https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/zeleny-kruh-zmena-linioveho-zakona-ma-jit-o-podporu-strategickych-staveb-ale-bita-bude-ochrana-zivotniho-prostredi
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Zelený kruh: Změna liniového zákona – má jít o podporu strategických staveb, ale bita bude ochrana životního prostředí

31.10.2023
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
V rámci transpoziční novely liniového zákona budou ve třetím čtení hlasovány návrhy, které zásadním způsobem mění pravidla ochrany životního prostředí. Návrhy neprošly standardním projednáním ve vládě, ani kontrolou ze strany Legislativní rady vlády, ačkoli jde o návrhy obsahově zásadní a rozsáhlé. Zelený kruh apeluje na poslance a poslankyně, aby v rámci novely liniového zákona neschvalovali návrhy, které významně oslabí ochranu životního prostředí a s předloženým zákonem věcně nesouvisí. O novele liniového zákona budou poslanci jednat ve třetím čtení v pátek 3. 11.
 
Zelený kruh považuje za nepřijatelné, aby byly schváleny zejména návrhy týkající se nových pravidel pro těžbu nerostů (návrhy A. 55-71); omezení kompetencí České inspekce životního prostředí (A. 28–31 a C), zavedení dílčího územního rozvojového plánu (N1) či zjednodušené postupy pro povolování staveb souvisejících s jadernou energetikou (A. 45-54). Naprosto nekoncepční a řádně neposouzený je návrh E.5, který zavádí novou možnost rozsáhlé veřejné podpory pro jaderné reaktory. Kompletní texty návrhů jsou k dispozici na stránkách PSP.

Způsob přípravy a projednání pozměňovacích návrhů kritizují experti Sítě k ochraně demokracie. Projednávání je v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny.

Návrh hospodářského výboru zavádí privilegované právní režimy pro stanovení dobývacích prostorů, povolování těžby a vyvlastňování nemovitostí ve prospěch těžby. Účelem je zrychlení a usnadnění těchto správních řízení a významné omezení procesní ochrany práv vlastníků, obcí i dotčené veřejnosti na jedné straně a veřejných zájmů chráněných zvláštními zákony na druhé straně.

Expert na právo životního prostředí a advokát specializující se na spory v ochraně přírody a krajiny Petr Svoboda k tomu uvádí „Formou věcně nesouvisejícího přílepku dojde k zásadní změně v zákonné úpravě těžby v oblasti vyvlastňování, omezení vlastnických práv k nemovitostem, práv obcí i ochrany veřejných zájmů. Vyvlastňovací účel ve prospěch těžby je krajním zásahem a neměl by proběhnout bez řádného projednání v souladu s legislativními pravidly vlády. Způsob vymezování jednotlivých „ložisek strategických nerostů“ formou nařízení vlády a bez jakékoli úpravy řízení s dotčenými osobami, zejména s dotčenými vlastníky nemovitostí a obcemi, je v rozporu s čl. 78 Ústavy ČR a čl. 36 odst.1 a 2 Listiny základních práv a svobod.“

Součástí novely je významné omezení kompetencí České inspekce životního prostředí. ČIŽP má podle návrhu přestat patřit mezi dotčené orgány v případě procesu EIA. ČIŽP se ročně vyjádří cca k 700 případům posuzování vlivů na životní prostředí. Při zapojení využívá své specifické znalosti místa, kde má být záměr realizován, neboť vyjádření zajišťují oblastní inspektoráty. Petra Kolínská ze Zeleného kruhu k tomu uvádí: „ČIŽP může rozsah zapojení do procesu EIA, s ohledem na dočasná úsporná opatření, omezit svým interním rozhodnutím, není potřeba kvůli tomu měnit zákon. V případě schválení návrhu dojde nejen ke ztrátě odborného vkladu ČIŽP, ale především investor ztratí možnost konzultovat s ČIŽP svůj záměr před podáním žádosti, resp. získat předběžnou informaci o požadavcích na údaje a podklady potřebné jak v procesu EIA, tak v řízení navazujícím.“

Další návrh ohledně ČIŽP předpokládá úpravu v zákoně o ochraně přírody a krajiny, a to odejmutím kompetence ke kontrole, vedení správních řízení a přestupkových řízení s fyzickými osobami nepodnikajícími. V důvodové zprávě je odkaz na duplicitu v kompetencích s jinými orgány veřejné správy. Jiří Dlouhý ze Společnost pro trvale udržitelný život k tomu uvádí: „K zefektivnění činnosti ČIŽP toto okleštění pravomocí nepovede, protože na začátku případu není jasné, jaké osoby v jakém právním postavení jsou za hrozící či proběhlé protiprávní jednání odpovědné a ČIŽP bude nucena stejně šetření zahájit. V případě zásahů v lesích bude navíc ČIŽP část kompetencí mít podle lesního zákona a část nikoli, protože o ně tímto pozměňovacím návrhem přijde. Tzv. zefektivnění bude tedy probíhat tak, že podle jednoho zákona Inspekce případ vyřeší a řešení podle druhého zákona předá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřady navíc nemají žádnou zkušenost s komplikovanými případy a odbornost ČIŽP nebudou umět nahradit.“

Za ohrožení zájmů životního prostředí považuje Zelený kruh také návrh svěřující Ministerstvu dopravy kompetenci pořídit dílčí územní rozvojový plán. Podle důvodové zprávy má: „přijetí územního rozvojového plánu pouze pro část území, resp. pouze pro některé významné stavby dopravní infrastruktury, za cíl zjednodušit a zefektivnit přípravu a povolování významných dopravních záměrů, typicky vysokorychlostních tratí.“ Zelený kruh upozorňuje, že koncept „dílčího rozvojového plánu“ je v rozporu s ideou „územního rozvojového plánu“ jako takového. Územní rozvojový plán má být celostátním plánovacím aktem, který vymezuje stěžejní celostátní záměry dopravní a technické infrastruktury a posuzuje je komplexně a ve všech potřebných souvislostech. Dílčí plán legalizuje salámovou metodu a znemožňuje posoudit kumulativní vliv záměrů a najít pro dané území vyvážené řešení.

Omezení práv vlastníků nemovitostí, dotčených orgánů, obcí a veřejnosti má přinést návrh na zásadní zjednodušení povolování staveb pro energetickou bezpečnost týkající se jaderných elektráren, přičemž jejich okruh je potenciálně velmi široký a v případě dopravních staveb, energetických sítí a dalších mohou být i stovky kilometrů vzdálené od reaktoru. Velmi problematické je zrušení možnosti odvolání. Odvolací orgán tak přijde o možnost opravit případné vady prvostupňového rozhodnutí. Přesun rozhodování, které přísluší správním orgánům, na soudy, zvyšuje pravděpodobnost zrušení přijatého správního rozhodnutí soudem, což v důsledku povolování neurychlí. Edvard Sequens ze sdružení Calla k tomu uvádí: „Poslanci hodlají dále zjednodušovat povolování všeho, co se týká jaderné energetiky. Kde však mají dluhy, to je komplikované povolování mnohem jednodušších obnovitelných zdrojů energie, například sedm let na povolení větrné elektrárny je nesmyslné dlouhá doba.“

S liniovým zákonem vůbec nesouvisí řada přílepků v oblasti energetiky, které prosazuje Ivan Adamec z ODS. Jeho návrh na zavedení mechanismu rozdílové ceny (Contract for Difference) pro stavby jaderných reaktorů předložený bez dopadových ekonomických analýz se může výrazně promítnout do ceny elektřiny pro domácnosti a přinese závazky pro státní pokladnu. Spotřebitelé elektřiny i daňoví poplatníci budou totiž minimálně dalších 30 let platit ČEZu rozdíl mezi vysokou cenou z jaderné elektrárny a nižší cenou na trhu.


reklama

 
Další informace |
Zelený kruh je asociace, která sdružuje 91 významných ekologických nevládních organizací (mj. Frank Bold, Greenpeace, Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická) působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí.
Zelený kruh

Ekolist.cz nabízí v rubrice Názory a komentáře prostor pro otevřenou diskuzi. V žádném případě ale nejsou zde publikované texty názorem Ekolistu nebo jeho vydavatele, nýbrž jen a pouze názorem autora daného textu. Svůj názor nám můžete poslat na ekolist@ekolist.cz.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

ss

smějící se bestie

31.10.2023 15:41
Zákon o liniových dopravních stavbách podle vzoru z Německa ( Poláci ho přijali a staví dálnice rychle ), měl být přijat hned v r. 1990 i bez nutnosti EIA.
A nic by nemělo bránit stavbám JE !
Odpovědět

Viktor Šedivý

1.11.2023 00:13
Pokud se někomu nerozsvítí v ideologií zahnojené palici a nezruší úprk od uhlí, jaderné elektrárny potřebujeme. Kriticky nutně potřebujeme. Bohužel jsme se následkem dlouhodobého potlačován jaderné energetiky dostali do situace, kdy už nové reaktory stavět musíme bez ohledu na to, jestli k tomu někdo bude mít kecy (a je jedno, zda oprávněně či ne).

Už teď je jasně vidět, jaké důsledky má nesmyslně vysoká cena elektřiny. Případné výpadky by byly mnohonásobně dražší.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

1.11.2023 09:52
Ochrana přírody je bita obstrukcemi kolem liniových staveb atd, neb to odpuzuje lidi. No a pak se nedá prosadit NP, rezervace atd...
Odpovědět
reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist