https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/stuz-iniciativy-obci-se-staly-obeti-setreni-za-kazdou-cenu
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

STUŽ: Iniciativy obcí se staly obětí šetření za každou cenu

9.2.2024
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Celosvětová iniciativa Místní agendy 21 (MA21), která je jedním z velmi dobrých nástrojů udržitelného rozvoje obcí a například ve skandinávských zemích zahrnuje všechny obce, byla v Česku zcela chaoticky narušena v rámci úsporných opatření Ministerstva životního prostředí, jak jasně ukázali panelisté semináře STUŽ s názvem „Pozastavení Místní agendy 21“, který proběhl 7. února. V panelu semináře vystoupili zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Národní sítě zdravých měst, Národní sítě místních akčních skupin, Svazu měst a obcí České republiky, obcí zapojených do MA21 a další odborníci.
 
Důležitost MA21 na semináři zdůraznil Ivo Bělonohý, zástupce Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, když prohlásil, že MA21 jsou: „jediný komplexní a zastřešující nástroj pro progresivní a zodpovědný rozvoj obcí, nástroj 21. století. Mnoho municipalit na něm staví své strategické plánování, řízení a naplňování principů udržitelného rozvoje.“A pokud jde o audity, které nyní po zásahu ministerstva nefungují, rezolutně dodal, že „bez nich nelze posuzovat náplň procesu směřování k udržitelnému rozvoji. MA 21 je systémový, explicitní a dynamický nástroj.“

Na konci roku 2023 skončila podpora MA21 ze strany ministerské informační agentury životního prostředí CENIA a zůstal jen nejasný příslib budoucích systematických změn od ministerstva životního prostředí (MŽP). Kdo čekal od zástupců MŽP racionální vysvětlení změn týkajících se podpory a zastřešení procesu MA 21 ze strany tohoto ministerstva, musel být zklamán. Ba co víc, mohl být až šokován, jak se věci mají. Z jejich vyjádření totiž vyplynulo, že dosavadní podpora skončila, a to bez odpovídající analýzy a komunikace s partnery, jakým je například Pracovní skupina MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Důvodem je nekoncepční vládní zadání šetřit a omezovat kapacity, což přineslo ono zeštíhlení CENIA.

Podstatným výsledkem semináře byla ale jasná podpora pokračování iniciativ MA21, i když bude potřeba participativním způsobem najít způsob, jak MA21 udělat atraktivnější a méně byrokratické, jak vyjádřil například Petr Šula, místostarosta MČ Praha 12: „Udržitelný rozvoj by dnes skutečně měl být standardem všech municipalit, nicméně je potřeba zvážit administrativní zátěž, přehodnocení sledovaných ukazatelů a najít také formu jak města a obce motivovat k většímu zapojení do programu.“

I přes všechny nesystematické kroky, ke kterým v posledních měsících došlo, přinesl seminář iniciativním obcím jistou míru naděje, když zástupci MŽP vyjádřili svůj zájem na pokračování MA21 a přislíbili participativní přístup při budoucích úpravách jeho pravidel.

Místopředseda STUŽ a hodnotitel MA 21 Pavel Šremer v závěru semináře shrnul: „budeme se snažit spolupracovat s MŽP na novém systému řízení a administrace MA 21, který bude vyvinut dle slibu MŽP participativně se zapojením municipalit a doufáme, že se pro tento jedinečný státem garantovaný program najde v budoucnu i finanční podpora.“

Co je Místní agenda 21

Místní agenda 21 je dobrovolný, státem garantovaný komplexní a zastřešující nástroj na podporu a realizaci naplňování udržitelného rozvoje (UR) obcí a regionů a tím i celé České republiky.

Gestorem programu je Ministerstvo životního prostředí, praktické nastavení a hodnocení postupu MA21 projednává a schvaluje Pracovní skupina MA21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

S ohledem na aktuální závažný socioekonomický, geopolitický a klimatický vývoj má zásadní dopady na lokální a regionální podmínky UR a více než dvě desítky let patří mezi vlajkové lodě tohoto oboru v ČR. Mnoho měst, obcí a jejich svazků na MA21 postavilo celou strukturu svého strategického plánování, cílů a aktivit v oblasti dosahování UR, a to v dlouhodobém horizontu, přesahujícím jednotlivá volební období.

Na konci loňského roku byla ze strany MŽP pozastavena podpora místní Agendy 21 s tím, že dojde k zásadním změnám v metodice a oblastech MA21, avšak zatím nejsou k dispozici žádné informace o dalším postupu, vizích a cílech tohoto nástroje ve vztahu k realizaci udržitelného rozvoje. Na základě požadavků od zmíněné pracovní skupiny, expertů, ale zejména měst a obcí, implementujících M21, byl svolán uvedený diskusní seminář.

O čem byla beseda Pozastavení podpory místní Agendy 21 aneb jak dál s podporou MA 21 v ČR?

Diskusní seminář pořádaný Společností pro trvale udržitelný život (STUŽ) se konal v úterý 6. února 2024 v prostorách ČSVTS na Novotného lávce, Praha 1 a kladl si poměrně náročný úkol: napomoci k hledání cest, jak zajistit další rozvoj místních Agend 21 (MA 21) v Česku. Jinými slovy, jde tu o to přispět k záchraně tohoto strukturovaného systému zajišťujícího směřování našich obcí a regionů k udržitelnému rozvoji. Tato záležitost nabyla naléhavosti poté, co MA 21 skončila na konci roku 2023 podpora ze strany ministerské informační agentury životního prostředí CENIA a zůstal jen nejasný příslib budoucích systematických změn od ministerstva životního prostředí (MŽP).

Kdo čekal od zástupců MŽP racionální vysvětlení ke změnám týkajícím se podpory a zastřešení procesu MA 21 ze strany tohoto ministerstva, musel být zklamán. Ba co víc, mohl být až šokován, jak se věci mají. Z jejich vyjádření totiž vyplynulo, že dosavadní podpora skončila, a to bez odpovídající analýzy a komunikace s partnery, jakým je například Pracovní skupina MA 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj.

Vrchní ředitel Jan Kříž z MŽP připustil, že teprve hledají partnera, který by jim pomohl zjednodušit a snížit administrativní zátěž této agendy. A na tuto revizi si stanovili termín zhruba rok. To, že proces implementace a vyhodnocování pokroku v oblasti udržitelného rozvoje obcí stále běží a zaměstnanci samospráv stále pracují kupříkladu na auditech, zřejmě vůbec nezohledňovali. Na dotazy dalších panelistů, jakož i z pléna tak došlo na upřímné a bezmocné odpovědi typu „dejte nám čas na komunikaci“ nebo „nedokážu odpovědět“.

Snad jediné, co tu konkrétně z tohoto ministerstva zaznělo, bylo naznačení důvodů, které k této situaci vedly, tedy vládní zadání šetřit a omezovat kapacity, což přineslo ono zeštíhlení CENIE. A pak také pozitivní prohlášení, že MA 21 berou stále jako důležitý nástroj politiky udržitelného rozvoje, se kterým v nějaké podobě počítají i do budoucna.

Vystoupení zmíněných úředníků trefně shrnula bývalá náměstkyně ministra tohoto rezortu Eva Tylová slovy: „Situace je obdobná jako v případě redukce činnosti inspekce ŽP – ministr pošle na diskusní seminář někoho, kdo za příslušné rozhodnutí nezodpovídá, někoho, kdo to nevymyslel.“

Projekt MA 21 jako takový na semináři nikdo nezavrhl. Ozývaly se však i značně kritické hlasy. Nejradikálněji vystoupila Radka Vladyková. Podle ní MA 21 splnila svůj účel a v původní podobě dnes zahlcuje obce nadměrnou administrativou. I Petr Švec se přikláněl k přehodnocení metodiky MA 21 a změně přístupu k udržitelnému rozvoji vůbec.

Zato Ivo Bělonohý zdůraznil, že MA 21 je „jediný komplexní a zastřešující nástroj pro progresivní a zodpovědný rozvoj obcí, nástroj 21. století. Mnoho municipalit na něm staví své strategické plánování, řízení a naplňování principů udržitelného rozvoje.“ A pokud jde o audity, které nyní po zásahu ministerstva nefungují, rezolutně dodal, že „bez nich nelze posuzovat náplň procesu směřování k udržitelnému rozvoji. MA 21 je systémový, explicitní a dynamický nástroj.“

Pro pokračování nicméně také odbourání přebytečné administrativní zátěže se vyslovil 1. místostarosta MČ Praha 12 Petr Šula. „Udržitelný rozvoj by dnes skutečně měl být standardem všech municipalit, nicméně je potřeba zvážit administrativní zátěž, přehodnocení sledovaných ukazatelů a najít také formu jak města a obce motivovat k většímu zapojení do programu.“

Závěr semináře vyzněl přeci jen v pozitivním tónu. Přispěl k tomu svým přístupem také moderátor diskuze Pavel Šremer. A to když prohlásil i za ostatní, že se „budeme snažit participovat s MŽP na novém systému řízení a administrace MA 21, který bude vyvinut dle slibu MŽP participativně se zapojením municipalit a doufáme, že se pro tento jedinečný státem garantovaný program najde v budoucnu i finanční podpora.“

Na semináři vystoupili
• Ing. Jan Kříž, vrchní ředitel sekce ekonomiky životního prostředí MŽP
• Mgr. Daniel Hájek, vedoucí oddělení dobrovolných nástrojů MŽP
• Mgr. Kamil Papež, MPA, zástupce ředitele odboru strategií a analýz regionální politiky a politiky bydlení, MMR
• Mgr. Radka Vladyková, výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst a obcí České republiky
• Ing. Ivo Bělonohý, člen Pracovní skupiny MA21 RVUR, člen expert. týmu pro hodnocení UR a zástupce Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR
• Ing. Petr Švec, ředitel kanceláře Národní sítě zdravých měst ČR, národní koordinátor Programu Zdravé město OSN-WHO
• Petr Šula, 1.místostarosta MČ Praha 12 realizující MA 21 v kat. B
• Ing. Jiří Krist, místopředseda Národní sítě místních akčních skupin ČR, člen PS MA 21 RVUR, dříve člen expertního týmu pro hodnocení MA 21
• Jan Kurka, SUSTO-SustainabilityTools a Asociace manažerek a manažerů udržitelnosti
• On line se připojila Ing. Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, MV ČR, členka PS MA 21 RVUR


reklama

 
Další informace |
STUŽ je dobrovolná nezisková nevládní organizace (občanské sdružení), která vznikla v září 1992 z iniciativy prvního ministra životního prostředí Československa Josefa Vavrouška. Základním cílem Společnosti je hledání cest směřujících k trvale udržitelnému vývoji lidské společnosti, k přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahů mezi člověkem a přírodou.
Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist