https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/k-cemu-je-dobre-znat-rozdil-v-transpiraci-brizy-belokore-a-smrku-ztepileho-2
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

K čemu je dobré znát rozdíl v transpiraci břízy bělokoré a smrku ztepilého

21.11.2023 06:33 | PRAHA (Ekolist.cz)
Na ilustračním snímku list břízy bělokoré.
Na ilustračním snímku list břízy bělokoré.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Monokultury smrku ztepilého jsou ekologicky nestabilní ekosystémy. Jehličnaté monokultury prokazují svoji ekologickou a mechanickou labilitu a náchylnost k rozvratům historicky dlouhodobě, a to v důsledku biotických i abiotických faktorů. Tím vznikají kromě celé řady ekologických problémů také značné ekonomické ztráty, dlouhodobě vyčíslené v rámci celé Evropy na úrovni stovek milionů dolarů každý rok.
 
Otázky obnovy pokalamitních ploch tak úměrně tomu stále nabývají na svém významu, přičemž do hry vstupuje více než kdy dříve potřeba zásadní změny druhové skladby budoucích porostů.

K tomu se připojují hlediska potřeby znovuobnovení lesního prostředí na rozsáhlých kalamitních plochách po velkoplošném rozpadu porostů jako nutnost prevence degradace lesních stanovišť (erozí apod.) a obnovení existence lesního ekosystému pro plnění celé řady mimoprodukčních funkcí.

To vše při nutnosti vnášet optimálními pěstebními technikami vhodné dřeviny cílové druhové skladby, včetně stín snášejících dřevin, a to i těch, kterým obnova v extrémních mikroklimatických podmínkách velkoplošných holin ekologicky nevyhovuje. A také těch dřevin, jejichž morfologický vývoj (a tím budoucí potenciál hodnotové produkce v následné generaci lesa) je na holé ploše dramaticky ohrožen tvorbou netvárných, zavětvených nebo sukatých kmenů.

I proto dnes narůstá význam využití přípravných porostů pionýrských dřevin, a zvláště pak břízy. I díky tomu, že na holých sečích vzniklých nahodilou těžbou smrkových porostů se často spontánně a intenzivně zmlazují pionýrské listnáče jako bříza nebo jeřáb ptačí a jejich využití jako ekologického krytu pro vnášení dřevin cílové druhové skladby je z mnoha důvodů vysoce vhodné.

Proto je nutné vnímat ekologické nároky jednotlivých druhů dřevin, a to jaké mikroklimatické podmínky jsou schopné akceptovat i jaké prostředí dokáží samy utvářet v průběhu svého růstu, zejména pro následnou obnovu jiných dřevin.

Snižování extrémních teplot lesním porostem vychází ze schopnosti stromů zachycovat a distribuovat sluneční energii v důsledku transpirace a tvorby biomasy. Transpirace se často liší mezi druhy a je silně závislá na vlhkosti půdy a celkovou výši transpirace ekosystému může ovlivnit jeho vertikální struktura, resp. počet přítomných pater.

Vlhkost půdy je však sama ovlivněna vegetací. Na suchých stanovištích vegetace přispívá ke zvyšování dostupnosti vody a na vlhkých stanovištích ji naopak snižuje. Dochází k tomu zvyšováním vsakování vody do půdy, evapotranspirací, zachycením a doplňováním podzemní vody. Například i velmi mladý porost může zvýšit vsakování vody až 67krát a snížit povrchový odtok o 78 % ve srovnání se zatravněnými plochami.

Měření porostní transpirace je nám tak schopné poskytnout důležité informace o interakcích mezi porostem, atmosférickými a půdními vlhkostními podmínkami.

Ilustrační snímek smrkového porostu.
Ilustrační snímek smrkového porostu.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | VÚLHM

Této problematice se věnují vědci z Výzkumné stanice Opočno, VÚLHM, v. v. i. Výsledky svého výzkumu zveřejnili v článku Intenzita transpirace přípravného porostu břízy bělokoré ve srovnání se stejnorodým a stejnověkým porostem smrku ztepilého v růstové fázi tyčkovin, který vyšel v časopise Zprávy lesnického výzkumu 3/2023.

Vědci ve své práci porovnávali „konvenční“ pasečný les reprezentovaný stejnorodým a stejnověkým porostem smrku ztepilého založený umělou obnovou (v roce 2006) s přípravným porostem břízy bělokoré vzniklým přirozenou obnovou v rámci sukcesního vývoje pokalamitní plochy při uplatnění dvoufázové obnovy porostu (po rozvratu porostu v roce 2007).

Pro cíle studie si vědci vybrali dvě reprezentativní plochy charakterizující oba porovnávané porostní typy, které jsou si blízké přírodními podmínkami i geografickou polohou. Tyto mladé porosty vědci srovnávali v letním období roku 2021.

Bříza bělokorá je dřevinou s vysokou ekologickou tolerancí ke stanovištním podmínkám a i díky tomu je druhem s vysokým sukcesním potenciálem. Současně je dlouhodobě uznávána jako dřevina s vysokou meliorační schopností lesního stanoviště. Stejně tak má vysokou schopnost transpirace a tím dokáže ovlivnit či upravit hydrologický režim stanovišť, na nichž roste. Bříza je však také charakteristická nižší schopností kontrolovat transpirační ztráty, což bývá dáváno do souvislosti právě s pionýrskou strategií dřevin.

Jestliže bříza je druhem, který intenzitu své transpirace kontroluje nedokonale, je naopak smrk ztepilý dřevinou, která svoji transpiraci reguluje velmi efektivně, a to snižováním transpirace v suchých obdobích s nedostatkem vody, resp. s nepříznivými vláhovými poměry.

Vědci zjistili, že průměrná denní hodnota transpirace (i celková kumulativní transpirace za celé sledované období) porostu břízy činila více než 140 % transpirace porostu smrku; a to i v situaci, kdy březový porost disponoval polovičním počtem jedinců (900 ks/ha) než porost smrkový (1800 ks/ha).

Celková kumulativní transpirace porostů za sledované období 56 dní byla u smrkové tyčkoviny 90 mm a u přípravného březového porostu 127 mm, což ukazuje, že mladý přípravný březový porost o celkově nižším hektarovém počtu jedinců transpiroval více než mladý smrkový porost o vyšším hektarovém počtu jedinců.

Rychlost transpirace, jež je považována za vhodný parametr pro hodnocení vitality, je také jedním z ukazatelů stresu suchem, který významně vitalitu ovlivňuje.

Na rozdíly zaznamenané v období sucha mezi transpirací mladých porostů břízy a smrku má pravděpodobně velký vliv rozdílná stavba kořenového systému, kdy kořeny břízy zasahují do hlubších vrstev půdy a navíc dokáží prostor rhizosféry velmi efektivně obsadit. Na rozdíl od smrku s mělkým kořenovým systémem rozvinutým do plochy a rozloženým při povrchu, který je citlivý na stres suchem a vůči dopadům globální změny klimatu.

Článek vznikl při řešení projektu TO01000345 „Plnění produkční a regulačních funkcí lesa v minulosti, současnosti a budoucnosti – co lze očekávat od lesních ekosystémů ovlivněných klimatickou změnou?“, podpořeného fondy EHP a TAČR v rámci Programu Kappa.

Článek Intenzita transpirace přípravného porostu břízy bělokoré ve srovnání se stejnorodým a stejnověkým porostem smrku ztepilého v růstové fázi tyčkovin je volně ke stažení.


reklama

 
foto - Řezáč Jan
Jan Řezáč
Autor je pracovníkem Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (26)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RP

Radim Polášek

21.11.2023 08:36
Hm, monokultury smrku byly ekologicky stabilní 200 - 400 Let. Ekologicky stabilní být přestaly s příchodem zelených.
Co se týká rozdílu transpirace, je třeba si uvědomit rozdílností typických středoevropských stanovišť břízy a smrku. Typické stanoviště smrku je na vrcholcích a na svazích kopců, to je stanoviště, kde obvykle nejsou větší zásoby vody. Nadbytek vody vzhledem ke sklonu půdy rychle zmizí, větší nadbytek vody steče po povrchu půdy, menší vsákne do půdy a jako podzemní vody vzhledem k silnému sklonu půdy a její slabší vrstvě na kamenném podloží odteče taky poměrně rychle. Stanoviště smrku tak i po obdobích silnějších dešťů přichází do období sucha jen s limitovanými zásobami vody, které se poměrně snadno vyčerpají. Pro smrk je tedy životně důležité v době menšího dostatku vody silně omezovat transpiraci, aby to malé množství vlhkosti, které je ještě v půdě, vydrželo smrkům delší dobu. Současně smrk jakožto dřevina s neopadavým jehličím musí umět omezovat transpiraci i v zimě v době nízkých teplot, protože v té době je nízkou teplotou a suchem v půdě omezováno množství vody nabírané kořeny i transport vody kmenem ke větvím.
Naopak běžná stanoviště břízy jsou spíš v rovinách ve vlhčím bažinatějším terénu, maximálně v drobných svazích. Tam se voda ze srážek na dlouhou dobu akumuluje a tak i za delšího období sucha je tam v půdě dostatek vlhkosti. Bříza tak nemá důvod v době sucha omezovat transpiraci, i za sucha vypařuje větší množství vody, přirůstá a ochlazuje okolí.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

21.11.2023 09:32 Reaguje na Radim Polášek
1*
Odpovědět
RZ

Radim Zaňka

21.11.2023 20:10 Reaguje na smějící se bestie
5*
Odpovědět
JM

Jiří Matuš

21.11.2023 10:10 Reaguje na Radim Polášek
Jen dvě poznámky:
1. Smrkové monokultury nebyly ekologicky stabilní nikdy, nemá to nic společného s příchodem zelených. Velkoplošné kalamity postihovaly smrkové hospodářství odjakživa (větrné, kůrovcové, mniškové, exhalátové atd.). Je to jen otázka rozsahu a dopadů. Je jen otázka jestli chceme nadále tyto plochy obnovovat stejně, nebo něco změníme.
2. Bříza kromě zamokřených ploch roste taky na vysušených lokalitách a na lokalitách suťovitých a skalnatých.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

22.11.2023 07:48 Reaguje na Jiří Matuš
Ano ochrana přírody a neznalí věci zelení, vylezli z bytovek a chtěli ukázat světu, že rozumí věci. Tak za prvé: smrkové porosty naši předci zakládali jako lesy hospodářské, tedy musela být větší ochrana a způsob hospodaření, přečtěte si knihy odborníků praktiků, ano. Za druhé: mniška. Ano souhlasím dále o úbytku pracovních sil, ale v lese pracovalo málo vyloženě zaměstnanců a vše ručně, viz. kalamita na Šumavě koncem 19 stol. najdete mnoho publikací. Takže v té době v lese dělali sedláci a na jaře museli do polí ale i chalupníci. Tím nebyli lidi na práci v lese, ale dokázali zalesnit. A za třetí: podle zákona o lesích musí majitel zajistit ochranu lesa a předcházet škodám. To vše porušily LČR a zelení, já říkám šedí, tak se chovali fašisti, jim tleskali a pryč se smrkem. Jeden profesor nás ve škole poučoval, že již v Bibli se psalo o sedmi letech chudých a sedmi bohatých. To jsou periody a ty jsou po tedy sedmi letech pak nějakých dvaceti, sedmdesátpět a stodvacetiletých. Co bída za Marie Terezie, sucho, přečtěte si zákon věnovaný lesům, nejeden Lesočech by seděl v kládě. Viz jejich probírky a obrovské odpaření vody, jděte se podívat co dělaji, ale nejdříve se poučte z knih co napsali naši předci, ne novodobé žvásty, kde nepraktici učí to co chtějí likvidátoři lesa slyšet. Již jsem několikrát zde psal jak LČR vymlouvá se nejdříve na globální oteplení a pak na výběrové řízení. Jsou to lži. Tak zažil jsem při kalamitě, která přišla v červnu okamžitou výpověď firmě co tu dělala, no a brouk se rozjel. Opavsko 2006-7, zákaz těžit stromy které mají zelené větve, i když brouk vylítl a byl dál. Kde se jednalo v červnu o 40 stromů a na podzim již tisíce kubíků... Pak rok 2017 kalamity, nebyly tak rozsáhlé, ale nikdo nic nedělal, já se díval denně jak přibývá na protější stráni souší a důsledek naše lesy a soukromé zničené, selhal trh se dřevem a dokázali prodávat zvláštní překupníci. Takže, ano je to les hospodářský a dochází ke kalamita, aby se ale zabránilo šíření škodlivého hmyzu, od toho je zde lesník a u LČR jejich nadřízení v Hradci, kteří jsou hlavní viníci a změna klimatu se hodí. Mimochodem kdy budou lítat letadla na baterky? Takže stát porušil vlastní zákony neschopností pánů z Hradce. Ještě k bříze. V největšim suchu v 2015 najednou bříza podél silnic pustila lupení, silničáři je chtěli rychle likvidovat, šel jsem se tam s nimi podívat, měli pupeny a když pak konečně zapršelo, tak ten rok znova obrazili. Ještě k jiným dřevinám o kalamitách které jsem popsal, byl to rok 2008 v červnu, spadli v Železných horách dvěstěletý buky, tak se proberte, u Heřmanova Městce na pasekách stály pouze duby, modříny, douglaska a tu jsem zažil, že společně s modřínem a vlastně i dubem přežila tornádo u Světlé nad Sázavou. Buk neobstál nikde. Prosím proberte se a učme se od našich předků, les je záležitost mnoha generací a jak ti zelení si představují, že naroste za rok. Ne nenaroste a funkce, které má plnit to bude trvat třicet let, pozor na velké zásahy, kdy se rozpojují koruny, ale ne jen u smrku, ale i jedle a to je průšvih.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

23.11.2023 00:25 Reaguje na Jiří Matuš
1*
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.11.2023 10:54 Reaguje na Radim Polášek
Co to je za debilovinu, že přestaly být stabilní s příchodem zelených? Zelení tu byli třeba při mniškové kalamitě? Trochu méně blábolení prosím...
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.11.2023 11:37 Reaguje na Petr Eliáš
Zelené tehdy zastoupil císař pán s válčením a následnými
problémy zaviněnými radikálním úbytkem padlých mužů do té
doby pracujících v lese. Mníškou zasažené porosty neměl kdo
těžit a ta gradovala do kalamitního stavu. Je to jako nyní
s kůrovcem, když hajným vzali místní dřevorubce a nahradili
je soutěžemi těžebních firem, které nestojí o pár stromů
s počínajícím kůrovcem, ale až o celý les ničený kůrovcovou kalamitou. To jsou hlavní důvody všech kalamit monokultur
a bohužel i likvidace ostatních dřevin ve smíšených porostech. Dnes se málo ví o hynutí jasanů, o václavce
likvidující všechny stromy, kterým byly poškozeny kořeny
výběrovou těžbou, málo se o tom mluví, protože to ukazuje
na to, že ani smíšeným porostům se úhyny stromů nevyhnou,
pokud nebudeme úhynům včas předcházet. Absenci smrku v
těžební zralosti brzo pocítí pilaři a stavební průmysl,
který těžko použije třeba břízu na střešní trámy. Bříza
bude vždy v prvé řadě do kamen a smrk na stavební dřevo.
Zelení ale nad tím nepřemýšlejí, protože nepotřebují v
bytech nic z toho. Místo dřevěného mají plastový nábytek
a dálkově je vytápí plyn, uhlí, či vyjímečně štěpka. Víte
o důvodech vzniku mníškové kalamity prd a i to, že kůrovec
je výsledkem hloupé politiky v hospodaření v lesích. Soukromí vlastníci často nevědí, kde jejich les leží a na upozornění lesníka, že v něm mají kůrovce nereagují. Ten se
pak šíří do okolí a už je z toho kalamita, která postihne
i ty, kteří se o les starají vzorně. Náletu brouka od těch
lajdáků nezabrání ani Pánbůh!
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

21.11.2023 12:11 Reaguje na Břetislav Machaček
Jasně no. Hromada textu, ale zase jsi nic neřekl. :D Takže povídej, jak za to můžou zelení? Nebo jsi zase jen neudržel tu svou úchylku kafrat do všeho? :D
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.11.2023 17:34 Reaguje na Petr Eliáš
Já vás pouze poučil, že kalamita mnišky nevznikla
vinou skladby lesa, ale zanedbáním údržby stejně,
jako kalamita kůrovce. Ale to vy nejste schopen
při svém omezeném politruckém myšlení pochopit.
Vám stačí napadat ostatní a nic rozumného jste
zatím nikdy nenapsal. Hromadu textu píšu pro omezence, aby pochopili souvislosti a kterým by
zkratkovitost nebyla k ničemu, když neznají ty
souvislosti. Pochopil jste alespoň toto a nebo
se mám o tom více rozepsat?
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

22.11.2023 07:52 Reaguje na Břetislav Machaček
Máte pravdu, zelení prosazují likvidaci keřů podél cest, prý bordel. Nevadí jim úbytek druhů živočichů, ale vadí srnčí a ostatní spárkatá zvěř a zajíc, koroptev ta ne ona již není. Ale vypustíme do vsí vlka, zubra do lesů, koně atd......
Odpovědět
RZ

Radim Zaňka

22.11.2023 08:34 Reaguje na Břetislav Machaček
Pane Machačku, jestli chcete poučovat, tak o tom začněte psát články, tam můžete vše poskládat do logického celku. Když to navíc projde dobrým recenzním řízením, ještě lépe. Obávám se však, že většina toho by tím recenzním řízením neprošla. Vyjadřujete se úplně ke všemu. Ne všemu, k čemu se vyjadřujete tady na tomto portále, rozumím dostatečně, abych s Vámi mohl polemizovat. Ale ten zbytek Vašich názorů mne dokáže přesvědčit o tom, že se na Vaše informace vůbec nelze spolehnout.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.11.2023 10:00 Reaguje na Radim Zaňka
Toto není diskusní fórum pouze pro vědce,
ale i pro laiky. Pokud máte výhrady k
něčemu konkrétnímu, co jsem napsal, tak to prosím odborně vyvraťte a nebo si pouze laicky podiskutujeme. Zatím jsem
nic odborného na odpovědích mne a pana
Poláška nezaznamenal. Víte ono hájit
šlendrián, který zavinil absenci prevence při boji s kůrovcem ani moc nelze, neboť
to bylo politické rozhodnutí podnik
státních lesů očesat od pracovních čet
a snížit počet revírníků na úkor toho,
že nemají na les ani čas. Kdysi byli
v lese a dnes v kanceláři a nebo v autě
při putování po revírech násobně větších,
než jejich předchůdci, kteří je v klidu
prošli pěšky. No a pak restituce lesů se
mnohde taky moc nepovedla, protože ti
vlastníci nejeví o své lesy zájem a ani
mnozí nevědí, kde ho mají. Na upozornění
lesního správce, že tam mají kůrovce ani
nereagují a že jim les někdo neoprávněně
vytěžil zjistí, až dostanou upozornění,
že ho mají znovu zalesnit. I takové jsou
z praxe známy případy a to vše dohromady
svědčí o zbabrané reorganizaci LČR a o
zbabraných restitucích a privatizacích.
Vyjádřete se prosím konkrétně, v čem se
mýlím a můžeme o tom diskutovat, A že
se nemůžete spolehnout na mé informace
znamená prosím co? Vám vadí, že se tu
vyjadřuji téměř ke všemu a to vám vadí
proč? Že mám k tomu co říci je špatně?
Mám tedy držet ústa, když čtu kraviny?
Vyvracejte tedy mé názory a budeme mít
alespoň o čem diskutovat.
Odpovědět
MK

Majka Kletečková

23.11.2023 00:36 Reaguje na Radim Zaňka
Výstižný postřeh. Obdivuji, že je Vaše hodnocení Machačka tak věcné a slušné.
Já trpělivost s jeho "výtvory" už dávno ztratila.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

23.11.2023 08:46 Reaguje na Majka Kletečková
IA, IA
Odpovědět
RZ

Radim Zaňka

22.11.2023 08:22 Reaguje na Radim Polášek
Napsal jste tolik nesmyslů... Jen si říkám, okud to máte? Jak jste třeba přišel na to, že na svahu kopce není voda? Proč by se nemohla vsáknou do půdy? Hustý porost na sebe váže dostatek vody při přívalových deštích a tu pak následně předává pomaleji půdě, než kdyby to spadlo na holou půdu. Vliv má hlavně orientace na světové strany a s tím související výpar, jinak to buda na jihu, jinak na západě, jinak na severu nebo východě. Typické stanoviště v smrku na svazích je proto, že většina vyšších poloh, kde je chladněji, je u nás svažitá. V jiných zemích to může být jinak. Myslíte, že třeba Finsko, Lotyšsko, Estonsko, Bělorusko, jižní část Švédka, že to jsou místa se svažitými reliéfy? Ke zbytku se už ani nebudu vyjadřovat, trochu studia vývoje krajiny by nebylo od věci.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.11.2023 10:48 Reaguje na Radim Zaňka
Ono vždy záleží i na podloží kopce. Známe kopce skalnaté,
suťoviště a leckde pouze spraše naváté z okolí. Dobře to
znají vinaři a to včetně hornin, ze kterých ty kopce jsou.
Zkušenosti předků jsou nezastupitelným vodítkem, kam co
sázet, aby to prosperovalo a nutit někomu něco od stolu
je obrovská chyba. Procentuální zastoupení jednotlivých
dřevin se musí lišit lokalita od lokality podle vhodnosti
pro tu, či onu dřevinu. Pokud do mokra nařídíte suchomilné
dřeviny a naopak, tak mu vlastně nařizujete marnou práci
a ten člověk nesouhlasí a tichým duchem se časem nechtěného
zbaví. Pokud tam tu břízu nechce, tam ať mu ji nikdo nenutí
a nechá ho ji odstranit. Ano v pralese a třeba v tajze je
tomu jinak, tam nikdo nic nesází a vše je dílem přírody.
Někdy dobrým, ale taky někdy špatným. Jen k témuž nenuťme
vlastníky hospodářských lesů, aby jsme jim direktivně
nenařídili mít z lesa prales bez hospodářského užitku.
Ekolog, pokud není vlastník, tak by neměl mít právo do
práv vlastníka co zasahovat, ale může mu radit, nic víc!
Jinak každý má právo se mýlit a dělat chyby, které časem
napraví. Chcete mi říci, že takový smrk, který sice po
třiceti letech díky suchu uhynul, tu nebyl třicet let k
ničemu? Může být upotřeben i po smrti a nahrazen tím, co
si přeje vlastník a nikoliv ekolog a klidně opět smrkem.
Víte já smrkům stále fandím a na svém pozemku je mám byť
jen na 20 let, než je udolá kůrovec a sucho. Nevadí a
dosazuji nové, ve kterých nocují v nížině a hnízdí ptáci,
hrabanku využívám pro kanadské borůvky místo rašeliny,
občas pod nimi najdu i houby a chvojím přikrývám růže.
Mám snad místo nich sázet břízy, kterých je v okolí dost
a nebo buky, které nepoužiji místo smrkového chvojí a
kyselé jehličnaté hrabanky? Nechte to prosím na každém
z vlastníků, ať sází co che a nebo můžete ty pozemky
koupit a osázet je "vědecky"!
Odpovědět
MU

Michal Ukropec

22.11.2023 11:39 Reaguje na Radim Polášek
Bohužel nemohu souhlasit. Smrk byl stabilní cca v době malé doby ledové. Ta skončila cca kolem roku 1850. Od té doby se otepluje, a smrkové monokultury od té doby jsou náchylnější.
Odpovědět
HH

Honza Honza

21.11.2023 12:32
-Monokultury smrku ztepilého jsou ekologicky nestabilní ekosystémy= tento fakt správci NP neznají? Že se museli přivazovat ke stromům!
-I velmi mladý porost může zvýšit vsakování vody až 67krát= důkaz, že zalesnění zvyšuje zavodnění, bez lesa krajina vysychá a degraduje. Proto všechny dobře míněné rady a ekolog. postupy proti výsadbě stromů a zalesnění škodí přírodě.
V článku schází zhodnocení- jak vypadá monokultura smrku a jak vypadá smrk spolu s břízou. Bříza logicky by měla vysušovat , nikoli situaci zlepšovat. Ale patrně díky tomu, že: Dochází k tomu zvyšováním vsakování vody do půdy (díky půdě pod stromy, vegetaci- mechy, houby, díky kořenům), evapotranspirací, zachycením a doplňováním podzemní vody- jak je zde uvedeno, smíšený les je životaschopnější, každý strom něco dobrého přináší a situace se zlepšuje.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

22.11.2023 07:55 Reaguje na Honza Honza
Máte pravdu. Les umí vyčesat vodu z mlhy a udržet jí. Nyní je opravdu nebezpečí prudkého odtoku vody, ale vítr se nemá kde spomalit a je to jak na moři. Naštěstí ony kalamitní paseky zarůstají a dost vody zadrží buřeň.
Odpovědět
RZ

Radim Zaňka

22.11.2023 08:40 Reaguje na Honza Honza
Bříza jako hlouběji kořenící strom si pro tu vodu sáhne hlouběji do míst, kam smrk nedosáhne. Takže když má smrk vedle sebe hlouběji kořenící strom, tak ten ho nutně nemusí obírat o vodu jako v případě, že má vedle sebe zase jen smrk. Ono se ty pokusy se stromy dělají dost těžko. Jednak musíte najít shodná stanoviště s různými porosty a porovnávat, nebo je zasadit, ale hlavně musíte dlouho čekat, než se něco projeví, protože mnoho se toho projeví až po desítkách let. Takže spíše lze jen různé kombinace modelovat, nežli bychom je dokázali přímo zkoumat. Je to prostě s ohledem na naši délku života nemožné.
Odpovědět
PJ

Pavel Jeřábek

21.11.2023 17:10
Nedávno mi na PC vskočil drobný klip.
A je kupodivu k tématu.
Lesní dělníci vyřezávají asi 4 m vysoké břízy, aby smrkům pod nimi větve bříz nezničily korunu, respektive terminální výhon, což je základ rovného stromu.
Ale smrků asi tak 2 m vysokých bylo na ploše celkem málo, hodně od sebe, velké díry, kde nechávali dělníci sem tam břízu.
Kdo neví o čem píši, tak smrky, které budeme potřebovat jako obnovitelnou surovinu pro stavebnictví, tím, že jsou zavětvené až k zemi, mají velký vytvoří hodně sbíhavý kmen (takže při výrobě řeziva velký odpad), a protože větve dlouho budou růst i ve spodní části kmene, dřevo nebude mít tak velkou pevnost, jako dřevo bez suků.
Nicméně - nebojím se, že si s tím neporadíme - místo trámů z jednoho kusu kvalitního dřeva, vyrobíme lepené trámy, kde dřevo zpevní chemicky vyrobené pryskyřice. Což beru jako celkem ekologické řešení na dřevěné stavební prvky. protože proč pěstovat kvalitní dřevo, když kvalitu umíme uměle vyrobit.
Lidi budou mít práce a o to přeci jde.

Ale vážně - dokud se nenaučíme na lesy dívat komplexně, a nedokážeme vyhodnotit vývoj civilizace za 100 a více let, tak bych raději vsadil na to, že příští generace budou potřebovat víc kvalitního dřeva než si dnes umíme představit.
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

21.11.2023 18:02 Reaguje na Pavel Jeřábek
Mluvíte mi z duše. Je to přesně tak, že se opět chováme tak, jako
bychom na 100% věděli, jak tu bude za 100 let a jaké dřevo budou
potomci potřebovat. Zatím tu je představa beznákladového lesa,
který sám odněkud naletí a o který se postará pouze příroda. Za 20 let se vlastník rozhodne ho seštěpkovat pro teplárnu a nebo pro výrobu dřevotřísky a počká 20 let na další samovýsev a bezzásah.
Jinak je to přesně tak, že ve smíšeném lese vyhrává ten, kdo
roste rychleji a ničí ty kolem. Co však roste rychle, tak má nejen
horší kvalitu, ale žije taky kratší dobu. Do vzniklé mezery se
tlačí buď ti zakrslí mrzáci a nebo stromy nové. U nás je stará
pískovna, kam se v sedmdesátých letech při hurá akci sázely mezi
nálety cílové dřeviny a pokusně i smrky. Dodnes jich v tom písku
několik mezi břízami, osikami, duby a habry živoří a jsou jako
bonsaje s výškou do 2 metrů za 50 let!!! Prostě na nevhodném místě
nevhodná dřevina zahlušená těmi úspěšnějšími. Příroda lidskou
hloupost vyřešila po svém a člověk ji nechal zcela volné ruce.
Pokud mám za cíl nějakou dřevinu, tak ji musím pomáhat a nečekat,
že to vyřeší příroda. Nálet bude takový, jaké semenné stromy tam jsou a ne jiný. Na Šumavě tak smrky nahrazují smrky a v NP ČŠ
to bude i to, co si vedení a ochranáři ani nepřejí. Těch pár buků
pomalu rostoucích mezi smrky nemá naději bez lidské pomoci přežít
ani na Šumavě a bříza sice smrky zpočátku zmrzačí, ale ti mrzáci
ji přežijí a udolají. Je ale lépe zasáhnout, dokud nejsou břízami zmrzačeni a břízu odstranit. On i pád souše napáchá škody na okolí
takové, že z výstavního stromu je nakonec mrzák do kamen, ale jak
to vysvětlit někomu, kdo to v praxi nikdy neviděl a zná pouze tu
pohádku o všemocné matce přírodě, která sama vypěstuje kvalitní
stromy pro pily ?
Odpovědět
HH

Honza Honza

22.11.2023 08:52 Reaguje na Břetislav Machaček
máte dobré postřehy, děkuji za ně. Ale stále zapomínáte na to, že příroda se mění, každý se musí na změny adaptovat a adaptace=schopnost se přizpůsobit. Co je platné zemědělci, že má vynikající podmínky pro chov prasat, když jejich cena na trhu klesne a jemu se chov nevyplatí. Zahrádkář třeba nemá peníze na nákup nejvhodnější odrůdy, tak se musí spokojit s méně vhodnou. Přírodovědci usilovně bádají nad tím, co dělat, když příroda vysychá. Každý se musí přizpůsobit, i když to není nejvhodnější postup. Nějak to dopadne, dá to ale více práce, jak píšete a výsledek- krásné rovné stromy bude určitě horší.
Z toho věeho je vidět, že na přemíru nekvalitního dřeva, které těmito postupy vzniká, musí být odbyt- jistě na dřevotřísku, OSB desky apod, ale nutno podporovat i topení dřevem, aby se cena tohoto dřeva držela na přijatelné výši pro lesníky a i zemědělce, kteří by měli zřizovat zalesněné remízky. Ekologové by měli podporovat i topení dřevem. Tyto přírodní postupy s nekvalitním náletovým dřevem jsou důležitější, než absolutně čistý vzduch (stejně nebude), jsou záchranou přírody!
Odpovědět
BM

Břetislav Machaček

22.11.2023 10:19 Reaguje na Honza Honza
Souhlasím, ale odjakživa uměl člověk zužitkovat ze
stromu téměř vše. Z rovných klád dělal domy a nábytek, křivými, odřezky a jiným odpadem topil, listím a chvojím nastýlal dobytku a šiškami zatápěl
v kamnech. Časem ale zpohodlněl a než pracně vyrábět
řezivo, tak dělá ze štěpky budoucí nebezpečný odpad
díky obsažené chemii a než řezat a štípat dřevo,
tak ho opět semele a buď slisuje na pelety a brikety a nebo ho spálí v teplárně. Takže potřeba rovného
kvalitního dřeva bude asi klesat na úkor palivového
a chemických sajrajtů jako OSB desky a lepené hranoly
doslova z prkýnek. Bohužel masiv bude nejen časem
chybět a být neúměrně drahý, ale ani ho nebude chtít
nikdo pracně pěstovat. Navíc jeden strom ze sta při
výběrové těžbě při kácení a přibližování poškodí
desítky ostatních a časem to budou pouze lesy na tu
štěpku. On i pohled na ty stromy bude pro mnohé
smutný, ale naopak jiní se budou rozplývat nad tím
novodobým "pralesem" . U nás to už praktikuje obec
a nechává vše na přírodě. Les se zahušťuje a zarůstá
buření. Zvěř se mu už vyhýbá kvůli neprostupnosti
a nebo pouze chodí po cestách a chodníčcích pro lidi.
Pro někoho nádhera, pro mne katastrofa, co může za
pár let vzniknout nicneděláním.
Odpovědět
MK

Milan Košulič

25.11.2023 14:04
Originál závěrečné zprávy ani tento článek nedávají jednoduchou a už vůbec ne jednoznačnou odpověď, zda je z hlediska adaptace na budoucí extrémní klimatické a jiné vlivy lepší zakládat smrkové monokultury nebo ponechávat plochy sukcesi. To možná nebylo ani cílem tohoto výzkumu (ostatně autoři ani cíl nesdělili). Autoři závěrečné zprávy ani autor tohoto příspěvku se bohužel nevypořádali s tím, že při formulování závěrů by měli myslet především na čtenáře. Já jsem výsledky studie na základě souvislostí uvedených v závěrečné zprávě pochopil tak, že tato studie přispěla k poznatkům o významu většího využití sukcese při obnově lesa po kalamitách, protože (mj.) transpirace přípravného porostu jakožto ukazatel vitality je vyšší u břízy než u smrku. V článku vlastně závěry chybí úplně, takže si je musí čtenář vytvořit sám, a to většina čtenářů bohužel nedokáže. Mnoho lidí si bude výsledky interpretovat úplně opačně - smrk lépe hospodaří s vodou, té je nedostatek, tak proč se mu ti zelení tak brání, že?
Odpovědět
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist