https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/jak-omezit-povrchovy-odtok-vody-na-lesnich-cestach-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Jak omezit povrchový odtok vody na lesních cestách?

13.9.2023 15:23 | PRAHA (Ekolist.cz)
Lesní cesta po dešti.
Lesní cesta po dešti.
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM
Hospodaření s vodou v krajině dnes představuje jeden ze stěžejních pilířů trvale udržitelného zemědělství a lesnictví. Soustřeďuje se na zadržování vody a zpomalení jejího odtoku. V lesním prostředí jsou hlavním zdrojem povrchového odtoku vody lesní cesty, jinak k němu dochází jen ojediněle. Zpomalit či omezit rychlý odtok vody z lesa mají pomoci vsakovací zařízení budovaná na objektech lesních cest, zejména na trubních propustcích.
 
Touto problematikou se zabývají vědci z Mendelovy univerzity v Brně a České zemědělské univerzity v Praze při řešení výzkumného projektu Technická doporučení pro hospodaření s vodou v rámci lesní dopravní sítě (projekt č. QK2020146). Své první předběžné výsledky publikovali v článku Vsakovací zařízení na lesní dopravní síti a jejich funkčnost, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 2/2023.

Výstavbou vsakovacích zařízení se má řešit omezení povrchového odtoku soustředěného v příkopech lesních cest a zajištění infiltrace vody do půdního a horninového prostředí. V současné době však není známo, jaká je účinnost vsakovacího zařízení a zda je účelné a rentabilní je plošně navrhovat po celém území ČR.

Výstavba lesních cest může hrát významnou roli ve změnách hydrologické odezvy povodí a zrychlení erozních procesů. Navzdory malé ploše mají lesní cesty na odtokové poměry velký vliv.

Vysoká míra zhutnění lesních cest má za následek nízkou kapacitu zadržet vodu i nízkou schopnost vsakování. Při intenzivních srážkách proto dochází k povrchovému odtoku, který převyšuje rychlost infiltrace.

Vsakovací zařízení jsou navrhována k zachycení a infiltraci srážkového povrchového odtoku do blízkého půdního prostředí a podzemní vody. Mohou mít také protipovodňovou funkci – snižují maximální okamžité objemy povodňových vln. Nejčastěji se jedná o mělké zdrže vyplněné filtračním médiem (kameny, štěrk), obvykle obalené geotextílií kvůli zabránění průniku jemných půdních částic a zanesení filtračního média.

Vsakovací zařízení se dnes běžně používají k zachycení srážek v městském prostředí, lze mezi ně zařadit vsakovací systémy, retenční nádrže, vegetační průlehy s biofiltrací, pískové filtry, tůně, vegetační pásy či nádrže na dešťovou vodu. Použití vsakovacích zařízení znamená pomyslné přiblížení se při hospodaření s vodou k obnově přirozeného koloběhu vody.

S ohledem na problémy se suchem v různých částech světa zažívají vsakovací a jiná zařízení na hospodaření s dešťovou vodou velkou vlnu zájmu. Od začátku 21. století se dostávají do popředí zájmu o zadržení vody vsakovací zařízení i mimo urbánní prostředí.

Lesní cesta s příčným a podélným odvodněním.
Lesní cesta s příčným a podélným odvodněním.
Foto | Jan Řezáč / VÚLHM

Vsakovací zařízení, podobná těm v urbánním prostředí, se v lesnické praxi ve světě téměř nepoužívají. Respektive o jejich realizaci, funkci a účinnosti neexistují vědecké záznamy.

V ČR, obdobně jako ve světě, jsou vsakovací zařízení na lesních cestách realizována individuálně a spontánně bez znalostí jejich dlouhodobých dopadů a celkové funkce.

S návrhem vsakovacích zařízení na lesních cestách uvažuje ČSN 73 6108. Prakticky se jedná o vsakovací zařízení, jako jsou průlehy, nádrže, rýhy, příkopy, šachty, pod trubními propustky mimo trvalé vodoteče. Dosud však nejsou publikované výsledky ani zkušenosti o jejich realizaci, provozu, účinnosti či údržbě.

Vsakovací zařízení v lesním prostředí mají potenciál pro zmírňování hlavních negativních vlivů lesních cest na vodní režim krajiny. Zejména se jedná o omezení povrchového odtoku (jeho transformace na podpovrchový), omezení zrychleného odtoku z lesních pozemků (zvýšením retence a zadržením vody v půdě) a snížení rizika eroze (zachytáváním splachů v retenčním prostoru vsakovacích zařízení).

Experimentální ověření vsakovacích jam vědci realizovali na vybraných úsecích lesních účelových komunikací na pozemcích dvou školních lesních podniků při ČZU a MENDELU.

Na každé lokalitě byly vybudovány dvě vsakovací jámy o jednotném retenčním objemu. Jedna z jam se vždy nachází pod ústím trubního propustku, jehož průtok je do jámy sveden. Druhá, kontrolní jáma, je umístěna asi 30 m od ní, ve stejných pedologických a porostních podmínkách na místě bez napojení na propustek a bez soustředěného přítoku.

V lokalitě na území ŠLP Kostelec se nacházejí dvě prameniště. Odpovídající výrazná nasycenost půdy vodou také znamená dané rozpětí hodnot půdní vlhkosti nad rámec retenční vodní kapacity, při zastoupení gravitačně se pohybující, avšak neodtékající vody a s vyústěním do převažujících či periodicky se vyskytujících anoxických podmínek. V projektu se jedná o „vlhkou“ variantu.

Situace před zahozením nátoku lomovým kamenem na lokalitě Kostelec; je vidět zapažení vyústění propustku Thomsonovým přelivem, nátok z propustku do zasakovací jámy a zasakovací jáma samotná (vyplněna lomovým kamenem, osazena zapaženým vrtem).
Situace před zahozením nátoku lomovým kamenem na lokalitě Kostelec; je vidět zapažení vyústění propustku Thomsonovým přelivem, nátok z propustku do zasakovací jámy a zasakovací jáma samotná (vyplněna lomovým kamenem, osazena zapaženým vrtem).
Foto | Jan Deutscher / MENDELU Brno

Druhá lokalita na území ŠLP Křtiny je typická nízkými hodnotami půdní vlhkosti v průběhu celé sezóny a především během vegetačního období. Jedná se o „suchou“ variantu.

Doposud získaná data dokládají velmi nízký povrchový odtok, respektive velmi nízký (pouze ojedinělý) průtok v trubních propustcích během měřeného období. Nízký povrchový odtok z lesa však lze považovat za očekávatelný.

V závěru vědci konstatují, že předběžné výsledky (podzim roku 2022) naznačují, že vsakovací jámy pod propustky na LDS měly nečekaně nízkou účinnost při zadržování a infiltraci povrchového odtoku.

Vzhledem k tomu, že v řešeném období byl povrchový odtok minimální (nebyl registrován průtok propustky), se voda do jam dostávala jen omezeně.

Na suché variantě lesního porostu v ŠLP Křtiny k infiltraci (a pravděpodobně ani k tvorbě) povrchového odtoku uvnitř zasakovací jámy vůbec nedocházelo.

Na vlhké variantě ŠLP Kostelec výsledky naznačují, že zasakovací objekty nebyly plněny povrchovým odtokem, ale odtokem podpovrchovým v saturované vrstvě půdy.

Zdá se tedy, že vsakovací jámy pod propustky LDS v řešeném období nedosahovaly předpokládaného potenciálu pro omezení negativních vlivů cestní sítě na hydrický režim krajiny.

Článek vznikl při řešení projektu NAZV č. QK2020146 „Technická doporučení pro hospodaření s vodou v rámci lesní dopravní sítě“ a prezentuje jeho předběžné výsledky.

Článek Vsakovací zařízení na lesní dopravní síti a jejich funkčnost je volně ke stažení.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (22)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

SV

Slavomil Vinkler

13.9.2023 15:37
Nezpevněné lesní cesty mívaly mnohé biotopy, co dnes chybí. V hlubších kalužích byly kuňky žluté, hvězdoši, hmyzí larvy... Teď, po kampani o erozních rýhách a devastaci lesa vozidly jsou všude asfaltové nebo štěrkové cesty. Škoda, velká škoda.
Odpovědět
Pe

Petr

13.9.2023 16:31 Reaguje na Slavomil Vinkler
To si buď jen představujete, nebo s něčím pletete. Na lesních cestách byl provoz a vedly takovými místy, kde velké a dlouhodobé louže nehrozily (kdo by taky jezdil tůněmi).
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.9.2023 17:48 Reaguje na Petr
Ale jděte, já si je na vysočině pamatuji. V 60 - 70 letech.
Odpovědět
Pe

Petr

13.9.2023 18:14 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ano, čas vše zveličuje. Pokud tam byly koleje a louže, tak jedině od traktorů. A kdyby se tam jezdilo častěji, nic by tam nežilo. Navíc do louží se většinou vyluhuje lesní půda a hrabanka, takže ta voda pak připomíná čaj a není moc dobrá pro živočichy. Takže to nejspíš bylo nějaké podmáčené místo, kde traktor vyjezdil koleje a půdu tak umačkal, že se tam pak voda držela dlouho a mohlo v ní něco žít, proč ne. Ale nějaký lesní standard to rozhodně není a nebyl.
Odpovědět
Pe

Petr

13.9.2023 18:26 Reaguje na Petr
Navíc dříve bývalo v lesích vody mnohem víc než dnes. Ve vámi popisované době se dělaly lesní meliorace a odvodňovací kanály, aby se do některých lesů vůbec dalo dostat. Dnes už to neplatí, dnes vody nikde není, a vyjeté koleje a utužené cesty jsou lesu víc na škodu než užitku pro živočichy - narušují schopnost lesní půdy jímat vodu a působí v půdě jako jakási stavidla, brání přirozenému pohybu vody v lesní půdě. V daném místě to můžná může působit jako pozitivum, ale pro lesní celek je to poškození.
Odpovědět
KP

Karel Pavelka

14.9.2023 10:44 Reaguje na Petr
Tak v Beskydech na mnohych lesních cestách ty louže jsou a kuňky tam jsou také, ne všechny lesní cesty jsou tam asfaltované..a i když jsou, vedle cesty bývají také sníženiny s vodou..
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.9.2023 18:45 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jelikož sem nejdou vkládat fotky, objeví se vbrzku článeček na téma "Kaluž jako Praháčkova sci-fi". V lese kaluže (i se skokaními pulci) vydrží celé (normálmí) léto, narozdíl od polních cest.
Odpovědět
Pe

Petr

13.9.2023 19:00 Reaguje na Karel Zvářal
Ale proč ne, klidně takové louže být můžou. Nějaké abnormálně mokré místo, kde kdysi někdo vyjel koleje a nikdo tam už nejezdí. Ale rozhodně to není nějaká běžná věc na lesních cestách a jakýsi lesocestní biotop, jak se tu snažíte vykreslit. Dřív to mohlo být častější, dnes je to rarita a nemůžete z toho dělat kdovíco. Je to jen ona známá výjimka potvrzující pravidlo.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.9.2023 19:11 Reaguje na Petr
No jasně, dnes jsou lesní cesty vysypané kamením, nebo ekologicky zaasfaltované. Před několika měsíci tady byl článek o tom, jak byly hnusně vyjeté cesty v CHKO Kokořínsko od těžební firmy a jak na zákrok ČIŽP musely být opraveny (štěrkem). Občasný průjezd kalužemi živočichové přežívají.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.9.2023 19:14 Reaguje na Karel Zvářal
Letos v červnu byly vyjeté kaluže na polní cestě v Komárově u Brna, po vrch plné žabiček ropuchy zelené a desítky užovek obojkových.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

13.9.2023 19:20 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pro mě je vždycky záhadou, jak tu kaluž mezi poli zvířátka objeví. Stačí jedno deštivější jaro a namnoží se na dalších deset let.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.9.2023 07:51 Reaguje na Karel Zvářal
No to mě taky. Ale najdou, jinak by nebyli. :-)
Odpovědět
ss

smějící se bestie

13.9.2023 17:11
I lesní cesty měly škarpy, které končily v nějakém potůčku, rybníčku.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

13.9.2023 19:20 Reaguje na smějící se bestie
No to ale už není to ono, tedy kaluže na cestě chybí.
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

13.9.2023 18:45
inspirací je více....https://eurozpravy.cz/domaci/ekologie-a-zemedelstvi/v-beskydech-se-dari-zadrzovat-vodu-v-krajine-diky-rekultivaci-po-tezbe-dreva.55ddf3df
Odpovědět
ss

smějící se bestie

13.9.2023 19:14
Lesní cesta je lesní cesta - nic pro osobní auta, natož cyklostezka, jak si je navykli nyní mnozí označovat, bez svolení majitelů lesů !
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

14.9.2023 07:28 Reaguje na smějící se bestie
Lesni cesty byly pro kocary vlastnika lesa, pro konska a volske potahy pro vavazeni dreva a pro jizdu na konich.
Byly upravene, stetove ci mlatove a bez louzi.
Okolo byly pravidelne cistene prikopy, aby se cesta nepodmacovala.
Velke louze prisly se znarodnenim lesu a tezkou technikou. A opomenutim udrzby prikopu, svodnic a povrchu cest.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.9.2023 07:53 Reaguje na Pavel Jeřábek
Panu knížeti záleželo spíše na pohodlí při lovu, než biodiverzitě, žábách. Ale samozřejmě ty hluboké koleje nevypadají nejlépe a někdy jsou počátkem erozní rýhy.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.9.2023 08:08 Reaguje na Pavel Jeřábek
V lese i mimo les byl dostatek tůní po jarních rozlivech, v časech, kdy potoky i řeky volně meandrovaly. Až s příchodem novověku a hladu po půdě se toky zkanalizovaly (a to nejen u nás), čímž obojživelníci přišli téměř o všechna místa k rozmnožování. Je na člověku, aby se postaral o umělé vodní tůně, když mokřady přeměnil na ornou půdu.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

14.9.2023 08:21
Standardní biotopy lesních cest vytvářela celé miliony let megafauna, tedy dinosauři, později např. mamuti, tuři, koně. Lze vidět na několika místech v Africe dodnes. Ti si žádné zpevnění nebo příkopy nevytvářeli. Později tuto činnost nahradili lidé, až do vynálezu silnic.
Odpovědět
Karel Zvářal

Karel Zvářal

14.9.2023 08:25 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ony ty prohlubně/tůně vznikaly i při stahování dřeva koňmi. Ze svahů voda odteče, ale na rovných úsecích ještě zbytky jsou, a také je obojživelníci (zejména kuňky, ale i skokani) využívají.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

14.9.2023 10:38
Kaluže na polních a lesních cestách mají rozdílnou hodnotu podle jejich
schopnosti udržet vodu a nebo vyschnout v řádu dní. A taky míra provozu
na takové cestě. Masakr pulců po průjezdu velkého vozidla s vysušením
kaluže rozstřikem vody po okolí je spíše tragédií. Navíc je to snadné
loviště predátorů a za sucha past na ty tvory. Lepší je tůňka u cesty,
kam je z ní směřována dešťová voda s kryty a hloubkou chránící pulce před
predátory. Pro listonohy a podobně to vidím podobně. Cyklostezka kolem
řeky plná kaluží se zvětšuje do šířky díky objíždění kaluží cyklisty na
úkor okolní porostů. Návrh kaluže vyhloubit na okraji cyklostezky nebyl
povolen i s návrhem, že ať si je tedy ochranáři občas sami na kolech
projedou. Ne, ne, ne! Nedovolíme, sami nic neuděláme, nařídíme! "Děkuji"
za takový přístup, kterým popuzují proti ochraně přírody stále více
lidí, kteří nechápou ten potížismus. Nakonec se jich ale nikdo na nic neptal a jiné kaluže byly zasypány štěrkem bez náhrady z důvodu nutné
obsluhy a údržby břehových partií řeky. Nesouhlasit s kompromisem se
nevyplatilo a zvítězila moc vlastníků a správce povodí! Zbylo ho...!
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist