https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/teploty-v-evrope-se-zvysuji-vice-nez-dvojnasobne-oproti-celosvetovemu-prumeru-varuje-zprava
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Teploty v Evropě se zvyšují více než dvojnásobně oproti celosvětovému průměru, varuje zpráva

2.11.2022 15:20 | PRAHA (Ekolist.cz)
Foto | NASA / Unsplash
Zpráva Světová meteorologická organizace o stavu klimatu v Evropě, vypracovaná společně se službou Evropské unie pro změnu klimatu Copernicus, zaměřená na rok 2021, přináší informace o rostoucích teplotách, vlnách veder na pevnině a v mořích, extrémním počasí, měnících se srážkách a ustupujícím ledu a sněhu. Toto první vydání společné zprávy o stavu klimatu v Evropě je součástí snahy vedené Světovou meteorologickou organizací poskytovat základní klimatické údaje a informace přizpůsobené specifickým potřebám jednotlivých regionů, které posilují adaptační a zmírňující strategie.
 
Teploty v Evropě se za posledních 30 let zvýšily více než dvojnásobně oproti celosvětovému průměru, což je nejvíce ze všech kontinentů světa. Podle nové zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) bude s pokračujícím trendem oteplování docházet k mimořádným vedrům, požárům, záplavám a dalším dopadům klimatických změn na společnost, ekonomiku a ekosystémy.

Zpráva o stavu klimatu v Evropě, vypracovaná společně se službou Evropské unie pro změnu klimatu Copernicus, se zaměřila na rok 2021. Poskytuje informace o rostoucích teplotách, vlnách veder na pevnině a v mořích, extrémním počasí, měnících se srážkách a ustupujícím ledu a sněhu.

Teploty nad Evropou se v období 1991-2021 výrazně zvýšily, a to průměrným tempem přibližně +0,5 °C za desetiletí. V důsledku toho alpské ledovce v letech 1997-2021 ztratily 30 metrů tloušťky ledu. Grónský ledovec taje a přispívá ke zrychlujícímu se zvyšování hladiny moří. V létě 2021 došlo v Grónsku k tání a vůbec poprvé byly zaznamenány srážky na jeho nejvyšším bodě, stanici Summit.

Průměrná roční teplotní anomálie v letech 1900-2021 ve srovnání s referenčním obdobím 1981-2010 pouze pro pevninu nad Evropou. Zdroj: UK MetOffice. Vpravo: Roční průměrná anomálie přízemní teploty vzduchu (°C) pro rok 2021 ve srovnání s referenčním obdobím 1981-2010. Data: Data: ERA5 reanalýza.
Průměrná roční teplotní anomálie v letech 1900-2021 ve srovnání s referenčním obdobím 1981-2010 pouze pro pevninu nad Evropou. Zdroj: UK MetOffice. Vpravo: Roční průměrná anomálie přízemní teploty vzduchu (°C) pro rok 2021 ve srovnání s referenčním obdobím 1981-2010. Data: Data: ERA5 reanalýza.
Zdroj | Copernicus Climate Change Service/ECMWF

V roce 2021 vedly vysoce nárazové povětrnostní a klimatické události ke stovkám úmrtí, přímo zasáhly více než půl milionu lidí a způsobily hospodářské škody přesahující 50 miliard USD. Přibližně 84 % těchto událostí tvořily povodně nebo bouře.

Nejsou to však jen špatné zprávy. Řada zemí v Evropě byla velmi úspěšná ve snižování emisí skleníkových plynů. Konkrétně v Evropské unii (EU) se emise skleníkových plynů mezi lety 1990 a 2020 snížily o 31 %, přičemž pro rok 2030 je stanoven čistý cíl snížení o 55 %.

Evropa je také jedním z nejpokročilejších regionů v přeshraniční spolupráci při přizpůsobování se změně klimatu, zejména v nadnárodních povodích. Patří ke světové špičce v oblasti poskytování účinných systémů včasného varování, které chrání přibližně 75 % obyvatel. Zdravotní akční plány pro horko zachránily mnoho životů před extrémním horkem.

Výzvy jsou však obrovské.

"Evropa představuje živý obraz oteplujícího se světa a připomíná nám, že ani dobře připravené společnosti nejsou před dopady extrémních projevů počasí v bezpečí. Letos, stejně jako v roce 2021, byly velké části Evropy postiženy rozsáhlými vlnami veder a suchem, které podnítily požáry. V roce 2021 způsobily výjimečné povodně smrt a zkázu," uvádí generální tajemník WMO profesor Petteri Taalas.

"Pokud jde o zmírňování dopadů, dobré tempo snižování emisí skleníkových plynů v regionu by mělo pokračovat a ambice by se měly dále zvyšovat. Evropa může hrát klíčovou roli při dosažení uhlíkově neutrální společnosti do poloviny století, aby byla splněna Pařížská dohoda," pokračuje Taalas.

Služba EU Copernicus Climate Change Service (C3S), kterou jménem Evropské komise realizuje ECMWF, poskytuje nejmodernější údaje a nástroje pro monitorování klimatu na podporu zmírňování dopadů změny klimatu a přizpůsobování se této změně a iniciativ, jako je například Evropská zelená dohoda.

"Evropská společnost je zranitelná vůči proměnlivosti a změnám klimatu, ale Evropa je také v čele mezinárodního úsilí o zmírnění změny klimatu a o vývoj inovativních řešení, jak se přizpůsobit novému klimatu, se kterým budou muset Evropané žít," vysvětluje Carlo Buontempo, ředitel služby Copernicus pro změnu klimatu Evropského střediska pro střednědobou předpověď počasí (ECMWF).

"S tím, jak se rizika a dopady změny klimatu stále více projevují v každodenním životě, roste potřeba a zájem o klimatické informace, a to zcela oprávněně. Touto zprávou se snažíme překlenout propast mezi daty a analýzami a poskytnout vědecky podložené, ale dostupné informace, které jsou 'připraveny k rozhodování', a to napříč sektory a profesemi," dodává Buontempo.

Zpráva o stavu klimatu v Evropě vychází ze zprávy C3S o stavu klimatu v Evropě zveřejněné v dubnu a z informací poskytnutých sítí regionálních klimatických center WMO RA VI. Jedná se o jednu ze série regionálních zpráv, které WMO sestavuje s cílem poskytnout tvůrcům politik lokalizované vědecké informace. Byla představena na regionální konferenci ředitelů evropských národních meteorologických a hydrologických služeb.

Zpráva a doprovodná mapa zahrnuje příspěvky národních meteorologických a hydrologických služeb, odborníků na klima, regionálních orgánů a partnerských agentur OSN. Zpráva byla vydána před každoročními jednáními OSN o změně klimatu COP27 v Šarm aš-Šajchu.

Přírodní katastrofy související s počasím, klimatem a vodou v Evropě v roce 2021. Zdroj dat: Zdroj: EM/DAT, přístup 09. srpna 2022. Poznámka: Dopady některých katastrofických událostí mohou chybět z důvodu nedostupnosti údajů.
Přírodní katastrofy související s počasím, klimatem a vodou v Evropě v roce 2021. Zdroj dat: Zdroj: EM/DAT, přístup 09. srpna 2022. Poznámka: Dopady některých katastrofických událostí mohou chybět z důvodu nedostupnosti údajů.
Zdroj | Copernicus Climate Change Service

Budoucí scénáře

Podle šesté hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (pracovní skupina I, IPCC AR6 WGI) se předpokládá, že v budoucnu bude přibývat katastrof souvisejících s počasím, klimatem a vodou. Podle ní existuje "vysoká jistota", že:

      • Bez ohledu na budoucí úroveň globálního oteplování budou teploty ve všech evropských oblastech stoupat rychlostí, která převýší globální průměrné teplotní změny, podobně jako tomu bylo v minulosti.
      • Četnost a intenzita extrémních horkých jevů, včetně mořských vln veder, se v posledních desetiletích zvýšila a předpokládá se, že se bude zvyšovat bez ohledu na scénář emisí skleníkových plynů. Předpokládá se, že při globálním oteplení o 2 °C a více budou překročeny kritické prahové hodnoty důležité pro ekosystémy a člověka.
      • Pozorování mají sezónní a regionální charakter v souladu s předpokládaným nárůstem srážek v zimě v severní Evropě. V létě se předpokládá pokles srážek ve Středomoří, který se rozšíří do severnějších oblastí. Předpokládá se, že při globálním oteplení nad 1,5 °C dojde k nárůstu extrémních srážek a pluviálních povodní ve všech regionech s výjimkou Středomoří.

Dopady na klima

Zdraví: Změna klimatu ovlivňuje zdraví Evropanů nesčetnými způsoby, včetně úmrtí a nemocí způsobených stále častějšími extrémními výkyvy počasí (vlny veder), nárůstem zoonóz a nemocí přenášených potravinami, vodou a vektory a problémy s duševním zdravím.

Nejsmrtelnějšími extrémními klimatickými jevy v Evropě jsou vlny veder, zejména v západní a jižní Evropě. Kombinace změny klimatu, urbanizace a stárnutí populace v regionu vytváří a bude dále prohlubovat zranitelnost vůči horku.

Změny v produkci a distribuci pylů a spor vyvolané změnou klimatu mohou vést k nárůstu alergických onemocnění. Více než 24 % dospělých žijících v evropském regionu trpí různými alergiemi, včetně těžkého astmatu, zatímco podíl dětí v regionu je 30-40 % a stále roste. Změna klimatu ovlivňuje také rozšíření nemocí přenášených vektory. Příkladem jsou klíšťata (Ixodes ricinus), která mohou šířit lymskou boreliózu a klíšťovou encefalitidu.

Podle regionální kanceláře WHO pro Evropu bylo v roce 2019 v evropském regionu WHO přibližně půl milionu předčasných úmrtí způsobeno antropogenním znečištěním ovzduší jemnými částicemi, z nichž významná část přímo souvisí se spalováním fosilních paliv. Odhaduje se, že snížením emisí oxidu uhličitého by bylo možné zabránit přibližně 138 000 předčasných úmrtí ročně, což by mohlo přinést úspory ve výši 244-564 miliard USD.

Děti jsou vůči dopadům změny klimatu zranitelnější než dospělí, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce. Podle indexu klimatického rizika pro děti (CCRI) UNICEF žije téměř 125 milionů dětí v Evropě v zemích se "středním až vysokým" rizikem (třetí z pěti úrovní klasifikace používané v celosvětovém měřítku).

Ekosystémy: Většina škod způsobených požáry je způsobena extrémními událostmi, na které nejsou ekosystémy ani komunity přizpůsobeny. Změna klimatu, lidské chování a další základní faktory vytvářejí v Evropě podmínky pro častější, intenzivnější a ničivější požáry, které mají významné socioekonomické a ekologické důsledky.

Doprava: Dopravní infrastruktura a provoz jsou ohroženy jak postupnou změnou klimatu, tak extrémními událostmi (např. vlnami veder, silnými lijáky, silným větrem a extrémní hladinou moře a vlnami). Velká část dopravní infrastruktury byla vybudována na základě historických hodnot pro různé prahové hodnoty povětrnostních jevů, a proto není odolná vůči současným extrémům.

Politika ochrany klimatu

Vnitrostátně stanovené příspěvky (NDC) jsou základem Pařížské dohody a dosažení těchto dlouhodobých cílů. NDC ztělesňují úsilí jednotlivých zemí o snížení národních emisí a přizpůsobení se dopadům změny klimatu. K březnu 2022 předložilo NDC 51 evropských zemí a EU.

Mnoho evropských smluvních stran se zaměřilo především na zmírňování změny klimatu, což se odráží v jejich NDC, přičemž jako hlavní priority pro zmírňování změny klimatu zdůrazňují tyto oblasti: dodávky energie, zemědělství, odpady a využívání půdy, změny ve využívání půdy a lesnictví.

V roce 2021 Evropská unie (EU) ve svém zákoně o klimatu učinila klimatickou neutralitu, tedy cíl nulových čistých emisí do roku 2050, v EU právně závaznou. Stanovila prozatímní cíl snížení emisí o 55 % do roku 2030.

Světová meteorologická organizace je autoritativním hlasem systému OSN v oblasti počasí, klimatu a vody.

Program Copernicus je součástí vesmírného programu Evropské unie, který je financován z prostředků EU, a je jeho vlajkovou lodí v oblasti pozorování Země, která funguje prostřednictvím šesti tematických služeb: Atmosféra, Moře, Země, Změna klimatu, Bezpečnost a Nouzové situace. Poskytuje volně přístupná provozní data a služby, které uživatelům poskytují spolehlivé a aktuální informace týkající se naší planety a jejího životního prostředí. Evropské středisko pro střednědobé předpovědi počasí (ECMWF) provozuje dvě služby z programu EU pro pozorování Země Copernicus: Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) a Copernicus Climate Change Service (C3S). Přispívají také do služby Copernicus Emergency Management Service (CEMS), kterou realizuje Společná rada EU pro výzkum (JRC).

Služba C3S poskytuje směrodatné informace o minulém, současném a budoucím klimatu a také nástroje, které umožňují tvůrcům politik a podnikům zmírňovat změny klimatu a přizpůsobovat se jim. C3S každoročně v dubnu zveřejňuje vlastní zprávu o stavu klimatu v Evropě (ESOTC) a analýzu za předchozí rok.


reklama

 

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (64)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

RV

Richard Vacek

2.11.2022 15:42
A existují rovněž nějaká pozitiva, že se v Evropě otepluje?
Odpovědět
RP

Radim Polášek

2.11.2022 20:17 Reaguje na Richard Vacek
Asi ano. Naší zemědělci třeba na Severní Moravě už mohou pěstovat sóju.
Odpovědět
ss

smějící se bestie

2.11.2022 16:07
A hledaj odborníci, proč tomu tak je ?

Jak je to jinde na naší planetě - všechno souvisí se vším.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

2.11.2022 17:06 Reaguje na smějící se bestie
Nehledají. Vědí.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.11.2022 21:22 Reaguje na smějící se bestie
Už dávno našli.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.11.2022 16:17
Máte-li dost klimaalarmistických pohádek podívejte se na dvě odlišné zprávy :

1) https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/realita-mytus-ciste-energie.A221101_195413_p_spolecnost_nef

2) https://clintel.org/open-letter-to-global-leaders-assembled-at-cop27-in-sharm-el-sheikh-egypt/

Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.11.2022 21:26 Reaguje na Miroslav Vinkler
"... pití vody kontaminované těžkými kovy ze solárních panelů představuje vážné zdravotní riziko."
To mi stačí, dál to číst nemá cenu. Už teplo emitované elektromobilem nebo turbínou je totální pitomost.
Demagogie typu "záměna hladiny významnosti".
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

2.11.2022 16:41
Výborně zpracovaná zpráva. Podložená vědou a měřením.

Tak to bude pro místní fanatické popírače jak rudý hadr na býka. :-)
Odpovědět
RV

Richard Vacek

2.11.2022 16:59 Reaguje na Petr Eliáš
Ale to, že se při oteplení bude nejvíc oteplovat ve vyšších zeměpisných šířkách věděla věda už velmi dávno. Ne na základě nějakých modelů, ale na základě toho, jak to tady bylo dříve. Třeba při minulých meziledových dobách. Prostě se otepluje tam, kde to je nejvíc potřeba. Sníží se rozdíly mezi póly a rovníkem, mezi létem a zimou, mezi dnem a nocí. Poklesnou rychlosti větrů a i mořské proudy, protože gradient teploty bude nižší. Ale to není žádná katastrofa. Katastrofou by byl opačný trend.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

2.11.2022 20:25 Reaguje na Richard Vacek
Jojo - čím tepleji, tím lépe. Tyhle bláboly jsem tu už slyšel tolikrát... ;)
Odpovědět
RV

Richard Vacek

2.11.2022 22:54 Reaguje na Petr Eliáš
Ale to víte, že teplotní optima byla vždy lepší než chladné periody. Známe to i z nedávné historie (posledních 1000 let). Za takové minulé doby meziledové tady bylo tepleji (+5 st. C).
A pokud se podíváme třeba na rostlinnou produkci, tak vidíme, že roste dokonce rychleji, než počet obyvatel. Není to jen lepší agrotechnikou, ale i příznivějšími teplotami a vyšší koncentrací CO2. Těžko říct, proč se o těchto příznivých vlivech moc nemluví a proč jsou lidi strašeni, že země skončí v plamenech pekelných.
https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL/visualize
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

3.11.2022 06:32 Reaguje na Richard Vacek
A není to málo, Antone Pavloviči? Nebylo by lepší +10 st. C? Když už si teda cintáte pentli a vydáváte teploty někde v severní Evropě či v Arktidě za evropské...

Těžko říct proč mlžiči, jako vy, si vybírají jen to, co se jim hodí.

FAO píše i toto: ,,The projected impacts of climate change on major crop yields are now well documented, based on two decades of research. Globally, negative impacts are more commonly found than positive ones. Observations of the effects of climate trends on crop production indicate that
climate change has already negatively affected wheat and maize yields in many regions, as well as globally.,, ;)

https://www.fao.org/3/i5188e/I5188E.pdf
Odpovědět
RV

Richard Vacek

3.11.2022 13:22 Reaguje na Petr Eliáš
Vy ale odkazujete na předpokládaný negativní vliv, který nastane někde v budoucnosti. Zatímco já poukazuji na skutečnost, která ukazuje, že celosvětově roste jak celková úroda, tak i výnosy a žádnou hrozící katastrofu to stále neukazuje a to už se oteplilo. Kdy tedy očekáváte, že poklesnou výnosy?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

3.11.2022 13:29 Reaguje na Richard Vacek
Neumíte číst, nebo neumíte anglicky?
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.11.2022 21:29 Reaguje na Petr Eliáš
Ropáci a vohnouti to klidně přečtou, ale to je celý.
Nikdy z toho nic nepochopí a nezapamatují to, nemají na to v koblize závit.
"Člověk, který je demoralizovaný, není schopen vyhodnotit pravdivé informace. Fakta mu nic neříkají. I kdybych ho zasypal informacemi, autentickými důkazy, dokumenty či fotografiemi."
Jurij Bezmenov, sovětský propagandista z 80. let
Odpovědět
RP

Radim Polášek

2.11.2022 20:13
Pořád tady ještě nemá být tepleji než za středověkého klimatického optima. Zatím se pouze vyrovnácá následek středověké malé doby ledové.
Kromě toho Evropa vykazuje jako kontinent velmi nadprůměrnou míru odlesnění. A plošné odlesnění teploty v krajině dost výrazně zvyšuje. Otepelní ještě zvyšuje, když jsou místo lesů vesměs intenzívně obdělávaná pole, kde v době, kdy na polích nejsou větší porosty polních kultur, jsou tyto pole díky herbicidům holé. Zatímco pole obdělávaná eko a bio postupy jsou vesměs i v době mimo růst pěstované kultury zarostlá vždyvcky nějakým množstvím plevelů, které vliv těchto polí na oteplování krajiny zmenšují. Stejně fungují i pole malých rozloh obdělávaná ručně a ohraničená množstvím mezí s přírodními trvalými porosty.
A to ani nemluvím o Středozemí, které bylo odlesněno už ve starověku a kde jsou rozsáhlé plochy za tu dobu přeměněné suchem a rozsáhlou vzdušnou erozí na pouštní písčitou a kamenitou bezvodou krajinu, která zvyšuje průměrné teploty ještě mnohem víc než intenzívně obdělávaná pole.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

2.11.2022 20:30 Reaguje na Radim Polášek
Tato fakta se však zeleným hrdinům nehodí do krámu a tak o nich raději mlčí , nebo je bagatelizují. Vzhůru na sodovkáč !
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

2.11.2022 20:31 Reaguje na Radim Polášek
Dle rekonstrukcí tu tepleji nebylo. A z malé doby ledové se evidentně budeme dostávat do té doby, než to popírače přestane bavit. :)

A proč u nás nebylo tepleji za Marie Terezie, když bylo zalesnění daleko nižší než dnes?
Odpovědět
Pe

Petr

2.11.2022 21:01 Reaguje na Petr Eliáš
Vždyť to píšete - protože malá doba ledová.
Kdybychom my dnes měli tehdejší míru zalesnění, nebo spíš odlesnění, upekli bychom se a totálně vyschli.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

2.11.2022 21:04 Reaguje na Petr
Klimatický systém nemá až takovou setrvačnost, aby s tu ještě teď výrazněji projevoval vliv malé doby ledové.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

2.11.2022 21:17 Reaguje na Petr
V dobách Marie Terezie již byla ta oslavovaná malá doba ledová již u konce...
Odpovědět
JO

Jarka O.

3.11.2022 13:26 Reaguje na Petr Eliáš
Jak prosím, odborníku, a "oslavovaná"?? https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Ice_Age
M. Terezie: 1717-1780. Zdroj Wiki.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

2.11.2022 21:01 Reaguje na Radim Polášek
V lese je chladněji než na poli. To je pravda, ale jen při zemi. Na úrovni korun stromů to už tak neplatí.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

2.11.2022 22:11 Reaguje na Ladislav Metelka
Ako vedec by ste sa mohol vyjadrovať presnejšie. Čo teda platí na úrovni korún stromov? Myslíte na jar, v lete, na jeseň v zime, alebo priemernú ročnú teplotu? Čo myslíte úrovňou korún stromov, je to priestor nad korunami ?
MYslíte si teda, alebo to máte zmerané, že v lete je nad lesom (nad korunami stromov) teplejšie ako na poli?
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

2.11.2022 22:32 Reaguje na Vladimir Mertan
Nejsme na odborné konferenci. Ano, na úrovni korun stromů je výrazně tepleji než v lese při zemi. Pokud svítí Slunce...
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

3.11.2022 07:06 Reaguje na Ladislav Metelka
Alebo inak povedané, na slnku je teplejšie ako v chládku :-) P. Metelka venujte sa radšej fyzike a stromy nechajte tak.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

3.11.2022 08:27 Reaguje na Vladimir Mertan
Vám bych naopak kus té fyziky doporučoval.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

3.11.2022 18:14 Reaguje na Ladislav Metelka
Kľudne sa ku vám prihlásim na kurzy :-). Len neviem či viete aj nejaké vedomosti odovzdať, pretože vaše príspevky sú mimoriadne skúpe na informácie :-(

Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

3.11.2022 21:32 Reaguje na Vladimir Mertan
Tohle není škola. Literatury je dost.
Odpovědět
VM

Vladimir Mertan

4.11.2022 07:40 Reaguje na Ladislav Metelka
P. Metelka, pokiaľ sú vaše príspevky nepresné a informačne prázdne, je zbytočné ich vôbec niekde posielať. Ako človek, ktorý je považovaný za experta v klimatológii a významného atmosférického fyzika máte aj určitú povinnosť a zodpovednosť svoje znalosti použiť a prezentovať aj v takýchto diskusiach.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.11.2022 10:31 Reaguje na Vladimir Mertan
Snažil jsem se dlouhé roky. Marně. Možná to neumím. Ale těch argumntů je plná odborná literatura, tak asi bude lepší najít si to rovnou tam...
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

2.11.2022 21:40 Reaguje na Radim Polášek
Tepleji už je, ale jevy které sem píšete, určitě vliv mají.
Jenže pár procent, tu změnu klimatu jen urychlují.
Proti 50 miliardám tun CO2 každoročně emitovaných do atmosféry je to jak plivnutí. Ten ďábel je skrytý ve slově KAŽDOROČNĚ.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

5.11.2022 08:54 Reaguje na Pavel Hanzl
Zrušme letadla, nechte jen vrtulová, lodě na mazut, a přestaňte pouštět rakety a narušovat onu ochranou vrstvu....Musely by se onovit triangli a ne hledat nepřesné body jako hranice, a automapy atd.... To by měšťáci nepřežily, ještě vytrhejte beton a kamení ve městech a dejte zeleň. To by byl šok, že. Radši vybijeme krávy, prasata a USA nám to doveze, nebo kdo?
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

2.11.2022 22:48
Typicka ukazka, jak lze dlouhy clanek zaplnit plky nesouci v podstate nulovou informaci. Razumne fakta, ktera clanek prenasi jsou obsazena v jedine vete

Teploty nad Evropou se v období 1991-2021 výrazně zvýšily, a to průměrným tempem přibližně +0,5 °C za desetiletí.
Zkombinujeme li obsah teto vety s informaci, kterou nese nadpis clanku dostavame udaj, ze v obdobi 1991 - 2021 se globalni teploty zvysily
mener nez o 0.75 stupne a to mi neprijde nijak tragicke. Verrim, ze historie klimatu je pla zmen teplot za 30 let ktere jsou vyraznejsi, a ani nemusi jit o konec doby ledove apod.
Zmena klimatu totiz nermusi ani tak znamenat zmenu teplot jako zmenu
rozloseni tlakovych utvaru. Konkretne u nas v Evrope je to proste castejsi
vyskyt situaci, kdy k nam proudi teplty vzduch z jiznich smeru, treba i z te Sahary. Ze jinde, co ja vimk treba v Mongolsku nebo nad strednim Atlantikem se zvysila frekvence severnich vetru, nikoho nezajima. Reci otani ledovcu v Gronsku atd. jsou jen pouhe kecy, pokud to nedoprovodime
udaji o zvyseni urovne svetoveho oceanu - ocistenymi o efekt zpusobeny
roztaznosti vody

Co se tyka te "pameti" kliatickeho systemu tak dulezite jsou hlubiny oceanu. Vybavuje se mi veta z jedne knihy o oceanografii ze oceany resp. jejich hlubiny jsou (a to i na rovniku) "gigantickymi zasobniky chladu"

Toho by ze dalo nejak inovativne vyuzit - pardon za zertik na zaver, nic jineho si takoveto clanky ani nezaslouzi - co takhle nechat vybuchnout par atomovek hluboko ve svetovem okeanu a nejlepe blizko rovniku, aby se ten chlad vyvalil nahoru
:))))
se naopak zvysila frekvence severnich proudeni
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

2.11.2022 22:51 Reaguje na Miloš Zahradník
pardon za preklepy a nesmazany duplikat vety na poslednim radku
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

2.11.2022 22:54 Reaguje na Miloš Zahradník
S tou vodou z tání ledovců máte pravdu, ale to už je dávno udělané. Taky se ví, že třeba u nás jde o změny teploty, které nejsou způsobené změnami cirkulace, snad až na zimu. Kdysi se tomu věnoval Radan Huth, googlete a něco najdete. Pokud jde o ten "chlad" v oceánu, pár atomovek by rozhodně nestačilo. Voda v oceánu je výrazně stabilně zvrstvena.
Odpovědět
MZ

Miloš Zahradník

2.11.2022 23:15 Reaguje na Ladislav Metelka
Kazdopadne, tyhlety tlakove vyse zenouci nejen k nam ale dokonce i na Ukrajinu a do Ruska az k Volze v zime teply vzduch malem z Afriky mohou v blizkych zimach nabyt primo i politickeho a vojenskeho vyznamu. Mozna jsem koukal malo pozorne ale i posledni zima na Ukrajine byla zcela anomalne tepla, skoro jim tam snad ani puda nezamrzla...
Odpovědět
Katka Pazderů

Katka Pazderů

3.11.2022 05:29
Už to chápu. Kdo se změny bojí, tak změně nevěří. Jenže ona existuje, a co víc, i u nás. Popírači.
Odpovědět
RV

Richard Vacek

3.11.2022 06:00 Reaguje na Katka Pazderů
Změny se bojí alarmisté. Proto jsou ochotni platit odpustky.
Mnozí nealarmisté mají z oteplení radost jako z pozitivního trendu a nechtějí proti němu bojovat, protože to pokládádají za vyhazování peněz.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.11.2022 10:16 Reaguje na Richard Vacek
Oni ti propagátoři se nebojí to je pro ně obrovský kšeft. V dobré víře se ti, co jim uvěří, nechají obrat.
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.11.2022 15:09 Reaguje na Slavomil Vinkler
To by bylo moc dobré, kdyby byly pod heslem "řešíme klimatickou změnu" obíráni jen ti, co propagátorům uvěří.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.11.2022 09:50 Reaguje na Katka Pazderů
Vhodně vybranými daty lze "objektivně" dokázat cokoli. Věřím jen té statistice co jsem si sám zfalšoval. Otepluje se. ano, od r cca 1900. No jo no. Ale v historii se lze podívat na celé čtvrtohory. Např:
Petr Pokorný | 12. 7. 2012 | Vesmír 91, 438, 2012/7
nebo GREENLAND GISP2 ICE Core -Last 10,000 Years Interglacial Temperature
a pak si udělejte na historii teploty názor.
V tomto článku se začíná graf asi z doby před 400 let, kdy byla teplota na severní polokouli nejnižší od konce doby poledové. Proč asi? Asi aby nebylo vidět, že před 1000 lety bylo ještě o +10 °C tepleji?
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

3.11.2022 10:16 Reaguje na Slavomil Vinkler
Před 1000 lety bylo ještě o +10 °C tepleji? Na severní polokouli? To už je moc silná pohádka i na Ekolist. :D
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.11.2022 10:18 Reaguje na Petr Eliáš
Vždyť se podívejte sám. Jaká pohádka. Uvedl jsem vrt Greenland. Stýček Google vám to ukáže.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.11.2022 10:22 Reaguje na Petr Eliáš
see 2. obrázek " https://saltbushclub.com/2019/08/18/tackling-climate-change/
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

3.11.2022 10:34 Reaguje na Slavomil Vinkler
Žádných 10 stupňů tam nevidím. Možná 3 a to je ještě nemůžete z jedné lokality zobecňovat na celou severní polokouli. Klidně to vysvětlíte variabilitou Golfského proudu...
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.11.2022 10:54 Reaguje na Ladislav Metelka
No těch 10 jsem se uťukl je to tak 4 . Ale Vostok na jihu říká to samé, a tam Golfáč není.
A na obou je vidět i ta hokejová křivka, když vyberete jen posledních 500let. No věřte si "objektivně" čemu chcete.
Odpovědět
PE

Petr Eliáš

3.11.2022 10:47 Reaguje na Slavomil Vinkler
Jojo, data pouze z jediného vrtu. A podle kterého by mělo být stejně ve zbytku severní polokoule? A kde v tom článku je těch +10? Nikde.

Ale když to tvrdí Allen, člen klubu popíračů (CO2 Coalition, The Saltbush), tak to jistě bude pravda.

Zkuste si přečíst třeba toto, kde se píše o tom, jak jsou tato data zneužívána popírači.
1) https://www.carbonbrief.org/factcheck-what-greenland-ice-cores-say-about-past-and-present-climate-change/

A pak se můžete třeba podívat na rekonstrukci teplot na severní polokouli třeba zde:
2) https://www.nature.com/articles/s41597-020-0530-7#Sec2

Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.11.2022 11:09 Reaguje na Petr Eliáš
Na 2) jsem se podíval. Končí to sdělením:
" Naše rekonstrukce, která je založena na mnohem větším počtu proxy dat a mnoha statistických metodách, posiluje nesoulad mezi GMST vyšším než předindustriálním, jak je reprezentováno proxy údaji, a nižším než předindustriálním GMST, jak je simulováno klimatickými modely . Pochopení toho, co způsobilo tento nesoulad, bude nepochybně předmětem následujících studií."

Můžete mi to přeložit do lidštiny ?
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.11.2022 11:34 Reaguje na Miroslav Vinkler
Já taky.
Odpovědět
SV

Slavomil Vinkler

3.11.2022 11:38 Reaguje na Petr Eliáš
Já ale netvrdil, že se neotepluje, já jen ukazoval na nepopiratelné zdroje z minulosti. Ty říkají, že bylo mnohokrát jak v poslední době (mezi?)poledové i v těch předchozích interglaciálech tepleji a bez antropogenního CO2 .
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

3.11.2022 11:42 Reaguje na Slavomil Vinkler
Pokud jde o minulé interglaciály, nedívejte se jen na CO2, ale také na fáze Milankovičových cyklů. Tam najdete vysvětlení.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.11.2022 15:13 Reaguje na Ladislav Metelka
Najdete, ale ne pro všechno. Jsou zaznamenána údobí se skokovou změnou teplot a tam M. cykly nepomohou.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

3.11.2022 15:22 Reaguje na Miroslav Vinkler
Jak definujete "skokovou změnu teplot"?
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.11.2022 18:40 Reaguje na Ladislav Metelka
V údobí kratším než 3O let
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

3.11.2022 21:33 Reaguje na Miroslav Vinkler
A o kolik?
Odpovědět
JO

Jarka O.

3.11.2022 13:32 Reaguje na Slavomil Vinkler
Ano. https://cs.wikipedia.org/wiki/Eemsk%C3%BD_interglaci%C3%A1l
Líbí se mi tyto věty, jen tak na okraj: ...fauna zahrnovala vedle jelenů a medvědů také slony a nosorožce.[6] Velký rozmach v této době zažila populace neandertálců.
Odpovědět
Miroslav Vinkler

Miroslav Vinkler

3.11.2022 11:18
Převládající teorie o globálním oteplování způsobeném emisemi skleníkových plynů (AGW) není uspokojivě podpořena reálnými pozorováními. Jedním ze základních rozporů je samotná velikost skleníkového efektu. Zatímco podle AGW skleníkové plyny ohřívají zemský povrch o 33 K, reálně musí být tento efekt daleko vyšší, 90 K (Volokin a ReLlez, 2014).
-------
Nedávná studie odhalila, že přirozený atmosférický skleníkový efekt Země je kolem 90 K nebo asi 2,7krát silnější, než se předpokládalo za posledních 40 let. Tepelné zvýšení takové velikosti nelze vysvětlit pozorovaným množstvím vycházejícího infračerveného dlouhovlnného záření absorbovaného atmosférou (tj. ≈ 158 W m-2), což vyžaduje přehodnocení základní skleníkové teorie.

-------
Nový model zobrazuje charakteristiky vznikajícího termodynamického vztahu na makroúrovni, o kterém věda dosud nevěděla, což má důležité teoretické důsledky. Klíčovým předpokladem modelu je, že atmosférický „skleníkový efekt“, který je v současnosti vnímán jako radiační jev, je ve skutečnosti adiabatickým (tlakem indukovaným) tepelným zesílením analogickým kompresnímu ohřevu a nezávislým na složení atmosféry. ..
Jinými slovy, takzvané „zpětné skleníkové záření“ je globálně spíše výsledkem atmosférického tepelného efektu než jeho příčinou.

dostupné zde :
https://www.researchgate.net/publication/317570648_New_Insights_on_the_Physical_Nature_of_the_Atmospheric_Greenhouse_Effect_Deduced_from_an_Empirical_Planetary_Temperature_Model

Mimo soutěž jsem se chtěl zeptat, zda tento názor byl vyvrácen nebo potvrzen.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

3.11.2022 11:54 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ale houby. Na výpočet radiačně rovnovážné teploty Země stačí jednoduchá fyzika a malinko geometrie. Těch 33 stupňů je OK, 90 je blbost, porušuje to zákon zachování energie,
Odpovědět
JS

Jiří Svoboda

3.11.2022 15:30 Reaguje na Miroslav Vinkler
Ještě že máme profesorku Zharkovou, aby tyto nesrovnalosti konzistentně vysvětlila.
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

4.11.2022 07:02
No nevím. Máme hodně vzdělaných lidí, ale podle selského rozumu. Nedávno jsem dočetl knihu o loveh v Krkonoších a tam se píše, že v 50 letech zde bylo 33 stupňů. Když se podívám do hustorie, tak jsou zde velké výkyvy teplot. Za M.Terezie byli velké sucha, stavěli se rybníky, během 17 stol. pebíhala malá doba ledová. I v Bibli se píše 7 let bohatých a 7 let chudých. Ve škole pan profesor nám říkal, že se prostě klima mění a střídá v různých periodách. Nebudu to dál rozebírat. Jen strašení změnou klimatu, kdy se straší s vodou a přesto se obnovují meliorace, likvidace lesů, jako za to mohlo oteplování, bylo to bohužel řízeno státem, poslední bohatství co jsme měli. Jak je možné, že v 47 vyschli studánky a dnes není voda? Divné co? Jednoduchý, co dokáže vrt jeko studna, stahuje povrchovou vodu, přibylo silnic a vše se opět odvodní. Zničené lesy, obrovský vliv na klima, remízky, překáží vše, obrovské stroje a špatně nastavené dotace. Vše nakonec odnese obyčejný člověk. Auto, musí být přeci odbyt nových (kde na to vzít, nejsme Německo), topení v kotli. Ale, že létají letadla, která udělají mnohen větší škodu než všechny auta dohromady a co teprv neustálé vypouštění raket do atmosféry, to se náš ochraný plášť nenarušuje, jak dlouho to trvá než se po raketě zacelí? Asi jsem nepoužil odborné výrazy, ale koukám okolo sebe, za posledních třicet let šlo všechno opravdu do háje. Jsem jen lesník, ale vím o čem mluvim. Máme mnoho odborníků, ale bez praxe. N aškolách učí doktoranti ing., ale mají vše jen z knížek a ne z praxe, to by museli začít od píky, ale mají přeci vzdělání, tak měří a musí se prosadit. Když při změně klimatu budou kecat, tak nic neskazí. To jim nikdo nedokáže, ale mají aspoň něco proti nám.....
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

4.11.2022 10:33 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
Můžete dát odkaz na tu informaci o 33 stupních v Krkonoších?
Odpovědět
FP

FRANTIŠEK PTÁČNÍK

5.11.2022 08:31
Kniha se jmenuje Ze vzpomínek horského lesníka a myslivce, Vladimír Bohušek, Dušan Pořízek. Na straně 19 LETNÍ KOUZLO, omlouvám se píše , noční teploty se pohybovaly kolem dvaceti stupňů a denní přesahovaly i třicet stupňů.
To bylo vlastně asi 4 až 5 let po r.1947, kdy byla opravdu bída po vodě. U nás ve vsi vyschli studně a prý chodili pro vodu do studně, kterou mám na dvoře, ale nevím zde je několik studní ve stejné úrovni, to jsem prostě slyšel od pamětníků.
Odpovědět
LM

Ladislav Metelka

7.11.2022 10:57 Reaguje na FRANTIŠEK PTÁČNÍK
Takže "jedna paní povídala"...
Odpovědět
 
reklama


Blíž přírodě

Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Econnectu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist