děje
i jinde, kde se chemií s křídlatkou bojuje, ale proti proudu je jí
celé semeniště. Asi je to príma kšeft, mít do nekonečna práci,
kterou stát zaplatí.
Odpovědět

Jan Škrdla

29.11.2023 22:30 Reaguje na Břetislav Machaček
Trochu vám napovím. Ten pozemek s březinou byl v územním plánu vedený jako zastavitelná plocha a vlastník čekal až bude moc rozjet svůj developerský projekt. Nebo si během té doby zařídil změnu územního plánu, a to, že se ze zemědělské půdy stanou stavební pozemky. Nevím jak k tomu došlo, ale ta druhá varianta je na hraně zákona.
Co se týká pozemků pro biocentra a biokoridory, tak na nich se stavět nesmí. Většina z nich je v soukromém vlastnictví. Pro vlastníka je výhodnější svůj pozemek propachtovat (projmout zemědělci), dostávat za to peníze, než na něm zakládat krajinné prvky, nebo je ponechat přírodě a nedostat nic.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

2.12.2023 10:41
Tak ono menší podíl ploch lesnatého charakteru byl v předkomunistické krajině způsoben tím, že tyto travnaté drobnější plochy byly ekonomicky zásadní pro uživení drobných chovů, slepic, králíků a případně kozy všelijakých chudých kovozemědělců a bezzemků. Případně to byla půda málo vhodná k intenzívnímu zemědělskému neb lesnickému využití, která se využívala jako obecní pastviny pro pastvu zvířat chudších zemědělců.
Dneska tito lidi na vesnici již nejsou a současní majitelé tuto půdu ekonomicky využívají jediným možným prakticky bezobslužným způsobem, zalesněním. A je tak v jejich zájmu tu půdu od hranice po hranici pozemku osázet, čímž se vytváří ten ostrý střih. Tyto věci se podle mne musí ekonomicky vyřešit, totiž tu půdu od majitele buď odkoupit anebo mu kompenzovat ztrátu, která nastane menší produkcí třeba palovivého dřeva, když místo toho ostrého střihu v krajině vytvoří pozvolný přechod nějakým travnatým pásem.
Odpovědět
RP

Radim Polášek

2.12.2023 10:58
Jestli nebude vhodnější k přírodě ten biokoridor nevytvářet přes lesnické osázení té plochy, ale vytvořit ho přes luční osetí takové plochy.
Prostě vytýčit biokoridor, provést tam i nějakou zemědělskou přípravu půdy a potom ho prostě hustěji osít nějakým trávním semenem vytrvalých trav, případně i s příměsí semen na to stanoviště nějakých vhodných kvetoucích rostlin. Nějakou dobu rok, dva roky ten trávník udržovat sečením a potom vzniklý biokoridor ponechat přirozenému vývoji.
Tím se podle mne dosáhne toho žádaného pozvolného přechodu, protože někde se uchytí přírodním způsobem ze semene všelijaké místní keře, jine místní dřeviny a jinde zůstane trávník. Současně se tím odrazí námitky zemědělců, že jim z toho pásu budou do pole přicházet plevely, protože v hustě osetém trávníku se zemědělské plevely nevyskytují.
Osetí trávníkem taky může vyjít levněji než osázení kupovanými sazenicemi dřevin, zvláště když se rozměry, zvláště šířka pásu udělá takové, že se na to dá použít běžná velkozemědělská "sériová" technika na zpracování půdy a na osetí. Současně peníze na biokoridor zůstanou v tom mikroregiponu, protože se ty práce mohou snadno objednat u místního "běžného" zemědělce.
Travnatý biokoridor se potom můžre ponechat úplně bez údržby desítky let, 20, 40 let, dokud nebude zarostený hustým lesním porostem z divokých náletů a až potom bude nutné části těch porostů zase vyřezívat, aby se v krajině obnovil ten pozvolný přechod.
Jinak ten pozvolný přechod je coby konkrétní biotop dost nezbytný pro zvýšení počtu drobné zvěře, zajíců, bažantů a nakonec i pro zvýšení počtů spousty dalších čtvernožců i ptáků.
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist