https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/wwf-slovensko-vyzyvame-poslance-aby-nehlasovali-pro-navrh-zakona-ktery-usnadnuje-odstrel-velkych-selem
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

WWF Slovensko: Vyzýváme poslance, aby nehlasovali pro návrh zákona, který usnadňuje odstřel velkých šelem

7.5.2024
Rys ostrovid, ilustrační snímek.
Rys ostrovid, ilustrační snímek.
WWF Slovensko zaslal poslancům Národní rady Slovenské republiky výzvu, aby nehlasovali pro zákony umožňující odstřel vzácných druhů zvířat. Zde je celý text výzvy.
 
Vážený pane poslanče,

dovolujeme si Vám předložit připomínku k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňuje zákon č. 543/2002 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 43/1994 Sb. o civilní ochraně obyvatelstva.

Tento návrh zavádí zjednodušení a zrychlení udělování výjimek pro odstřel chráněných druhů živočichů ohrožených na životě, zdraví nebo majetku v souvislosti s výskytem velkých šelem v území, kde byla vyhlášena mimořádná situace.

Žádáme vás, abyste navrhované znění zákona nepodpořili. Jeho znění umožňuje příliš velké zásahy do populací chráněných druhů za příliš vágních podmínek, porušuje naše mezinárodní závazky a ohrožuje naše přírodní bohatství.

1. Především prohlašujeme, že zdraví a bezpečnost lidí jsou naší prioritou. Chápeme, že zvýšený počet střetů lidí s medvědem hnědým znepokojuje obyvatele, a je povinností státu najít a realizovat kvalitní a komplexní řešení.

2. Návrh zákona v předložené podobě však zejména vytváří podmínky pro závažné a v tomto rozsahu neodůvodněné zásahy do populací několika chráněných druhů:

Již nyní je sporné, jaká hrozba újmy vlastně spustí mechanismy, na jejichž konci má být chráněný živočich utracen. Návrh zákona používá termín ohrožení života, zdraví nebo majetku. Návrh zákona nespecifikuje, co by mělo být ohrožením majetku, a proto je jakékoliv ohrožení majetku příležitostí pro vyhlášení stavu nouze a udělení výjimky k odstřelu. Několik předkladatelů návrhu argumentuje "velkou hospodářskou škodou", ale nikde v zákoně není tato výše škody specifikována. Podle současného návrhu může pouhá přítomnost šelmy, a to i v jejím přirozeném prostředí bezprostředně sousedícím s hospodářsky využívanou oblastí, představovat riziko pro majetek, a vést tak k rozhodnutí o odstřelu.

Návrh zákona upravuje postup při udělování výjimky pro odstřel všech velkých šelem. Není vůbec jasné, jaké důvody vedly k návrhu usnadnit odstřel šelem, jako je rys ostrovid (Lynx lynx) nebo vlk dravý (Canis lupus). Několik zastánců návrhu uvádí, že "rysa nikdo střílet nebude". Pak ale není důvod, aby se navrhovanou novelou zjednodušil postup jeho odstřelu. Rys skutečně není hrozbou; naši stejnojmennou veřejnou výzvu podpořilo v krátké době více než 4 000 občanů.

Navíc návrh zákona vůbec nezohledňuje skutečnost, že právě všechny velké šelmy se podílejí na snižování škod způsobených přemnoženou jelení či jinou zvěří v zemědělství a lesnictví. Návrh zákona tedy bez jakýchkoli údajů umožňuje jednodušší postup při odstřelu těch šelem, které pomáhají snižovat škody zemědělcům a lesníkům.

3. V doložce slučitelnosti se uvádí, že "Předmět návrhu zákona není upraven právem Evropské unie". To není pravda. Předmět návrhu je přímo upraven směrnicí Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Návrh zákona je s touto směrnicí v rozporu, a to jak stanovením nového důvodu pro udělení výjimky z ochrany, který směrnice nestanoví, tak stanovením příliš obecného kritéria "ohrožení majetku".

Návrh zákona tak jde proti předpisům Evropské unie, a to zcela zbytečně: jak samotná směrnice, tak i stávající zákon o ochraně přírody již obsahují důvody pro udělení výjimky - např. z důvodu prevence závažných škod (např. na zemědělských plodinách, hospodářských zvířatech apod.) a v zájmu zdraví a bezpečnosti lidí. Směrnice pouze vyžaduje, aby byl postoj státu vyvážený a řádně odůvodněný. Návrh tato kritéria nesplňuje.

4. Stále častější střety a napětí mezi lidmi a medvědy jsou výsledkem komplexního souboru příčin: Slabá vymahatelnost práva v oblasti ochrany přírody a životního prostředí, desítky let nefunkční mechanismy slaďování hospodářských činností s ochranou přírody v chráněných územích, chybějící dotační mechanismy pro chovatele na ochranu jejich stád, porušování pravidel přikrmování a vábení v honitbách, zcela zanedbaná opatření v oblasti prevence a osvěty, špatně regulovaná návštěvnost chráněných území, absence migračních koridorů při plánování a realizaci staveb, desítky let zanedbávaný a v některých obcích stále přetrvávající problém se zajišťováním odpadů, stejně jako absence obecně přijatelných údajů o stavu populací chráněných druhů, stejně jako údajů o kvalitě jejich přirozeného prostředí, které zásadně ovlivňuje život a chování šelem.

Řešení, které chrání lidské životy a majetek a zároveň zajišťuje ochranu chráněných druhů v jejich přirozeném prostředí, by mělo řešit všechny výše uvedené problémy.

Závěr

Na základě výše uvedených důvodů Vás žádáme, abyste navrhované znění zákona nepodpořili.Umožňuje významné zásahy do populací chráněných druhů, jeho podmínky jsou příliš obecné a porušuje naše mezinárodní závazky. Ochranu života a zdraví, resp. prevenci závažných škod, lze i z dlouhodobého hlediska nejlépe zajistit řešením příčin problémů. Mechanismy pro eliminaci problémových jedinců chráněných druhů již existují a lze je zefektivnit.

Legislativa však musí být vyvážená a nesmí vytvářet podmínky pro neodůvodněně rozsáhlé zásahy do populací chráněných druhů, protože to ohrožuje naše vlastní přírodní bohatství.

Mgr. Miroslava Plassmann, PhD, ředitelka WWF Slovensko
Mgr. Pavol Žilinčík, právník, WWF Slovensko
Mgr. Milan Janák, ekolog, WWF Slovensko

Výzvu podpořili:
prof. RNDr. Vladimír Kováč, CSc., Bratislava
prof. Ing. Peter Urban, PhD., Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
prof. Ing. Vladimír Kunca, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
prof. RNDr. Peter Bitušík, CSc., Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mgr. Michal Chvostáč, PhD., Ústav zoológie, SAV
Mgr. Ivana Daubnerová, PhD., Ústav zoológie SAV
Alexander Sirotkin, Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre
Mgr. Radovan Václav, PhD., Ústav zoológie SAV, v. v. i.
doc. Peter Mikulíček, PhD., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Mgr. Marek Slovak, PhD., Slovenska Akademia Vied
doc. Ing. Tomáš Lepeška, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita vo Zvolene
RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Ústav biologických a ekologických vied
prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Ing. Rastislav Jakuš DrSc., Ústav ekológie lesa, SAV
Klembara Jozef, Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava Ing. Marek Svitok, PhD.
Mgr. Zuzana Dítě, PhD., Botanický ústav SAV
doc. Ing. Lenka Bobuľská, PhD., Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra ekológie
RNDr. Ján Krištofík, CSc., Ústav zoológie SAV
Dana Dojčáková, Prešovská univerzita v Prešove
Alžbeta Darolová, RNDr., CSc.
prof. Ing. Dušan Gömöry, DrSc., Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene
prof. Ing, Marián Schwarz, CSc, Technická univerzita vo Zvolene, Fakulta ekológie a environmentalistiky
Karol Marhold, prof., RNDr., DrSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.
Mgr. Hana Majerová, Dr. Rer. Nat, SAV
Mgr. Peter Klepsatel PhD.
Ing. Diana Krajmerová, PhD., Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene
Ing. Richard Hrivnák, DrSc., Botanický ústav, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
RNDr Fedor Čiampor PhD., CBRB SAV
Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD., KEaE FPVaI, Univerzita Konštantín Filozofa v Nitre
Ing. Benjamín Jarčuška, PhD., Ústav ekológie lesa SAV
Mgr. Monika Majerová, PhD., Slovenská akadémia vied
Dr. Anton Krištín, DrSc., Ústav ekológie lesa SAV
RNDr. Zuzana Čiamporová Zaťovičová, PhD., CBRB SAV
Ing. Monika Szabóová, PhD., Slovenská akadémia vied
Ing. Andrej Raniak, PhD., Ústav Krajinnej Ekológie v. v. i., SAV
RNDr. Mgr.theol. Dominik Roman Letz, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Mgr. Iveta Škodová, PhD., Botanický ústav, Slovenská akadémia vied
Mgr. Vladimír Nemček, Saola - ochrana prírody
Mgr. Ján Jurčík, PhD., Ústav genetiky a biotechnológií rastlín - SAV
Zuzana Gajdošová, Botanický ústav SAV
Matus Jurcik
Zuzana Janosikova, SAV
Denisa Slabejová, Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
Mgr. Roderik Fiala, PhD.
Mgr. Zuzana Pelechová Drongová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave
RNDr.Ivona Kautmanová, PhD., Slovenské národné múzeum -Prírodovedné múzeum
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v.v.i.


reklama

 
WWF Slovensko

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (23)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Václav Hellebrand

Václav Hellebrand

7.5.2024 12:21
Velmi jednoduchá otázka : má větší cenu život medvěda ( jejich počet je na Slovensku opravdu velmi vysoký ) a nebo život člověka ( další smrtelné úrazy způsobené medvědem budou, na to skoro lze vzít jed )
Odpovědět
PE

Petr Elias

8.5.2024 10:20 Reaguje na Václav Hellebrand
Se Slováky to jde od desíti k pěti (jak jsme viděli ve volbách). Takže jsem pro toho medvěda. :)
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

7.5.2024 13:42
Jestliže medvědi chodí na cintorín požírat svíčky, je to s jejich životním prostředím, tedy především ÚŽIVNOSTÍ, na pováženou. Konzistentně zastávám názor o "trvale udržitelné regulaci", a to zejména medvěda a vlka, což ve svém důsledku pomůže rysům, kteří jsou o svou kořist často okrádáni.

Vrátit se k praxi poplatkového lovu, pro příklady není třeba chodit daleko, slovinský model funguje zcela bez problémů, medvědí populace je stabilní. Někdejší stav na Slovensku (600-800 kusů) zaručoval dobrou genetickou diverzitu, neb když se populace dokázala zmátožit z poválečných několika málo desítek, vyšší stovky jsou zcela postačující.

Díky menší denzitě se zvýší úživnost, chování medvědů se zklidní, nebudou na sebe narážet na každom kilometri. Jelikož není zájem okolních zemí podílet se na řešení situace dovozem nadbytečných medvědů, jeví se (nejen) slovinská metoda managementu jako plně funkční a ohleduplná jak k medvědům (či vlkům), tak i lidem žijích v místech s hojným výskytem problémových šelem.
Odpovědět
MM

Milan Milan

7.5.2024 13:42
Kdyby ekopopulisté neblbli před lety s ochranou i vysazením velkých šelem do volné přírody a následně s jejich nekontrolovatelným množením, tak dnes by nemusela být žádná velká šelma utracena. Kdo si domů pořídí kočku a nenechá ji vykastrovat, pak musí vědět co s jejími potomky bude dělat. Jinak je to vůči těm zvířátkům vrcholně nezodpovědné. Stejně tak to dopadne i u nás a nejen s vlky.
Odpovědět
JS

Jarek Schindler

7.5.2024 14:08
Pořád stejná otázka. Proč jsou neustále chráněny druhy které podle kritérií WWF nepatří mezi ohrožené druhy?
Proč je spárkatá zvěř vydávána za zvěř škodící přírodě? Ona snad přírodě opravdu škodí ? Škodí pouze člověku. Stejně tak ale člověku škodí i ty nyní nesmyslně chráněné druhy.
Škody spárkatou zvěří hradí polovníci. Proč má škody šelmami a jinými nesmyslně chráněnými živočich sanovat stát a ne ti co je chrání? Proč to neplatí jejich ochranáři?
Proč ochranáři sami nenajdou a nerealizují kvalitní a komplexní řešení? Když si to člověk přečte tak se to tam hemží samým prof, doc, Ing, RNDr před jménem a PhD, CSc,DrSc za jménem. Kdo jiný by měl tedy nějaké odpovídající řešení najít? Místo toho se pouze odvolávají na stát a jeho povinnost. Stát si asi své povinnosti dostojí ale to se zase , jak je vidět nelíbi ochranářům a všem těm pomazaným hlavám. Páni vědci proč místo sepisování hloupých dopisů a ještě hloupějších petic nevymyslíte smysluplné řešení???
No a pokud se už někdo odvolává na šelmy jako na národní přírodní bohatství, tak tím bohatstvím je i ta spárkatá zvěř.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

7.5.2024 14:28
Maďaři údajně řeší zatoulané medvědy na svém území tak, že ho uspí, dopraví na hranice (ze slovenskem) a nasměrují ho domů.
Odpovědět
Sl

Slovan

7.5.2024 14:31
Proč je v tom zahrnut i rys vůbec nechápu.
Schváleno to bude, to je nyní vlastně skoro jisté. Jak to bude fungovat v reálu a zda se to nebude zneužívat je otázkou. Já bych se toho trochu obával a zajímalo by mě, zda je proti tomu nějaký kontrolní prvek.

Mě osobně by bylo příjemnější, pokud by se udělal odborný odhad populace (ochranáři + myslivci) a na základě toho se tedy snížila populace. Můj odhad je, že +- 1000 medvědů by mohl být cílový stav, který by měl být akceptovatelný pro všechny strany. Ty lesy a hory tam mají slušné a medvěd tam má své místo. Že se třeba dělá haló z medvěda přecházejícího silnici v Tatrách my přijde prostě směšné. Střety tak či tak občas budou a to, že se medvěd sem tam zatoulá do vesnice automaticky neznamená, že ztratil plachost nebo že je přemnožený. Vždyť třeba v USA nebí baribal ve vesnicích/malých městech u lesů žádnou výjimkou.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

7.5.2024 15:03
Dávno měla být stanovena limita počtu velkých šelem ,pro to které území.
A při jejím překročení regulace odlovem/odchytem .

Už se o tom bavíme roky a budeme si muset počkat než nějaká šelma zabije či těžce poraní více jedinců současně.
Pak to najednou půjde, kudla se mi v kapse otvírá , když slyším ekomagory vykládat ,jak je bezva když vlka nebo medvěda potkáte na tržnici od Trnavy po Michalovce.
Odpovědět
ZK

Zan K.

11.5.2024 21:09 Reaguje na Miroslav Vinkler
TO BY ŠELMA MUSELA NAPADAT TY PRAVÉ.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

7.5.2024 19:40
https://www.e15.cz/magazin/misto-pro-milovniky-krys-v-indickem-chramu-jich-pod-jednou-strechou-najdete-dvacet-tisic-1340786

Současná podoba ochrany šelem je pro mě "to isté, ako" náboženský fanatismus ztělesněný ochranou zbožštělých krys. Vždyť je tom milé zvířátko, které lze krásně ochočit a nosit s sebou schovanou v kapse nebo za košilí!

Proto apeluji na poslance, aby si vzali příklad z těchto osvícených lidí a hanlivě označované hlodavce jako škůdce vzali na milost. Nic se nemá přehánět, a uměle pěstovaná nenávist vůči milým a neškodným tvorům není na místě. Žádné trávení či jiné způsoby lovu/eliminace nejsou potřeba, příroda si poradí sama...

P.S. A teď vážně: Apeloval bych za návrat rozumu, ale jak známo, kde nic není, ani... Výše podepsaní mi přijdou jako vzdorovitý adolescent, který si dupne a prosazuje svou, i kdyby se rodiče měli po**at.
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

8.5.2024 07:32 Reaguje na Karel Zvářal
Tři autoři Mgr.,jeden se představil jako právník.Naivní ochránci přírody to asi nebudou.Jednoho ministra ŽP tipuji spíš na sběratele politických bodů,dříve zářezů na pažbě ....
Odpovědět
EB

Emil Bernardy

8.5.2024 07:16
.....zakázat silničářům po zimě zalepovat díry ve vozovce.
Po roce asi 1975 jsem se motal kolem organizací,hnutí Brontosaurus a Tis.Dnes ctím myslivecké hospodáře a lesníky.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

8.5.2024 07:49 Reaguje na Emil Bernardy
To je pěkný příklad, nó. Když bezúdržbu a přirozený vývoj, tak všude, aby v tom byl nějaký systém, nu ni? Silní projedou po čemkoliv. Prostě Narubystán: sedět, koukat, nedělat!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.5.2024 11:12 Reaguje na Emil Bernardy
U mne jen vývoj podobný. V pubertě po zkušenostech s mizernými
myslivci jsem přesedlal k ochranářům, po jejich zpolitizování je
kritizuji a dávám spíše za pravdu myslivcům. U ochranářů co počin,
to kopanec a výsledkem je daleko horší stav přírody, než v době,
kdy je nikdo nebral vážně. Zpolitizováním se jim dostalo slyšení
i u jiných politických stran, které usilují o jejich hlasy a ty
jim plní jejich nesmyslná přání. Je vidět, že na Slovensku už
lidé dali nesmyslům stop zvolením stran, které jsou realistické
a nikoliv utopistické a kolaborantské, jako ta vláda minulá.
Národovost a preference všeho slovenského měla u voleb úspěch a
pokud překonají i klacky pod nohy ze strany EU, tak to bude mít
patřičné výsledky. U nás se mi líbí, že pětikolka se snaží být
jako předchozí slovenská vláda a nepoučila se z jejího nezdaru.
Doplatí na to zcela stejně, protože občan má být na prvém místě
před poklonkováním všemu z vnějšku. Je to tak i s bezzásahy,
které vycházejí z naivity, línosti a dotování kdejaké hlouposti.
Pokud popřu základní definici podnikání, jako činnosti za účelem
vytváření zisku a postavím podnikání na závislosti na dotování,
tak dospěju zákonitě k deformaci trhu a zhroucení hodnotových
žebříčků. Dřevo necháme v lesích hnít, pole zatravníme, dobytek
vybijeme, protože prdí a vše dovezeme! Ale ODKUD a ZA CO? Na
dluh, nebo obereme o peníze ten zbytek ziskových? Touto cestou
jde celá EU a skončí špatně, protože základní ekonomická
pravidla nelze obejít a nebo rovnou negovat. Zisk je zisk a
ztráta je ztráta i když do ztráty nasypu dotace získané od
těch ziskových. On i odstřel nadbytečného medvěda je zisk,
který mohu použít například k záchraně tetřevů, ale kde na
to brát, když musím dotovat medvědí "policii", která zkoumá,
který medvěd to byl a proč tak učinil. Prostě myslivci to ví
dávno, že všeho moc škodí a škodí i samo sobě tím, že nemá
dostatek životního prostoru. S medvědy to přehnali a jiná
cesta, než snížení jejich počtu NENÍ !!!
Odpovědět
PE

Petr Elias

8.5.2024 10:35
Ze Slovenská se pomalu stává mafiánská gubernie a někdo jistě dostal slušně zaplaceno, aby to bylo napsané tak vágně. Dovolím si tvrdit, že všemožní bouchači už mají svrbění, aby jim před krbem ležel kožich z kdejaké šelmy. :) Možná na Slovensko přijede i praštěná Fialová - přeci musí mít fotečku na které bude pózovat s vyvalenými melouny u nějaké mrtvolky medvěda, no ne? :D
Odpovědět
DA

DAG

9.5.2024 11:49 Reaguje na Petr Elias
Na Vás dosti ubohé.
Odpovědět
PE

Petr Elias

9.5.2024 12:03 Reaguje na DAG
Ale pravdivé. :)
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

10.5.2024 11:27 Reaguje na DAG
Ten pán to ani jinak neumí. Nemá smysl se zabývat jeho názory kopírujícími vše vládní a unijní. Je to typický produkt dnešní společnosti podle zásady kam vítr, tam plášť, kdy se jiný, než "správný" názor a směr neučí a neuznává. Modré je modré, když to říká vůdce i když je to červené a opačný názor je dozolátský a proruský. Prostě hloupost zase vítězí nad pravdou a nenávist k třídnímu nepříteli nad
tolerancí jiných názorů. I správný názor je špatným, když
je názorem nové slovenské vlády a názorem většiny Slováků.
Tak mu to nemějte za zlé, neboť je nastaven tak, že dobrý
názor na medvědy nemůže nikdy mít politický protivník.
Odpovědět
PE

Petr Elias

10.5.2024 16:20 Reaguje na Břetislav Machaček
Ale copak? Pravda se ti nelíbí? To že je Fičák mafián neokecáš. A že na Slovensku je silná lobby různých bouchačů také neokecáš. No a nakonec neokecáš ani to, že se Fialová fotí skoro nahá u mrtvých zvířat. :D

Macháčku, já jsem ale rád, že jsem produktem dnešní doby. Alespoň nejsem takový bezpáteřní zbabělec, který by nikdy nikomu nepomohl - ještě by do něho kopl. A ani nejsem takový lhář a nedovzdělanec jako ty, relikte doby minulé. :)
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

10.5.2024 19:16 Reaguje na Břetislav Machaček
Nevíte o čem ten trol blábolí?
Odpovědět
JO

Jarka O.

12.5.2024 15:05 Reaguje na Slavomil Vinkler
Já nevím, ale asi je ve hře hodně alkoholu.
Odpovědět
PE

Petr Elias

13.5.2024 07:53 Reaguje na Jarka O.
Zase chlastáš jariku? :)
Odpovědět
PE

Petr Elias

13.5.2024 07:53 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jaký trol? Ty? :)
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist